Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

SLOWO NA DZIEN ZIEMI

Interes to rzecz nzjwa?niejsza, szczególnie w czasach recesji i trudnego pieni1dza. Je?eli szukasz wartooci, to na pewno znajdziesz je w pieni1dzach. Dowody?

Ktoo notorycznie robi kupy na moj1 wycieraczke (s3owo kupy nale?y traktowaa jako metafore odpadów radioaktywnych, emisji zanieczyszczen, a mo?e nawet kup na wycieraczkach), ktoo inny zalewa mój sufit, (zalewanie sufitu wod1 zale?y traktowaa jako metafore wycinania lasów tropikalnych, zasolenia wody, u?ywania sztucznych nawozów). Moje przytulne, ma3e mieszkanko zamienia sie powoli w cuchn1c1 nore. Chcia3bym gdzieo uciec, niestety mieszkanko mam tylko jedno.

Znam sprawców moich k3opotów, pisze pisma do urzedów, a oni rozpowiadaj1 wokó3, ?e jestem trzaoniety, ka?demu obywatelowi mieszkaj1cemu w moim mieocie kupili ma3y nakrecany samochodzik (samochodzik mo?e bya metafor1 postepu, stymulowania postaw konsumpcyjnych), wszyscy bawi1 sie samochodzikami, gdy obok nich przechodze, krzycz1: trzaoniety!!!

Zorganizowa3em zebranie takich jak ja, ?yj1cych w norach, poniewa? jestem zajety ci1g3ym wynoszeniem kup i malowaniem mieszanka; organizacje spotkania powierzy3em przyjacio3om.

Gdy przyjecha3em na miejsce zbiórki, powita3a mnie gromadka rozpromienionych twarzy, nie mog3em w nich rozpoznaa moich przyjació3. Sam Pan Z wyszed3 mi na spotkanie aby wreczya mi ma3y nakrecany samochodzik.

Marek Zaborowski

Partia Brzydkich

 


¦WIETO MATKI ZIEMI
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony