Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

ZAPOWIEDZI IMPREZ EKOLOGICZNYCH

KOMUNIKACJA ROWEROWA W ORODOWISKU MIEJSKIM

- MO—LIWOOCI I OGRANICZENIA

12.5. (oroda), Poznan. Informacje:

Piotr Matczak
Instytut Socjologii UAM
Szamarzewskiego 89c
Poznan
tel. /fax: 0-61/522629
tel.dom. 202714

SPOTKANIE Z MARIY GRODECKY

15.5, 10.30, Krakowski Klub Wegetarian, Teatr Maszkaron w Wie?y Ratuszowej.

SYMPOZJUM: OCHRONA PRZYRODY - OCHRONY CZLOWIEKA

15-16.5, Zakopane. Informacje:

Orodowiskowe Ko3o Ekologiczne PC
skr. 39
34-500 Zakopane
tel. 614-92

WIOSENNY OBÓZ EKOLOGICZNY W GÓRACH IZERSKICH

17-23.5.

W programie: sadzenie lasu 8 godz. dziennie, popo3udniowe rozmowy na ciekawe tematy (ekologia, wegetarianizm).

Po szczegó3owe informacje wyolij zaadresowan1 do siebie pocztówke na adres:

Mondverdaj
c/o Mirek Kowalewski
Przysz3ooci 31/3
70-893 Szczecin

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE AKCJI PROMOCJI WEGETARIANIZMU

I GRUPY ROBOCZEJ FZ NT. PRAW ZWIERZYT

22-23.5., Wo3ów. Informacje:

Tomasz Lechki
Uskórz Ma3y 6b
56-100 Wo3ów

JELENIOGÓRSKIE SPOTKANIE EKOLOGICZNE

22-26.5.

W programie: prof. Skolimowski, medytacje w górach, sadzenie drzew, edukacja ekologiczna, spotkanie oorodków zajmuj1cych sie edukacj1 ekologiczn1, warsztaty poowiecone ró?nym formom edukacji ekologicznej, teatry i filmy ekologiczne. Organizatorzy zapewniaj1 noclegi w Domu Wczasowym "Lucznik" w Przesiece i transport do miejsc imprez, wy?ywienie we w3asnym zakresie.

Mo?liwooa obni?enia kosztów w przypadku przybycia z namiotem.

Kontakt:

Robert Nowak
AKE Oikos
Nowowiejska 3
Jelenia Góra
tel. 260-51 w. 258 (do 15.00), tel. 255-03 (po 15.00)

KONKURS NA NAJLEPSZE PROJEKTY SZKOLEN

DOTYCZYCYCH OCHRONY ORODOWISKA

Zg3oszenia do 4.6. Szczegó3y w "Gazecie Wyborczej" z 7.4.93 na s. 14 (dot. Ol1ska). Kod konkursu: ETP - RFP # 301 61024383 (nale?y za31czya zwracaj1c sie z pytaniem o szczegó3y). Informacje:

University of Minnesota - Purchasing Services
Suite # 560
1300 S.2nd Street
Minneapolis, MN 55454
attn: Sonja Sheriff
tel. 612-624-4554, fax: 612-628-0368

ZASTOSOWANIE BADAN KRAJOBRAZOWYCH

W KSZTALTOWANIU ORODOWISKA PRZYRODNICZEGO

6-9.10, Warszawa.

Organizator: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Zg3oszenia:

Prof. Andrzej Richling
Wydzia3 Geografii i Studiów Regionalnych UW "Ekologia Krajobrazu"
Krakowskie Przedmieocie 30
00-927 Warszawa
tel. 200381 w. 633, 644, fax: 261965, tlx: 825439 uw pl
E-mail: gzk01 at plearn.bitnet

SYMPOZJUM NT. METOD UTYLIZACJI ODPADÓW

1 po3. czerwca, Sosnowiec. Informacje:

Karol Winiarski
Legnicka 12/87
Sosnowiec
tel. 666185

EKO-OWIETO

Ok. 19.6., Zgorzelec.

KRAJOWA KONFERENCJA N.T. DOMU PROMUJYCEGO ZDROWIE

23-24.9 Warszawa. Informacje, zg3oszenia:

Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia
D3uga 38/40
00-238 Warszawa
tel. 6353620, 314281 w. 306, fax: 314712

KONGRES EKOLOGICZNY

28-30.10., Gliwice. Informacje:

AEGEE-Kraków
skr. 304
30-950 Kraków 61
tel. 2295118

STUDIUM PODYPLOMOWE:

"KSZTALTOWANIE ORODOWISKAPRZYRODNICZEGO W MIEOCIE"

Informacje:

dr in?. Przemys3aw Wolski
Oddzia3 Architektury Krajobrazu SGGW
Nowoursynowska 166
02-766 Warszawa

PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT ZAPRASZA:

24-26.5.; 2-4.6.; 28-30.6. - Zgromadzenia Wszystkich Istot

14-15.6 - Warsztat "Las"

Informacje, zg3oszenia:

tel. 0-30/294-96 (Marta), 77-241 (Sabina), 73-153.

TOWARZYSTWO ZWOLENNIKÓW WEGETARIANIZMU INFORMUJE:

21 maj `93

Ignacy Chludzinski (W-wa) przedstawi kolejny temat z cyklu "Przyrodolecznictwo"

11 czerwiec `93

Edward Miszurow-Rafalski (Kraków) - "Tajemnice postu dla zdrowia czyli uzdrowienie bez u?ywania leków chemicznych - przy pomocy od?ywiania wewnetrznego, zió3 oraz diety zgodnej z natur1 i genetyk1 cz3owieka"

25 czerwiec `93

Julian Osetek - "Rolnictwo biodynamiczne" (Zastrzegamy mo?liwooa zmiany tematu)

W czerwcu br. Towarzystwo organizuje wycieczke krajoznawcz1 do rezerwatu geomorfologicznego "?ród3a Lyny". Zapisy na spotkaniach TZW.

Towarzystwo Zwolenników Wegetarianizmu w Olsztynie
Stare Miasto 11/16 m. 23
10-026 Olsztyn

SEKRETARIAT BALTYCKI W POLSCE ORGANIZUJE:

Kurs w jezyku angielskim "Study Circles Leaders", 15-16.5., Gdansk. Organizatorzy zapewniaj1 wy?ywienie, zakwaterowanie i materia3y szkoleniowe oraz zwracaj1 koszty podró?y.

KURS Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO-OCIEKOWEJ

dla przedstawicieli samorz1dów lokalnych i organizacji pozarz1dowych przygotowywany we wspó3pracy z Fundacj1 ECOBALTIC i Pomorskim Centrum Samorz1du Terytorialnego.

G3ównym celem kursu jest analiza stosowanych obecnie systemów zaopatrywania w wode i unieszkodliwiania ocieków, prezentacja niektórych ekonomicznych i przyjaznych orodowisku technologii oraz mo?liwooci praktycznego ich zastosowania w gminach. W ramach kursu bed1 prowadzone wyk3ady z nastepujacych zagadnien: finansowanie gospodarki wodno-ociekowej; polityka gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Prawo Wodne; sposoby zainteresowania prywatnej inicjatywy w gminie i regionie; produkowane obecnie urz1dzenia do uzdatniania wody i unieszkodliwiania ocieków; mo?liwooci dofinansowania i programy pomocy panstwa dla gmin; planowanie gospodarki wodno-ociekowej w gminach; wybrane aspekty polityki ekologicznej panstwa oraz mobilizacja zasobów dla realizacji polityki w gminach i inne. Wyk3ady prowadzone bed1 przez specjalistów z firm konsultingowych, pracowników firm produkcyjnych z bran?y wodno-ociekowej oraz przedstawicieli administracji panstwowej. Kurs jest bezp3atny, organizatorzy pokrywaj1 tak?e koszt zakwaterowania i czeociowo wy?ywienia.

Sekrertariat Ba3tycki w Polsce
Wyspianskiego 5
80-434 Gdansk-Wrzeszcz
tel. 58/472860, 410955 w. 113, fax: 471651

KURS I TRENING W ZAKRESIE TWORZENIA, ZARZYDZANIA I FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI POZARZYDOWYCH

22-23.5. "Jak pisaa program finansowy i umowe?"

5-6.6. "Jak organizowaa prace i mobilizowaa ludzi?"

19-24.6. "Jak prowadzia ksiegowooa?"

Wszystkie warszaty odbywaa sie bed1 w Stawiskach k.Koocierzyny, op3ata 100 tys. z3 (organizatorzy pokrywaj1 koszty zakwaterowania, wy?ywienia i dojazdu z Gdanska.

Informacje i zg3oszenia:

Fundacja "Ecobaltic"
Jaokowa Dolina 76
80-286 Gdansk
tel./fax: 410082

przypominamy:

4 LIPCA:

OGÓLNOEUROPEJSKA AKCJA PRZECIW MACDONALDOWI

4.7.91 biuletyn "The Sting" ("—1d3o") zainicjowa3 i koordynowa3 pierwsz1 akcje pod nazw1 Anti-Big Mac Day (Dzien Walki z Mac Donaldem). Ró?ne organizacje w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i W3oszech organizowa3y tego dnia pikiety przed "swoimi" lokalami Mac Do. W Wielkiej Brytanii przestraszone kierownictwo wezwa3o policje... W Niemczech, gdzie reakcja publicznooci by3a szczególnie przychylna, kierownictwo by3o agresywne i grozi3o pikietuj1cym... We W3oszech wiele organizacji z31czy3o sie, by zademonstrowaa swe obrzydzenie dla giganta Fast-Food: Antywiwisekcyjne Stowarzysznie Italii, W3oskie Stowarzyszenie Wegetarianskie, Nowa Akcja i inne. Lokalna gazeta genuenska "XIX Secolo" z wielk1 sympati1 przedstawi3a pikiety w tym mieocie. Nag3ówki artyku3ów we w3oskich gazetach nawo3ywa3y piekarzy dostarczaj1cych pieczywo MacDonaldowi: "Piekarzu, poczuj skruche!". Co by3o szczególnie buduj1ce w doniesieniach z W3och, to wspó3praca nawi1zana przez ró?ne grupy oraz pojawienie sie woród w3oskich wegetarian owiadomooci, ?e Mac Do nie tylko jest przyczyn1 dewastacji orodowiska, ale te? symbolem

kulturalnej kolonizacji ("coca-colonization") Europy.

W tym roku dzien walki z Mac Donaldem odbedzie sie ju? po raz trzeci. Prosimy: wesprzyjcie nasz1 akcje lub rozpocznijcie w3asn1. Piszcie do:

CAMPAIGN FOR A CLEANER ENVIRONMENT
(Kampania na rzecz Czystszego Orodowiska)
Lutzowstrasse 39
5000 Koln 1, Niemcy

WAKACYJNE WARSZTATY EKOLOGICZNE

Ruch Ochrony Orodowiska "Zielone Dzieci Ziemi" serdecznie zaprasza na wakacyjne warsztaty ekologiczne. Dzieki temu, ?e odbed1 sie dwa turnusy (1-14.7. i 16-29.7.) bedziesz móg3 wybraa odpowiedni dla siebie termin, a w bardzo zró?nicowanym programie na pewno znajdziesz coo dla siebie. Nasze propozycje to: wyk3ady o recyklingu, ruchach ekologicznych w Polsce, jeziorach, lesie naturalnym, zio3ach, a tak?e: joga, wegetarianizm, ornitologia, warsztaty muzyczne, kultura Indian. Jeoli masz inne propozycje - napisz.

Wszystkich zainteresowanych udzia3em w warsztatach prosimy o listy z odpowiedziami na poni?sze pytania:

1. Imie, nazwisko, data urodzenia, rodzaj szko3y (ew. profil klasy), ew. choroby wymagaj1ce sta3ej opieki lekarskiej.

2. Czym jest dla ciebie ekologia?

3. Czy podejmowa3eo jakieo dzia3ania na rzecz ochrony orodowiska?

4. Jaki problem zwi1zany z ochron1 orodowiska istnieje w twojej okolicy i jakie widzisz mo?liwooci rozwi1zania go?

5. Twoje zainteresowania.

6. Co jeszcze - wg Ciebie - powinniomy o Tobie wiedziea?

7. Czego oczekujesz po warsztatach?

8. Czy ew. móg3byo pomóc nam w prowadzeniu jakicho zajea (np. obserwacje ptaków lub referat)?

Warsztaty odbed1 sie na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Przewidywany koszt ok. 500 tys. z3. Na warsztatach obowi1zuje ca3kowita abstynencja (dot. alkoholu, papierosów i narkotyków). Na zg3oszenia czekamy do 30.5. pod adresem:

Ruch Ochrony Orodowiska "Zielone Dzieci Ziemi", c/o Mariusz Wróblewski

Pana Tadeusza 11/79, 10-460 Olsztyn
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony