Strona główna 

ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH

Wydawnictwo Zielone Brygady

ul. Ingardena 3/100, 30-060 Kraków

tel. 33-63-77 w. 234; fax: 34-05-15


oraz

 

KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Narodowa Fundacja Ochrony Orodowiska

ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa

tel. 635-64-68, 635-48-84 w. 228; fax: 635-00-20

 

 

 

informują, że została ukończona praca nad przygotowaniem pierwszej wersji

komputerowej

BAZY DANYCH

RUCHÓW I ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH

W POLSCE

Baza zawiera ponad 500 adresów ruchów, klubów i organizacji. W tym:

316 adresów organizacji macierzystych,

141 ruchów i organizacji z pe3nym opisem,

26 czasopism ekologicznych,

adresy:

grup lokalnych Federacji Zielonych,

Zarządów Wojewódzkich Ligi Ochrony Przyrody,

Okregów Polskiego Klubu Ekologicznego,

Studenckiej Sieci Ekologicznej.

Baza wraz z oprogramowaniem jest udostepniana dla ruchów i organizacji ekologicznych bezpłatnie, po nadesłaniu na jeden z wymienionych wyżej adresów dyskietki (31/2", 1.44 Mb) oraz koperty zwrotnej ze znaczkiem na list polecony. Organizacje, które nie nadesłały zwrotnie ankiety, otrzymają baze pod warunkiem wypełnienia ankiety.

Odpłatnie mogą korzystać z bazy podmioty gospodarcze oraz administracja państwowa.

______________

Wymagania sprzetowe:

co najmniej PC 286, 2MB RAM, karta VGA, 4MB wolnego miejsca na HD.

Uwaga: w przypadku braku odpowiedniego sprzetu baza udostepniana jest w postaci plików tekstowych.
ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

Początek strony