Strona główna 

ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

16 Walny Zjazd ELCI
San Jose,
Kostaryka. 6-9.7.93

W Zjeździe uczestniczyłem jako reprezentant Polskiego Klubu Ekologicznego, organizacji członkowskiej ELCI. Poniżej pozwalam sobie zamieścić krótkie, ale zawierające - mam nadzieję - najistotniejsze informacje, sprawozdanie ze Zjazdu. Jeśli znajdą się osoby zainteresowane bliżej tym zagadnieniem, chętnie dostarczę bardziej szczegółowych informacji. Służę także informacjami nt. możliwości wstąpienia do ELCI. Tak więc ludzie łączmy się, w jedności siła.

Tomasz Terlecki
Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny
Garbarska 9
31-131 Kraków
tel/fax: 0-12/222098

Environmental Liaison Centre International (Międzynarodowe Centrum Więzi środowiskowej - ELCI) z siedzibą w Nairobii (Kenia) powstało w 1974r. Jego zadaniem było tworzenie więzi-pomostu pomiędzy systemem Organizacji Narodów Zjednoczonych - w szczególności Programem środowiskowym ONZ (UNEP) - a organizacjami pozarządowymi pracującymi na polu ekologii i rozwoju z całego świata. ELCI jest organizacją członkowską, jej członkami jest ponad 700 organizacji pozarządowych. Adres biura w Nairobii:


Environmental Liaison Centre International
P.O. Box 72461
Nairobii, Kenya
tel : (ń254-2)-56.20.15, 56.20.22, 56.21.72
fax : 56.21.75


16. Walny Zjazd ELCI miał, w swoim założeniu, być i rzeczywiście był przełomowy. Po latach stagnacji, biuro w Nairobii przygotowało nowy program działań, Zarząd Główny przygotował nową wizję organizacji. W skrócie, najważniejsze zmiany to przede wszystkim regionalizacja i federacyjność. ELCI zamierza skoncentrować swoją działalność na regionach i problemach regionalnych jej członków. W tym kontekście struktura organizacji została przebudowana z organizacji członkowskiej, z jednym centrum i Walnym Zjazdem jako władzą najwyższą, na federację, z biurami regionalnymi, której działalność ma być wspierana i koordynowana przez biuro centralne w Nairobii. Funkcje Walnego Zjazdu przejmie zebranie przedstawicieli, wybranych na Walnych Zjazdach regionów. Oczywiście to założenie, idea będzie dopiero realizowana, aczkolwiek kilka zjazdów regionalnych już się odbyło, a następne są w trakcie przygotowywania.

Za naczelne swoje zadanie ELCI uważa:

"Pracę na rzecz zrówoważonego rozwoju społecznego, ekonomicznego i środowiskowego poprzez wspieranie i wzmacnianie głosu i wspólnych działań organizacji społecznych, a poprzez to wzmacnianie możliwości i efektywności działań tychże organizacji na poziomie globalnym, tak aby były one zdolne ideę tę zrealizować" (Cele i zadania ELCI, przyjęte na 16 Walnym Zjeździe).

Szczególny nacisk położono na wzmacnianie głosu organizacji społecznych. W tym duchu zidentyfikowano i przyjęto następujące cele i zadania szczegółowe:

1. Stworzenie właściwego systemu przetwarzania i rozpowszechniania informacji, który umożliwi działalność lokalnym społecznościom.

2. Promocja działań społecznych, niezbędnych dla zrealizowania idei zrównoważonego rozwoju.

3. Wkład w realizację idei zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnienie informacji kulturowych i ekologicznych ukazujących niepowtarzalną wartość i piękno przyrody.

4. Podnoszenie poziomu technicznego ekspertyz i możliwości działania dostępnych dla lokalnych społeczności, jako niezbędnego składnika efektywnego działania.

5. Wzmocnienie roli organizacji społecznych poprzez stworzenie dla nich demokratycznego i odpowiedzialnego środowiska działania.

6. Promocja roli i efektywności organizacji społecznych w

a) monitorowaniu działalność człowieka mającej wpływ na środowisko;

b) pracy na rzecz jego poprawy.

Na podstawie tych celów i zadań przygotowano nową strukturę biura ELCI w Nairobii, dzieląc je na następujące jednostki:

1. Sekcja d/s sieci (organizacji) opartych na zagadnieniach.

2. Sekcja zajmująca się podnoszeniem usług dla członków i rozwijaniem sieci członkowskiej.

3. Sekcja badań i dokumentacji.

4. Sekcja relacji zewnętrznych.

5. Zarządzanie informacją - Centrum na Rzecz Wymiany i Rozwoju Informacji.

6. Sekcja d/s publikacji i kontaktów z mediami.

Ponadto w trakcie Zjazdu zorganizowano warsztaty dotyczące następujących tematów oraz programów realizowanych, lub będących w przygotowaniu:

1. Zasady etyki środowiskowej i zasady zachowania się i etyki organizacji pozarządowych. Dyskusja, wciąż otwarta, nad tymi wartościami, które wyróżniają organizacje pozarządowe spośród innych, i określają ich tożsamość. Także nad tym co jest, a co nie jest etyczne w działalności różnych organizacjii i instytucji (w kontekście oddziaływania na środowisko).

2. Tradycyjna wiedza kulturalna i ekologiczna - prezentacja dokonań i osiągnięć w dziedzinie jej upowszechniania.

3. Kobiety, środowisko i rozwój - osiągnięcia programu WedNet (Women, Environment and Development Network, realizowanego aktualnie w Afryce) i strategie dla przyszłych działań.

4. środowisko i gospodarka - propozycja strategii działania dla ELCI w dziedzinie upowszechniania alternatywnego handlu.

Przyznać trzeba, iż za tymi wszystkimi deklaracjami idą konkretne działania i widzę tu szansę dla Europy środkowej i Wschodniej, która w trakcie Zjazdu wyodrębniona została jako osobny region. Niestety nie spotkałem się w San Jose ze szczególnym zrozumieniem problemów i zagadnień tej części Europy. Wobec wielości zagadnień i problemów do przedyskutowania i zatwierdzenia ten, dla większości zebranych, obcy region świata wciąż niestety pozostał prawie nieznany.

Aktualnym reprezentantem Regionu Europy środkowej i Wschodniej w Zarządzie Głównym ELCI jest Pani Jadwiga Taylor Rushworth wybrana w 1992r., niestety nieobecna na Zjeździe, bez podania przyczyny. Dla zainteresowanych podaję adres:

Jadwiga Taylor Rushworth
Szczytna 5
43-360 Bystra

Na zakończenie, przekazuję informację na temat dwóch intersujących inicjatyw:

Falls Brook Centre - Centrum (działające w Kanadzie), organizujące warsztaty z dziedziny kultury tradycyjnej. Jego zadanie polega na praktycznym rozwijaniu i demonstrowaniu modeli technik i technologii stosowanych w kulturze i tradycji narodów świata, a poprzez to pracy nad stworzeniem zrównoważonego modelu rozwoju społeczeństwa. Centrum organizuje wiele zajęć praktycznych, jednym z nich są warsztaty zatytułowane: "Tradycyjne użytkowanie lasu", w dniach 13-24.9. Na warsztaty składać się będą zajęcia praktyczne z następujących tematów:

- rośliny jadalne;

- naturalne rośliny lecznicze;

- zbieranie ziaren (?);

- robienie canoe;

- robienie koszy.

Wiem na pewno, iż jest możliwość sfinansowania podróży i pobytu dla uczestnika(ków) z Polski. Pomimo tego, iż zajęcia obejmować będą głównie lasy kanadyjskie, myślę iż mogą być one interesującym polem wymiany doświadczeń. Zainteresowanym służę konkretniejszymi informacjami. Można je także otrzymać bezpośrednio z Centrum, które poszukuje kontaktów z organizacjami z Polski o podobnym profilu działania. Adres:

FALLS BROOK CENTRE
South Knowlesville,
New Brunswick
Canada
tel (506)-3758143
fax (506)-3754221

Pozwólmy lokalnym społecznościom mówić za siebie - tak nazwałbym w skrócie ideę, przedstawioną mi (niestety tylko ustnie) przez Pana Ranila Senanayake, jednego z dwóch równorzędnych dyrektorów wykonawczych ELCI. Pomysł opiera się na rozdawaniu lokalnym społecznościom kamer video oraz szkoleniu w ich obsłudze. Filmy, które w ten sposób powstają, mówiące o problemach i życiu codziennym tych społeczności są później rozprowadzane w agencjach prasowych i w ten sposób trafiają do szerszego grona odbiorców. Jak na razie program jest realizowany wyłącznie w krajach Trzeciego świata, co nie oznacza bynajmniej iż nie można go wprowadzić do Polski. Dokładniejsze informacje można uzyskać pisząc bezpośrednio do biura ELCI, lub też u mnie, jak tylko je zdobędę. Służę także pomocą, w miarę sił i możliwości w ewentualnym przygotowaniu wniosku.

Tomasz Terlecki
ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

Początek strony