Strona główna 

ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) to istniejąca od wyborów'91 koalicja organizacji politycznych, społecznych i zawodowych (obecnie ok. 30), której trzonem jest partia polityczna: Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. W sondażach opinii społecznej Sojuszowi Lewicy przypada drugie lub trzecie (zależnie od sondażu) miejsce rankingowe. Jego opublikowany w maju'93 dokument programowy to: SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ: NASZ PROGRAM DLA POLSKI, obejmujący 54 punkty zgrupowane we WSTęPIE i pięciu zaopatrzonych w tytuły rozdziałach. O sprawach ekologii jest w nim niewiele.

W rozdziale II. POLSKA MOżE MIEć ZDROWą, NOWOCZESNą I EFEKTYWNą GOSPODARKę, w punkcie 21, wśród dziewięciu wymagających zagwarantowania strategicznych celów polityki gospodarczej, na pierwszym miejscu wymieniono:

"rozwój gospodarki dokonujący się w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym i przy wykorzystaniu instrumentów polityki regionalnej" (s. 6)

oraz w p-cie 30., traktującym o stosunkach gospodarczych z zagranicą wskazano, że przy ich kształtowaniu, obok szeregu innych wymienionych działań, należy dbać o:

"powstrzymanie wwozu do Polski materiałów i towarów stanowiących zagrożenie ekologiczne" (s. 10).

W rozdz. III. SPOłECZEńSTWU: WYKSZTAłCENIE, PRACę, BEZPIECZEńSTWO I GODNOść w punkcie 45, w którym mowa o polityce wobec wsi, zmierzającej do łagodzenia pogłębiających się dysproporcji w warunkach życia i pracy w mieście i na wsi, uznano za niezbędne wdrożenie wielofunkcyjnego programu rozwoju wsi wśród innych celów:

"pomagającego organizacjom samorządu terytorialnego i rolniczego w rozbudowie infrastruktury technicznej i społecznej oraz działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego" (s. 15).

Ju? za miesi1c:

Frakcja Ekologiczna UD prosi o poparcie;

Krakowska Grupa Federacji Zielonych odmawia;

Jacek Sierpinski: "...ju? raczej g3osowa3bym na Unie Polityki Realnej...";

Mirek Pukacz omawia za3o?enia programowe FE UD;

Wojtek K3osowski wyjaonie dlaczego zdecydowa3 sie na kandydowanie z listy UD;

oraz wiele innych atrakcji (nie tylko wyborczych).

 
ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

Początek strony