Strona główna 

ZB nr 9(51)/93, wrzesień '93

UCHWAŁA PRZYJĘTA PRZEZ RADĘ GENERALNĄ PARTII RADYKALNEJ (SOFIA, 18.7.93) - 57 GŁOSAMI ZA, PRZY 1 WSTRZYMUJĄCYM SIĘ

Rada Generalna Partii Radykalnej transnacjonalnej, zebrana w Sofii 17 i 18.7.93:

Przyjmuje z wdzięcznością przesłanie Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Butrosa Ghali, ze szczególnym podkreśleniem fragmentu, w którym przypomina on, że "konieczność pokoju powinna przede wszystkim wpisać się na trwałe w świadomość jednostek, potrzeba rozwoju jest już postrzegana jako prawo człowieka, demokracja jest zaś nowym celem, który sobie wyznaczamy".

Rada Generalna identyfikuje się ponadto z "Deklaracją" przyjętą przez Radę Bezpieczenstwa ONZ. podczas jej zebrania na poziomie szefów rządów i panstw 31.1.92, jak również z Deklaracją z Rio de Janeiro i z "Agendą 21" na rzecz środowiska i rozwoju, w których ostrzega się, że największe zagrożenia dla pokoju i bezpieczenstwa na świecie nie leżą już jedynie w zbrojeniach, ale również - jeśli nie przede wszystkim - w źródłach niestabilności, które rozszerzają się z każdym dniem w działalności humanitarnej i ekologicznej.

Rada Generalna ostrzega jednakże, że tym deklaracjom zasad i kierunków działania nie towarzyszą jeszcze środki dające możliwość ich konkretnej realizacji na codzien. Brakuje jeszcze, na koniecznym poziomie między- i ponadnarodowym, prawa - pozytywnego, skodyfikowanego i przyjętego przez kraje oraz jednostki, tak jak brakuje struktur i środków operacyjnych do wyegzekwowania jego przestrzegania, zapobiegających nadużyciom i narzucających odpowiednie sankcje. Najważniejszy podmiot instytucjonalny, do którego przypisane są te zadania - tj. system Narodów Zjednoczonych poczynając od Rady Bezpieczenstwa - pozbawiony jest środków i źródeł dochodów, ale także pełnej legitymizacji demokratycznej - adekwatnych do zadan; i jego działanie nie może cechować się odpowiednią wiarygodnością, co z kolei powoduje nowe frustracje i nieufność między narodami.

* * * * *

Nowatorskie kierunki przyjęte przez ONZ w Deklaracji z Rio, w "Agendzie 21" i w innych dokumentach programowych, narzucają - mimo swych niedostatków - głębokie zmiany w polityce narodowej i międzynarodowej dotyczącej środowiska i "rozwój zrównoważony", zarówno w regionach uprzemysłowionych jak i tych mniej faworyzowanych: kwestia środowiska wykracza więc już ostatecznie poza wycinkowy charakter terytorialny, narzucając się jako podstawowy element światowego systemu bezpieczenstwa, rozwoju i demokracji stanowiącego wyzwanie naszych czasów. Jednakże również w przypadku tych problemów deklaracjom zasad nie towarzyszy wyczerpujące zdefiniowanie źródeł finansowania, środków i zadan. Przede wszystkim niedostateczne, jeśli nie w ogóle brakujące, jest określenie systemu prawnego odpowiadającego wadze problemów.

Także więc w tej dziedzinie zadania, które stawia przed sobą partia, muszą przekładać się na inicjatywy o określonych precyzyjnie terminach, zapoczątkowywanych w parlamentach, w których obecni są deputowani - członkowie Partii Radykalnej. Sekretarz i Skarbnik partii podejmą konieczne decyzje techniczne dotyczące priorytetów, poczynając od terenów Europy środkowo-wschodniej: stworzenie paneuropejskiej wspólnoty dużych rzek i dróg wodnych; prawo do informacji; akcja na rzecz stopniowego zamykania szczególnie niebezpiecznych elektrowni jądrowych i rozwoju wydajności energetycznej.

"5. Zaangażowanie w parlamentach i instytucjach międzynarodowych na rzecz rozprzestrzeniania i stopniowego przyjmowania - także formalnego - Języka Międzynarodowego, jako konkretnego środka gwarantującego prawo do języka, zachowanie ekosystemu lingwistyczno-kulturalnego planety, demokratyczna integracja kulturalna Europy i świata oraz wzrastanie - ponad narodowościami - wspólnej identyfikacji światowej: w przynależności do jednej rodziny ludzkiej."

(z celów priorytetowych Rady Generalnej Partii Radykalnej)

Adres polskiego biura Partii Radykalnej:

Daleka 1/3 m. 48,
Warszawa
tel/fax: 0-2/6593310
ZB nr 9(51)/93, wrzesień '93

Początek strony