Strona główna 

ZB nr 10(52)/93, październik '93

Rada Miejska w Jaśle
Rynek 12
38-200 Jasło

LIST OTWARTY DO WOJEWODY KROŚNIEŃSKIEGO

Rada Miejska Jasła w dniu 8.6.93 uchwaliła dwa najdalej idące wnioski, które adresuje do Pana Wojewody jako przedstawiciela administracji państwowej:

 1. ZAKAZAĆ SPALANIA ODPADÓW RAFINERYJNYCH W AKTUALNIE FUNKCJONUJĄCYCH INSTALACJACH SPALAJĄCYCH NA TERENIE PODKARPACKICH ZAKŁADÓW RAFINERYJNYCH W JAŚLE.

 2. ZANIECHAĆ BUDOWY SPALARNI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH NA TERENIE PODKARPACKICH ZAKŁADÓW RAFINERYJNYCH W JAŚLE.

Uzasadnienie

Jako współgospodarze miasta jesteśmy odpowiedzialni za ochronę środowiska, w którym żyją mieszkańcy i za ochronę ich zdrowia. Taką delegację daje nam Ustawa z dn. 8.3.90 o samorządzie terytorialnym, która jako jedno z podstawowych zadań gminy wymienia ochronę środowiska oraz ochronę zdrowia.

Jasło zaliczone zostało do miast o dużej skali zagrożenia środowiska - publikacja GUS z 1992r. "Obszary ekologicznego zagrożenia". Na zły stan środowiska wpływają w dużej mierze zakłady przemysłowe zlokalizowane w granicach miasta, co potwierdzają wyniki badań prowadzonych przez służby ochrony środowiska i sanitarne.

Niepokojącym stał się fakt spalania odpadów przemysłowych, zaliczanych od I do IV grupy uciążliwości, bez jakichkolwiek urządzeń do redukcji emisji zanieczyszczeń. Poza wszelką kontrolą emitowane są toksyczne substancje, a rozpraszane w glebie, atmosferze i wodzie, oddziałują negatywnie na zdrowie ludzi. świadczy to o zupełnym braku odpowiedzialności ze strony organów wydających stosowne decyzje i wymaga rygorystycznego zakazu.

Ostrzeżenia kierowane przez Polski Klub Ekologiczny pod adresem gmin przed spalarniami odpadów oraz wyniki badań naukowych udostępnionych przez Greenpeace upoważniają do potraktowania problemu spalarni z całą powagą. Kraje zachodnie rezygnują z budowy spalarni ze względu na ich negatywny wpływ na zdrowie okolicznych mieszkańców. Proponowane rozwiązania termicznego niszczenia odpadów są bardzo wygodne dla zakładów pracy - niestety stanowią poważne zagrożenie dla środowiska.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców Jasła apelujemy o dogłębne rozpoznanie problemu utylizacji odpadów przemysłowych na terenie miasta, poznanie stanowisk i wysłuchanie racji specjalistów oraz opinii mieszkańców.

Domagamy się potraktowania spalarni odpadów przemysłowych jako inwestycji szczególnie uciążliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, a tym samym zakazania ich budowy w granicach miasta.

Ciągle nie jest za późno na podjęcie decyzji zgodnej z wolą i oczekiwaniami mieszkańców.

Rada Miejska Jasła mając na uwadze powagę sytuacji zagrożenia oczekuje od Pana Wojewody stanowiska i podjęcia stanowczych działań w tak ważnej dla społeczeństwa Jasła sprawie.

W załączeniu przesyłamy kserokopie list z podpisami protestujących mieszkańców. Akcja zbierania podpisów nie została jeszcze zakończona.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Zdrowia RMJ mgr Maria Lignar
Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła inż. Stanisław ZubelDo wiadomości:

 1. Podkarpackie Zakłady Radfineryjne w Jaśle
 2. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 3. Prof. dr hab. Stefan Kozłowski - Rada ds. Ochrony Środowiska
 4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 5. Główny Inspektor Sanitarny
 6. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 7. Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 8. Urząd Rejonowy Jasło
 9. Okręgowa Izba Lekarska
 10. Ruch Ekologiczny Jasło
 11. Ruch "Pro-natura" Jasło
 12. Dyrektor ZOZ
 13. TSSE Jasło
 14. ZTS "Gamrat-Erg" Jasło
 15. Furnel - spółka z o.o. oddział w Jaśle
 16. Huta Szkła JasłoZB nr 10(52)/93, październik '93

Początek strony