"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (57), Marzec '94


NOWY REGIONALNY DYREKTOR

Krystyna Wolniakowska, dotychczasowy dyrektor Environmental Partnership w Polsce została mianowana regionalnym dyrektorem the Environmental Partnership for Central Europe (EPCE). Jej obszar działania obejmuje Polskę, Słowację, Węgry, Czechy i zachodnią Ukrainę. Będzie też dążyć do powiązania działań podejmowanych w Europie Zachodniej z działaniami w Europie Środkowej i Wschodniej. W szczególności zajmie się koordynowaniem działalności biur EPCE, dążeniem do powiązania podobnych projektów przeprowadzanych w poszczególnych krajach, a także bliższą współpracą z fundacjami z Europy Środkowej i Zachodniej, mając na celu wspólne sponsorowanie projektów i szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych. Regionalne i Polskie biura EPCE mieszczą się we Wrocławiu.

NOWY DYREKTOR W POLSCE

Roman Guziak został, w drodze ogólnopolskiego konkursu, wybrany nowym dyrektorem polskiego biura Environmental Partnership. Roman jest współzałożycielem mającego swą siedzibę we Wrocławiu Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "pro Natura". Wnosi do EPCE - Fundacji Marshalla swoje szerokie doświadczenie zarówno w kierowaniu, jak i w pracy z pozarządowymi organizacjami na rzecz ochrony środowiska. Jest on autorem kilku publikacji, m.in. raportu dotyczącego bioróżnorodności w Polsce.

STYPENDIA

1. Partnership Fellowships - Rzeki i zlewnie
EPCE będzie sponsorować 4-tygodniowy staż 8 kandydatów z krajów objętych programem Environmental Partnership, którzy wezmą udział a praktykach w USA, w tamtejszych organizacjach społecznych zajmujących się tematyką ochrony zlewni rzek. Kandydaci powinni należeć do organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną rzek i zlewni*.
2. Atlantic Center for the Environment
EPCE będzie sponsorować, wspólnie z The Atlantic Center for the Environment in USA, podróż 3 kandydatów z Polski i Ukrainy, którzy wezmą udział w 6- tygodniowych praktykach, dotyczących ochrony rzek, zarządzania terenami i ochrony przyrody. Kandydaci powinni należeć do grup aktywnie działających w wyżej wymienionych dziedzinach*.
3. Ecologia
EPCE, wspólnie z "Ecologia" w USA, będzie sponsorować podróż do USA 2 kandydatów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy nt. niezależnego monitoringu i kształtowania polityki w ochronie środowiska. Praktyka może trwać do 3 m-cy. Kandydaci powinni wywodzić się z grup zaangażowanych w projekty dotyczące monitoringu*.
4. ICLEI
EPCE, wspólnie z The International Environmental Agency for Local Government w Niemczech, będzie sponsorować podróż 2 kandydatów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie zarządzania ochroną środowiska na poziomie władz lokalnych. Kandydaci będą wybierani spośród specjalistów zajmujących się ochroną środowiska lub planowaniem przestrzennym, obecnie pracujących w samorządach lokalnych, gminach, urzędach miasta. Zostaną oni wysłani do placówek o podobnym charakterze w różnych krajach - w zależności od języka, jakim włada dany kandydat.
5. SCA Forestry Fellowships
EPCE, wspólnie z The Student Conservation Association, będzie sponsorować 3- mies. praktykę dla 2 młodych specjalistów w zakresie leśnictwa, którą odbędą w którymś z parków narodowych lub w leśnictwie w USA. Praktyka ta ma na celu rozszerzenie wiedzy w zakresie praktycznej ekologii lasu. Kandydaci muszą mieć kilkuletni staż pracy i powinni albo pracować w wydziałach leśnictwa czy parku narodowym, lub też zajmować się tymi kwestiami w ramach projektów przeprowadzanych przez organizacje pozarządowe na rzecz ochrony środowiska*.
Jeśli chcesz wziąć udział w którymś z wyżej wymienionych stypendiów, przyślij resume/curriculum vitae oraz list opisujący twoje wykształcenie i działalność związaną z wybranym zagadnieniem na adres biura regionalnego EPCE.
Termin składania podań (w j. angielskim) do 15.4.94. Szczegółowe informacje w Biurze EPCE. *) Wymagana jest biegła znajomość angielskiego.
The Environmental Partnership For Central Europe
Piłsudskiego 74/309,

50-020 Wrocław,
/fax: 48/71/316-11

"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (57), Marzec '94