Strona główna 

ZB nr 11(65)/94, listopad '94

KOMUNIKAT Z VII KONGRESU FEDERACJI ZIELONYCH

Trzy Morgi k/Piotrkowa Trybunalskiego 29-31.8.94
W dniach 27-30.8.94 w miejscowości Trzy Morgi koło Piotrkowa Trybunalskiego obradował VII Kongres Federacji Zielonych. Federacja Zielonych jest siecią rozrzuconych po Polsce grup, zainteresowanych wprowadzaniem zasad zrównoważonego rozwoju, pokoju i bezpośredniej, zaangażowanej demokracji. Federacja Zielonych jest ruchem i nie posiada hierarchicznej struktury. Poszczególne grupy FZ w ubiegłym roku organizowały demonstracje rowerowe (Szczecin, Kraków, Łódź), prowadziły akcje przeciw spalarniom odpadów (Mielec, Wrocław), a także na rzecz praw zwierząt.
Kongres jest dorocznym zgromadzeniem osób działających w Federacji. Podejmuje uchwały i zajmuje stanowiska, które stają się platformą działań FZ.

1. Stanowisko VII Kongresu Federacji Zielonych w sprawie dostępu do informacji o zanieczyszczeniach i emisjach
VII Kongres Federacji Zielonych uważa, że społeczeństwo ma pełne prawo do informacji o stanie zanieczyszczenia środowiska i o źródłach tych zanieczyszczeń. Prawo do tej informacji ma pierwszeństwo nad wszelkimi innymi przepisami, w tym o tajemnicy państwowej i tajemnicy handlowej.
30.8.94,
Trzy Morgi k/Piotrkowa Trybunalskiego

2. Stanowisko VII Kongresu Federacji Zielonych w sprawie Konferencji Ludnościowej ONZ w Kairze.
Przy obecnym systemie polityczno-ekonomicznym zagrażający nam niekontrolowany wzrost ludności świata przyśpieszy degradację środowiska naturalnego. Gwałtowny przyrost ludności, a co za tym idzie - tempo niszczenia życia na Ziemi, można powstrzymać walcząc z biedą oraz wprowadzając kontrolę urodzeń. Powinna ona polegać na propagowaniu antykoncepcji i uświadamianiu społeczeństwom zagrożeń, jakie są związane z nadmiernym przyrostem ludności.
Uważamy jednak, że jednym ze sposobów powstrzymania niekontrolowanego wzrostu ludności jest także aborcja. Powinna być dopuszczalna tylko wtedy, gdy inne metody okazują się już nieskuteczne. Nie wolno także nikogo przymuszać do aborcji.
30.8.94,
Trzy Morgi k/Piotrkowa Trybunalskiego

3. Stanowisko VII Kongresu Federacji Zielonych w sprawie odpadów.
Z każdym miesiącem wzrasta w Polsce produkcja odpadów. Większość z nich nie jest zagospodarowywana czy wykorzystywana ponownie. W dużej mierze jest to spowodowane falą zalewających nas opakowań jednorazowych i brakiem odpowiedniej edukacji ekologicznej od szkół począwszy, a na gminach i rządzie skończywszy.
VII Kongres Federacji Zielonych uważa, że w celu zmniejszenia strumienia odpadów należy opodatkować producentów opakowań jednorazowych, które nie są i nie mogą być ponownie użyte (np. kartony typu tetrapak, butelki plastykowe). Podatek od opakowań powinien być równy zewnętrznym kosztom przez nie powodowanym: kosztom składowania opakowaniowych śmieci, bezpiecznej dla środowiska ich przeróbki oraz wartości szkód, które powodują w środowisku.
Federacja Zielonych będzie współdziałać z władzami lokalnymi w celu wprowadzenia i umocnienia systemów segregacji i recyklingu odpadów. Będzie je wzywać do aktywnego wspierania punktów skupu, zakładów zatrudniających bezrobotnych przy zagospodarowywaniu odpadów i ich przeróbce, a także sklepów sprzedających wyłącznie w ekologicznych opakowaniach zwrotnych z kaucją. Będziemy także wzywali rząd do przywrócenia ulg podatkowych dla producentów wykorzystujących surowce wtórne.
Stanowczo będziemy występować przeciwko budowie i eksploatacji spalarni odpadów. Są one sposobem, za pomocą którego producenci opakowań jednorazowych pozbywają się swoich śmieci na koszt społeczeństwa. Spalarnie wywołują szczególnie wysokie koszty zewnętrzne (eko- logiczne i typowo ekonomiczne). Są przykładem łamania obowiązującej w polskim prawie zasady, że za szkody w środowisku powinni zapłacić zanieczyszczający. Wymagając dużego strumienia śmieci, spalarnie uniemożliwiają w praktyce realizację programów unikania lub recyklingu odpadów.
30.8.94,
Trzy Morgi k/Piotrkowa Trybunalskiego


Kongres wystosował także listy:


VII Kongres Federacji Zielonych do
Komisji Konstytucyjnej Sejmu RP


Zainteresowani kształtem Kon- stytucji Rzeczpospolitej Polskiej jako nadrzędnego aktu prawnego państwa, domagamy się aby gwarantowała ona wolność słowa, przekonań i wyznania.
W związku z tym wnioskujemy o zniesienie artykułu dotyczącego powszechnego obowiązku obrony, który to obowiązek jest pogwałceniem wolności człowieka.
Pozostawienie w nowej konstytucji dwóch artykułów, z których jeden zapewnia wolność przekonań, a drugi zobowiązuje do spełnienia powszechnego obowiązku obrony, spowoduje wewnętrzną sprzeczność tego najważniejszego dla państwa aktu prawnego.
30.8.94,
Trzy Morgi k/Piotrkowa Trybunalskiego

VII Kongres Federacji Zielonych
do Sejmu, Senatu,
Prezydenta i Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Od dłuższego czasu media donoszą o planowanej w Polsce budowie autostrad i dróg ekspresowych. Poświęcona tej inwestycji debata jest bardzo okrojona i nie dotyka zasadniczych kwestii. Decyzje o budowie autostrad podejmują urzędnicy. Społeczeństwo nie ma na to żadnego wpływu i jest pozbawione podstawowej informacji o wpływie budowy autostrad na gospodarkę i środowisko.
Autostrady przedstawiane są jako inwestycja proekologiczna, tworząca miejsca pracy i sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu. Zasadnicze argumenty, podważające te twierdzenia, są notorycznie pomijane.

VII Kongres Federacji Zielonych stwierdza, co następuje:

1. Według wielu ekspertów (m.in. Worldwatch Institute z Waszyngtonu) budowa autostrad tworzy znacznie mniej miejsc pracy w całej gospodarce, niż inwestycje w innych działach transportu. Według Worldwatch Institute, 1 miliard niemieckich marek zainwestowany w budowę autostrad tworzy 14-19 tysięcy miejsc pracy w całej gospodarce, podczas gdy ta sama kwota zainwestowana w kolej daje 22-23 tysiące miejsc pracy. Jeszcze więcej miejsc pracy w przeliczeniu na zainwestowaną kwotę powstaje przy budowie sieci zbiorowego transportu miejskiego i podmiejskiego, a także alternatywnych systemów komunikacyjnych (drogi rowerowe).
Tworzenie miejsc pracy przy remontowaniu istniejących dróg może być nawet czterokrotnie tańsze od tworzenia miejsc pracy przy budowie nowych. Remont istniejącej sieci drogowej jest konieczny ze względów bezpieczeństwa i może przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. Odmiennie niż budowa autostrad, remont istniejącej sieci drogowej może przyczynić się do polepszenia jakości życia podatników.
Autorzy programu budowy autostrad nie przedstawili, jak nowo tworzone miejsca pracy przy budowie autostrad mają się do struktury obecnego bezrobocia i jak budowa autostrad wpłynie na wzrost bezrobocia w innych działach gospodarki, szczególnie na kolei i w przemyśle produkującym na jej potrzeby.
Uważamy, że argument o tworzeniu miejsc pracy przy budowie autostrad jest nadużyciem i wprowadza w błąd opinię publiczną.

2. O ile budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu może zmniejszyć jednostkowe zużycie paliwa przy danej szybkości pojazdu, o tyle zwiększa ruch samochodów w takim stopniu, że prowadzi do globalnego wzrostu zużycia paliwa i wzrostu zanieczyszczeń. W konsekwencji powoduje to dalszą kongestię (korki) i związane z nią dalsze zwiększenie zużycia paliwa.
Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych wskazują, że nigdzie budowa autostrad nie doprowadziła do globalnego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, zmniejszenia kongestii i zużycia paliwa. Inaczej mówiąc, nigdzie autostrady nie rozwiązały żadnego z problemów, które miały rzekomo rozwiązać.
Zarówno zużycie paliwa, emisje zanieczyszczeń, jak i straty wywołane kongestią stale rosną. Istnieje literatura fachowa, wskazująca, że zmniejszenie globalnych emisji komunikacyjnych i zużycia paliwa można uzyskać jedynie przez zmianę środków transportu na bardziej energooszczędne. To wymaga zaś inwestycji w sektorze transportu zbiorowego, a nie promocji indywidualnego transportu samochodowego.

3. Budowa autostrad nie prowadzi do wzrostu gospodarczego. Autostrady przecinają więzi społeczne i ekonomiczne lokalnych społeczności (autostrady mają wręcz być odgradzane siatką), powodują konieczność kilkunasto-, a nawet kilkudziesięciokilometrowych objazdów, niszczą lokalne rynki i często prowadzą do pogorszenia się życia i wzrostu bezrobocia. Wszystko to znacznie podwyższa koszty społeczne inwestycji.
Budowa autostrad powoduje centralizację gospodarki, zwiększa jej energochłonność i powoduje globalny wzrost importu paliw płynnych, pogarszając tym bilans płatniczy Polski.

4. Poważne wątpliwości budzi fakt, że wykupione za pieniądze podatników grunty zostaną przekazane nieodpłatnie prywatnym firmom, budującym i eksploatującym autostrady. Oznacza to subsydiowanie prywatnego przemysłu i dotowanie niszczącej środowisko motoryzacji. Gwarancje rządowe dla firm, budujących i eksploatujących autostrady również są dotowaniem motoryzacji.

5. Rozwój transportu samochodowego pochłonie fundusze, których nie przeznacza się na restrukturyzację i unowocześnienie przyjaznej środowisku kolei i transportu zbiorowego w ogóle. W połączeniu z subsydiowaniem transportu samochodowego jest to działanie na szkodę konsumenta, który jest pozbawiany możliwości wyboru. Oznacza to także dyskryminację osób, które nie mogą prowadzić pojazdów mechanicznych bądź ich nie posiadają (niepełnosprawni, dzieci, chorzy).
6. Budowa autostrad w nieporównywalnie większym stopniu, niż remonty dróg czy budowa linii kolejowych, powoduje konieczność wywłaszczeń i przymusowych przesiedleń znacznych grup ludzi. W szczególnie trudnej sytuacji budowa autostrad stawia ludzi, którzy mieszkają bądź posiadają grunty w pobliżu autostrady, a nie obejmuje ich proces wywłaszczeniowy. Uciążliwość autostrady spowoduje spadek ich poziomu życia i spadek wartości rynkowej ich nieruchomości.
Już teraz mnożą się przypadki konfliktów społecznych, wywołanych budową autostrad i dróg szybkiego ruchu.

7. Budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu w oczywisty sposób zakłóca równowagę ekologiczną terenów, przez które przebiega oraz dewastuje zasoby przyrody i piękno krajobrazu.

Uważamy, że inwestowanie ogromnych środków w przedsięwzięcie o nieodwracalnych skutkach dla środowiska i wątpliwe z punktu widzenia gospodarki, powinno zostać poddane publicznej dyskusji.
VII Kongres Federacji Zielonych kwestionuje zasadność budowy w Polsce autostrad i dróg szybkiego ruchu. Uważamy, że planowane na ich budowę środki powinny zostać przeznaczone na radykalne unowocześnienie transportu kolejowego, konteneryzację przewozów towarowych, usprawnienie i integrację miejskich i podmiejskich systemów komunikacji zbiorowej. Wokół większości polskich miejscowości powinny powstać obwodnice.
VII Kongres Federacji Zielonych uważa też, że zamiast budować autostrady i drogi szybkiego ruchu, należy zmniejszyć liczbę dziur i innych nierówności w tych polskich drogach, które już istnieją.
30.8.94, Trzy Morgi k/Piotrkowa Tryb.

Kontakt:
FZ - Warszawa 0-2/6332852
FZ - Grupa Krakowska
Sławkowska 12, 31-014 Kraków
0-12/222147 w. 10, 222264
fax: 0-12/222264

BARDZO WAŻNE!!!


W związku z tym, że kaliska grupa FZ zdaje się - zmartwychwstała (co jest dla niewielu ostałych się "starych" federatów sprawą nad wyraz radosną), mamy do przekazania niesamowicie ważny komunikat.
Dotychczasowe adresy kontaktowe, tj. na Mikołaja Pancewicza, Basię Paprzycką, Tomka Chmielewskiego i Jarka Jamroszczyka prosimy uważać za nieważne!!!
Wszystkie sprawy związane z FZ czy FWZ prosimy kierować na adres:
c\o Igor Strapko
Borkowska 9/1, 62-800 Kalisz
(Prosimy informację podawać dalej)
DO WSZYSTKICH GRUP FZ,
POCZUWAJĄCYCH SIĘ JAKO TAKIE
LUB WSPÓŁPRACUJĄCYCH: Kochani!
1
Jak zapewne już wiecie, powierzono mi prowadzenie Rotacyjnego Punktu Kontaktowego FZ w roku 94/95. Ponieważ chciałabym, aby RPK działał w tym roku przynajmniej częściowo sensownie, proszę Was o przysyłanie wszelkich informacji związanych z Waszą działalnością, materiałów, które wydajecie, opisów akcji, które przeprowadziliście bądź przygotowujecie oraz wszystkiego, co według Was mogłoby się przydać innym. Jeśli wydajecie coś, co sami rozsyłacie do poszczególnych grup - zaznaczcie to koniecznie na materiale (po co się powtarzać). Jednocześnie proszę o odpowiedź na pytania:
czy chcecie korzystać z pomocy i pomagać w pracy (np. uaktualniając dane) RPK FZ?
jaki adres jest aktualny jako adres kontaktowy grupy?
czy Wasza grupa działa, czy tylko istnieje?
jakie są Wasze plany na najbliższy rok i co robiliście w trakcie minionego?
jaka tematyka interesuje Was najbardziej i jakimi materiałami moglibyście podzielić się z innymi?
czy prowadzicie sprzedaż koszulek, znaczków, naklejek, widokówek, kaset związanych z tematyką "eko", może wydajecie własną gazetkę?
Proszę, napiszcie o tym wszystkim i o tym, co Wam jeszcze wpadnie do głowy. Nadesłane dane (mam nadzieję, że jakieś nadejdą...) przydadzą się na pewno - być może uda się ożywić przepływ informacji między ludźmi, którzy interesują się tym samym, a często muszą szukać znanych już innym wiadomości od początku.
Pozdrawiam serdecznie i czekam na odpowiedź.
Joanna Ślubowska
Biuro Obsługi Ruchu Ekologicznego
al. Zieleniecka 6/8
03-727 Warszawa
(koniecznie z zaznaczeniem "dla RPK FZ")ZB nr 11(65)/94, listopad '94

Początek strony