Strona główna 

ZB nr 11(65)/94, listopad '94

PROGRAM LOKALNEGO KIEROWANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA -

Program Lokalnego Kierowania Ochroną Środowiska (Local Environmental Management - LEM) jest trzyletnim programem pomocy technicznej i szkolenia, prowadzonym przez Research Triangle Institute (RTI) z Research Triangle Park, Północna Karolina, USA. Program ten pomaga wybranym władzom lokalnym w Polsce i na Węgrzech w zwiększeniu ich zdolności do opanowania lokalnych problemów ochrony środowiska, poprzez skoncentrowanie się na rozwiązywaniu problemów technicznych, zagadnień zarządzania i finansowania dla konkretnych przedsięwzięć np. zarządzania systemami ściekowo-kanalizacyjnymi oraz wysypiskami odpadów stałych.
LEM jest programem finansowanym przez waszyngtońską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (Agency for International Development - AID), działającym na podstawie 3-letniego kontraktu pomiędzy RTI a Wydziałem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych tejże Agencji. Kontrakt ten wygasa w r. 1995. RTI jest głównym kontrahentem mającym dwóch podwykonawców: International City Management Association (ICMA) oraz Eastern Research Group (ERG). W realizacji programu uczestniczą także, dobierani przez LEM, podwykonawcy lokalni.
Cel Programu LEM jest trojaki:

a) zademonstrować, że władze lokalne, tak w Polsce, jak i na Węgrzech, potrafią skutecznie opanować swoje problemy ochrony środowiska, o ile otrzymają odpowiednie i stałe wsparcie;
b) pomóc władzom komunalnym, uczestniczącym w programie, w wypracowaniu wiarygodnych i technicznie możliwych do zaakceptowania propozycji finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, dla przedłożenia ich krajowym i międzynarodowym agencjom finansującym;
c) udostępnić do wykorzystania innym władzom komunalnym możliwe do powielenia elementy, uzyskane w wyniku działalności przedstawionej w punktach a) i b).

Celem ubocznym tego programu jest działanie, poprzez kierownika programu jako pośrednika-łącznika, na rzecz dopasowania zapotrzebowania władz komunalnych na pomoc techniczną, jakiej nie dostarcza LEM, do różnych programów wspieranych przez AID, z których można by uzyskać potrzebne informacje, dane lub pomoc.

Poprzez serię wizyt terenowych i konsultacji z przedstawicielami władz krajowych i lokalnych, przeprowadzonych we wrześniu i listopadzie'92, został dokonany wybór dziewięciu docelowych władz komunalnych w Polsce i na Węgrzech. Działania LEM w Polsce koncentrować się będą na oczyszczaniu ścieków w Zębicach, Świętej Katarzynie, Miedźnej, Nowej Soli i Namysłowie, na terenie południowych i zachodnich rejonów Polski (Górnego i Dolnego Śląska). Na Węgrzech program kładzie nacisk na problemy składowania odpadów stałych w miastach Györ, Ózd i Edelény oraz na unieszkodliwianiu odpadów trujących w Sajószentpéter. Györ leży na zachód od Budapesztu, a Ózd, Edelény i Sajószentpéter leżą w powiecie Borsod.
Od lutego'93 w Krakowie przebywa kierownik Programu LEM. W październiku'93 zostało uruchomione biuro programu z 3-osobowym personelem lokalnym. Pomoc techniczna i szkolenie przeprowadzane są poprzez serie krótkoterminowych konsultacji, udzielanych przez amerykańskich specjalistów technicznych z zakresu administracji lokalnej i administrowania ochroną środowiska.
Integralną częścią Programu LEM jest szkolenie. Program szkolenia specjalistycznego został dopasowany do potrzeb miejscowości polskich, które skoncentrowały się na zagadnieniach zarządzania gospodarką ściekową oraz miejscowości węgierskich ukierunkowanych na problemy gospodarki odpadami stałymi i odpadami niebezpiecznymi. Opracowane dla Polski cykle szkoleniowe obejmują tematyką szkolenie operatorów oczyszczalni ścieków, zarządzanie oraz organizację gospodarki ściekowej, zarządzanie projektami ochrony środowiska, informację publiczną i edukację obywatelską. Na Węgrzech szkolenie obejmuje szereg prezentacji warsztatowych oraz kursów demonstrujących funkcjonowanie składowisk odpadów stałych, obsługę i utrzymanie systemów hydraulicznych, utrzymanie pojazdów mechanicznych, procedury przetargowe oraz zawieranie umów, rachunkowość przedsiębiorstw, pobór opłat i zarządzanie składowiskami.
Po przeszkoleniu personelu władz komunalnych uczestniczących w Programie LEM, kursy te zostaną udostępnione innym władzom komunalnym, mającym podobne potrzeby szkoleniowe. Z chwilą zakończenia działań Programu LEM, w lipcu'95, materiały kursów szkoleniowych zostaną przekazane w ręce różnorodnych organizacji rządowych i pozarządowych, jako część ich własnych programów oferowanych w tych zakresach potrzeb środowiskowych.
Biuro LEM Project
Grodzka 1 II p., 31-006 Kraków
0-12/23-08-55, 23-08-61, fax: 0-12/21-81-99

SKIPPING STONES

"Skipping Stones" to wyjątkowy międzynarodowy magazyn dziecięcy, afirmujący kulturową i ekologiczną różnorodność naszego świata.
"Skipping Stones" uważa się za forum komunikacji pomiędzy młodzieżą reprezentującą różne kultury, religie i zainteresowania. Młodzi ludzie, bez względu na pochodzenie, mają dużo do powiedzenia na temat swych kultur, społeczności, religii i środowiska naturalnego. Zachęcamy uczniów, by podzielili się z innymi swymi niepowtarzalnymi poglądami i zaprezentowali w "Skipping Stones" twórczość literacką i artystyczną. Tematyka nadesłanych prac ma obracać się wokół spraw istotnych dla młodzieży. Formy przykładowe to rysunki tuszem, eseje, żarty rysunkowe, opowiadania, listy do wydawcy, poezja. "Skipping Stones" przyjmuje materiały we wszystkich językach i publikuje je w oryginale wraz z angielskim tłumaczeniem. Autorzy opublikowanych prac otrzymają autorskie egzemplarze "Skipping Stones".
W 1995r. "Skipping Stones" będzie sponsorem drugiej edycji konkursu Youth Honor Awards (Młodzieżowa Nagroda Honorowa). Zapraszamy wszystkich w wieku 7 - 15 lat do nadesłania prac na jeden lub więcej z następujących tematów: świadomość wielokulturowości, doświadczenia międzykulturowe, przyroda, ekologia, ochrona zasobów naturalnych, kwestie społeczne, pokój oraz non violence (działanie bez przemocy). Uczniowie zaangażowani mogą także nominować do nagrody organizacje młodzieżowe zajmujące się kwestiami wielokulturowości lub ekologii. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w jesiennym numerze "Skipping Stones", zaś ich autorzy otrzymają subskrypcję "Skipping Stones", honorowy dyplom oraz 5 książek o tematyce międzykulturowej i/lub przyrodniczo-ekologicznej. Termin nadsyłania prac mija 25.6.95.
"Skipping Stones" pomaga też w nawiązywaniu listownych kontaktów pomiędzy dziećmi i młodzieżą na całym świecie.
Skipping Stones
P.O.B. 3939
Eugene, Oregon
97403 USA
(503) 342-4956

ECOTOPIA MEETING'95 ART FESTIVAL

W sierpniu'95 odbędzie się międzynarodowy meeting Ecotopia'95. Na miejsce spotkania wybrany został Wolimierz, a sam obóz organizowany jest wspólnie przez ekologiczną organizację EYFA z Holandii i FUNDACJĘ NA RZECZ WSPIERANIA KULTUR EKOLOGICZNYCH I ALTERNATYWNYCH z Wolimierza.
Ecotopia jest dorocznym uniwersytetem letnim, festiwalem młodzieżowym, który ma miejsce co roku w innym kraju Europy, w sierpniu. Młodzi ludzie z całego świata spotykają się, by uczyć się życia w sposób przyjazny środowisku. Ecotopia jest również miejscem, gdzie działacze ekologiczni z różnych miejsc w Europie mają możliwość spotkania się, wymiany poglądów oraz dyskusji o sposobach rozwiązywania problemów, które nurtują współczesny świat.
EYFA natomiast oznacza EUROPEAN YOUTH FOR(EST) ACTION, ogólnoeuropejską sieć młodych ekologów, zarówno z Zachodniej, jak i Wschodniej Europy. Jedną z form działalności EYFA jest organizacja corocznych obozów ekologicznych. Zrodziła się również idea połączenia Ecotopii'95 z festiwalem sztuki. Tak więc zaproszeni artyści będą mogli prezentować swoją twórczość i jednocześnie przeprowadzać warsztaty z uczestnikami obozu na temat teatru, malarstwa, rzeźby, robienia naczyń ceramicznych, budowania bębnów, tkania i innych form sztuki.
MIĘDZYPLANETARNE KRÓLESTWO SZTUKI - WOLIMIERZ
OTWARTE SAMOWYSTARCZALNE MIEJSCE SZCZEGÓLNEGO
PRZENIKANIA
INSTYTUT PRZEMIANY CZASU
W PRZESTRZEŃ
TEATR KLINIKA LALEK
Wolimierz to mała wioska na Pogórzu Izerskim, miejsce szczególnych spotkań młodych artystów, siedziba teatru "Klinika Lalek" i Fundacji na rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych.
Celem i marzeniem mieszkańców Wolimierza jest stworzenie w tym miejscu ekologicznej wioski sztuki. W budynkach należących do Fundacji powstaje Wolna Szkoła Wolimierz - miejsce spotkań dzieci ( poszukujemy dyrektora pasjonata; dysponujemy budynkiem szkoły, dziećmi i mieszkaniem; chętnych zapraszamy na lokalną wizję do Wolimierza!)
W budynku starej stacji kolejowej powstaje galeria i herbaciarnia, sala teatralna, pracownia ceramiczna i warsztat tkacki. W planach jest również budowa korzeniowej oczyszczalni ścieków i prądnicy wiatrowej.
Projekt ten wymaga jednak ogromnego wysiłku i dużych nakładów finansowych. Dlatego też wszystkich chętnych, zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Można przyjechać do naszej wioski, pomóc w pracach nad przygotowaniem terenu i urządzeń. Można też wpłacić pieniądze na konto Fundacji.
Nasz adres:
Międzyplanetarne Królestwo Sztuki
Fundacja na rzecz Wspierania
Kultur Alternatywnych i Ekologicznych
Wolimierz 53
59-814 Pobiedna

Numer konta:

Bank Zachodni S.A.
I Oddział w Jeleniej Górze
nr 382207-109888-132

Sympatyczna organizacja o nazwie A SEED (czyli "ziarenko" - skrót oznacza Action for Solidarity, Equality, Environment and Development - Akcja na rzecz Solidarności, Równości, Środowiska i Rozwoju) prowadzi program IMP, czyli Inform Me about the Multinational Please! (Proszę poinformować mnie o kompaniach ponadnarodowych) Można pisać na adres:
Veronica Mora A SEED
P.O. Box 92066,
1090 AB Amsterdam, Netherlands
Aby uzyskać informacje na temat TNC - czyli wielkich firm międzynarodowych (Transnational Corporations), poważne NGO'sy mogą pisać natomiast do ONZ. Na adres:
UN Centre on Transnational Corporations
Division Transnational and Management
ROOM DC 2-1322, United Nations
New York 10017 USA
Janek

Informujemy, że przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich powstała Biblioteka Ekologiczna. Celem jej założenia było zapewnienie dostępu do literatury związanej z ochroną środowiska. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania z naszej biblioteki. Do współpracy zachęcamy Biblioteki Szkolne i Publiczne, dzięki którym możliwe będzie zapewnienie szerszego dostępu do pozycji, które posiadamy w naszej Bibliotece Ekologicznej. Zainteresowane osoby, organizacje i instytucje prosimy o kontakt z panią Mariolą Kwiatkowską.
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
Moniuszki 22
11-500 Giżycko
55-90, fax 55-91

OBDŻEKTORZY
WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ!

1. W dniach 30.10-6.11.94 odbędzie się w Moskwie międzynarodowa konferencja nt.: odmowy służby wojskowej, służby zastępczej oraz zmiany roli armii w życiu. Koordynatorem jest International Youth Forum of Pax Christi i jego rosyjscy współpracownicy. Adres: Oude Graanmarkt 21, 1000 Brussel, Belgium, fax: 32.2.502.46.26, kontakt: Marci LopezLevy.
2. 6 razy w roku ukazuje się w Niemczech przegląd antymilitarny "tilt! Wehrpflicht, Zwangsdienste, Militär" (Obal: przymusowy pobór, przymusową służbę, militaryzm). Wydanie listopadowe poświęcone będzie międzynarodowemu sprzeciwowi wobec służby wojskowej. Adres: Redaktion TILT / Hilli, Schliemann Str. 22, 10437 Berlin, Niemcy.
3. Również w listopadzie'94 odbędzie się w Kolumbii Międzynarodowe Spotkanie Obdżektorów (ICOM). Raport z tego i poprzedniego (Turcja 1993) spotkania wraz z najnowszym informatorem ICOM, będzie można otrzymać pod adresem: ICOM Travel Coordination, Rudi Friedrich, Quer Str. 23, D63065 Offenbach, Germany.
PROPOZYCJA PRACY FUNDACJI MARSHALLA -
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ UPŁYWA 15.11.94
Polski oddział "Environmen- tal Partnership for Central Europe", projektu German Marshall Fund of the USA, poszukuje polskiego koordynatora w ramach kontynuacji rozwojowego programu dla Polski. "Environmental Partnership for Central Europe" ma obecnie cztery oddziały z koordynatorami w Czechach, Słowacji, Węgrzech i Polsce. Oddział polski znajduje się we Wrocławiu i zajmuje się przydzielaniem niewielkich dotacji oraz pomocą organizacyjną i partnerską dla działających na rzecz środowiska organizacji pozarządowych, rad miejskich i samorządów lokalnych. Administracją zajmuje się German Marshall Fund of the United States przy finansowym wsparciu ze strony fundacji w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Europie.
OBOWIĄZKI: Do obowiązków należy kierowanie biurem i personelem, rozdzielanie niewielkich dotacji dla twórczych projektów na rzecz środowiska, organizowanie grup partnerskich dla Europy i Stanów Zjednoczonych, bezpośrednia pomoc dla samorządów lokalnych i działających na rzecz środowiska organizacji pozarządowych w dziedzinie starania się o dotacje oraz opracowania i wdrażania projektów, kierowanie sprawami finansowymi oraz konkretne działania na rzecz środowiska i współpraca z Krajowym Komitetem Doradczym. Od koordynatora wymagane byłyby ciągłe podróże po kraju w celu spotykania się z ubiegającymi się o dotacje, oceniania projektów planowanych i realizowanych, uczestniczenia w konferencjach oraz niekiedy wyjazdy poza granice kraju w celu nawiązania kontaktów z innymi środkowoeuropejskimi organizacja- mi.
WYMAGANIA: Kandydaci muszą płynnie posługiwać się językiem angielskim. Pożądane jest posiadanie doświadczenia w dziedzinie kierowania biurem i projektami, znajomość zagadnień finansowych i ochrony środowiska, ochotniczych i nie nastawionymi na zysk organizacji i posiadanie kontaktów międzynarodowych.
WYMAGANE DOKUMENTY: Prosimy nadesłać życiorys w języku angielskim, informujący o wykształceniu, doświadczeniu przy poprzednich pracach, działalności ochotniczej i innych umiejętnościach wraz z krótkim listem określającym wasze predyspozycje na to stanowisko do 15 LISTOPADA 1994 pod podany wyżej adres Krystyny Wolniakowskiej. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na przełomie listopada i grudnia.
THE ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP FOR CENTRAL EUROPE
Projekt German Marshall Fund of the United States
ul. Piłsudskiego 74/309, 50-020 Wrocław, /fax: 48/71/31611
Krystyna U. Wolniakowski, Regionalny Kordynator na Europę ŚrodkowąZB nr 11(65)/94, listopad '94

Początek strony