Strona główna 

ZB nr 2(68)/94, luty '95

DONOSY I DONIESIENIA

Niegrzeczni żołnierze

Jak podaje "Głos Szczeciński" (9.1.95) ...w ostatnich latach, w ramach powszechnego obowiązku obrony, wzywa się rokrocznie do poboru od 270 do 300tys. młodych mężczyzn. I w tej ogromnej zbiorowości - jak sygnalizują autorzy opracowania Biura Prasy i Informacji mon na temat obyczajowości nieformalnej - rośnie ilość tzw. samowolnych oddaleń żołnierzy z rejonów zakwaterowania. Zwiększa się też liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu cudzemu.

Wzrosła również liczba tzw. zdarzeń nadzwyczajnych, z których większość miała skutki śmiertelne, samobójstw oraz czynnych napaści na przełożonych.

Badanie przeprowadzane nad patriotyzmem żołnierzy służby zasadniczej wykazały iż - silne związki uczuciowe z krajem ojczystym występują dziś wśród zaledwie 31,3%, nikłe u 17,8%, natomiast brak więzi z ojczyzną charakteryzuje 50,9% badanych. Może niedługo nie będę czuł się samotnym kosmopolitą?

Mirek Kowalewski
z mondverdaj

P

W obronie pilska

Tyska Federacja Zielonych przyłączyła się do polsko-słowackiej koalicji w obronie Pilska. W grudniu'94 przeprowadziliśmy w Tychach akcję informacyjną - wyłożenie ulotek i broszur w sklepach sportowych i narciarskich (w jednym nie pozwolono), a także w bibliotece publicznej. Ulotki trafiły również do kilku miejsc w Katowicach. Sprawą zainteresowaliśmy także dwa tyskie tygodniki.

Pety do asfaltu?

Jak pisze lokalny dodatek do "Gazety Wyborczej" w Katowicach (nr301), pracownicy tyskich przedsiębiorstw komunalnych myślą o mieleniu wyrzucanych butelek z pet-u, co pozwoliłoby, ich zdaniem, zmniejszyć ilość śmieci trafiających na miejskie wysypisko o ok.17%. Powstałą w wyniku mielenia mączkę planuje się wykorzystać jako wypełniacz do asfaltu (teraz stosuje się mączkę wapienną). Nie wiadomo jednak, czy mączka z pet-u będzie wiązać się z innymi składnikami asfaltu i czy jest tańsza od wapiennej. Te niewiadome wynikają, m.in. z faktu, że zastosowanie tej technologii w Tychach byłoby przypuszczalnie pionierskie w skali kraju.

A może ktoś z czytelników zb wie coś więcej na ten temat?

2 x Grzegorz K.Wojsław
Federacja Zielonych Tychy

Czysta gdynia

W wyniku uchwalenia rok temu przez Radę Miasta Gdyni regulaminu ochrony środowiska doszło do widocznych zmian w stanie czystości naszego miasta. Po pierwsze: wzrosła o 10% ilość zawieranych z odpowiednimi firmami przez ludność i przedsiębiorstwa umów na wywóz śmieci. Wystawiono pojemniki na odpady szklane i makulaturę, a w bieżącym roku przeznaczono na ten cel 500 mln zł. Dokonywano również zbiórek przeterminowanych medykamentów w aptekach. Dosyć dużą popularnością cieszyły się też tzw. wystawki śmieci w dzielnicach.

Jedyną porażką w ub. roku był brak lokalizacji nowego miejskiego wysypiska oraz brak konkretnej decyzji co do planowanej w Gdyni spalarni śmieci.

Siarkopol

Zakład Siarkopol s.a. w Gdańsku znalazł się na liście trucicieli ze względu na wysoką emisję pyłów siarki, pochodzących głównie z procesu kruszenia surowca, jego uzdatniania i przeładunku. Po wprowadzeniu technologii granulacji metodą mokrą zamiast kruszenia problem siarki został rozwiązany. Dodatkową pociechą jest to, że z 12ha zdegradowanych gruntów zrekultywowano już ok. 8,5ha.

Ekologia zaczyna się w domu

I znów o Gdyni. Istnieje tam od marca'93 fundacja biblioteka Ekologiczna, która po kilku wystawach oraz konkursie dla dzieci planuje wydanie książki Ekologia zaczyna się w domu Archie Duncansona. Pozycja ta skierowana jest do wszystkich, którym nie są obojętne sprawy ochrony środowiska. W przystępny sposób radzi i opisuje, jak zredukować ilość odpadów i zanieczyszczeń w najbliższym otoczeniu. Niestety, ze względu na brak sponsorów książka nie może być wydrukowana. Potrzeba 60 mln zł.

Kontakt: Anna Kunicka,
( 0-58/24-47-56,
Fundacja Biblioteka Ekologiczna,
* Ujejskiego 40,
Gdynia

3 x Robert Zarychta

Troska o człowieka

Fabryka Papierów "Czerwonak" (* Czerwonak k.Poznania, Gdyńska 87) wypuściła na rynek rolki Ekologicznego papieru toaletowego. Waga minimum 150g, surowiec: 100% makulatury. Towar podczas użytkowania kojarzy się jednoznacznie z papierem ściernym. Troska o człowieka bywa bolesna...

Rafał Frąckowiak,
Kościan, 28.12.94

Poganie

W dniach 2-4.9.94 w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku odbył się Thing (Wiec) organizacji Arbeitsgemeinschaft Naturreligiöser Stammesverbände Europas (Wspólnota Robocza Naturalnie Religijnych Zrzeszeń Plemiennych Europy). Udział wzięli przedstawiciele pogan z Polski, Litwy, Białorusi, Niemiec, Francji, Belgii, Austrii, Szwajcarii i Islandii. Dotychczasowa przewodnicząca anse Sigrun von Schlichting poprosiła o zwolnienie jej z obowiązków; na jej miejsce wybrano brenning (triumwirat) w składzie: Edda Schober (Austria), Jörmundur Ingi (Islandia) i Jonas Trinkunas (Litwa). Organizatorem spotkania było Zrzeszenie Rodzimej Wiary (c/o Stanisław Potrzebowski, * Pocztowa 16/18, 53-313 Wrocław), które w czerwcu'94 wystąpiło o rejestrację do Biura ds. Wyznań.

na podst. "Huginn & Muninn" No 30

O demokrację bezpośrednią

22.8.94 w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zarejestrowane zostało stowarzyszenie zwykłe Przymierze Polskie. Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie idei demokracji bezpośredniej poprzez organizowanie społecznej sieci wymiany informacji, kształcenie umiejętności przekazywania, przetwarzania i korzystania z informacji oraz kształcenie umiejętności zbiorowego formowania decyzji. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i przebiega w szczególności na drodze wykorzystania jako nośnika informacji nowatorskich (tworzonych przez samych Czytelników!) pism "Gazeta Żywiołowa" i "Młody Żywioł". * Staszica 7-9/8, Warszawa.

Uwaga! Stowarzyszenie Przymierze Polskie nie ma nic wspólnego z konfederacją partii prawicowych "Przymierze dla Polski".

2 x Jarosław Tomasiewicz

Agrobazar...

...to bezpłatne, ogólnopolskie pismo biznesu rolnego, zawierające ciekawe informacje ekologiczne.

* Wspólna 30,
00-930 Warszawa,
( 2/623-22-02,
(/fax 2/623-20-03

Autostrady

W Dz.U. z 1994r., nr 126 ukazała się ustawa o autostradach, która zacznie obowiązywać od 31.12.94. Jest w niej kilka zapisów, które mogą być przydatne dla ekologów, oczywiście, przy odpowiedniej wytrwałości (czytaj: up... wobec urzędów). Najważniejszy fragment to rozdział 4: wojewoda wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji, która powinna zawierać w szczególności warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury oraz wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. Od decyzji można się odwołać, a w wypadku negatywnej odpowiedzi można skierować sprawę do sądu administracyjnego.

Czeczenia

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce

* Belwederska 49,
00-761 Warszawa,
( 2/621-55-75, 621-34-53,
621-59-54

Z 31 posiedzenia sejmu...

Wicemarszałek Józef Zych: Czy w Polsce jest możliwość magazynowania gazu? W zeszłym roku, kiedy powstał problem budowy nowej linii przesyłowej gazu z Rosji na Zachód, tzw. "grubej rury", Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Górnictwa Gazu i Nafty opracowało koncepcję magazynowania gazu, gdyby taka potrzeba zaszła. Tak więc taka możliwość istnieje.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Bernard Błaszczyk: Ze wstępnych materiałów wydaje się, że z uwagi na wysokie koszty włączenie całej puszczy w granice Białowieskiego Parku Narodowego będzie bardzo trudne. Niemniej jednak, obszary leśne przyległe do Białowieskiego PN zostaną włączone w jego strefę ochronną.

Minister Stanisław Żelichowski: Wojewódzki Konserwator Przyrody podjął rozmowy ze społecznym Towarzystwem Ekologicznym "Provita", które jest zainteresowane objęciem rezerwatu Góry Pieprzowe społeczną ochroną. W tej samej sprawie prowadzone są również rozmowy z miejscową szkołą.

(Czy ktoś zna tę sprawę dokładnie? — P.Sz.)

Minister Przekształceń Własnościowych Wiesław Kaczmarek: Tak więc, oprócz jednorazowej transakcji, wynikającej ze sprzedaży akcji skarbu państwa, w każdym projekcie (prywatyzacji — P.Sz.) jest tzw. pakiet inwestycyjny, co też wiąże się z określonymi kosztami, albo z uniknięciem określonych kosztów z punktu widzenia budżetu państwa. Ostatnio też praktycznie stale pojawia się tzw. pakiet ekologiczny. Mógłbym te przykłady przedstawić.

Z wiejskiej...

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zapis w ustawie o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, pozbawiający uczniów po 20 roku życia ulg na przejazdy jest sprzeczny z prawem. Wyrok czeka na akceptację Sejmu. Ulgami dla studentów nikt się nie zainteresował. Szkoda...

Telefon...

I ty jesteś odpowiedzialny za obieg informacji ekologicznych. A wiadomo, że obieg jej jest najszyvszy po łączach telekomunikacyjnych. Jeśli chcesz poprawić stan telekomunikacji, np. poprzez powołanie społecznego komitetu telefonizacyjnego, to pamiętaj, że istnieje Pełnomocnik Rządu ds. Telefonizacji Wsi. * pl.Stanisława Małachowskiego 2, 00-940 Warszawa, ( 22/26-14-11, fax 22/26-71-31

6 x Piotr Szkudlarek,
* Bohaterowicza 1 m.15,
03-982 Warszawa,
( 2/671-75-65

Nowy park narodowy

Z dniem 1.1.95 na terenie części obszaru Beskidu Niskiego został utworzony Magurski Park Narodowy. Jest to stosunkowo najmniej zmieniony przez człowieka obszar Beskidu Niskiego. Obejmuje on teren byłego nadleśnictwa Ożenna, część terenu nadleśnictwa Nowy Żmigród i - jeżeli dobrze pamiętam - także część terenu nadleśnictwa Dukla. Zachęcam do wyjazdu na wakacje w tę cześć polskiego Beskidu, przy czym radzę się nastawić na noclegi pod namiotem - jest tam bardzo kiepska baza noclegowa (przynajniej obecnie).

Marcin Kwolek

Gatunki chronione

W tym roku nowe gatunki zwierząt zostaną objęte całkowitą ochroną. Wśród nich m.in.: ryś, bekasik, batalion, kwiczoł, tchórz stepowy, wydra, wiewiórka, drop (który już wyginął na terenie Polski, ale jest szansa na jego powrót), głuszec, cietrzew - wynika z rozporządzenia Ministerstwa Ochrony Środowiska. (za Gazetą Wyborczą z 2.1.95)

Sylwia Mikulec

Fz radomsko donosi:

Radomszczańska grupa fz rozpoczęła działania, zmierzające do wprowadzenia na terenie naszego miasta sortowania odpadów. Na razie ma być to tylko papier, ale na początek dobre i to.

W grudniu odbyliśmy spotkanie z prezydentem miasta. Przedstawiliśmy własną koncepcję ww. problemu i korzyści, jakie z niej wynikają. Ustaliliśmy, iż dowiemy się ile kosztują i gdzie są produkowane pojemniki na odpadki, a przede wszystkim na papier.

Mam więc gorącą prośbę do Czytelników zb. Jeśli posiadacie jakieś informacje na temat pojemników, to byłbym bardzo wdzięczny za przesłanie ich pod mój adres. Z góry dziękuję.

Rafał Wyczółkowski,
* Jagiellońska 55/11,
97-500 Radomsko

Podziękowania

Pragniemy serdecznie podziękować Federacji Zielonych z Radomska, a szczególnie Michałowi i Rafałowi za ciepłe, rodzinne przyjęcie oraz sprawną organizację naszego koncertu, który odbył się w Radomsku 16.12.94.

Janusz Reichel i Grażyna Jasman

Uwaga czytelnicy ze słupska i koszalina!

Za pośrednictwem moich przyjaciół dowiedziałem się, że w Słupsku (lub w Koszalinie) wysoki rangą urzędnik Rady Narodowej chciał zainstalować wzdłuż wybrzeża sieć elektrowni wiatrowych, wykorzystujących częste w tym rejonie wiatry. Projekt został utrącony (!!!). Proszę mieszkających w Koszalinie i Słupsku Czytelników zb, by przeprowadzili dochodzenie, zbadali tę sprawę i opisali ją na łamach zb!!! Jak to było naprawdę, kto i dlaczego był temu przeciwny?

P.Z.

W Stargardzie powstaje (prawie) niezależna (mini) biblioteka. Potrzebujemy Twojej pomocy. Jeżeli masz jakieś stare książki, gazety, broszury o tematyce eko - przyślij nam (zwrócimy koszt przesyłki), jeśli masz jakiś punkt distro - możesz udzielić nam dać zniżki na książki i prasę. Z góry serdecznie dziękuję i proszę o kontakt:

f-z Stargard,

c/o Łukasz Gil,

*Borgny 8,

73-118 Stargard

a Na kobiety, które wygoniła z domu przemoc, czeka schronienie. Jeśli znasz taką kobietę, powiedz jej, że dowie się więcej, gdy zadzwoni pod ( 25-81-70 w Krakowie.

OFERUJEMY:

Konferencje ekologiczne. & Obszernie opracowane materiały homiletyczno-duszpasterskie, z uwzględnieniem różnych dziedzin życia, na które trzeba spojrzeć także z ekologicznego punktu widzenia. Dobry prezent dla księży proboszczów i katechetów, którzy zdają się nie dostrzegać tychże problemów, zaś młodych ekologów w parafii czy klasie traktują z przymrużeniem oka. Wyd. eko-kul, Lublin 1995

Dokumenty Kościoła Rzymsko-Katolickiego na temat ekologii. & I zeszyt z serii, poświęconej rozwojowi chrześcijańskiej (katolickiej) myśli ekologicznej, prezentujący oficjalne stanowisko Kościoła dotyczące tego zagadnienia. Do biblioteczki zarówno parafialnej, jak i każdego ekologa. Wyd. fzś, Warszawa 1994. Cena 1,70zł.

R.O.Becker, G.Selden, przeł. J.Zon & Elektropolis. Elektromagnetyzm i podstawy życia & Od cudów regeneracji tkanek i narządów oraz terapii nieuleczalnych kontuzji, poprzez zbiorowy stres obawy przed szkodliwością oddziaływania pól elektromagnetycznych, aż do koszmaru realnego zagrożenia falowymi wydali

nami xx-wiecznej techniki oraz... sterowania centralnym układem nerwowym i psychiką. Książka napisana przez lekarza (Becker) odsłania nie tylko wyniki badań i obserwacji klinicznych, ale portretuje warunki i sytuacje - komediowe, dramatyczne i paradoksalne - wśród których ma rozwijać naukę odważny szermierz postępu wiedzy... Wyd. iw pax i Fundacja Bioelektroniki im.W.Sedlaka, Warszawa 1944. Cena 10zł.

Uwaga! Osobom silnie współodczuwającym zalecałbym tę pozycję ostrożnie: dotąd bolą mnie ręce i nogi na samo wspomnienie odciętych (później zregenerowanych!) łapek doświadczalnych salamander...

"Człowiek i Przyroda" 2 Czasopismo naukowe Wyd. eko-kul. Nr 1, Jesień'94. Zbiór artykułów dla ekologów filozofujących i filozofów ekologizujących. Cena 5zł.

Wszystkie pozycje dostępne pod adresem:

refa - Lublin,
* Kraśnicka 76,
20-718 Lublin
z dopisem książki

w Krakowie

ţ

ˇ Domowy chleb;

ˇ świeże warzywa;

ˇ rewelacyjny pasztet z soi

to
ramburger

ˇ Zadbaliśmy, aby posiadał wszystkie potrzebne Ci składniki odżywcze!

ˇ Nie używamy żadnych dodatków chemicznych!

cena promocyjna

Przy większych ilościach możliwość dostawy!!!

pawilon gastronomiczny,

"govinda",

lasek wolski,

Kraków, ( 36-28-85, 25-22-91

poszukujemy

...wszelkich informacji dotyczących praw zwierząt w Polsce i nie tylko, firmach testujących swe produkty na zwierzętach oraz o istnieniu wielkich firm futrzarskich na terenie Polski.

Robert Zarychta,
* Korzenna 12c/2,
81-587 Gdynia-Karwiny

...wszelkich informacji na temat wegetarianizmu, praw zwierząt, jogi, reinkarnacji oraz przeróżnych ulotek i materiałów związanych z tą tematyką. Jeśli coś wiesz - napisz!

Magda,

* Makowa 9,

46-100 Namysłów

...pilnie osób z rejonu Tarnobrzega, Sandomierza, Starachowic, Skarżyska, Kielc zaainteresowanych tematyką anty-spalarniową:

Bartosz Głowacki

*os. Rosochy 43/16

27-400 Ostrowiec Św.

(0-47/62-94-88

...pilnie wysokospecjalistycznej literatury (książki, albumy, czasopisma, sprawozdania z sympozjów i kongresów) z zakresu fitofarmakologii i fitoterapii eksperymentalnej i klinicznej np. Journal of Clinical Phytopharmacology. Uprzejmie proszę o uzgodnienie tematyki. Wiadomość: (0-12/23-42-79 Kraków.
ZB nr 2(68)/95, luty '95

Początek strony