Strona główna 

ZB nr 2(68)/94, luty '95

ODPADY

Europejska Sieć Działania na rzecz Opakowań Ekologicznych znowu w Polsce!

Europejska Sieć Działania na Rzecz Opakowań Ekologicznych (z ang. SPAN) została utworzona w 1991 roku, jako pan-europejska sieć organizacji pozarządowych (NGO) zajmujących się opakowaniami i odpadami z nich powstającymi. Celem funkcjonowania Sieci jest opracowanie i działanie na rzecz wprowadzenia proekologicznej polityki opakowaniowej w Europie.

Kilkadziesiąt grup wchodzących w skład Sieci organizuje lokalne i krajowe kampanie, jak np. organizowany corocznie Dzień Działania na rzecz Opakowań Ekologicznych. W 1991 i 1992 roku grupy Sieci zorganizowały w Amsterdamie konferencje "Środowisko i opakowania".

W Polsce do Sieci należą: Federacja Zielonych (FZ), Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów (OTZO) i Polski Klub Ekologiczny (PKE).

W tym roku będzie prowadzony regionalny projekt Sieci - "Opakowania Ekologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej" - obejmujący cztery kraje regionu: Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Koordynatorami regionalnymi projektu są FZ - Kraków i OTZO.

Celami projektu regionalnego są:

1. Ukazanie zagrożeń środowiskowych wywołanych przez wzrost ilości odpadów opakowaniowych w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest głównie rezultatem otwarcia granic polskich dla towarów z zagranicy oraz otwierania w Polsce linii technologicznych do produkcji jednorazowych opakowań.

2. Działanie na rzecz podtrzymania pozytywnych praktyk, takich jak: stosowanie butelek zwrotnych, sprzedaży towarów nie opakowanych, ograniczanie ilości opakowań i wykorzystywanie standardowych opakowań.

3. Promocja nowych typów opakowań przyjaznych środowisku - trwalszych, wykorzystywanych wielokrotnie, ulegających biodegradacji.

Regionalny projekt składa się z trzech elementów. Są nimi:

1. Raport. Poszczególne grupy uczestniczące w projekcie zgromadzą niezbędne informacje i przygotują raporty na temat: produkcji opakowań, utylizacji odpadów opakowaniowych, istniejących i proponowanych krajowych rozwiązaniach prawnych, stanowiska organizacji pozarządowych w sprawie opakowań czy wreszcie prowadzonych i planowanych działań edukacyjnych i politycznych na rzecz opakowań ekologicznych. Ponadto zostaną wydane materiały informacyjne i edukacyjne dla mediów, konsumentów oraz dla przemysłu i władz.

2. Spotkanie regionalne. Podczas regionalnego spotkania grup biorących udział w projekcie zostaną omówione specyficzne/wspólne problemy występujące w poszczególnych krajach regionu, strategia wspólnych działań organizacji Sieci. Spotkanie odbędzie się w Polsce, w maju 1995r.

3.Kampanie. W oparciu o zebrane informacje i wspólne ustalenia, poszczególne organizacje będą prowadziły krajowe kampanie na rzecz opakowań ekologicznych. Szczególny nacisk zostanie położony na nawiązanie kontaktów i prowadzenie dialogu z przemysłem, grupami konsumenckimi, władzami lokalnymi i instytucjami rządowymi odpowiedzialnymi za wprowadzanie nowych rozwiązań prawnych.

Podsumowaniem przygotowanych raportów i prowadzonych działań krajowych w tym roku będzie wspólna akcja zorganizowana jednocześnie we wszystkich krajach regionu.

Adres:

SPAN - EŚW

c/o Biuro Ekologiczne, ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków

(0-12/222147 w. 28, fax: 222264

:uugluszy@cyf-kr.edu.pl lub glus@pan.cedar.univie.ac.at

kontakt: Darek Szwed, Paweł Głuszyński
ZB nr 2(68)/95, luty '95

Początek strony