Strona główna 

ZB nr 2(68)/94, luty '95

WYDARZENIA

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W RESORCIE
OCHRONY ŚRODOWISKA W OKRESIE 16-21.1.95

Genewa

Spotkanie ekspertów ekg onz nt. praw i obowiązków w dziedzinie ochrony środowiska z udziałem dr. Stanisława Wajdy, doradcy prawnego w Programie phare.

Genewa

Spotkanie grupy ekspertów ds. zanieczyszczeń i energii, działającej w ramach Komitetu Transportu ekg onz, z udziałem starszego specjalisty w Departamencie Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi Andrzeja Siemińskiego.

41. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach którego odbędzie się debata ekologiczna z udziałem kierownictwa resortu. W programie m.in.: ocena realizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska za okres od 1991 do 1993r., analiza efektów realizacji polityki ekologicznej państwa (1991-1993), synteza programu wykonawczego do polityki ekologicznej państwa do roku 2000 (druki nr 679 i 798), ocena realizacji o ochronie przyrody (druk nr 728); pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie polityki zrównoważonego rozwoju (druk nr 795), przygotowanego przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; informacja Ministra ośznil o stanie lasów w 1993r. wraz z materiałem Gospodarka leśna w Lasach Państwowych w I półroczu 1994r. (druki nr 678 i 797); informacja Rządu o realizacji rezolucji Sejmu w sprawie ograniczenia szkodliwych zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy samochodowe (druki nr 643 i 796); sprawozdania Komisji ośnil oraz Komisji Transportu, Łączności, Handlu i Usług z prac nad poselskim projektem uchwały w sprawie harmonizacji polityki transportowej z polityk ekologiczną państwa (druki nr 648 i 764).

Courchevel

(Francja)

Konferencja przedstawicieli krajowych komisji trwałego rozwoju państw europejskich i basenu Morza Śródziemnego z udziałem wicedyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej Marka Haliniaka.

gmach MOŚ

Spotkanie grupy problemowej niezależnych organizacji ekologicznych, zajmującej się ochroną przyrody z przedstawicielami Departamentów Ochrony Przyrody i Współpracy z Zagranicą; tematem spotkania będą obchody Europejskiego Roku Ochrony Przyrody.

gmach MOŚ

Spotkanie niezależnych organizacji ekologicznych z przedstawicielami amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska; temat spotkania: przestrzeganie prawa w zakresie ochrony środowiska.

Rzecznik Prasowy MOŚZNiL
Krystyna Panek

LONDYŃSKI SUKCES POZNAŃSKICH EKOLOGÓW

Na północnym skraju Poznania znajduje się rezerwat, który mógłby stanowić jedną z największych atrakcji turystycznych tego miasta. Wśród porośniętych wspaniałym lasem wzgórz polodowcowych rozrzuconych jest siedem kraterów pometeorytowych. Pod względem wielkości jest to drugi taki obiekt w Europie (nieco większy znajduje się na wyspie Sarema w Estonii) i siódmy w świecie.

Jakkolwiek teren ten od niemal 20 lat objęty jest ochroną rezerwatową, to - jak wykazał przeprowadzony na początku tego roku sondaż, niespełna 20% poznaniaków wie o jego istnieniu. Do tej pory całkowicie niezabezpieczony rezerwat sukcesywnie niszczał. Od kilku miesięcy pod swoją opiekę wzięło go Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra". Szczegółowa inwentaryzacja naukowa, obejmująca wartości, możliwości i zagrożenia tego obszaru, oznakowanie granic, usunięcie śmieci, akcje informacyjno-edukacyjne - to tylko niektóre z pierwszych działań "Salamandry", podejmowanych w ramach szczegółowego planu ochrony tego obiektu. Poznańscy ekolodzy mają zamiar przekształcić wkrótce "Meteoryt Morasko" we wzorcowy rezerwat, łączący w sobie funkcje ochronne, turystyczne i edukacyjne.

Ostatnio wysiłki te zostały zauważone i docenione na forum międzynarodowym. Mająca swoją siedzibę w Londynie The Conservation Foundation, wspólnie z unesco i Ford Motor Company organizują corocznie konkurs na najlepsze przedsięwzięcia, dotyczące ochrony przyrody w Europie. W tym roku, 7.12., międzynarodowe jury przyznało nagrody rosyjskiemu projektowi ochrony ostatnich europejskich sępów, ukraińsko-polskiemu projektowi ochrony Roztocza (ex aequo I miejsce) oraz "Salamandrze" za ochronę rezerwatu "Meteoryt Morasko" (III miejsce).

Warto nadmienić, że w tym samym konkursie w kategorii projektów ochrony dziedzictwa kultury drugie miejsce zajął także polski projekt, dotyczący ochrony przykładów architektury duńskiej na terenie Żuław.

Obowiązujące w Polsce prawo nie przewiduje możliwości przejęcia rezerwatu pod opiekę przez organizację pozarządową. Londyński sukces poznańskich ekologów udowadnia, że profesjonalnie działająca organizacja, bazująca na społecznej aktywności i środkach, może być o wiele bardziej operatywna i skuteczna niż odpowiednie organy administracji państwowej. Jest to więc kolejny argument za zmianą obowiązujących uregulowań prawnych.

Wszystkie osoby, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej na temat rezerwatu "Meteoryt Morasko" lub chciałyby wesprzeć działalność "Salamandry", mogą pisać pod adresem:

ptop "Salamandra",
* Umultowska 100/42,
61-614 Poznań.

EKO-SPOTKANIA'94

eko-spotkania to cykliczna impreza odbywająca się od 4 lat w Nowym Sączu. Dokumentuje ona przejawy rodzącej się na naszych oczach kultury ekologicznej (może dlatego niektórzy nie są w stanie jej dostrzec). W odróżnieniu od zeszłorocznej edycji, która pokazywała różne strony tego, co w uproszczeniu nazywamy ekologią i prezentowała twórców, udanie łączących sztukę z treściami ekologii (atman, Anna Nacher i Janusz Reichel).

Tegoroczne Spotkania były podsumowaniem pracowitego roku 1994 Stowarzyszenia "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot", Oddział w Nowym Sączu. Uczestnicy mogli również zapoznać się z nowymi dokonaniami artystów, którzy wystąpili na eko-spotkaniach'93.

Świąteczna edycja EKO-Spotkań'94 była poprzedzona roboczymi i zapewne dużo ważniejszymi spotkaniami terenowymi. Odbywały się one od 20.11 do 15.12 w Starym Sączu, Krynicy, Muszynie, Rabce, Rytrze. Nowa formuła EKO-Spotkań pozwoliła działaczom pnrwi nawiązać kontakt z młodymi ludźmi, chcącymi działać na swoim terenie, a bardzo często osamotnionymi i bez dostępu do informacji*). eko-spotkania'94 zakończyły się 15.12.94 zlotem uczestników spotkań terenowych i sympatyków Pracowni na święcie pnrwi, jakim są doroczne Spotkania. Impreza odbyła się, podobnie jak w ubiegłym roku, (zob.zb2/94) w lokalu Stowarzyszenia Civitas Christiana. Wzięło w niej udział ok.100 osób, głównie młodzież ze szkół średnich Nowego Sącza i okolic. Uczestnikom zaproponowano 2 bloki tematyczne: dydaktyczny i artystyczny.

W holu lokalu przybywający goście mieli możliwość obejrzenia wystawy fotografii z Nepalu, autorstwa Marka Styczyńskiego. Barwne zdjęcia prezentowały codzienne życie różnych kultur zamieszkujących tę krainę, jej architekturę, świątynie, uprawy, a przede wszystkim naturę w jej wysokogórskich przejawach. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

O godz. 1600 odbyło się spotkanie z chcącymi pracować na rzecz ekologii. Uczestnicy zostali zapoznani z bogatymi i interesującymi planami Stow. pnrwi na 1995r. Czeka nas wiele interesujących akcji i warsztatów. Z rzeczy "starych" będziemy kontynuować warsztaty: Drzewo, Las i Gadającą Łąkę, a także zorganizujemy przynajmniej jeden warsztat Zgromadzenie Wszystkich Istot, prowadzony przez ekipę z Bielska. Nowe przedsięwzięcie to Projekt poprad, który może być dużą przygodą i nauką oraz przynieść powinien konkretne korzyści dla przyrody. Projekt ten zawiera plan spływu, "zjazdu" i przejścia od źródeł Popradu (na Słowacji) do jego ujścia. "Pracownia" zaangażuje się też w przygotowywaną kampanię na rzecz obudzenia stosownych władz, od których zależy utworzenie nowych rezerwatów przyrody na terenie Beskidu Sądeckiego, których projekty leżą już od wielu lat w szufladach.

Zgromadzona młodzież miała możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami działalności ekologicznej, na przykładach Stowarzyszeń, które zaprezentowały się po zakończeniu rozmów kuluarowych.

"Pracownia" jako pierwsza przedstawiła realizowany od 2 lat Projekt las. Skupiono się na prezentacji warsztatu Gadająca Łąka ii (zob.zb10/94), który odbył się w sierpniu ub.r. w Liciążnej k.Tomaszowa Mazowieckiego. Przedstawiono film video autorstwa Marka Leszczyńskiego. Dokument ten ukazywał wszystkie aspekty życia "społeczności łąkowej". Niektórzy uczestnicy gł ii byli obecni na sali i komentarz na żywo Marka Styczyńskiego wywołał w nich tęsknotę za "łąką". Niektórzy uczestnicy spotkania zostali wręcz porażeni przejawami tej żywej, rodzącej się, autentycznej polskiej kultury.

Jako następne przedstawiło się Stowarzyszenie na rzecz Czynnej Ochrony Zwierząt greenworks z Nowego Sącza. Jest to specjalistyczna i nastawiona na pracę w terenie organizacja, zajmująca się Projektem Czynnej Ochrony Płazów. Grzegorz Tabasz zaprezentował dokumentalny film video Trzy kolory - Zielony, ukazujący działania Stowarzyszenia w Rytrze, gdzie od wiosny do jesieni praktycznie co sobotę można spotkać młodych ludzi z greenworks, którzy mają świadomość, że po wyginięciu płazów prędzej czy później przyjdzie kolej na nas. Prezentacji towarzyszyła wystawa dokumentująca terenowe działania Stowarzyszenia. W 1994r. Greenworks opublikował Poradnik Czynnej Ochrony Zwierząt, Cz. I, Płazy, autorstwa Grzegorza Tabasza i Marka Styczyńskiego. Stowarzyszenie wydaje również biuletyn informacyjny. Jak podkreślił Grzesiek, nie jest to organizacja kanapowa, a jej legitymacją jest łopata. W 1995r. "Pracownia" i greenworks będą realizowały program Czynnej Ochrony Płazów na terenie Beskidu Sądeckiego.

Następnym stowarzyszeniem był puls ziemi z Kielc. Historia jego założenia sięga 1993r., kiedy to część obecnych działaczy próbowała powołać do życia Centrum Edukacji Ekologicznej. Inicjatywy tej nie dało się zrealizować z powodu typowej polskiej niemożności. Wobec braku możliwości formalnego ukonstytuowania się, grupa skupiła się wokół organizacji pierwszego w swoim mieście Dnia Ziemi'93. Bogaty, kilkudniowy program oprócz części artystycznej zawierał również sesję naukową Ekologia w akcji. Ogniskowanie działań wokół jednego problemu stało się charakterystyczną cechą działań pulsu ziemi. dz'94 był poświęcony sprawom związanym z niedoborami wody. Zorganizowano również sesję naukową Edukacja ekologiczna w Polsce - mity i rzeczywistość. dz'95 będzie poświęcony sprawie oszczędzania energii. Wykład o historii pulsu ziemi prowadził Piotr Dąbrowski i Henryk Skup. Kieleckie Dni Ziemi charakteryzują się rozmachem organizacyjnym, fachowym przygotowaniem i wielostronnością działań (od happeningu do wykładu). Na co dzień zajmują się sprawami edukacji ekologicznej. Grupa wydaje miesięcznik "Puls Ziemi", poświęcony edukacji ekologicznej i sprawom miasta. Działacze Stowarzyszenia współpracują ze Stowarzyszeniem pnrwi w Nowym Sączu (m.in. kolejne edycje Gadającej Łąki).

Po krótkiej przerwie Renata Gawlik, która w 1994r. przebywała w najwyższych górach świata, przedstawiła przeźrocza z tej wyprawy. Zgromadzona młodzież miała możliwość zapoznania się z ochroną Himalajów, Parku Narodowego Sagarmatha w Nepalu. Na przeźroczach uczestnicy spotkań obejrzeli również krajobrazy Solo Khumbu i Khumbu we wschodnim Nepalu, jak również Kalla Pattar (ok.5600m n.p.m.), Gokyo Ri (ok.5300m n.p.m.) i lodowca Lhotse. "Na żywo", do prezentowanych slajdów zagrał atman. Była to rzadka okazja do zobaczenia innego oblicza zespołu i wysłuchania gitarowych improwizacji Piotra Koleckiego. atman używał również po raz pierwszy instrumentów przywiezionych z zeszłorocznego trekkingu na pogranicze nepalsko-tybetańskie. Przeźroczom towarzyszył komentarz Marka Styczyńskiego.

Kolejny punkt programu to recital "Anna Nacher Band" (zespołu złożonego z muzyków atmana i Henryka "Susła" Skupa). Wykonawczyni zaprezentowała program złożony z pieśni Indian Ameryki Północnej i ballad autorskich. Przekaz energetyczny był tak mocny, że publiczność siedziała jak zaczarowana, a Ania wprowadzała nas w duchowy świat niepokornych kobiet. Długotrwałe oklaski wywołała, jak zawsze, Pawana na śmierć motyla.

Ostatnim wydarzeniem wieczoru był akustyczny koncert Janusza Reichela i Grażyny Jasman. Zaprezentowany program był całkowicie odmienny od dotychczasowych dokonań Janusza, znanych z autorskiej kasety fly music. Duet zaproponował słuchaczom zestaw piosenek (kilka utworów premierowych) w nowych aranżacjach muzycznych, zbliżonych do klimatów piosenek Agaty Jałyńskiej z Duszy lasu. Być może to późna pora spowodowała, że ostatnich piosenek wysłuchała nieliczna grupka wiernych fanów(nek).

eko-spotkaniom towarzyszył bogaty kiermasz wydawnictw ekologicznych. W sprzedaży były wydawnictwa pnrwi ("Zeszyty Ekologiczne", "Dzikie Życie" i "Rosynant"), greenworksu, pulsu ziemi i zb. Stworzyło to Sądeczanom i gościom możliwość zapoznania się z dorobkiem poszczególnych stowarzyszeń, których publikacje stanowią alternatywę dla oficjalnych środków przekazu.

Robert Drobysz

P.S.1 Nowosądeckie media miały, jak zwykle, ważniejsze niż ekologia tematy do podjęcia.

P.S.2 W czasie eko-spotkań powstała dokumentacja video.

P.S.3 Organizacja eko-spotkań'94 była możliwa dzięki finansowej pomocy Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

*) Cytaty pochodzą z: Poradnika Czynnej Ochrony Płazów, część I, Płazy, Nowy Sącz 1994, wyd. Stow. Na Rzecz Czynnej Ochrony Zwierząt greenworks i "Rosynanta" 1/2, 3/4 z 1994r.

Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot", Oddział Nowy Sącz,
* Piastowska 5, 33-300 Nowy Sącz, ( 0-18/42-28-16

Stowarzyszenie na rzecz Czynnej Ochrony Zwierząt greenworks,
* Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz, ( 0-18/42-17-59

Stowarzyszenie puls ziemi,
* Mazurska 64-65, 25-342 Kielce, ( 0-14/22-603

Robert Drobysz

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA ŁÓDZKIEGO FORUM ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH, KULTUROWYCH, NAUKOWYCH I GOSPODARCZYCH

Owocna współpraca różnych grup środowiska łódzkiego pozwoliła nam na podjęcie próby lepszego skoordynowania i poszerzenia współdziałania. Do najistotniejszych celów moglibyśmy zaliczyć:

ˇ promocję zachowań etycznych na wszystkich poziomach aktywności indywidualnej i grupowej;

ˇ preferowanie oszczędności energii, zarówno ludzkiej (duchowej, intelektualnej oraz fizycznej), jak i materialnej (środowisko, surowce);

Współpraca w tak określonej przestrzeni etyczno-logicznej, poza możliwym zwielokrotnieniem efektów poszczególnych struktur stwarza warunki do podejmowania przedsięwzięć nie realizowanych indywidualnie. Możliwe byłyby następujące formy wspólnej aktywności:

1) organizacja wspólnej bazy danych; synchronizacja kalendarzy imprez;

2) sesje; konferencje; spotkania (o różnym zakresie tematycznym);

3) powoływanie zespołów doraźnych; lub stałych (do konkretnych problemów);

4) wspólne opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych;

5) organizacja placówek edukacyjno-kulturalnych i innych;

6) inicjowanie lokalnych badań naukowych i wdrożeń;

7) działalność gospodarcza w zakresie "czystych" technologii.

Zasadą nadrzędną powinna być gwarancja pełnej i niczym nie ograniczonej samodzielności każdego z naszych środowisk. Ta reguła powinna determinować wypracowaną formułę organizacyjno-prawną Forum, wykluczając możliwość podejmowania jakichkolwiek decyzji obligatoryjnych, godzących w ww. samodzielność stowarzyszonych.

Deklaracja powyższa określa tylko intencje dziś obecnych osób, nie zaś ich organizacji.

Kontakt:

Program Łódź - Zdrowe Miasto,

Sienkiewicza 3,

Łódź

(/fax: 331344
ZB nr 2(68)/95, luty '95

Początek strony