Previous PageTable Of Contents

Zielone Brygady 72 BANKI

BANKI

BANKOWOŚĆ I ŚRODOWISKO
STANOWISKO BANKÓW DOTYCZĄCE
ŚRODOWISKA I ROZWOJU TRWAŁEGO

Przedmowa

My, niżej podpisani, wierzymy, że dobrobyt człowieka, ochrona środowiska i trwały rozwój zależą od odpowiedzialności rządów, przedstawicieli biznesu oraz poszczególnych jednostek. Zdajemy sobie sprawę, że dążenie do osiągnięcia wzrostu ekonomicznego i zdrowego środowiska są nierozłącznie ze sobą związane.

Co więcej, rozumiemy, że ochrona środowiska i trwały rozwój stanowią wspólną odpowiedzialność i muszą zostać zaliczone do najważniejszych priorytetów działalności w sferze całego biznesu, włączając w to także bankowość.

Będziemy dążyć do zagwarantowania, że nasza polityka i działania w sferze biznesu promują trwały rozwój: będą wychodzić naprzeciw potrzebom teraźniejszości, bez wymuszania kompromisów w realizacji potrzeb w przyszłości.

1. OGÓLNE ZASADY TRWAŁEGO ROZWOJU

1.1. Wierzymy, że wszystkie państwa powinny pracować na rzecz wspólnych celów ekologicznych.

1.2. Uważamy trwały rozwój za podstawowy aspekt rozważnego zarządzania w działalności gospodarczej.

1.3. Wierzymy, że trwały rozwój może zostać najlepiej osiągnięty poprzez działanie w ramach mechanizmów rynkowych promujących ochronę środowiska. Wierzymy, że rolą rządu powinno być dostarczanie odpowiednich sygnałów, zarówno dla osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw, promujących zmiany w postępowaniu, prowadzące do skutecznego zarządzania środowiskiem, realizowanego poprzez oszczędną gospodarkę energią i zasobami naturalnymi, a jednocześnie promujących wzrost ekonomiczny.

1.4. Uważamy, że ważny wkład na rzecz trwałego rozwoju może wnieść dynamiczny i wszechstronny sektor usług finansowych.

1.5. Zdajemy sobie sprawę, że trwały rozwój stanowi zbiorową odpowiedzialność i integralną część naszych wysiłków na rzecz dobrze pojętego obowiązku obywatelskiego. Dążymy do włączenia kwestii ekologicznych w wewnętrzne operacje bankowe i decyzje ekonomiczne w sposób, który podkreśla znaczenie trwałego rozwoju.

2. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I BANKI

2.1. Podpisujemy się pod podejściem zapobiegawczym w przypadku zarządzania środowiskiem, w ramach którego należy starać się przewidzieć i zapobiec potencjalnej jego degradacji.

2.2. W ramach prowadzenia normalnych działań gospodarczych spodziewamy się, że nasi klienci postępują zgodnie z lokalnymi, narodowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Poza przestrzeganiem tych przepisów uważamy działania przyjazne dla środowiska za jeden z kluczowych czynników, charakterystycznych dla skutecznego zarządzania firmą.

2.3. Zdajemy sobie sprawę, że ryzyko zniszczenia środowiska, powinno być uwzględniane w analizie ekonomicznej oceniającej wielkość ryzyka i sposoby zarządzania nim.

2.4. Będziemy w naszych krajowych i międzynarodowych operacjach dążyć do stosowania tych samych standardów oceny ryzyka środowiskowego.

2.5. Oczekujemy od instytucji publicznych dokonywania odpowiednich, uaktualnianych i pełnych ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, w których uczestniczą oraz dzielenia się wynikami tych szacunków, z uczestniczącymi w przedsięwzięciu bankami.

2.6. Chcemy unowocześnić nasz sposób zarządzania, wliczając w to księgowość, marketing, ocenę ryzyka, komunikację z pracownikami i sposób ich szkolenia, w celu wdrożenia odpowiednich ulepszeń w zarządzaniu środowiskiem. Wspieramy prowadzenie badań bankowych w tych i pokrewnych dziedzinach.

2.7. Będziemy upewniali się, że w naszych wewnętrznych operacjach stosujemy najlepsze praktyki w zarządzaniu środowiskiem, włączając w to energooszczędność, odzyskiwanie surowców wtórnych (recykling) i minimalizację odpadów. Będziemy starali się nawiązywać kontakty gospodarcze z takimi dostawcami i pośrednikami, którzy postępują zgodnie respektowanymi przez nas wysokimi standardami ochrony środowiska.

2.8. Wspieramy i będziemy rozwijać odpowiednie produkty i usługi bankowe, zaprojektowane w celu promowania ochrony środowiska tam, gdzie istnieje rozsądne uzasadnienie ekonomiczne.

2.9. Uznajemy potrzebę prowadzenia okresowych, wewnętrznych przeglądów środowiskowych, w celu oceny naszych działań służących osiągnięciu celów ekologicznych.

3. ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA I KOMUNIKACJA

3.1. Będziemy udzielali naszym klientom stosownej informacji, która będzie im pomocna w zwiększaniu ich własnych możliwości do ograniczania ryzyka środowiskowego i promocji trwałego rozwoju.

3.2. Będziemy popierać otwartość i prowadzenie dialogu dotyczącego zarządzania środowiskiem ze wszystkimi zainteresowanymi grupami, włączając w to rządy, klientów, pracowników, udziałowców i opinię publiczną.

3.3. Zalecamy, aby banki stworzyły i opublikowały oświadczenie dotyczące realizowanej przez nie polityki ekologicznej i okresowo przedstawiały raport o jej wdrażaniu.

3.4. Zwracamy się do Programu Ochrony Środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) o wspomaganie przemysłu poprzez dostarczanie mu, w miarę swoich możliwości, odpowiednich informacji dotyczących trwałego rozwoju.

3.5. Będziemy okresowo dokonywać przeglądu osiąganych sukcesów we wprowadzaniu tego stanowiska w życie i zmieniać jego treść, o ile będzie to konieczne.

3.6. Zachęcamy inne banki, aby poparły to oświadczenie.

Lista polskich banków komercyjnych, które podpisały Deklarację Organizacji Narodów Zjednoczonych "Bankowość i Środowisko":

1. Bank Depozytowo - Kredytowy w Lublinie S.A.

2. Bank Gdański S.A. w Gdańsku.

3. Bank Ochrony Środowiska S.A.

4. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

5. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Krakowie.

6. Bank Rozwoju Eksportu S.A.

7. Bank Śląski S.A. w Katowicach.

8. Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu.

9. Polski Bank Inwestycyjny S.A.

10. Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie.

11. Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy.

12. Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi.

13. Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie.

Nic dodać, nic ująć. Wiele napuszonych haseł, sporo niezrozumiałych sformułowań. Kilka konkretów (np. p.p. 2.1., 2.7., 3.1.). Warto, skoro powstał już taki dokument i podpisała go większość największych banków w Polsce, zająć się "uekologicznianiem" sektora bankowego w Polsce - w końcu kredyty bankowe (w dużej części pieniądze "ciułane" przez nas na kontach), są także (a może w szczególności) wykorzystywane na budowę fabryk, hut, spalarni itp. Ekolodzy - do banków!

Joanna Foryst, Darek Szwed

Krakowska Grupa Federacji Zielonych

"ZIELONE BRYGADY" 6(72), CZERWIEC'95 S.14

Previous PageTop Of Page