Strona główna 

ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

US EPA o dioksynach (2)

II.2.2. Oszacowanie emisji związków dioksynopodobnych.

PCBs były produkowane w znacznych ilościach i znajdowały zastosowanie w takich produktach handlowych jak izolatory, ciecze hydrauliczne, plastiki i farby. Nie są już dalej produkowane, ale nadal przenikają do środowiska w związku z użytkowaniem i składowaniem produktów wytworzonych wiele lat temu. Z drugiej strony chlorowane i bromowane dioksyny nigdy nie były produkowane celowo, z wyjątkiem niewielkich ilości wytworzonych laboratoryjnie dla użycia w analizach chemicznych. Tworzą się one jednak, jako produkty uboczne, podczas spalania i wielu procesów chemicznych. Substancje dioksynopodobne wydostają się do środowiska różnymi drogami i w różnych ilościach w zależności od źródła. Substancje te znaleziono we wszystkich środowiskach i we wszystkich częściach świata. Sugeruje to, że istnieją różne źródła dioksyn i że mogą one być przenoszone na znaczne odległości. Nie jest jednak jasne jaki wpływ na dany obszar mają źródła lokalne, a jaki źródła odległe. Można przypuszczać, że na obszary przemysłowe dominujący wpływ mają źródła lokalne, a na tereny rolnicze źródła odległe. Jednak w szczególnych przypadkach wiele może zależeć od czynników subiektywnych, takich jak wysokość komina, róża wiatrów, liczba i wielkość źródeł lokalnych itd.

Najważniejsze ze zidentyfikowanych źródeł dioksyn w środowisku podzielono, dla potrzeb tego raportu, na cztery grupy.

W ostatnich latach znacznie wzrosła wiedza na temat możliwych źródeł emisji dioksyn, co spowodowało, że wprowadzono wiele zmian, które powinny ograniczyć poziom emisji (Rappe, 1992). Dla przykładu emisję związków dioksynopodobnych ograniczono przez wprowadzenie benzyny bezołowiowej i związane z tym zastosowanie katalizatorów oraz ograniczenie użycia halogenowych (chlorowcowanych) dodatków paliwowych. Podobny efekt przyniosły zmiany w technologii produkcji celulozy i papieru, nowe normy emisji zanieczyszczeń ze spalarni i lepsze urządzenia do oczyszczania spalin, a także zmniejszenie produkcji chlorowanych fenoli.

Tabela II-2 przedstawia oszacowanie emisji CDD i CDF do atmosfery w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii i w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie te kraje, z wyjątkiem Austrii, oceniają, że spalanie odpadów komunalnych jest istotnym źródłem dioksyn (choć po wprowadzeniu nowych norm na emisję w Niemczech można oczekiwać, że emisja dioksyn w tym kraju zbliża się do dolnej granicy przedziału z tabeli II-2). Spalarnie odpadów szpitalnych, spalanie drewna i produkcja metali to zapewne kolejne duże źródła. Rappe (1992) i Lexen oraz inni (1992) stwierdzili, że emisje z hut żelaza i metali nieżelaznych są w chwili obecnej prawdopodobnie największym źródłem emisji dioksyn w Szwecji. Rappe (1992) stwierdził ponadto, że w ostatnich latach nastąpiło w Szwecji znaczne obniżenie poziomu emisji z 400 - 600 g TEQ/rok w 1985 do 100 - 200 g TEQ/rok w 1991.

tłum. i opr. Piotr Rymarowicz

Pierwsza część powyższego opracowania ukazała się w ZB 6/95 s. 34-36.


ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

Początek strony