Strona główna 

ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

Propozycje Rozszerzenia "Strategii Dla Polski",
Opracowane w Ministerstwie Finansów


 

OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOROZWÓJ

I. DIAGNOZA

Zdolność do obniżania poziomu zanieczyszczenia środowiska i jego skutecznej ochrony w warunkach wzrostu gospodarczego stanowić musi jedno z głównych kryteriów oceny systemu gospodarczego i zaawansowania jego transformacji.

Pod względem dostarczania bezpiecznej żywności, zagrożenia w Polsce były i są mniejsze, niż w wielu wysoko rozwiniętych krajach Europy. Niezależnie jednak od tego, ochrona jakości żywności powinna się nasilić. Natomiast jakość wody pitnej i gospodarczej jest niezadowalająca, mimo wysiłków służących jej poprawie. Z kolei pod względem czystości powietrza i pyłów znacząco się zmniejszyła. Kilkanaście regionów stanowi jednak nadal obszary szczególnego ekologicznego zagrożenia. Ich ekosystemy przeciążone są nadmierną ilością odpadów i nieoczyszczonych lub słabo oczyszczonych ścieków. Zanieczyszczenia ograniczają w skali kraju rozwój szaty roślinnej, a zwłaszcza lasów.

Proekologiczne zorientowanie rozwoju techniki i technologii produkcji jest wciąż niedostateczne. Ochrona środowiska i rozwój gospodarczy są słabo zharmonizowane, a inwestycje proekologiczne skromne, czego przejawem jest wysoki wskaźnik zużycia energii i innych surowców na jednostkę PKB w porównaniu z krajami rozwiniętymi.

II. CELE

Rząd stawia przed sobą następujące cele na lata 1995 1998:

III. ŚRODKI

Dla osiągnięcia tych celów będzie konsekwentnie realizowany "Program wykonawczy do polityki ekologicznej państwa do 2000r.", przyjęty przez rząd w 1994r. i zaakceptowany przez Sejm w 1995r.

W średniookresowym horyzoncie podjęte zostaną następujące zadania i wprowadzone następujące mechanizmy:

1) W sferze legislacyjnej:

2) W zakresie systemu finansowania ochrony środowiska:

3) W stosunkach z zagranicą:

4) W zakresie innych przedsięwzięć:

IV. ZAGROŻENIA

  1. Niedobór kapitału na sfinansowanie nakładów na niezbędne, a i czasem opłacalne przedsięwzięcia ochrony środowiska.
  2. Niedostateczny poziom świadomości społecznej, stwarzający zagrożenia dla słusznych z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia działań proekologicznych (blokowanie budowy obiektów utylizacji odpadów, rozwoju infrastruktury technicznej) oraz poddawanie się presji doraźnych potrzeb konsumpcyjnych ze szkodą dla przyszłych pokoleń.
  3. Opóźnienia w niezbędnych pracach legislacyjnych, szczególnie harmonizacji polskiego prawa z prawem ochrony środowiska krajów Unii Europejskiej.
V. GłÓWNE KRYTERIUM WYKONAWCZE

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń u źródła oraz zmniejszenie zużycia energii, paliw, wody i surowców na jednostkę produkcji przemysłowej i produktu krajowego brutto.

KTO JEST KIM W POLSKIM PARLAMENCIE?

W programie reporterskim Zawsze po 21 pokazano reportaż, z którego wynikało, że Polski Związek Łowiecki jest opanowany przez mafię kłusowników, którzy uczciwych myśliwych usuwają ze Związku. W kolejnych programach padały nazwiska, miejsca, daty. Odezwał się również przewodniczący sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, poseł JAN KOMORNICKI. Jeżeli myślicie, że zadeklarował on chęć współpracy z autorami programu lub że zgłosił interpelacje do prokuratora generalnego, to się mylicie. Poseł Jan Komornicki zwrócił się do Krajowej Radiofonii i Telewizji z żądaniem zdjęcia programu z anteny. Według definicji A. Milczanowskiego działalność mafijna polega m.in. na tym, że wykorzystuje się stanowiska polityczne do ochrony przestępców. Pozostawiam bez komentarza.

Olaf Swolkień

Minister Ochrony Środowiska
al. Wawelska 52,
00-922 Warszawa
fax 253355 tlx 817157

Proszę o podjęcie stosownych działań celem zmiany art. 47b ustawy z dnia 29.7.92 o grach losowych i zakładach wzajemnych. Sadzę, że wobec wielkich potrzeb ochrony środowiska (np. brak środków finansowych na powołanie PN w Białowieży) dopłaty do stawek w grach liczbowych powinny być odprowadzane nie na konto Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki lecz na konto resortu Ochrony Środowiska np. Ministerstwa.

Ochrony środowiska nie ma kto finansować a sport i tak jest finansowany, a w dodatku jego znaczenie jako miejsca ,,szlachetnej rywalizacji", jest śmiechu warte albowiem sport to miejsce ciemnych interesów oraz walk kibiców z policją (pisała o tym ,,Polityka", z 24.6.95). Nadto myślę, ze sportu nie można uprawiać w zniszczonym środowisku.

Sądzę, że turystyka jest uprawiana raczej w terenie a w tym bardzo często w PN.

Dlatego sądzę, że turystyką powinien zajmować się Minister Ochrony Środowiska.

Piotr Szkudlarek

REPRYWATYZACJA

Zastanawiam się, co jest powodem ciągłego rozgłosu w mediach w sprawie reprywatyzacji? Nie jestem zwolennikiem spiskowej teorii dziejów, ale może jest tak, że kilku osobom zależy na tym i robią rozgłos sprawie. Kogo np. obchodzi, ile człowiek dostanie za książeczkę mieszkaniową, na którą kiedyś wpłacało się połowę pensji? Takich emerytów jest więcej niż byłych właścicieli (jak sądzę), a cicho i spokojnie się mówi o rewaloryzacji emerytur. Pamiętacie sprawę premiera Pawlaka? Ile było tekstów! A teraz nie ma Premiera Pawlaka i nie ma sprawy, nikogo nie obchodzą komputery w URM-ie. Wnioski dla zielonych? Jak chce się coś dostać od władzy, to trzeba robić to głośno i udawać, że jest nas więcej niż innych i jesteśmy bardziej pokrzywdzeni.

Piotr Szkudlarek

Rozeta

Jednym z kandydatów na urząd prezydenta RP jest Aleksander Kwaśniewski. Jest on liderem SLD. A właśnie z SLD wywodzi się Premier Oleksy. O powołaniu PN w Białowieży decyzje podejmie Rada Ministrów (na czele której stoi właśnie Oleksy). Może tą drogą, tj. via Kwaśniewski, uda się namówić Rząd do powołania nowego PN? A. Kwaśniewski jest Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego SLD.

Adres do Klubu:
Sejm
Wiejska 6
00 902 Warszawa
Fax: 0-2/6218423

Piotr Szkudlarek

Bohaterewicza 1/15,
03 982 Warszawa,
0-2/671-75-65,
szkudnet@plearn.bitnet

ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

Początek strony