Strona główna 

ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

Informacja o II Zjazdzie Delegatów Ogólnopolskiego Związku Ruchów Zielonych

W dniu 10. 06. 95 odbył się w Katowicach II Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Ruchów Zielonych. W Zjeździe wzięło udział 123 delegatów, reprezentujących wszystkie Grupy Terytorialne i Regionalne Ogólnopolskiego Związku Ruchów Zielonych. Zjazd zatwierdził i uchwalił Program działania Ogólnopolskiego Związku Ruchów Zielonych oraz nowy Statut tej organizacji. Przyjęto i uchwalono wiele uchwał, określających kierunki działania OZRZ na najbliższy okres. Wybrano nowe władze Ogólnopolskiego Związku Ruchów Zielonych, którego przewodniczącym został ponownie Andrzej Sochański. Zjazdowi przyświecała idea integracji i konieczności zjednoczenia mocno rozdrobnionego ruchu ekologicznego w Polsce i stworzenia jednego mocnego ugrupowania ekologiczno-społeczno-politycznego, które zdolne byłoby podjąć rywalizację o wszystko tak z lewicą, jak i prawicą na scenie politycznej Polski. Zaproponowano na miesiąc październik'95 Konferencję Ekologiczną dla organizacji ekologicznych i pozarządowych w celu omówienia zagadnień dotyczących procesów integracyjnych.

Podajemy komunikat specjalny: dnia 14.10.95 odbędzie się w Katowicach Konferencja Ekologiczna poświęcona stanowi ekologicznemu państwa, zagadnieniom zdrowotności mieszkańców Polski, jak i programowi integracyjnemu ruchów i organizacji ekologicznych i pozarządowych. Na zgłoszenia do udziału w niej czekamy do 15. 09. 95. Jednocześnie prosimy o odpowiedź, czy taka konferencja ma być jednodniowa lub dwudniowa.

Prosimy o szybki kontakt oraz uwagi i propozycje.

Ogólnopolski Związek Ruchów Zielonych, Zarząd Główny,
Św.Jana 10/406,
40-012 Katowice,
0-3/117-10-11 i 117-11-64

Faciata
UCHWAłA NR 6

II Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Ruchów Zielonych

II Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Ruchów Zielonych zobowiązuje Zarząd Główny OZRZ do podjęcia działań i akcji w następującym zakresie:

 1. Wystąpić i podjąć działania w zakresie utworzenia Parku Narodowego na całym obszarze Puszczy Pszczyńskiej (gdzie występują rzadkie okazy flory i fauny), która jest ostatnim bastionem przyrody na terenie woj. katowickiego.
 2. Podjąć działania o zwiększenie do 15% środków pieniężnych, przekazywanych na ochronę środowiska w Regionie Górnośląskim.
 3. Zorganizować akcję przeciwko produkcji i sprzedaży napojów w opakowaniach plastikowych.
 4. Podjąć działania w zakresie zakazu poruszania się na obszarze całego kraju samochodów ciężarowych w soboty i niedziele.
 5. Dalsze prowadzenie wszelkich akcji w celu zagospodarowania terenu przeznaczonego pod Park Zieleni w gminie Wydry (woj. katowickie).
 6. Rozpowszechnić akcję popierającą budowę małych oczyszczalni ścieków w rejonie dopływów wód do Zbiornika Goczałkowickiego w gminie Pszczyna.
 7. Kontynuować akcję "zielonych szkół" oraz umożliwić dzieciom i młodzieży stały kontakt ze środowiskiem, jak również aktywne branie udziału w życiu społecznym oraz swobodne działanie na rzecz ochrony przyrody.
 8. Podjąć aktywne działania w zakresie edukacji ekologicznej i przyciągać społeczeństwo do włączania się w działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz opowiadania się po stronie Zielonych i ich programu.
 9. Podejmować akcję i prowadzić wszelkie działania w zakresie ochrony zdrowia i życia mieszkańców naszego kraju.
 10. Dążyć do integracji ruchu ekologiczno-zielonego i przekonywać innych do słuszności wspólnych działań i akcji.
 11. Przeciwdziałać wszelkimi dostępnymi środkami przeciwko nędzy i ubóstwu społecznemu, które jest poważnym złem życia społecznego.
 12. Bronić i działać w zakresie wszelkich praw człowieka do życia, wolności, pokoju, demokracji, kultury i innych ważnych zagadnień życia.
 13. Propagować i wprowadzać radosny styl życia we wszystkich warstwach społecznych.
 14. Walczyć o wprowadzenie ekorozwoju w życiu codziennym naszego kraju.
 15. Problemy polityczno-gospodarcze rozwiązywać w sposób stanowczy, na drodze consensusu i konkretnych rozmów, prowadzących do rozwiązywania wszelkich konfliktów.

Przewodniczący II Zjazdu Delegatów OZRZ,
Andrzej Sochański

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

OCHRONA PRZYRODY W REJONIE TYCHÓW

"Babczyna Dolina" to nazwa rezerwatu, który jeszcze w tym roku ma powstać na terenie nadleśnictwa Kobiór w lasach pszczyńskich, u źródeł rzeki Korzeniec. Na obszarze przyszłego rezerwatu (ok.30ha) występuje wiele gatunków ssaków, sprowadzone mają być bobry, bywają żurawie, dużo jest porostów (na podstawie "Nowego Echa" 26, z 27.6.95).

Tychy na mocy tegorocznego rozporządzenia wojewody katowickiego wzbogaciły się o użytek ekologiczny o pow.18,67 ha. Położony w dzielnicy Paprocany użytek obejmuje głównie obszary nieleśne. Jak pisze prof. STANISŁAW WIKA ("Echo" 26 z 28.6.95) na jego terenie lub w najbliższym sąsiedztwie zidentyfikowano 29 zbiorowisk roślinnych, z których wiele to fitocenozy rzadkie w województwie katowickim. W otoczeniu użytku rośnie dużo starych drzew, w tym 53 potencjalne pomniki przyrody, z czego 39 o dęby szypułkowe. Obszar użytku charakteryzuje się bogatą fauną, obok licznych gatunków ptaków i owadów występują tam m.in. łasica łaska, ryjówka aksamitna i malutka, rzekotka drzewna, rzęsorek rzeczek, żmija zygzakowata.

Drugi użytek ekologiczny w Paprocanach ma obejmować fragment torfowiska porośniętego dookoła brzozą, sosną i wierzbą. Występują tam m.in. 2 gatunki rosiczek, widłak torfowy, rzadki w woj. katowickim przetacznik błotny.

Zagrożeniem dla omawianych obszarów, jak i w ogóle dla całych "zielonych" Paprocan jest stały wzrost penetracji człowieka (w bliskim sąsiedztwie znajdują się duże osiedla mieszkaniowe), a także nieprzemyślane projekty zagospodarowania tych terenów. Jeden z nich przewiduje budowę dwupasmowej drogi, poszerzonej jeszcze o pasy parkingowe, m.in. tuż przy torfowisku.

Grzegorz K.Wojsław,
Federacja Zielonych - Tychy
ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

Początek strony