Strona główna 

ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

Najważniejsze wydarzenia w resorcie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w okresie 29.05 -2. 0729-30. 05 Szack Posiedzenie grupy roboczej ds. ochrony przyrody w ramach realizacji umowy między rządami RP i Ukrainy w dziedzinie ochrony środowiska; w posiedzeniu wzięła udział delegacja specjalistów, której przewodniczy dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody, dr Jan Wróbel. II Międzynarodowe Targi Leśne'95 pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dr inż. Janusza Dawidziuka. Podczas Targów odbyło się seminarium pt. "Technika w proekologicznej gospodarce leśnej".
30. 05-2. 06 Warszawa Konferencja pod hasłem "Master Plan Ochrony Środowiska dla Bytomia": Harmonijne rozwiązania problemów środowiskowych"; z upoważnienia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa patronat nad konferencją objął podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk.
1-2. 06 Bytom Konferencja pt. "Metody odsiarczania spalin w energetyce zawodowej województwa katowickiego", zorganizowana pod patronatem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, z udziałem dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi, dr inż. Wojciecha Jaworskiego; w programie: prezentacja metod odsiarczania spalin zastosowanych w elektrowniach Jaworzno III, Łaziska i Rybnik oraz sposobów wykorzystania odpadów UTEX.
2-3. 06 Tuchola Centralne obchody Dni Lasu, połączone z uroczystościami związanymi z 70-leciem Lasów Państwowych, z udziałem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Stanisława Żelichowskiego.
3. 06 Warszawa Uroczyste otwarcie Europejskiego Centrum Działań Ekologicznych Młodzieży pod patronatem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Stanisława Żelichowskiego.
3. 06 gmina Ciechocin W ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbyło się seminarium pod hasłem "Sanitacja wsi na przykładzie gminy Ciechocin" z udziałem dyrektora generalnego w MOŚZNiL Lesława Puczniewskiego.
4-5. 06 Toruń Centralne obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska z udziałem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Stanisława Żelichowskiego.
4. 06 Toruń Ratusz Staromiejski konferencja prasowa Ministra Stanisława Żelichowskiego. Bogaty program obchodów przewidywał m.in.: jarmark ekologiczny, wystawy, konkursy, projekcje filmów ekologicznych, festyn "Dzieci szansą dla ginącej przyrody"; odbędą się też seminaria:
5. 06 Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika "Człowiek i środowisko. Nauki humanistyczne i ekologia"; Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Przysieku "Ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Dolna Wisła"; "Budowa autostrad w aspekcie ekologicznym".
12. 06 Warszawa Spotkanie poświęcone gazyfikacji miasta i gminy Połczyn oraz miasta i gminy Barwice z udziałem dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi, dr .inż. Wojciecha Jaworskiego.
12-13. 06 Londyn Konferencja ministrów ochrony środowiska Wielkiej Brytanii, Austrii, Norwegii oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej nt. finansowania ochrony środowiska w aspekcie przygotowań do Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska "Środowisko dla Europy", która odbędzie się w październiku br. w Sofii.
12-13. 06 Miedzeszyn Seminarium rozpoczynające cykl prezentacji osiągnięć renomowanych firm zagranicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Tym razem przedstawiła swoje rozwiązania belgijska firma Seghers Engineering; w seminarium wziął udział specjalista z Departamentu Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi. Celem spotkań, organizowanych przez EKO-EFEKT spółkę z o.o. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest zapoznanie potencjalnych inwestorów, kredytodawców i opiniodawców z najnowszymi technologiami najbardziej liczących się firm światowych.
12-16. 06 Haga Spotkanie negocjacyjne dotyczące afroeuro-azjatyckiego porozumienia o ochronie wędrownych ptaków wodnych z udziałem wicedyrektora Departamentu Ochrony Przyrody, dr Zygmunta Krzemińskiego.
12-16. 06 Sinaia Sympozjum Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ "Zasady i praktyka zawierania kontraktów na wydobywanie gazu" z udziałem dyrektora Biura Koncesji Geologicznych Marka Hoffmanna.
14. 06 Skeczniew Uroczyste przekazanie do eksploatacji elektrowni wodnej przy zbiorniku Jeziorsko na Warcie z udziałem ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Stanisława Żelichowskiego.
14-16. 06 Paryż Spotkanie Komitetu Przygotowawczego Projektów i Grupy Zadaniowej ds. Programu Działań na rzecz Ochrony Środowiska, działających w ramach OECD, z udziałem dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranica Leszka Banaszaka.
16. 06 Olsztyn Minister Stanisław Żelichowski wziął udział w uroczystościach związanych z 50-leciem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
16-20. 06 Na zaproszenie MOŚZNiL przebywał w Polsce przedstawiciel Sekretariatu Konwencji Waszyngtońskiej o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem; tematem rozmów prowadzonych z gościem było wdrożenie konwencji w naszym kraju.
17. 06 Kraków W uroczystych obchodach 50-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie wziął udział podsekretarz stanu, prof. Andrzej Szujecki.
19-23. 06 Silherovice Pierwsze rokowania pełnomocników rządów RP i Republiki Czeskiej, dotyczące współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych; delegacji polskiej przewodniczył pełnomocnik rządu polskiego, dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej Leszek Bagiński.
19-23. 06 Paryż Forum Pestycydowe oraz spotkanie Grupy d/s Chemicznych i Komitetu Zarządzającego OECD z udziałem delegacji, której przewodniczył zastępca głównego inspektora ochrony środowiska Wiesław Paluszyński.
19-24. 06 Humenne Spotkanie stron: polskiej, ukraińskiej i słowackiej nt. zasad funkcjonowania Międzynarodowej Fundacji Ochrony Bioróżnorodności w Karpatach Wschodnich; delegacji polskiej przewodniczył wicedyrektor Departamentu Leśnictwa Edward Lenart.
19-24. 06 Chicago Wizyta w USA dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi, dr inż. Wojciecha Jaworskiego oraz przedstawiciela Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska; miała ona na celu zapoznanie się z wieloletnimi amerykańskimi doświadczeniami dotyczącymi wykorzystania odpadów jako paliwa przy produkcji cementu.
20. 06 Warszawa Seminarium pod patronatem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zatytułowane "Od Lucerny do Sofii. Przygotowania i realizacja Programu Działań na rzecz Ochrony Środowiska dla Europy Środkowej i Wschodniej" z udziałem przedstawiciela kierownictwa MOŚZNiL.
20-22. 06 Warszawa X Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu NOISE CONTROL'95 pod hasłem "Hałas zagrożeniem cywilizacji" z udziałem głównego specjalisty w Departamencie Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi Jana Czerwińskiego.
0-23. 06 Szczecin XXIV posiedzenie Rady Wspólnej Organizacji INTEROCEANMETAL z udziałem podsekretarza stanu głównego geologa kraju, dr Krzysztofa Szamałka.
21. 06 Warszawa Konferencja prasowa dyrektora generalnego Lasów Państwowych, dr inż. Janusza Dawidziuka; tematem wiodącym był raport o stanie lasów w 1994r.
21-23. 06 woj. piotrkowskie Seminarium nt. nadzoru i gospodarki w lasach prywatnych, zorganizowane dla pracowników Wydziałów Ochrony Środowiska Urzędów Wojewódzkich, z udziałem podsekretarza stanu, prof. Andrzeja Szujeckiego.
22-23. 06 Wiedeń Seminarium dotyczące gospodarki odpadami, zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska Austrii w ramach inicjatyw środkowoeuropejskich, z udziałem delegacji MOŚZNiL, której przewodniczył wicedyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi Stanisław Kamiński.
22-24. 06 Kraków III Targi Ochrony Środowiska ECO-EXPO'95 pod patronatem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
24-25. 06 Gołuchów VI Krajowy Zjazd Kombatantów Leśników, związany z 70-leciem Lasów Państwowych i 50. rocznica zakończenia II wojny światowej, z udziałem podsekretarza stanu, prof. Andrzeja Szujeckiego.
26. 06 Warszawa Minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i rybołówstwa Stanów Zjednoczonych Meksyku Julia Carabias Lillo złożył wizytę w MOŚZNiL; podczas rozmów bilateralnych delegacji ministerialnej przewodniczył podsekretarz stanu, główny geolog kraju, dr Krzysztof Szamałek.
26. 06 Warszawa Konferencja Komitetu Łącznikowego, poświęcona omówieniu współpracy RP OECD, z udziałem podsekretarza stanu, głównego geologa kraju, dr Krzysztofa Szamałka.
26-27. 06 Warszawa Wizyta dyrektora generalnego Służby Geologicznej Republiki Litewskiej Gediminasa Motuzy i jego zastępcy Jonasa Satkunasa; w programie m.in. spotkania z ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Stanisławem Żelichowskim oraz podsekretarzem stanu, głównym geologiem kraju, dr Krzysztofem Szamałkiem.
26-30. 06 Upton (USA) Posiedzenie Polsko-Amerykańskiego Komitetu Sterującego ds. Ograniczenia Niskiej Emisji w Krakowie z udziałem wicedyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi Stanisława Kamińskiego.
26-30. 06 Ottawa Spotkanie Polsko-Kanadyjskiego Komitetu Sterującego w dziedzinie Ochrony Środowiska; delegacji resortowej przewodniczył dyrektor generalny Lesław Puczniewski; podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1) elektrownie wodne, 2) oceny oddziaływania na środowisko, 3) utylizacja odpadów niebezpiecznych, 4) oczyszczanie ścieków, 5) szkolenie w zakresie proekologicznych rozwiązań w przemyśle.
28. 06 Warszawa Uroczyste podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska miedzy Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa RP a Ministerstwem Środowiska Republiki Estonii (dokument podpisują ministrowie Stanisław Żelichowski i Villu Reiljan) oraz konferencja prasowa.
27-29. 06 Sesja wyjazdowa dla dziennikarzy, poświęcona problemom zachowania lasów w rejonie klęski ekologicznej w Sudetach, zorganizowana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.
27-30. 06 Linkoping Konferencja pod hasłem "Działalność wojskowa a środowisko", zorganizowana przez UNEP (United Nations Environment Programme Program Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska) z udziałem dyrektora Departamentu Spraw Obronnych Andrzeja Sołomachy.
29. 06 Warszawa Seminarium poświęcone selektywnej zbiórce opakowań z tworzyw sztucznych po napojach, zorganizowane przez Klub Polskiego Producenta Napojów z udziałem specjalisty z Departamentu Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi.
3. 07 III posiedzenie Komisji ds. Ekorozwoju; w programie m.in.: przyjęcie wniosków rekomendowanych przez zespoły robocze Komisji, dotyczących polityki przemysłowej, koncepcji funkcjonowania krajowego centrum czystszej produkcji, działań w zakresie ochrony środowiska w aspekcie ochrony zdrowia; dyskusja nad rozdziałem Ochrona Środowiska i Ekorozwój w Strategii dla Polski; informacja nt. wdrażania postanowień "Białej Księgi".
  POZA TYM:
31. 05 Warszawa Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - konferencja prasowa związana m.in. z Ogólnopolskim Konkursem Ekologicznym TPD pod hasłem "Dbam o piękno mego Domu Ziemi.
2. 06 Warszawa Konferencja pt. "Wyzwania ekologiczne współczesnej Warszawy", zorganizowane przez Fundację IUCN-Poland i Fundację "Nowa Edukacja".
3. 06 Tarnów IV Krajowe Targi Zdrowego Życia pod patronatem ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa; Targom towarzyszyły spotkania pod hasłem "Wszystko dla zdrowia" z udziałem specjalistów z różnych dziedzin nauki.
17-21. 06 Dusseldorf Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Usuwania Zanieczyszczeń. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Klub Gaja" - Święto Wisły w Warszawie.
21. 06 Warszawa Gmina Warszawa-Ursynów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - konferencja pt. "Ekosystem Warszawy Południowej".
22. 06 Warszawa Forum Ekologiczne Unii Wolności i "Klub Gaja" - spotkanie "Teraz Wisła".
22-24. 06 Lublin III Lubelskie Targi Zielarskie HERBARIUM oraz V Sejmik Zielarzy i Fitoterapeutów Polskich.

zestawiła rzecznik prasowy MOŚZNiL Krystyna Panek-Gondek
nadesłał: Darek "Joystick" Jażdżyk

RAPORCIK Z IX OGÓLNOPOLSKIEGO SPOTKANIA RUCHÓW EKOLOGICZNYCH

"KOLUMNA'95"

Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za pomoc w organizacji IX Ogólnopolskiego Spotkania Ruchów Ekologicznych "KOLUMNA'95". W przygotowanie Spotkania zaangażowanych było bezpośrednio ponad 60 osób. Wliczam tutaj ludzi z Zespołu Roboczego, spotykającego się w BORE oraz ludzi z MLE i Kolumny. Efekt tej pracy był widoczny. Nie było to jeszcze Spotkanie na takim poziomie, na jaki stać obecnie ruch ekologiczny, ale z pewnością zrobiony został duży krok do przodu. Nie przysyłałem wcześniej informacji do ZB, gdyż cały czas czekałem jeszcze na uwagi końcowe od poszczególnych prowadzących oraz wyniku podsumowawczego spotkania Zespołu w BORE, które odbyło się 8. 06 br. Chciałem teraz wyrazić kilka własnych uwag na temat tego Spotkania.

Na początek finanse
Udało mi się poczynić pewne oszczędności i Spotkanie będzie kosztowało kilkadziesiąt mln taniej. Po części też z powodu nieodbycia się niektórych punktów programu lub mniejszej liczby uczestników. Myślę, że udało się również poczynić znaczny krok w kierunku image ekologicznego materiałów konferencyjnych. Całą oprawę przygotowała współpracująca z nami od 4 lat studentka PWSSP w Łodzi - Marzena Musiał. Mam nadzieję, że stanie się to normą. Dało się zauważyć wyższy poziom warsztatów i dyskusji w trakcie imprezy. Mam nadzieję, że uczestnicy są również zadowoleni z części artystyczno-rozrywkowej. Wieczorami wystąpiły zespoły: ATMAN, Orientacja na Orient oraz Wędrowny Kopacz Torfu.

Wartym odnotowania jest fakt włączenia się w dużo większym stopniu do pracy i całego Spotkania przedstawicieli PKE, LOP. FWZ. Spotkanie było następnym krokiem w kierunku rozwoju polskiego ruchu ekologicznego. Czeka nas jednak jeszcze kilka lat wytężonej pracy organizacyjnej, aby ogólnopolskie spotkania były reprezentatywne i pretendowały do wydarzenia politycznego w kraju. Jako materiał wyjściowy do dyskusji wysuwam swoje osobiste przemyślenia:

  1. Należy na Spotkania dobierać tematy pod kątem aktualnych wydarzeń w Polsce. Widać to na przykładzie Kampanii "Teraz Wisła", Kampanii w sprawie Puszczy Białowieskiej, Kampanii na rzecz Praw Zwierząt oraz Kampanii "Energetycznej". Ludzie byli zainteresowani, często w warsztatach brało udział ponad 50 osób, powstawały konkretne pomysły i wnioski. Oczywiście, praktycznie wszystkie warsztaty cieszyły się zainteresowaniem uczestników, te wymieniam tylko jako przykład. Wydaje mi się, że dla podniesienia jakości podobnych zajęć w przyszłości należy:
  2. Należy zadbać o przygotowanie programu na początek roku, czyli na pięć miesięcy przed datą planowanego Spotkania. Wyeliminuje to wysyłanie materiałów na ostatnią chwilę. W tym roku ostateczny program gotowy był na początku kwietnia.
  3. Należy promować Spotkanie w ciągu całego roku, przy każdej nadarzającej się okazji, np. szkoleniach, konferencjach. Dotychczas nie udało się "ściągnąć" wystarczającej liczby liderów i czołowych działaczy, nie mówiąc o ekspertach. Myślę, że każdy członek Zespołu Roboczego oraz prowadzący zajęcia mógłby się poczuć odpowiedzialny za promocję Spotkania w ciągu całego roku. Po raz pierwszy byli obecnie na imprezie dziennikarze z ogólnopolskich mediów ("Gazeta Wyborcza" i PAP). Jednak to za mało. W przyszłości trzeba położyć większy nacisk na zachęcenie środowiska dziennikarzy do uczestnictwa w imprezie. Zabawny jest fakt, że również nie dopisali przedstawiciele pism ekologicznych, oprócz Piotra Rymarowicza z ZB i Joanny Osajdy z "Zielonej Arki"). Myślę, że warto przyłożyć się do stworzenia "kaczek dziennikarskich", np. proponowanej w tym roku przez Wojtka Owczarza listy najbardziej nieekologicznych decyzji, firm itp. Bez takich zachęt nie czują, że mogą na nas zarobić i wybierają wyjazd w góry.
  4. Sporo zamieszania było w tym roku z częścią hotelową. Serdecznie przepraszam osoby, które doświadczyły tego na swojej skórze. Ponieważ było mi bardzo przykro z tego powodu, pozwolę sobie wytłumaczyć, jak to się stało. Nie wszystkie osoby odesłały mi karty zgłoszeniowe i nie wiedziałem dokładnie ile osób będzie chciało spać w hotelu "Graf" i w "Leśnej". Ponieważ z danych, które posiadałem, wynikało, że niewiele, więc po sprawdzeniu w hotelu, czy nie oczekują w tym czasie jakiejś dużej grupy, spokojnie czekałem na Wasz przyjazd. Później okazało się, że jest sporo chętnych do noclegu. Najgorsze z tego wszystkiego było to, że ucierpiały na tym osoby, które akurat zamawiały nocleg, czyli najsolidniejsze. Cóż, dzięki za nowe doświadczenia.

Wydaje mi się, że sprawdził się model profesjonalizacji przygotowań Spotkania. Większa liczba środków pozwoliła mi na zapłacenie wynagrodzeń ludziom, robiącym strategiczne dla powodzenia imprezy zadania. Ograniczyło to z pewnością ilość sytuacji stresowych do niezbędnego minimum. Ja osobiście traktuję organizację Ogólnopolskich Spotkań jak całoroczny projekt na rzecz wzmocnienia współpracy i skuteczności oddziaływania polskiego ruchu ekologicznego. Warsztat na temat współpracy w regionach potwierdził moje obserwacje. W większości największych miast Polski zaczyna dojrzewać myśl do stworzenia Regionalnych biur Informacji Ekologicznej. Przy współpracy BORE i ZB mogłyby one zająć się tworzeniem i koordynacją wymiany informacji, pomocą w prowadzeniu kampanii ogólnopolskich, organizacją spotkań ogólnopolskich i regionalnych. Potrzeba na to jeszcze około 3 lat, ale już obecnie widać pozytywne tendencje.

Z dotychczasowych obserwacji wnioskuję, że organizacja Ogólnopolskich Spotkań Ruchu Ekologicznego nie może być powierzana przypadkowym ludziom i organizacjom. Powinien to być proces ciągły, planowany w stabilnym zespole składającym się z ekologów z całego kraju, najlepiej w dużych miastach lub w ich pobliżu. Ważnym czynnikiem jest łatwość dojazdu. Organizacja Spotkania jest okazją do zacieśnienia współpracy w regionie, okazją sprawdzenia swoich zdolności organizacyjnych. Przy przygotowywaniu tegorocznego spotkania pomagały mi głównie Stowarzyszenie "Tęczowa Rodzina", Fundacja Pomocy Czystych Technologii "TECHEKO", LOP oraz Koło Ekologiczne "My" w Kolumnie, a także Federacja Zielonych w Zgierzu, Fundacja Kultury i Edukacji oraz Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Klub INACZEJ" z Pabianic.

X Ogólnopolskie Spotkanie Ruchów Ekologicznych będzie już za rok. Długo się zastanawiałem nad tym, czy starać się o jego organizację. Zdecydowałem, że tak. Składa się na to kilka faktów:

Chciałbym, żeby X Spotkanie było ostatnim Spotkaniem, robionym przez Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne, w ciągu najbliższych 5 lat. Tak jak napisałem, są one szansą na wzmocnienie się współpracy regionalnej i powinny być robione co roku w innych częściach Polski. Jednak organizator Spotkania w 1997r. powinien być znany najpóźniej na początku 1996r. Biorąc ścisły udział w przygotowaniach wcześniejszego Spotkania pozyskałby niezbędne doświadczenie do organizacji i przeprowadzenia przygotowań w roku następnym.

Chcę, aby biuletyn był wizytówką polskiego ruchu ekologicznego. Robimy go w 2.000 egzemplarzy, w tekturowej okładce i papierze z makulatury. Prześlemy go na początku września największym organizacjom z Polski w kilkudziesięciu egzemplarzach, w celu promocji ruchu, do kontaktów z mediami i sponsorami. Jednak jego poziom merytoryczny zależy w dużym stopniu, od jakości materiałów, które przygotowali prowadzący zajęcia. Mogą mieć objętość maksymalnie 20 stron maszynopisu.

W biuletynie znajdą się następujące rozdziały:

  1. Program i przebieg warsztatów "Kolumna'95".
  2. Kampanie prowadzone obecnie w Polsce.
  3. Informacje o poszczególnych organizacjach.
  4. Instytucja finansujące działania NGO's.

Liczę na Waszą pomoc w powakacyjnych przygotowaniach. Do zobaczenia!

P.S. Wszystkie osoby, które chciałyby wziąć udział w przygotowaniach X Ogólnopolskiego Spotkania Ruchów Ekologicznych są proszone o przysłanie swoich propozycji. Powinna ona zawierać:

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10.9 na adres:
Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne
Piotrkowska 77/14
90-422 Łódź
tel/fax 0-42/30-17-49,
tel. 33-74-41 w. 26

Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez pomocy wielu instytucji, które przekazały nam pomoc finansową. Oto one:

Environmental Partnership for Central Europe
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Fundusz Współpracy - Dialog Społeczny
Milieukontakt Oost-Europa w Amsterdamie
Polskie Biura REC w Warszawie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sieradzu
Urząd Gminy i Miasta w Łasku

Serdecznie dziękujemy również wszystkim tym. którzy wspierali nas duchowo i merytorycznie.

Maciek Kozakiewicz
Koordynator Spotkania


CO W KALISZU?

Igor Strapko
Borkowska 9,
62-800 Kalisz


X OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ
8-11. 06.95 Zwierzyniec

W tych dniach w Zwierzyńcu (Roztoczański Park Narodowy) spotkała się młodzież z całej Polski, aby sprawdzić swą wiedzę z dziedziny ekologii i ochrony środowiska. W porównaniu z Olimpiadą ubiegłoroczną, tym razem rzeczywiście zrobiliśmy coś dla środowiska. Po pierwsze: pozbieraliśmy śmieci w lesie, przylegającym do Zwierzyńca. Z autokaru korzystaliśmy tylko raz - jadąc do Zamościa, a tak to spacerowaliśmy, głównie po Roztoczańskim PN, zapoznając się z jego bogactwem oraz zagrożeniami. Przez Park ten przebiega linia kolejowa Zamość - Hrebenne i dalej, po stronie ukraińskiej przez Rawę Ruską do Lwowa. Miała to być linia tymczasowa, lecz teraz słychać pogłoski o jej utrwaleniu, a może i rozbudowie. Zarząd Parku nie chce się na to zgodzić, ale - jak nam powiedziano - jest on o wszystkim informowany na końcu lub dowiaduje się o planowanych inwestycjach z prasy. A może któryś z Czytelników ZB wie coś więcej na ten temat?

Wracam do Olimpiady. W tym roku nie było też ogniska, jednorazowych naczyń, sztućow itp. itd. Miłą niespodzianką okazało się wystąpienie na Ekoforum jednego z uczestników z prośbą o ratowanie Puszczy Białowieskiej i zbieranie podpisów pod petycją. Niestety, nie wiem, czy jury złożyło swe autografy, czy też nie.

Dalsza część Ekoforum przerodziła się w kłótnię między nauczycielami o podręczniki do nauczania ekologii i ochrony środowiska.

Jeżeli chodzi o wyżywienie, to wegetarianie tym razem nie głodowali. Pamiętano o nas - zawsze był jakiś nabiał, sałatki, warzywa, owoce.

A sama młodzież i opiekunowie? Różnie to bywało… Ale podobno nie ma ideałów.

Mysza

Dzień bez samochodu - Święto rowerzystów
WROCŁAW 11. 06.95

Pogoda się na nas uwzięła. Po słonecznym tygodniu nadszedł deszczowy weekend. Mimo tego o godz. 11 w Rynku koło pręgierza zjawiło się ponad 300 cyklistów, którym deszcz był niestraszny. Przyjechali w kolorowych strojach na rowerach przeróżnej maści i marki, od górskich scottów i ventur przez wygodne rowery miejskie, vaganty i poczciwe ukrainy do jubilatów i niezłomnych składaków. Kołowali z nami posłowie UW Radek Gawlik i Władysław Frasyniuk. Niestety mimo zaproszenia nie dopisali radni miejscy (czyżby z obawy o garnitury?). Obecnością swoją zaszczycił nas wiceprezydent Najnigier, tylko szkoda, że bez roweru, tym bardziej że zarzucił wrocławianom, że nie korzystają z wybudowanych ścieżek rowerowych!!! Przy świadkach obiecał jednak, że w przyszłym roku miasto do istniejących 15 km ścieżek (ja doliczyłem się tylko 12 km) dobuduje nowych 11 km. Trzymamy za słowo!!! Po tym deszczowym wstępie rowerowa kolumna przejechała pod Urząd Miasta, gdzie odczytano i złożono na ręce wiceprezydenta petycję domagającą się powstania we Wrocławiu systemu tras rowerowych. Powiększona wersja ku uciesze kamer została powieszona na drzwiach magistratu. Dopełniwszy części oficjalnej wyruszyliśmy do Parku Południowego, aby się bawić. Niestety nie obyło się bez problemów. Policja nie dość że skróciła z powodu Rajdu Polski (od razu widać jaką komunikację preferują władze miasta!!) o blisko połowę uzgodnioną wcześniej trasę przejazdu, to jej funkcjonariusze wykazali się całkowitym brakiem wyobraźni wpuszczając jadące samochody w tłum rowerzystów.

Od placu Dominikańskiego towarzyszył nam obwieszony transparentami "Samochód truje" i "Rower nie truje" zabytkowy tramwaj "Jaś i Małgosia", z którego cyklistom przygrywał jazzowy zespół muzyczny a jadące w pierwszym wagonie dzieci przy pomocy megafonu uświadamiały przechodniom ekologiczny wymiar komunikacji rowerowej.

W parku odbył się festyn, na którym Federacja Zielonych rozdawała "Dryń Dryń" Pismo Miejskich Rowerzystów z intrygującym artykułem pt.: "Mój pierwszy raz..." Można było kupić rower i akcesoria do niego, zabezpieczyć go numerem przed kradzieżą, kupić ekologiczne zeszyty (szlagier dni: okładka zeszytu z uskrzydlonym rowerzystą), a także posłuchać dobrej muzyki, wygrać konkurs a przede wszystkim należało się dobrze bawić, w czym przez pewien czas nie przeszkadzała nam pogoda. Najwytrwalszych przegoniła gwałtowna burza i "Swawolny Dyzio" zagrał dla tych najbardziej przemoczonych. Impreza zakończyła się około godz. 19 i niech żałuje, kto się deszczu wystraszył.

Pozdrawiamy i zapraszamy następnym razem (miejmy nadzieję, że przy lepszej pogodzie).

Piotr Smyrak
Wrocławska Grupa Federacji Zielonych,
skr. 1089,
50-951 Wrocław 3

P.S. Imprezę zorganizowały FZ-Wrocław, PKE Okręg Dolnośląski i Dolnośląskie Towarzystwo Cyklistów przy współpracy krzyckich domów kultury.


ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

Początek strony