"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 12 (78), Grudzień '95


Sekretariat Krajowy ds. Ekologii
Unii Wolności

Szanowny Pan
Bogusław Liberadzki
Minister Transportu
i Gospodarki Morskiej

Opinia publiczna za pośrednictwem mediów w trakcie ostatnich tygodni z zainteresowaniem odnotowywała odwiedziny wyjątkowo rzadkiego gościa w wodach Bałtyku - delfina białonosego. Stał się on ulubieńcem rybaków, turystów, a szczególnie dzieci - nadano mu nawet sympatyczne imię Duduś. Wszystkich miłośników zwierząt zasmuciła informacja o uduszeniu się Dudusia w sieciach rybackich. Ten nieszczęśliwy wypadek każe przypomnieć o tym, iż corocznie ginie w sieciach naszych rybaków od kilku do kilkunastu sztuk naszego rodzimego delfina bałtyckiego - morświna, gatunku ginącego i stosunkowo mało poznanego.

Chciałbym spytać Pana Ministra, jak wygląda stan przygotowań Polski do podpisania Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS)?
Czy są prowadzone prace zmierzające do konstrukcji nowych rodzajów sieci rybackich, które nie stanowiłyby zagrożenia dla życia morświnów i innych ssaków morskich?

Z wyrazami szacunku,
Sekretarz Krajowy ds. Ekologii
Unii Wolności
Radosław Gawlik


Ministerstwo Transportu
i Gospodarki Morskiej
Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Szanowny Pan
Radosław Gawlik
Sekretarz Krajowy ds. Ekologii
Unii Wolności
Warszawa

W odpowiedzi na Pana list z dnia 23.8.95 dotyczącego przygotowań Polski do podpisania Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS) oraz dot. sieci rybackich, które nie stanowiłyby zagrożenia dla życia morświnów i innych ssaków morskich, uprzejmie informuję, co następuje.

  1. Wiodącym w sprawie przygotowań Polski do podpisania ASCOBANS jest Departament Ochrony Przyrody w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Prace te prowadzone są w porozumieniu z naszym ministerstwem. W chwili obecnej jesteśmy na etapie uzgodnienia już Uzasadnienia do Wniosku w sprawie ratyfikacji Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Bałtyku i Morza Północnego.

  2. Aktualnie w Polsce nie prowadzi się prac zmierzających do opracowania specjalnych konstrukcji nowych rodzajów sieci rybackich, które nie stanowiłyby zagrożenia dla życia morświnów i innych ssaków morskich.
Wynika to z jednej strony z niemożliwości określenia takiego oczka w sieciach, które jednocześnie pozwoliłyby łowić takie gatunki ryb, jak dorsz, szprot, śledź, łosoś i flądra, które są podstawą dla działalności polskich rybaków (stosunek wielkości ryb i ssaków morskich), a z drugiej strony z incydentalnego występowania ssaków morskich na naszych wodach.

Natomiast w sferze przeciwdziałań zagrożeń dla życia ssaków morskich na naszych obszarach morskich są działania zmierzające do:

Jednocześnie, powołując się na opracowany przez dra Krzysztofa E.Skórę w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu Raport o ochronie małych waleni Morza Bałtyckiego, pragnę dodać, iż w latach 1950-1994 w sieci rybackie dostało się 36 morświnów.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia wyrażam nadzieję, że pozwoliły one Panu na głębsze zrozumienie problemu ochrony ssaków morskich w polskich obszarach morskich.

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Szozda


Biuro Obsługi Ruchu Ekologicznego (BORE)
Zieleniecka 6/8, 03-727 Warszawa,
tel. 48/22/618-37-81, faks 48/22/618-28-94,
bore@plearn.edu.pl

Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Szanowny Panie Ministrze!
Od pewnego czasu otrzymujemy sygnały o drastycznych nieprawidłowościach, jakie mają miejsce na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Zostaliśmy powiadomieni o odstrzale byka obustronnie koronnego, o prowadzeniu polowań w Obwodzie Ochronnym Kluki, gdzie znajduje się gniazdo orła przedniego. Poinformowano nas o masowym odstrzale zwierząt, który odbywa się również na terenie rezerwatów. Ostatnim sygnałem, który otrzymaliśmy, jest prośba o ratunek dla WOSKOWNICY EUROPEJSKIEJ (Myrica gale), gatunku chronionego. Gatunek ten niszczony jest na terenie Słowińskiego Parku Narodowego poprzez osuszanie bagien i terenów podmokłych, a także poprzez karczowanie.

Uważamy, że ta karygodna sytuacja powinna jak najszybciej ulec zmianie. Prosimy o poinformowanie nas o podjętych przez pana krokach.

Z poważaniem,
Jarema Dubiel


<<<< Spis treści