"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 12 (78), Grudzień '95


Wydawnictwo "Zielone Brygady" informuje, że prowadzi sprzedaż następujących publikacji:

Ponieważ część z w/w pozycji jest naprawdę na wyczerpaniu - proszę ew. napisać co mamy przysłać.

Aktualnie prenumerata roczna miesięcznika "Zielone Brygady. Pismo ekologów" dla osób prywatnych z wysyłką na terenie kraju kosztuje 12 zł (w tym koszty pocztowe).


CHEMIA I EKOLOGIA

Ćwiczenia z chemii środowiska. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Szczepaniec-Cięciak i Pawła Kościelniaka, Wydział Chemii UJ, Kraków 1995, t.1 ss.197, t.2 ss.148, t.3 ss. 162 (Skrypty Uczelniane nr 733), cena t.1-3 17,20 zł.

Tom 1:
Charakterystyka wybranych zagrożeń środowiska: Podstawowe pojęcia w toksykologii. Niebezpieczne substancje chemiczne. Ocena niebezpieczeństwa pracy z toksycznymi substancjami lotnymi. Promieniowanie w otoczeniu. Badania powietrza: Chemiczne zanieczyszczenia powietrza. Ocena jakości powietrza na podstawie wyników z sieci monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Kalibracja analizatora chemiluminescencyjnego do oznaczania tlenków azotu w powietrzu. Identyfikacja węglowodorów w powietrzu miejskim. Katalityczne utlenianie węglowodorów. Katalityczna redukcja tlenków azotu NOX. Oznaczanie zawartości ozonu w powietrzu. Katalityczny reforming metanu dwutlenkiem węgla. Zamienniki freonów. Modelowa ilustracja efektu cieplarnianego. Oznaczanie rtęci w powietrzu.

Tom 2:
Badania wód i ścieków: Problemy badania wód naturalnych i ścieków. Badanie wybranych wskaźników czystości wody. Wybrane biologiczne wskaźniki czystości wód. Oznaczanie twardości wody wód powierzchniowych, ściekowych i uzdatnianych. Potencjometryczne pomiary pH. Oznaczanie Fe (II), i Fe (III) metodą dwuskładnikowego, kompleksowego miareczkowania potencjometrycznego. Oznaczanie azotanów (V) i azotanów (III) w wodzie. Oznaczanie jonów chlorkowych w wodzie przy zastosowaniu elektrody jonoselektywnej. Oznaczanie chlorków w wodach powierzchniowych i ściekowych. Oznaczanie fosforu w wodach powierzchniowych i ściekowych. Spektroforometryczne oznaczanie surfaktantów w formie barwnych par jonowych ekstrahowanych do 1,2-dichloroetanu. Usuwanie jonów żelaza i manganu z wody. Oznaczanie toulenu i benzenu w wodzie metodą chromatografii gazowej. Oznaczanie fenoli w ściekach koksowniczych. Zastosowanie koagulantów polimerowych i flokulantów do oczyszczania wód.

Tom 3:
Badania gleb i roślin: Środowisko glebowe. Kwasowość czynna i potencjalna gleby. Oznaczanie potasu i fosforu w glebie. Oznaczanie azotu ogólnego w glebie według Kjeldahla. Oznaczanie węgla organicznego w glebie. Spektrofotometryczne wyznaczanie składu frakcyjnego próchnicy. Wyosobnienie kwasów huminowych i fulwowych z gleby. Identyfikacja chemicznych środków ochrony roślin w glebie. Spektrograficzna analiza gleb. Oznaczanie ołowiu w roślinach metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absorbcyjnej. Zastosowanie technik specjalnych: Badanie i eliminacja efektów interferencyjnych w analizie metodą atomowej fotometrii płomieniowej. Oznaczanie cynku w wodzie pitnej metodą atomowej spektrometrii absorbcyjnej z zastosowaniem wstrzykowej techniki przepływowej. Metoda rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej - podstawy i wybrane zastosowania. Identyfikacja i charakterystyka strukturalna wzorców analitycznych. Badanie degradacji chemicznej materiałów budowlanych metodą rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej. Badania właściwości skroplonych składników powietrza. Rozupszczalność węglowodorów w ciekłym azocie, tlenie i argonie. Zastosowanie spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni do analizy zanieczyszczeń powietrza. Zastosowanie fourierowskiej spektroskopii ramanowskiej do identyfikacji i ilościowej analizy fenolu i jego pochodnych. Analiza emulsji metodą spektroskopii NMR. Zastosowanie spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) do badania katalizatorów dopalających CO i węglowodory w gazach spalinowych. Badanie powierzchni właściwej sorbentów mineralnych metodą BET. Oznaczanie zawartości siarki w produktach naftowych. Fotosensybilityzowane utlenianie fenolu w środowisku wodnym. Rola związków koordynacyjnych w ochronie środowiska.


Ochrona środowiska na lekcjach chemii. Zofia Kluz, Michał Poźniczek, Wydział Chemii UJ, Kraków 1995, ss.30 (Skrypty Uczelniane nr 734).

Koncepcja wprowadzania zagadnień z ochrony środowiska w nauczaniu chemii. Wybrane zagadnienia traktujące o problemach ochrony środowiska, które mogą stanowić fragmenty konkretnych lekcji chemii. Zadania rachunkowe i problemowe. Przykłady doświadczeń. Propozycje zajęć pozalekcyjnych. Propozycja kontroli wiadomości z zagadnień ochrony środowiska realizowanych na lekcjach chemii. Literatura.

SPRZEDAŻ skryptów prowadzą księgarnie:
Akademicka, Świętej Anny 6, 31-008 Kraków, tel. 22-10-33 w.167 (również sprzedaż wysyłkowa);
Elefant, Podwale 6, 31-118 Kraków,tel. 22-37-17;
Techniczna, Podwale 4, 31-118 Kraków, tel. 22-48-09;
Hetmańska, Rynek Główny 14, 31-008 Kraków.


Wydawnictwo Online PROPAGANDA....

wyśle darmo każdej chętnej osobie czasopismo o rolnictwie biodynamicznym po niemiecku "Lebendige Erde" (Żywa Ziemia).

CZYM JEST "LEBENDIGE ERDE"?
"Lebendige Erde" - to wyjątkowo interesujące czasopismo (5 numerów rocznie) poświęcone agrokulturze biodynamicznej, redagowane na profesjonalnym poziomie. W każdym numerze setki ogłoszeń producentów, a także organizacji związanych z antropozofią Rudolfa Steinera, np. Demeter, szkół waldorfowskich itp.

Online PROPAGANDA od lat otrzymuje LE z Darmsztatu, niestety nikt z nas nie zna niemieckiego na poziomie użytecznym. Dlatego zdecydowaliśmy się rozdać kilkanaście numerów LE z ostatnich kilku lat.

Oczywiście, chętny pokrywa koszty przesyłki (dużą kopertę A4 + znaczki), ponadto pod poniższym adresem można otrzymać małe kotki, za zabranie których można dostać bezpłatne lekcje angielskiego.

CZYM JEST PROPAGANDA ONLINE?
Wydawnictwo PROPAGANDA Online jako pierwsze w Polsce publikuje w formacie winhelp od 2 lat. Nasze publikacje charakteryzują się atrakcyjną grafiką, dźwiękami i ANIMACJĄ! Osoby, które są zainteresowane naszymi multimedialnymi publikacjami, proszone są o nadesłanie dyskietek (2, 3 sztuki).

Wszelkie informacje głosem, lub E-mailem, lub pocztą do wydawnictwa Online PROPAGANDA

PIOTR KOSIBOWICZ
skr. 12, Kraków 42, PL
tel./faks/data: 48/12/155-974
Piotr.Kosibowicz@p4.f19.n486.z2.fidonet.org

Wydawnictwo PROPAGANDA Online poszukuje autorów - współpracowników. Wszelkie teksty (nie tylko ekologiczne) wysyłaj tylko E-mailem lub na dyskietce na powyższy adres.


Emerytowi, renciście o pewnej kulturze osobistej, niezależnemu finansowo, kochającemu przyrodę oraz chcącemu się zająć sadzeniem lasu - wydzierżawię dom (4 pokoje, kuchnia, WC, CO, garaże, 40-metrowy wybieg) i 10 ha lasu. Wszystko jest na miejscu, od skrzywionego gwoździa do kilku traktorów ogrodniczych: 2 cieplarenki, rozsadniki i wszystko świetnie funkcjonuje czekając na odpowiedniego kontynuatora (dzierżawcę) - piękne psy, koty, ptaki, słońce, deszcz itd.

Kontakt z zainteresowanymi
R.Strzebkowski,
Kastanienallee 27
14050 Berlin
Niemcy


<<<< Spis treści