"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 12 (78), Grudzień '95


XXIV SIEROCTWO

1
Mówią, że postęp nas bogaci co wiek
Bardzo mi to jest miło i przyjemnie -
Niestety! co dnia mniej się cieszę ze mnie,
Śmiertelny człowiek!

2
Cywilizacji dwie - widzę ustawnie:
Jedna - chce wszystko o d k r y w a ć na serio,
Druga: chce wszystko p o k r y w a ć zabawnie,
Świetną liberią!....

3
Odkrywająca?... wciąż idzie do słońca,
"C z e k a j c i e ! - mówiąc pokoleniom - b o w i e m
Gdy szereg odkryć mych spełnię do końca
Coś - i wam powiem !..."

4
Zakrywająca?... cieszy znów inaczej -
Pokaż jej łez zdrój?... ona odpowiada:
"Nie trzeba zważa ć na to... co? to znaczy!...
Może - deszcz pada".

5
Dwie takie błogie mając opiekunki,
Ludzkość w sieroctwie znikłaby głębokiem
Gdyby glob nie był ramieniem piastunki;
Słońce?... jej okiem!...

Cyprian Kamil Norwid
"VADE MECUM"


PRZYPOMNIENIE

Czy wiesz o tym pyszny człowieku
Że w wysypiskach śmieci
W kubłach z odpadami
I kanalizacyjnych rurach
Jest cząstka ciebie
I że jest z tobą zespolony
Twój brud tak bardzo oddalony

Królu, premierze, ministrze
Sławny artysto
Genialny myślicielu
I wielki moralisto
Urodo roztańczona
W szaleństwie namiętności
Zawsze można cię nazwać
Workiem nieczystości

Julian Kawalec
z tomiku "Kochany smutek",
Wydawnictwo "Miniatura", Kraków '93


<<<< Spis treści