Strona główna 

ZB nr 5(83)/96, maj '96

MAŁOPOLSKA WSCHODNIA/GALICJA

JASŁO

W Jaśle, woj, krośnieńskie, gdzie działa od blisko 6 lat Ruch Ekologiczny Jasło, odbyło się powszechne referendum mieszkańców na temat samoopodatkowania się w celu kompleksowego i całościowego rozwiązania problemu wywozu śmieci od odbiorców indywidualnych. 70% mieszkańców opowiedziało się za samoopodatkowaniem. Warto dodać, że Jasło posiada już segregację śmieci komunalnych. Segregację i jej ideę przyniósł do miasta wspomniany Ruch Ekologiczny, znajdując zrozumienie władz samorządowych. W referendum także pomagali jasielscy ekolodzy. Obecnie realizowany jest przez nich program Ekologiczni Partnerzy. Według założeń, ma on wspomóc lokalne społeczności w możliwości skutecznego działania na rzecz ochrony środowiska.

Jego atutem, oprócz współpracy z Regionalnym Centrum Ekologicznym i Environmental Partnership oEurope, jest wkład miasta w realizację programu, m.in. sponsorowanie wynajmu lokalu i jego eksploatacji. Dzięki pomocy finansowej Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaśle było możliwe 12. spotkanie porzarządowych grup ekologicznych z Małopolski Wschodniej w Foluszu, 12-14.4.96. Całość spotkania odbywała się w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Poza rutynowymi warsztatami w trakcie spotkania z przedstawicielami Parku starano się przekonać ich o bezsensowności upraw drzew w szkółkach w monokulturach. Naszym argumentem były odkryte w trakcie wędrówek całkowicie zniszczone plantacje świerka i jodły. Zaproponowano pomoc NGO's w pracach na terenie Parku. Dyrekcja nie wyklucza przekazania NGO's na stację ekologiczną jednego z opuszczonych przez PGR-y budynków.

Po blisko 7-miesięcznych przygotowaniach ukończono statut Związku Stowarzyszeń Małopolski Wschodniej. Deklarację przystąpienia do niego złożyły: Klub Ekologiczny Nisko, Federacja Zielonych Mielec, Ruch Ekologiczny Jasło (gospodarz spotkania), Małopolskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Grünland" z Krosna, Towarzystwo Kultury Życia "Recursus".

Następne spotkanie grup z Małopolski za miesiąc, w Gorlicach. Jego gospodarzami będzie młodzież z Liceum Gorlickiego, która po raz pierwszy uczestniczyła w takim przedsięwzięciu. Impreza w Foluszu była wspierana przez projekt prowadzony przez Michała Matuszewskiego z Ruchu Ekologicznego Jasło - "Ekologiczni Partnerzy".

MIELEC

W Mielcu z inicjatywy Komisji Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego i Federacji Zielonych Mielec odbyło się powszechne referendum na temat samoopodatkowania się mieszkańców dla rozwiązania problemu odpadów. "Za" wypowiedziało się 80% obywateli miasta.

W dużej części dzięki Federacji Zielonych Rada Miasta zatwierdziła tworzenie tzw. miejskich streekologicznych. Będzie to możliwe m.in. przez uwzględnienie odpowiednich parametrów w szczegółowych planach zagospodarowania przestrzennego, które zostaną wykonane dla tych stref. W Mielcu drgnęło - mówi Robert Pipała z FZ Mielec. Miasto tymczasem raz w tygodniu użycza nam lokalu na spotkania, ale myślę, że niebawem doczekamy się stałego miejsca pracy.

NISKO

Po blisko 3 latach starań tutejszego Klubu Ekologicznego o zaprzestanie wycinki najciekawszych drzewostanów w parku podworskim w Nisku - władze miasta ustąpiły. Ponadto zweryfikowano nierealny plan rekonstrukcji parku, mający przywrócić mu jego dawny charakter. Przy współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot z Bielska-Białej udało się wymusić na decydentach zachowanie przynajmniej części parku jako naturalnego siedliska ptactwa, między innymi sowy. Wydzielono z niego dwa kwartały, nazywając je ekologicznymi. Jest to krok do przodu - zapowiada Daniel Sikora z Klubu Ekologicznego w Nisku - jednak nadal będziemy się starali przekonać miasto do rozważenia możliwości zachowania parku jako zwartego kompleksu ekologicznego. Wymaga on jedynie zabiegów pielęgnacyjnych i porządkowych, w które gotowi jesteśmy się włączyć. Zresztą, w pewnym zakresie robimy to od trzech lat. Będzie to tańsze, a jednocześnie pozwoli na zachowanie istniejącego tam życia bez burzenia jego harmonii. Po dewastacji parku przez Armię Czerwoną w 1945 r. (m.in. całkowity zrąb starodrzewu) nikt nie sądził, że życie kiedyś tu wróci. Wróciło. Natura jeszcze raz pokazała, że bez ingerencji człowieka jest w stanie sama się zregenerować. Wystarczy, aby jej nie niszczyć. Naszym atutem jest poparcie mieszkańców Niska, czemu dali oni wyraz w podpisach pod naszą petycją, wzywającą Radę Miasta do zachowania obecnego charakteru przyrodniczego parku.

KROSNO

W Bardejovie (Słowacja) 28.3-1.4 br. odbyło się kolejne spotkanie Międzynarodowego Mostu Karpackiego. Związek ten został powołany do życia w styczniu '94 dla lepszej współpracy NGO's w Karpatach (Polska, Słowacja, Ukraina, Rumunia). Uczestnicy spotkania, a zwłaszcza Ukraińcy i Polacy, zostali zaskoczeni proponowanym przez organizacje holenderskie (doradców) harmonogramem prac na najbliższe 18 miesięcy. Propozycja ta, delikatnie mówiąc, pomijała ukraińskie NGO's. Polscy reprezentanci grup ekologicznych w Bardejovie stanowczo zaprotestowali przeciw takiej sytuacji. Nie pomogły zapewnienia doradców projektu Rozwoju Sieci dla NGO's w Euroregionie Karpackim, że to tylko chwilowa sytuacja. To już wszyscy słyszeli, fakty podpowiadają jednak, że jest inaczej. Gdyby polskie organizacje zajęły inne stanowisko, z trudem wypracowywane zaufanie do siebie polskich i ukraińskich organizacji zostałoby poważnie nadszarpnięte. Mówiliśmy jasno: bez Ukraińców nie będziemy uczestniczyli w tym projekcie. Postanowiono opracować własny harmonogram prac. Problemem nie jest wziąć pieniądze i udawać, że się nic nie stało. Kto pracuje w Karpatach, kto zna specyfikę tej współpracy, ten wie, że nie tylko pieniądze odgrywają tam rolę, ale także zaufanie i przyjaźń oraz osobiste kontakty pomiędzy współpracującymi ze sobą ludźmi. Warto o tym pamiętać, konstruując strategie nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Papier przyjmie wszystko, ale na szczęście życie ma prawo to zweryfikować. A przecież ekologiczne NGO's w Karpatach działają dla zachowania życia w tym regionie, a nie tylko dla pieniędzy. Z Polski w spotkaniu wzięły udział organizacje: Małopolskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Grünland", Ruch Ekologiczny Jasło, Towarzystwo Kultury Życia "Recursus".

POMÓŻCIE LASOM BUKOWINY

W Bardejovie uczestnicy spotkania zgodnie wyrazili potrzebę natychmiastowej pomocy dla wycinanych lasów Bukowiny na terytorium Ukrainy. Zręby całkowite obejmują coraz większe tereny. O żadnych nasadzeniach nikt nie pamięta, erozja jest coraz bardziej widoczna. Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby pomóc, o...
Kontakt
Małopolskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Grünland"
Olejarska 8, 38-400 Krosno
/ 0-131/210-54 (Artur Sało)
Gdy chodziło o Puszczę Białowieską - byliśmy prawie bezradni. Dopiero protesty międzynarodowe spowodowały małe ustępstwa władz, a problem podchwyciły media. Zapewniam, że sytuacja ukraińskich ekologów w tym przypadku jest jeszcze trudniejsza w walce z "komercyjnymi" firmami. Na Ukrainie jest bardzo trudno wygrać!

DZIAŁANIA DLA REGIONU

Pod taką nazwą realizowany jest przez Małopolskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Grünland" z Krosna program szkoleniowy dla nauczycieli z regionu. W czterech województwach (krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie i tarnobrzeskie) z zakresu praktycznej edukacji ekologicznej przeszkolonych zostanie ok. 200 nauczycieli. Jednocześnie chcemy bardzo podziękować Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z regionu oraz Regionalnemu Centrum ekologicznemu z Warszawy za aktywne wsparcie programu.

LWÓW

5.4 br. we Lwowie, w biurze Towarzystwa Lwa, odbyło się spotkanie pozarządowych organizacji ekologicznych z regionu lwowskiego z przedstawicielami fundacji: Charles Stewart Mott Foundation z USA oraz Environmental Partnership for Central Europe. Celem spotkania, na którym zjawiło się 20 organizacji, było ustalenie siedziby ECO-CENTRUM na region lwowski. Po burzliwych dyskusjach roli tej podjął się gospodarz spotkania - Towarzystwo Lwa. Do obowiązków tego ośrodka należy przekaz informacji.

Kontakt
Towarzystwo Lwa
Jurija Drohobycza 8/12,
Lwów
Ukraina
/ 74-42-64, slavko@lion.lviv.ua Jednocześnie przedstawiciele Towarzystwa Kultury Życia "Recursus" oraz Małopolskiego Stowarzyszenia Ekologicznego "Grünland" wypracowywali na Uniwersytecie Lwowskim harmonogram współpracy ze stroną ukraińską. Szczególną uwagę należy zwrócić na działającą do dwóch lat organizacją Stowarzyszenie Karpacka Szkoła. Grupa ta, przy współpracy z innymi NGO's, wyszła z bardzo atrakcyjną propozycją dla organizacji z polskich Karpat. Mianowicie chodzi tu o rozpoczęcie wspólnego programu edukacyjnego "Zielony autobus".

Propozycja wydaje się atrakcyjna, ponieważ Karpacka Szkoła uczestniczyła już we wspólnych działaniach ze stroną polską (np. "San dla Wisły") i aktywnie pracuje na rzecz ochrony przyrody Karpat.

POłĄCZY NAS BUG -
POJEDNAJE NAS BUH

Zgodnie z harmonogramem pracy w ramach programu "Połączy nas Bug" odbyło się spotkanie, na którym rozważaliśmy elementy przyszłej strategii i planowaliśmy przedsięwzięcia na najbliższych 6 miesięcy. Ustalo 28-30.4 Dzieci ze szkoły nr 542 we Lwowie będą gościć dzieci uczestniczące w programach "Źródło" i "Ratowanie rzeki Czerniejówki". Finansowa odpowiedzialność Towarzystwa "Recursus". 10-12.5 Młodzież uczestnicząca w programie "Źródło" z Piask będzie gościć w lwowskej szkole. Strona finansowa - Pracownia na rzecz Bioróżnorodności w Piaskach i Towarzystwo Lwa. 15.5 Wizyta członków Szkoły Karpackiej i Biura Ekologicznego Lublin w Czerwonogradzie; sprawdzenie możliwości prowadzenia wspólnego programu edukacji ekologicznej wzdłuż Bugu i sprawdzenie oferty miasta Czerwonogradu, sugerującej możliwość otworzenia polsko-ukraińskiej stacji ekologicznej w tym mieście. M.in. zaoferowano możliwość przekazania 3 pokojów w byłym pałacu Potockich (obecnie muzeum). Czerwonograd uznano za jeden z priorytetów programu ze względu na katastrofalne dla mieszkańców miasta skutki eksploatacji złóż węgla w tym mieście. Dzieci w wielu przypadkach rodzą się bez szkliwa na uzębieniu. W najbliższym czasie ma zostać opracowany wspólny raport na temat nadmiernej industrializacji prawobrzeżnych terenów nadbużańskich. Może to przekona decydentów w Polsce, a przynajmniej mieszkańców Lubelszczyzny. Nadal wszakże planuje się budowę drugiego szybu kopalni węgla w Stefanowie na pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Środki na wyjazd polskiej strony zapewnił Environmental Partnership oCentral Europe. 7.6 Ekspedycja wzdłuż Bugu na Lubelszczyźnie. Strona finansująca - Pracownia na rzecz Bioróżnorodności. no:
Do programu dołączyło Lwowskie Towarzystwo Ornitologiczne.

Bliższe informacje na temat programu można uzyskać od polskiego koordynatora:
Kontakt
Janusz Kuśmierczyk
Pracownia na rzecz Bioróżnorodności
Klub UNESCO w Piaskach
0-81/71-40-00
lub
w Biurze Ekologicznym Lublin
0-81/73-66-13

7 Dariusz Wlaźlik
ZB nr 5(83)/96, maj '96

Początek strony