Strona główna 

ZB nr 6(84)/96, czerwiec '96

PIERWSZE EUROPEJSKIE SPOTKANIE NT.
HUMANITARNEGO SPOłECZEŃSTWA
I PRZECIWKO NEOLIBERALIZMOWI
W BERLINIE - 30.5.-2.6.96

W styczniu 1996 Zapatystowska Armia Wyzwolenia EZLN w Meksyku ogłosiła w Chiapas swoją propozycję przeprowadzenia międzykontynentalnego spotkania nt. humanitarnego społeczeństwa i przeciwko neoliberalizmowi. Spotkanie to (o zasięgu światowym) odbędzie się na terenach zapatystowskich. W ramach przygotowań EZLN zaproponowała przeprowadzenie spotkań na poszczególnych kontynentach - gdzie mają być dyskutowane polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne następstwa neoliberalizmu w naszych krajach - w Ameryce (La Realidad, Meksyk), Afryce (miejsce jeszcze nieustalone), Azji (Tokio), Australii-Oceanii (Sidney) i w Europie (Berlin).


Emiliano Zapata, bohater rewolucji meksykańskiej

JAKI BYł POCZĄTEK:

1.1.94 Meksyk został włączony do NAFTA - wspólnej strefy wolnego handlu z USA i Kanadą - największego międzypaństwowego wspólnego rynku na świecie (370 mln konsumentów). Kiedy, również 1.1.94, Indianie-rebelianci w południowo-wschodniej części Chiapas zajęli wiele miast i wypowiedzieli wojnę rządowi meksykańskiemu, nikt nie przewidywał jeszcze wstrząsów, jakie wywoła ta rebelia.


Wicekomendant Marcos (z lewej) wraz z Oliverem Stonem (26.4.96, Chiapas, Meksyk).
Zdjęcia za "Na tropie" nr 9, 6/96
Dwa lata później sytuacja w Meksyku zmieniła się zasadniczo. Podczas gdy rząd, kierowany od 1994 roku przez prezydenta Zedillo, na skutek gospodarczej recesji i wewnętrznych walk o władzę popadł w poważny kryzys, EZLN zyskało na znaczeniu politycznym. Militarnie słabsi i zepchnięci w głąb Lacadońskiej dżungli, zapoczątkowali Zapatyści przemiany społeczne, które zachwiały 60-letnią władzę państwowej partii PRI.

Celem powstania EZLN nie jest militarne przejęcie władzy, lecz zniszczenie ośrodków tej władzy. Zapatyści są raczej "sumieniem politycznym", będącym na drodze poszukiwania nowej kultury politycznej. W sytuacji obecnej EZLN daje impuls do stworzenia szerokiego cywilnego ruchu opozycyjnego przeciwko dyktaturze jednej partii. Wspólnym elementem tego nowego związku jest odrzucenie mającego wpływ na wszelkie dziedziny życia neoliberalnego programu klasy panującej, który istniejące nierówności w Meksyku (wg danych ONZ 40 mln Meksykanów żyje w nędzy) cementuje i zaostrza.

O ILE DOTYCZY TO NAS?

YA BASTA! Zapatystów jest wypowiedzeniem wojny światowemu neoliberalnemu projektowi, którego skutki nie wszędzie są takie same, ale któremu przewodzi jedna myśl: człowiek służy jedynie realizacji interesów kilku koncernów. Kto, jako siła robocza albo konsument nie pozwala się wdrożyć na rynek konsumpcyjny, jest wyizolowany. Czy to we Wspólnocie Europejskiej, czy też w Północnoamerykańskiej Strefie Wolnego Handlu neoliberalne programy pozostawiają wszędzie - jeśli nawet ze zróżnicowaną brutalnością - bolesne ślady. Poprzez prywatyzacje, unowocześnianie, wzrastające koszty utrzymania, obniżki płac, likwidowanie zdobyczy socjalnych oraz poprzez ograniczenia na płaszczyźnie oświaty i zdrowia coraz większa część społeczeństwa (w szczególności - na skutek patriarchalizmu - kobiety) zostaje zepchnięta na krawędź tegoż społeczeństwa. Podczas gdy międzynarodowe firmy mogą działalność swoją rozwijać "bez granic" - "twierdza" Wspólnoty Europejskiej jest dla uciekinierów hermetycznie zamknięta.

Wezwanie Zapatystów do porozumienia się nt. możliwości polityki na rzecz równouprawnienia, skierowane do mieszkańców wszystkich kontynentów, uznajemy jako szansę powiązania międzynarodowej solidarności z poszukiwaniem nowych perspektyw u nas. Pierwsze Europejskie Spotkanie na temat humanitarnego społeczeństwa i przeciwko neoliberalizmowi nie jest pomyślane jedynie jako impreza mająca na celu poparcie EZLN w Meksyku. Ma ona bardziej na celu stwierdzenie następstw polityki neoliberalizmu, wymianę doświadczeń co do formy naszego oporu i porozumienia się na temat skoordynowanych akcji politycznych przeciwko nowemu porządkowi świata. [...]
Iskra się zapaliła. Podtrzymujemy ją. Nie pozwólmy jej zgasnąć. YA BASTA!
Solidaridad Directa und Mexico - Gruppe im FDCL
Gneisenaustr. 2a
10961 Berlin,
tel. 6946101 (pon. od ż 20)
fax: 6926590

DO LUDZI ŚWIATA:


BRACIA I SIOSTRY

Przez ostatnie lata potęga pieniądza prezentuje nową maskę na swym przestępczym obliczu. Lekceważąc granice, nie bacząc na rasę czy kolor, Potęga Pieniądza upokarza godność, obraża uczciwość i morduje nadzieję. Nazwana "neoliberalizmem" historyczna zbrodnia koncentracji przywilejów, bogactwa i bezkarności, demokratyzacja nędzy i beznadziei.

Nowa wojna światowa trwa - teraz przeciwko całej ludzkości. Tak jak we wszystkich wojnach światowych, ta wojna toczy się o nowy rozdział świata. Tą nowoczesną wojnę, która morduje i zabija, nazywają "globalizacja". Nowy rozdział świat składa się z koncentracji potęgi w potędze i nędzy w nędzy.

Nowy rozdział świata wyklucza mniejszości: autochtonów, młodzież, kobiety, homoseksualistów, lesbijki, kolorowych, imigrantów, robotników, wieśniaków; większość tworzącą podstawy świata wskazywana jest jako możliwa do wykorzystania i wyrzucenia po użyciu - nowy rozdział świata wyklucza większości.

Nowoczesna armia finansowego kapitału i korumpowania rządów zwycięża w jedyny możliwy sposób: niszcząc. Nowy podział świata niszczy ludzkość. Nowy podział świata ma tylko jedno miejsce: dla pieniędzy i ich służących. Mężczyźni, kobiety i maszyny stają się równe w służbie i byciu używanym i wyrzucanym. Kłamstwo rządzi i mnoży się w znaczeniach i metodach. Nowe kłamstwo jest nam sprzedawane jako historia. Kłamstwo o zniszczeniu nadziei, godności, ludzkości. Zwierciadło potęgi równoważy szale wagi: kłamstwo o zwycięstwie cynizmu, służalczości, neoliberalizmu.

Zamiast humanitaryzmu oferuje nam wartości zastępcze, zamiast godności - globalizację nędzy, zamiast nadziei - pustkę, zamiast życia - międzynarodowy terror, jako reprezentantowi neoliberalizmu musimy przeciwstawiać międzynarodową nadzieję ponad granicami, językiem, kolorami, kulturami, płcią, strategiami i myślami; nadzieję wszystkiego, czego pragnie żywa ludzkość.

Międzynarodowa nadzieja - nie biurokracja nadziei, która jest jej przeciwieństwem które nas unicestwia. Nie potęga z nowym znakiem czy ubiorem. Oddech - tak, oddech godności, kwiat - kwiat nadziei, pieśń - pieśń życia.

Godność jest narodem bez narodowości, tęcza, która jest również mostem, szmerem serca, dla którego nie ma znaczenia, jaka krew w nim płynie, buntem lekceważącym granice, zwyczaje i wojny. Nadzieja jest odrzuceniem konformizmu i porażki.

Życie jest nam dane: prawo do rządzenia i decydowania o własnym losie, prawo do myślenia i działania w wolności, jednak nie jako zabawa ponad cudzym niewolnictwem, prawo do dawania i otrzymywania. Dla wszystkich tych, którzy ponad granicami, rasami i kolorami dzielą się pieśnią życia, walczą przeciwko śmierci - kwiat nadziei i oddech godności.

The Zapatista Army oNational Liberation

Bracia i Siostry! Ludzkość żyje w naszych piersiach. Jak serce, woli być po lewej stronie. Musimy ją znaleźć, musimy znaleźć siebie samych.

Nie jest potrzebne podbicie świata, wystarczy stworzyć nowy. Razem. Dzisiaj.
Demokracja!
Wolność!
Sprawiedliwość!

Z gór meksykańskiego południa
Subcomendante Insurgente Marcos
Meksyk, styczeń 1996

tłumaczenie Tomek

ZB nr 6(84)/96, czerwiec '96

Początek strony