Strona główna 

ZB nr 6(84)/96, czerwiec '96

REJONOWY OŚRODEK EKOLOGII
I PROMOCJI ZDROWIA
W OŚWIĘCIMIU

W wyniku działań podjętych przez Federację Zielonych - Oświęcim i Fundację na rzecz Szpitala Z.O.Z. Oświęcim "Prometeusz", a także dzięki znaczącemu finansowemu wsparciu Gminnego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Fundacji Marshalla, Regionalnego Centrum Ekologicznego z Budapesztu i władz miasta (w sumie ok. 100 tys. zł) 29 kwietnia br. rozpoczął działalność Rejonowy Ośrodek Ekologii i Promocji Zdrowia. Dzięki wsparciu inicjatywy przez dyrekcję Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek otrzymał bezpłatnie lokal w budynku szpitala miejskiego, a w przyszłości (po zakończeniu remontu) zostanie przeniesiony do przychodni lekarskiej przy ul. Czecha.

Głównym celem Ośrodka będzie edukacja ekologiczna społeczeństwa, propagowanie działań proekologicznych, a także profilaktyka zdrowotna na terenie zagrożenia ekologicznego, do którego zalicza się miasto i gmina Oświęcim. Autorzy inicjatywy liczą, że poprzez działania edukacyjne doprowadzą do poprawy stanu zdrowia mieszkańców i wyeliminowania (lub co najmniej ograniczenia) czynników zagrażających środowisku. Chcą wspierać i intensyfikować działania podejmowanych przez liczne środowiska i instytucje w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, zwalczania patologii i na rzecz ochrony środowiska.

Rejonowy Ośrodek Ekologii i Promocji Zdrowia będzie realizował swoje zadania służąc (w miarę posiadanych środków) bezpłatną pomocą wszystkim osobom i instytucjom zainteresowanym promocją zdrowia, ochroną środowiska i edukacją ekologiczną. Plan działania jest bardzo ambitny - przewiduje m.in.:

 1. Stworzenie bazy służącej edukacji ekologicznej i promocji zdrowia w postaci podręcznej biblioteki, zestawów programów nauczania uwzględniających zagadnienia ekologiczne i zdrowotne, prowadzenie wideoteki z programami poświęconymi ochronie środowiska i profilaktyce zdrowotnej, bazy danych o stanie zdrowia mieszkańców, środowisku regionu i jego zagrożeniach.

 2. Organizowanie szkoleń, prelekcji, wystaw i innych imprez poświęconych promocji zdrowia i ochronie środowiska.

 3. Inspirowanie zmian w programach nauczania w przedszkolach i szkołach, tak aby przygotowywały społeczność naszego regionu do rozumnego i w pełni świadomego korzystania ze środowiska naturalnego, przeciwdziałania jego degradacji i stopniowego odtwarzania jego zasobów, jak i pogłębiania świadomości indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie i konieczności podejmowania działań dla jego ochrony.

 4. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli, wychowawców, uczniów, pielęgniarek, liderów zdrowia i innych grup społeczeństwa.

 5. Inspirowanie, organizowanie i wspieranie różnorodnych form edukacji ekologicznej, jak np. szkolnych kół ekologicznych, konkursów poświęconych ochronie środowiska, tworzenia kół organizacji ekologicznych (miłośników przyrody, przyjaciół zwierząt), różnych form turystyki ekologicznej, kampanii ekologicznych np. na rzecz czystej Soły lub zdrowego trybu życia w zdrowym środowisku.

 6. Współpracę ze środkami masowego przekazu - miejscową prasą i telewizją lokalną - z zamieszczaniem w nich cyklicznych tekstów i programów nt. ekologii i promocji zdrowia.

 7. Działanie na rzecz zmniejszania ilości wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów oraz proekologicznego ich zagospodarowania.

 8. Współpraca z działającymi w środowisku organizacjami, instytucjami samorządowymi, związkami wyznaniowymi, w prowadzeniu edukacji ekologicznej i promocji zdrowia.

 9. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących promocji zdrowia, zwalczaniu patologii społecznych i ochronie środowiska.

 10. Prowadzenie dystrybucji i sprzedaży wydawnictw o tematyce ekologicznej.

 11. Propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów.

 12. Prowadzenie szeroko pojętego doradztwa oraz tworzenie banków informacji o czystych technologiach, zasadach produkcji zdrowej żywności, zasadach zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia.

 13. Prowadzenie działalności wydawniczej - wydawanie informatorów, ulotek, plakatów (w tym informatora Ośrodka i materiałów zachęcających do zachowań proekologicznych i prozdrowotnych - używania proszków bezfosforanowych, opakowań wielorazowych, niewypalania traw, niepalenia śmieci, prowadzenia zdrowego trybu życia).

 14. Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i za granicą, posiadającymi podobne cele działania.

 15. Organizację międzyszkolnych konkursów (m.in. zbiórki surowców wtórnych i na zdrową szkołę).

W dalszej przyszłości przewiduje się poszerzenie działań ośrodka w kierunku poradnictwa dla młodzieży "z problemami" i osób uzależnionych.

Namiary na Ośrodek
Szpital Miejski
Wysokie Brzegi 4
32-600 Oświęcim
tel. 422011-2, 424011-2 w. 205


(pr)


OŚRODEK DOKUMENTACYJNY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO PRZY STOWARZYSZENIU EKOLAND

Głównym celem Ośrodka jest dokumentowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego i wspieranie jego rozwoju poprzez udostępnianie informacji. Współpracujemy z podobnymi placówkami informacyjnymi w Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Rosji, a także z ośrodkami dokumentacyjnymi utworzonymi w ramach projektu fundacji BUNSTIFT (Węgry, Republika Czeska i oczywiście nasz Ośrodek - Polska). Gromadzimy następujące materiały krajowe i zagraniczne (w języku polskim, niemieckim, angielskim, czeskim, węgierskim):
Tworzymy również bazę ekspertów i instytucji mających związek z ekologiczną produkcją żywności. Nasze zbiory zostaną niedługo udostępnione poprzez Internet - za pośrednictwem firmy Sokrates Software, której oprogramowanie SOWA wykorzystujemy do tworzenia katalogu bibliotecznego. Wydajemy ogólnokrajowy serwis informacyjny - kwartalnik "Ekoland" adresowany do osób zajmujących się rolnictwem. Serwis ten obejmuje swym zakresem dziedziny związane z rolnictwem, problemami zdrowia, odżywiania, ochrony przyrody. W końcu roku ukaże się pierwsza bibliografia pozycji związanych z rolnictwem ekologicznym (na razie tylko tych, które zostały wydane w Polsce).

Nasze zbiory udostępniamy rolnikom, pracownikom naukowym, studentom, uczniom, działkowcom i wszystkim innym zainteresowanym. Biblioteka czynna jest od pon. do pt. w godz. 800-1600. Jeśli jednak ktoś wyrazi takie życzenie jesteśmy gotowi przyjąć go w innym dogodnym terminie. Prowadzimy wypożyczenia zamiejscowe (wypożyczający jest zobowiązany do wpłacenia niewielkiej kaucji i odesłania książek na swój rachunek).

Wszelką korespondencję należy kierować na...
Adres
Ośrodek Dokumentacyjny Rolnictwa Ekologicznego przy Stowarzyszeniu EKOLAND
Piotrkowska 83
90-423 Łódź
0-42/329765
0-42/300740
ekoland1@pdi.lodz.pl

Waldemar Fortuna
ZB nr 6(84)/96, czerwiec '96

Początek strony