Strona główna 

ZB nr 10(88)/96, październik '96

DO WOJEWODY OPOLSKIEGO

Wojewoda Opolski
Ryszard Zembaczyński
Urząd Wojewódzki w Opolu
Jako społeczeństwo zainteresowane realizowaniem idei ekorozwoju sprzeciwiamy się lokalizacji autostrady na terenie Parku Krajobrazowego "Góra św. Anny". Park Krajobrazowy "Góra św. Anny" posiada wiele cennych walorów przyrodniczo-kulturowych, a ich degradację oraz taki sposób rozwiązania konfliktów między ochroną przyrody a gospodarką, uznajemy za niedopuszczalny.

Lp. Imię i nazwisko Adres Podpis
       

PETYCJA

My, niżej podpisani protestujemy przeciw budowie wysypiska śmieci i ich przerobowi na nawozy w Sandomierzu nad Wisłą, w pobliżu Gór Piepr zowych.

Lp. Imię i nazwisko Adres Podpis
       

APEL W SPRAWIE NATYCHMIASTOWEJ OCHRONY DRZEWOSTANÓW I KRAJOBRAZU
PROJEKTOWANEGO TURNICKIEGO PARKU NARODOWEGO NA POGÓRZU PRZEMYSKIM

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Stanisław Żelichowski
Wawelska 52/54, 00-920 Warszawa
My, niżej podpisani domagamy się podjęcia natychmiastowych kroków w celu wstrzymania cięć najstarszych drzew i drzewostanów w lasach znajdujących się na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego oraz uczynienia wszystkiego, by ten Park został utworzony w najbliższym czasie. Domagamy się, aby do chwili powołania parku narodowego podległy Panu resort leśnictwa ograniczył cięcia wyłącznie do prac związanych z przebudową drzewostanów na naturalne, zgodne z siedliskiem.

Lp. Imię i nazwisko Adres Podpis
       


APEL O RATOWANIE PUSZCZY BIAłOWIESKIEJ

Do Pana Premiera Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-950 Warszawa
My, niżej podpisani zwracamy się do Pana Premiera z apelem o utworzenie na całym obszarze Puszczy Białowieskiej parku naro dowego.

Lp. Imię i nazwisko Adres Podpis
       

ZB nr 10(88)/96, październik '96

Początek strony