Strona główna 

ZB nr 10(88)/96, październik '96

OCHRONA ŚRODOWISKA
W NOWYM KODEKSIE KARNYM

Rząd skierował do Sejmu projekt nowego Kodeksu karnego i obecnie trwają nad nim intensywne prace; mają się one ku końcowi. Wielką zaletą projektu jest to, że ochronie środowiska poświęcony został cały rozdział (XX). Dzięki temu ochroną środowiska zajmować się będą prokuratorzy (którzy zawsze są prawnikami), a nie urzędnicy, którzy często nawet nie znają swoich podstawowych obowiązków (przynajmniej ja mam takie doświadczenia).

To tyle zalet, a teraz wady.

Projektodawca we wszystkich prawie przepisach zamieścił zwrot "w znacznych rozmiarach". Co to są "znaczne rozmiary"? Obawiam się, że sądy będą to rozstrzygać w sposób nie zawsze zgodny z oczekiwaniami ekologów. Ze względu na wzrastające zainteresowanie ekologów sprawami odpadów, zwracam uwagę na art. 169: Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przerabia, unieszkodliwia albo przewozi odpady lub substancje w takich warunkach, lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Można więc składować odpady wbrew przepisom, byle to nie stanowiło groźby dla życia WIELU osób, lub nie stanowiło dla roślin lub zwierząt możliwości zniszczeń w ZNACZNYCH ROZMIARACH. Czyż nie jest to przepis prowadzący do demoralizacji i lekceważenia prawa? Jak będzie wyglądało jego zastosowanie w praktyce? Znowu spalarnie górą?
Jednak największą groźbę dla ochrony środowiska widzę w art. 1. § 2. stanowiącym, że nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, z którego społeczna szkodliwość jest znikoma - kolejny element "uznaniowości".

Osoby chcące zapoznać się z projektem winny poprosić Marszałka Sejmu, lub któregoś z pozostałych posłów o druki sejmowe nr 1274 i 1275.

Kontakt
Marszałek Sejmu JózeZych
Sejm
Wiejska 8
00-902 Warszawa
0-22/694-25-00
0-22/694-18-33
telex: 812544
kppsl@kserp.sejm.gov.pl Rząd skierował też do Sejmu projekty:

Piotr Szkudlarek

P.S. Problematyka prawa karnego jest tak szeroka, że wszyscy działacze społeczni znajdą coś dla siebie; np. pacyfistów może zainteresować to, że poseł Ryszard Nowak (UP) nosi się z zamiarem zgłoszenia wniosku o likwidacji wojskowego wymiaru sprawiedliwości.


ZB nr 10(88)/96, październik '96

Początek strony