Strona główna 

ZB nr 11(89)/96, listopad '96

PETYCJA WS. POWIĘKSZENIA REZERWATU PRZYRODY "ŚWIDER"
I UTWORZENIA REZERWATU "WYSPY OTWOCKIE" NA WIŚLE

Rezerwat Świder, utworzony w 1978 r. jest najstarszym rezerwatem rzecznym w województwie warszawskim i siedleckim. Chroni należące do zagrożonych wyniszczeniem w skali całej Europy pierwotne koryto rzeki średniej wielkości, płynącej przez tereny morenowe i wydmowe z naturalnymi przekrojami geologicznymi oraz różnorodnymi zbiorowiskami roślinnymi, od sucholubnych muraw i borów sosnowych do bagiennych olsów, łąk zalewowych i łęgów. Rezerwat jest miejscem stałego przebywania i rozmnażania się kilkuset gatunków roślin i zwierząt, w tym wielu rzadkich i chronionych. W obecnej formie, ograniczającej ochronę do koryta wraz z przylegającym pasem terenu o szerokości 20 m, izolowany od Wisły - naturalnego ciągu ekologicznego o randze ponadkrajowej, rezerwat nie pozwala na pełne wykorzystanie możliwości ochrony najbardziej zagrożonych i cennych gatunków. Planowane inwestycje techniczne przy ujściu Świdra i presja budownictwa indywidualnego na całej długości biegu rzeko niewątpliwie nasilą izolację genetyczną tego terenu oraz dewastację krajobrazu. Na Wiśle w obrębie województwa warszawskiego nie utworzono dotychczas ani jednego obiektu chronionego, pomimo niekwestionowanych walorów przyrodniczych rzeki i gotowych od wielu lat projektów rezerwatów.

Opierając się na przyjętej przez Polskę Światowej Strategii Ochrony Przyrody my, niżej podpisani, domagamy się powiększenia istniejącego Rezerwatu Świder przez dołączenie do niego w całości przylegających drzewostanów łęgowych i olsowych oraz odcinka rzeki z przybrzeżnym pasem terenu położonego między mostem drogowym w Świdrach Wielkich i ujściem do Wisły, jak również powołania Rezerwatu Wyspy Otwockie na prawym brzegu Wisły, powyżej ujścia rzeki Œwider.

Lp. imię i nazwisko, adres, podpis

Petycję prosimy kierować na adres:

Przemysław Stolarz Kościuszki 24,
05-075 Wesoła 0-22/773-74-05

PETYCJA WS. SMYCZKOWEJ

Już od kilku lat Studencka Akcja Autonomiczna stara się o uzyskanie możliwości zagospodarowania nieużytkowanego i dewastowanego budynku uniwersyteckiego przy ul. Smyczkowej 11. Studencka Akcja Autonomiczna chciałaby utworzyć w tym budynku bibliotekę, klub dyskusyjny, miejsce na wystawy prac plastycznych, warsztaty artystyczne i lokal dla wysokogórskiego speleoklubu warszawskiego. Postępująca degradacja budynku sprawia, że coraz pilniejsza staje się potrzeba podjęcia przez dyrekcję UW decyzji o jego zagospodarowaniu. Zwracamy się z prośbą do dyrekcji UW o przekazanie budynku przy ul. Smyczkowej Studenckiej Akcji Autonomicznej w celu stworzenia w nim niekomercyjnej placówki kulturalnej.

Lp. imię i nazwisko, adres, nr. dowodu tożsamości, podpis

Petycję prosimy kierować na adres:

Dyr. Administracji UW Stanisław Szpakowski
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-071 Warszawa

PETYCJA WS. EKSTRADYCJI MAŁŻEŃSTWA MANDUGEQI DO CHIN

My, niżej podpisani, sprzeciwiamy się ekstradycji państwa Mandugeqi do Chin, gdzie grozi im kara śmierci za niespłacenie kredytu na budowę domu. Potępiamy współpracę z chińskim reżimem, który posiada represyjne ustawodawstwo i nagminnie łamie prawa człowieka. Nie możemy być bierni i wyrażać cichą zgodę na zbrodnię.

Lp. imię i nazwisko, adres, podpis

Petycję prosimy kierować na adres:

Minister Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 WarszawaZB nr 11(89)/96, listopad '96

Początek strony