Strona główna 

ZB nr 11(89)/96, listopad '96

Z WIEJSKIEJ...

12.9.
Senator Józef Kuczyński wygłosił oświadczenie w sprawie likwidacji Nowodworskiej Kolejki Wąskotorowej. W oświadczeniu czytamy: W wypadku likwidacji transportu kolejowego, transport samochodowy, zwiększając lawinowo, z każdym rokiem swoje natężenie - co już teraz w czasie szczytów wakacyjnych powoduje blokowanie się dróg dojazdowych - doprowadzi do potęgowania dewastacji środowiska naturalnego przez wzrost zanieczyszczeń spalinami. Istniejąca infrastruktura w postaci sieci torów tej kolei, nawet przy niewielkim staraniu i organizacji logostycznej, może skutecznie konkurować z transportem samochodowym. Trzeba tylko dobrej woli.

12.9.
Senacka Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego obradowała nad sprawą wykorzystania procesu transformacji rolnictwa w ochronie środowiska oraz stanowiska w sprawie zagospodarowania odpadów szpitalnych. Dyskutowano nad koncepcją ogłoszenia Tygodnia Sadzenia Drzew.

15.9.
Senacka Komisja Ochrony Środowiska omawiała ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgłoszono 15 poprawek, w większości autorstwa senatora Madeja, o charakterze językowym.

8.9.
Posłanka Maria Nowacka (SLD) uczestniczyła w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa, na którym omawiano szanse powołania Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

24.9.
Komisje: Ochrony Środowiska oraz Transportu przyjęły informacje NIK o wynikach kontroli przewozów materiałów niebezpiecznych transportem drogowym i kolejowym. Materiały niebezpieczne są często przewożone w nie oznaczonych i niesprawnych samochodach, często trasami wiodącymi przez miasta. Liczba awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych w 1994 r. wzrosła w porównaniu z rokiem 1993 ponad dwukrotnie. Zły stan techniczny cystern NIK stwierdziła też na kolei.

mgr Piotr Szkudlarek
za Diariuszem Senatu nr 64, 65, 66
ZB nr 11(89)/96, listopad '96

Początek strony