Strona główna 

ZB nr 12(90)/96, grudzień '96
Poniżej przedstawiamy skróconą wersję sprawozdania merytoryczno-finansowego Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych za r. 1995. Jest to pierwsze publikowane przez FWIE sprawozdanie. Myślę, że jedno z pierwszych publikowanych sprawozdań społecznych organizacji ekologicznych w Polsce. Niestety nie mogliśmy opublikować go przed akceptacją bilansu i rachunku wyników przez Radę Fundacji, która zatwierdziła je 5.10. br.
Sprawozdanie z działalności Fundacji w 1996 r. postaramy się opublikować w pierwszej połowie r. 1997.
Ze względu na opóźnienie w publikacji sprawozdania niecelowe byłoby podawanie wysokości wynagrodzeń osób pracujących w FWIE w 1995 r. Przedstawiamy więc wysokości wynagrodzeń osób aktualnie pracujących w Fundacji.

w imieniu FWIE
koordynator prac Zarządu
Marcin Stoczkiewicz


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO-FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
W R. 1995

WSTęP

Sprawozdanie poprzedzone jest ogólnymi informacjami na temat historii i statutowych celów FWIE. Pierwsza część sprawozdania zawiera opis działań proekologicznych FWIE w r. 1995, z zaznaczeniem źródeł i określeniem wysokości ich finansowania. Druga część przedstawia wynik finansowy Fundacji za r. 1995. Trzecia część prezentuje zmiany w strukturze Fundacji i jej majątku, jakie zaszły w 1995 r. Zakończenie to informacja o osobach obecnie zatrudnionych w Fundacji i wysokości ich zarobków w 1996 r.

HISTORIA I STATUTOWE CELE FWIE

 1. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych została założona w r. 1989 przez uczestników krakowskiej grupy Federacji Zielonych. Jest niezależną, pozarządową organizacją, nie nastawioną na zysk. Jej statutowymi celami są:
 • W r. 1995 Fundacja postanowiła skoncentrować swoją aktywność na obszarze Małopolski, dlatego większość spośród kilkudziesięciu partnerów Fundacji stanowią lokalne grupy ekologiczne. Przy współpracy z organizacjami z całego kraju współtworzy ogólnopolską sieć biur informacji ekologicznej, tzw. Polską Zieloną Sieć oraz Ogólnopolską Sieć Kampanii Rowerowych, działającą na rzecz ekologicznych środków transportu. Na arenie międzynarodowej współpracuje z ekologicznymi organizacjami z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Ukrainy, Słowacji, Czech i Węgier.

  SPRAWOZDANIE

 • Działania proekologiczne FWIE w r. 1995 prowadzone były w ramach:
 • Ośmiu dużych projektów:
 • Program zastosowania prostych metod oszczędzania energii w indywidualnych gospodarstwach domowych:
 • prowadzony w terminie grudzień '94 - grudzień '95 przy współpracy Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, finansowany przez Global Environmental Facility/Small Grants Program, Polska w wys. 24 011,01 zł i Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w wys. 13 802,18 zł;
 • cele projektu: obniżenie emisji dwutlenku węgla przez redukcję zużycia gazu oraz energii elektrycznej, kreowanie nawyków oszczędzania nośników energii i utrzymywania urządzeń sprawnych technicznie;
 • wyniki: w ramach projektu odwiedzono 1200 mieszkań regulując urządzenia zużywające energię i rozdając ulotki instruujące, w jaki sposób można ograniczyć zużycie energii, co poskutkowało m.in. ok. 10% redukcją zużycia gazu w tych mieszkaniach. Wykazały to wyniki badań przeprowadzonych tam przez Krakowski Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Zorganizowane zostały także obchody Dnia Ziemi, podczas których odbył się "antynuklearny happening" na płycie krakowskiego Rynku Głównego. W wypożyczonym od MPK "Zielonym tramwaju" została przeprowadzona konferencja prasowa prezentująca "projekt energetyczny" oraz inne działania FWIE.

 • Wspieranie ruchu samopomocy w dziedzinie ekologii w Polsce:
 • prowadzony w terminie 30.10.93 - 31.12.96, finansowany przez Heinrich Boll Stiftung e.V., Niemcy w wysokości 32 315,92 zł;
 • cele projektu: rozbudowa struktur FWIE służących do pełnienia serwisu usługowego dla inicjatyw ekologicznych;
 • wyniki: FWIE mogła pokryć koszty biura niezbędnego do prowadzenia statutowej działalności, a także koszty finansowej, prawnej i biurowej obsługi projektów. Zatrudnieni zostali koordynatorzy ds. prawnych i komunikacji, których zadaniem było wspieranie prowadzących projekty;
 • 10% MNIEJ:
 • prowadzony w terminie 31.3.95 - 31.3.96, finansowany przez IUCN Poland, kwota dotacji 13 450,00 zł;
 • cele projektu: obniżenie ilości odpadów trafiających na wysypisko w Baryczy, zainteresowanie społeczeństwa problemami związanymi z odpadami i nagłośnienie problemów związanych z utylizacją odpadów niebezpiecznych, merytoryczne wspomaganie organizacji ekologicznych zajmujących się odpadami;
 • wyniki: przebadano stan wiedzy społeczeństwa wybranych regionów Krakowa na temat kompostowania przydomowego, rozprowadzone zostały ulotki na ten temat i uruchomiono punkt konsultacyjny dla osób zainteresowanych kompostowaniem. Podjęta została współpraca z krakowskim Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w zakresie segregacji śmieci i zbiórki makulatury. W jej ramach przeprowadzono m.in. próbną zbiórkę makulatury na osiedlu domków jednorodzinnych (makulatura wystawiana w paczki przed domy). Pozwoliło to określić efektywność tej formy zbiórki selektywnej odpadów.

  Opracowano i przedstawiono władzom Krakowa koncepcję zagospodarowania odpadów komunalnych i systemowej zbiórki baterii. Przy Zielonym Stole (struktura służąca władzom Krakowa do konsultacji społecznych decyzji dotyczących środowiska) powstała grupa robocza ds. odpadów.

  Kampanier projektu udostępnił zgromadzone przez siebie materiały i wyniki prac organizacjom ekologicznym z innych miast.

  Na zbiorniku wodnym Zakrzówek w Krakowie, przy współpracy z BWA, odbył się happening; na tratwie zbudowanej z odpadów wypływano na jezioro, by obejrzeć 12 obrazów zawieszonych u jego brzegów.

 • Kampania na rzecz zrównoważonego transportu "Miasta dla rowerów":
 • prowadzona w terminie czerwiec '95 - maj '97, finansowana przez Stichting DOEN, Holandia, pierwsza rata w wysokości 64 597,27 zł;
 • cele projektu: zmniejszenie społecznych kosztów transportu miejskiego przez promocję jazdy na rowerze i popularyzowanie transportu zbiorowego, budowa dróg rowerowych i wzrost udziału przejazdów rowerem do 3-4% w Krakowie i 1-2% w 3-4 miastach Polski;
 • wyniki: wykłady w szkołach, akcje uliczne (m.in. Dzień bez Samochodu w Krakowie) i współpraca z radnymi i politykami krakowskimi, uczestnictwo w obradach Zielonego Stołu, komisji ochrony środowiska oraz gospodarki komunalnej spowodowały przełom w podejściu władz miejskich do problemów poruszanych w tej kampanii. Miasto ma kontynuować budowę ścieżek rowerowych i przeznaczyło do wydania na ten cel w r. 1996 sumę 520 000,00 zł. Wydział Gospodarki Komunalnej UM Krakowa postanowił zatrudnić na pół etatu konsultanta FWIE ds. budowy infrastruktury rowerowej.

  W ramach projektu przeszkolono 30 ochotników z różnych miast Polski, zainicjowano pracę lokalnych grup w 11 miastach, organizacje ze Szczecina i Warszawy dostały dotacje na akcje "prorowerowe". Przygotowane zostały: tekst i zdjęcia do książki Miasta dla rowerów oraz plakat kampanii, wyprodukowano 2 tys. szt. znaczków "Miasta dla rowerów". Ze względu na sytuację organizacyjną FWIE w r. 1995 nie wydrukowano planowanych 5 tys. egzemplarzy książki Miasta dla rowerów i nie wykonano 400 szt. koszulek. Materiały te zostały wykonane w r. 1996.

 • Społeczno-ekologiczny rozwój w Karpatach:
 • prowadzony w terminie wrzesień '94 - wrzesień '95, finansowany przez The Regional Environmental Center for Central Europe w wysokości 13 551,21 zł;
 • cele: wzmocnienie i inicjowanie działań mających na celu polepszenie stanu środowiska w Karpatach;
 • wyniki: kampanier projektu organizował spotkania i uczestniczył w spotkaniach organizacji i instytucji ekologicznych działających na obszarze Wschodnich Karpat, podczas których omawiano problemy ekologiczne. W ramach projektu zostały opublikowane: trzy numery regionalnego magazynu "Zielona Galicja" oraz trzy numery międzynarodowego czasopisma (polsko-słowacko-ukraińskiego) "Grasshopper". Lokalne media zainteresowały się problematyką ochrony środowiska. Polepszył się przepływ informacji o stanie środowiska i działaniach organizacji ekologicznych dzięki powstaniu finansowanego w ramach projektu biura informacyjnego w Krośnie.

 • Zielone Miasto:
 • prowadzony w ciągu r. 1995, finansowany przez University oSunderland ze środków TEMPUS w wysokości 39 137,30 zł;
 • cele: stworzenie miejsca dzikiej przyrody na terenie poprzemysłowym Krakowa i utworzenie ogrodu edukacyjnego;
 • rezultaty: Agencja Rozwoju Regionu Krakowskiego przekazała FWIE w bezpłatną dzierżawę 1,5 ha skażonego terenu na okres 4 lat. W maju teren został częściowo oczyszczony i przyrodniczo zagospodarowany, powstały też pierwsze elementy terenu edukacyjnego dla szkół podstawowych.

  Prace były realizowane przy udziale 10 ochotników, którzy odbyli szkolenie w Wielkiej Brytanii.

 • Sustainable Packaging Action Network - SPAN (Sieć Działania na rzecz Opakowań Ekologicznych):
 • prowadzony w terminie wrzesień '94 - wrzesień '95, finansowany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Królestwa Holandii w wysokości 72 338,87 zł;
 • cele: promocja działań na rzecz opakowań ekologicznych i organizacyjne wzmocnienie grup uczestniczących w projekcie;
 • rezultaty: w maju '95 w Czchowie k. Krakowa odbyło się spotkanie organizacji ekologicznych z Czech, Słowacji, Węgier i Polski zajmujących się problematyką ograniczania wpływu opakowań na środowisko. Powstał raport w języku angielskim dotyczący sytuacji opakowaniowej w tym regionie Europy.

  Podczas IX Ogólnopolskiego Spotkania Ruchu Ekologicznego w Kolumnie została zawiązana ogólnopolska sieć ds. odpadów.

  Opublikowano szereg opracowań na temat odpadów opakowaniowych, została przygotowana opinia do ustawy o odpadach. Między innymi pod wpływem działań tej kampanii powstał poselski projekt ustawy o zapobieganiu powstawaniu odpadów, alternatywny do ustawy o odpadach przygotowanej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

  Projekt SPAN stał się podstawą do opracowania nowej Kampanii na rzecz Produktu Ekologicznego (Sustainable Product Campaign), która prowadzona jest w Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, na Ukrainie i Węgrzech. Głównym tematem kampanii jest rolnictwo i jego wpływ na środowisko społeczne, ekonomiczne oraz przyrodnicze przy uwzględnieniu takich tematów, jak: odpady, zatrudnienie, rozwój lokalnej gospodarki, transport, uprzemysławianie rolnictwa, inżynieria genetyczna, polityka rolna w Unii Europejskiej itp.

 • Rozwój sieci organizacji pozarządowych w Euroregionie Karpackim:
 • prowadzony w terminie listopad '95 - kwiecień '97, przy współpracy z organizacjami ze Słowacji (Pola), Holandii (Natuur en Milieu Overrijssel) i Niemiec (DRK - JugendhoGmBH), finansowany przez PHARE (pierwsza rata wpłynęła w marcu '96);
 • cele: wzmocnienie infrastruktury organizacji działających w polskiej i słowackiej części Karpat;
 • rezultaty: do końca r. 1995 został opracowany plan pracy i przeprowadzone pierwsze rozmowy z częścią organizacji zainteresowanych realizacją tego projektu.

 • Działalności Wydawnictwa "Zielone Brygady":
  9. Pielgrzym pokoju ...ku wewnętrznej szczęśliwości... czyli jeszcze raz i jeszcze raz to samo
  10. Nowy ustrój - te same wartości
  11. Zielony Hałas
  12. Z Ziemi moja radość. Antologia poezji ekologicznej
  13. Rolnictwo szansą i zagrożeniem dla środowiska
  14. Baśń czereśniowa. Duchowa poezja Ziemi
  Jako zlecenia organizacji ekologicznych Wydawnictwo składało i/lub drukowało i/lub rozsyłało:
 • Działalności edukacyjnej:
 • w FWIE opracowane zostały zestawy dydaktyczne poświęcone odpadom, wodzie, transportowi oraz zawierające propozycje zabaw dla dzieci, uczących ekologicznego myślenia. Materiały edukacyjne zostały wydane dzięki finansowemu wsparciu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, EPCE, Krakowskiej Grupy Federacji Zielonych, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Natuur en Milieu Overrjissel, WFOŚiGW w Krakowie, finansowemu wsparciu. Są one rozprowadzane wśród szkół i innych ośrodków zainteresowanych edukacją ekologiczną;
  4. Organizacji "Lotnego Festiwalu poza murami":
 • dzięki dotacji IUCN Poland w wysokości 13 450,00 zł możliwe było zorganizowanie imprezy artystycznej, mającej na celu zwrócenie uwagi młodzieży krakowskiej na problemy ekologiczne. M.in. zorganizowane były koncerty (Technokracji w likwidowanej fabryce "Solvay" i zespołu Atman w poaustriackich fortach). Podczas koncertu w "Solvayu" promowana była żywność wegetariańska. Po Krakowie jeździł tramwaj z napisem "Pierwsza polska wyprawa na Marsa", w którym znajdowała się wystawa obrazów. Organizatorki imprezy pokryły też ścianę jednej ze szkół podstawowych malowidłem przedstawiającym wieloryby.

  5. Prac nad powołaniem sieci biur ekologicznych na terenie całego kraju - Polskiej Zielonej Sieci:

 • biura mają zbierać i dystrybuować informacje o stanie środowiska, działaniach rządu i organizacjach ekologicznych. Efektem działań podjętych przez członków FWIE było podpisanie w grudniu '95 przez 10 organizacji z całej Polski umowy powołującej Polską Zieloną Sieć.

 • Przedstawienie wyniku finansowego FWIE za r. 1995:
 • Fundusze Fundacji na początku r. 1995 wyniosły 90 045,30 zł, na koniec r. 1995 - 87 992,05 zł. FWIE zakończyła rok finansowy 1995 z wynikiem ujemnym - stratą wys. 2 053,25 zł. O tę sumę koszty działalności Fundacji przekroczyły jej przychody.

 • W stosunku do r. 1994 przychody FWIE z działalności statutowej wzrosły prawie dwukrotnie (z 260 441,22 zł - r. 1994 do 427 358,65 zł - r. 1995). Jednak koszty realizacji celów statutowych wzrosły ponad dwukrotnie (z 204 387,25 w r. 1994 do 435 000,13 w r. 1995).

 • W ciągu r. 1995 należności i roszczenia Fundacji wzrosły ponad 10-krotnie (z 142,40 zł na początku roku do 14 56,75 zł pod koniec roku).

 • Majątek trwały FWIE w ciągu r. 1995 wzrósł ponad dwukrotnie (z 20 247,72 zł na początku r. 1995 do 53 059,91 zł w r. 1995).

 • Zmiany w strukturze i majątku FWIE, jakie zaszły w ciągu r. 1995:
 • W r. 1995 został zmieniony system zarządzania Fundacją. Struktura pionowa, z Zarządem i dyrektorem Fundacji na czele została zastąpiona strukturą poziomą, z Zarządem, w którego skład weszli koordynatorzy i kampanierzy poszczególnych projektów. Koordynator ds. prawnych i koordynator ds. komunikacji zostali zatrudnieni, by usprawnić strukturę zarządzania Fundacją i wspomagać osoby prowadzące kampanie.

 • Zarząd decyduje o gospodarce finansami i odpowiada za nią, odpowiada też za realizację projektów i podejmuje decyzje o zatrudnianiu nowych osób. Zarząd odpowiedzialny jest przed Radą FWIE. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

 • W sierpniu '95 Fundacja zakupiła 9 szt. komputerów klasy IBM PC, łącznie z drukarką, siecią komputerową i oprogramowaniem dla biura Fundacji, za cenę 45 240,00 zł. Z komputerów korzystają pracownicy Fundacji i wolontariusze.

  ZAKOńCZENIE

  Obecnie Fundacja zatrudnia 8 osób na podstawie umowy o pracę. Ich średnie miesięczne wynagrodzenia netto (umowy o pracę i umowy cywilnoprawne) w ciągu r. 1996 wynosiły:
  1. Marcin Hyła (pełny etat) - kampanier kampanii na rzecz zrównoważonego transportu: 1384,87 zł.

  2. Maria Gałkowska-Jakubik (pełny etat) - asystent kampaniera kampanii na rzecz zrównoważonego transportu: 813,37zł.

  3. Aleksander Kopia (pełny etat) - plastyk: 835,87 zł.

  4. Monika Lewandowska (pełny etat) - koordynator ds. biura: 500,80 zł.

  5. Lilianna Piwowarska (pełny etat) - koordynator ds. finansów: 815,35 zł.

  6. Marcin Stoczkiewicz (pół etatu) - koordynator prac Zarządu: 710,10 zł.

  7. Dariusz Szwed (ľ etatu) - kampanier projektu SPC: 860,30 zł.

  8. Andrzej Żwawa (ľ etatu) - pełnomocnik Zarządu ds. Wydawnictwa "Zielone Brygady": 769,80 zł.


  LIST OTWARTY DARKA PACZKOWSKIEGO

  Słyszy się coraz więcej krytycznych głosów dotyczących Frontu Wyzwolenia Zwierząt, z tego też powodu postanowiłem wyjaśnić sytuację.

  Zakładając tę organizację w 1988 r. nie przypuszczałem, że jej formuła stanie się tak atrakcyjna dla młodych ludzi, którzy właśnie w FWZ stawiają pierwsze kroki w działaniach społecznych na rzecz zwierząt i Ziemi. Jako nieformalny lider koordynowałem działania ogólnopolskiej sieci grup lokalnych. Służąc swym doświadczeniem, starałem się wzmacniać grupy lokalne, by wspólne działania Frontu przynosiły coraz więcej pożytku zwierzętom, Ziemi i ruchowi ekologicznemu. Wyłaniają się ze struktury FWZ liderzy, rozpoczynają lokalne kampanie, ale cały czas należy pamiętać, że to nieformalny ruch, w którym ludzie uczą się dopiero zasad pracy organizacji społecznych. Luźna struktura ruchu przyciąga młodzież, ale uniemożliwia wiele działań.

  Nadszedł teraz moment, w którym pragnę oficjalnie zrzec się przywilejów i obowiązków związanych z pełnieniem funkcji lidera FWZ. Chciałbym w ten sposób dać możliwość swobodnego rozwoju ruchu, który cały czas próbuje odnaleźć swoja formułę. Przeniosłem się do Bielska-Białej, gdzie od pół roku pracuję w "Klubie Gaja", co także zmieniło moją formalną pozycję. Nowe obowiązki zajmują mi dużo czasu, ale gotów jestem, oczywiście, pomagać wszystkim, którzy się o to zwrócą do mnie jako współorganizatora Waszych działań, doradcy czy konsultanta. Przy tej okazji pragnę także podziękować wszystkim osobom, z którymi miałem okazje pracować w FWZ.

  Bielsko-Biała, 25.11.96
  Dariusz Paczkowski


  ZB nr 12(90)/96, grudzień '96

  Początek strony