"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97


KONSTYTUCJAInformacja o zapisach dotyczących ekologii w projekcie Konstytucji RP (ZB nr 3(93)/97, s.25) jest niepełna. Ze względu na ważność problemu pozwalam sobie jeszcze raz przedstawić istotne zapisy, tym razem już w kształcie przyjętym 2.4.97 przez Zgromadzenie Narodowe. Mam nadzieję, że po referendum, jeszcze w tym roku, zapisy te staną się obowiązującym prawem. Nikomu chyba tłumaczyć nie muszę, jak bardzo są nam one potrzebne.

ROZ. I. RZECZPOSPOLITA

Art. 5. Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą rozwoju.

ROZ. II. WOLNOŚCI, PRAWA
I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA
I OBYWATELA

Zasady ogólne

Art. 31.3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska…

Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Art. 68.4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Art. 74.

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.

3. Każdy ma prawo do informacji o stanie o ochronie środowiska.

4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Obowiązki

Art. 86. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenia, zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

Tyle o ekologii w konstytucji, warto może jeszcze zwrócić uwagę na zapisy pozwalające zwykłemu obywatelowi dochodzenia swoich praw.

ROZ. II.

Środki ochrony wolności i praw

Art. 77.1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu administracji publicznej.

Art. 79.1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

Przekazując powyższe, serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników ZB, a szczególnie gorąco przyjaciół walczących o ochronę środowiska w transporcie.

poseł Urszula Pająk


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97