"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 7 (97), Lipiec '97


"OAZA" - CENTRUM UZDRAWIANIA

W zamierzchłych czasach w górzystym regionie, w miejscu, w którym występowały obficie lecznicze energie, 60 km od historycznego Krakowa powstała osada. Kilkanaście wieków później właśnie tutaj Fundacja Agnihotra (ekologiczna fundacja powstała w celu propagowania naturalnych metod oczyszczania środowiska w oparciu o starożytną naukę o Agnihotrze - uzdrawiającym ogniu) utworzyła "Oazę" - Centrum Uzdrawiania. W 1996 r. zakupiliśmy 3-hektarowe gospodarstwo wraz z otaczającym je śliwkowo-jabłkowym sadem.

Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym będzie można organizować warsztaty o ekologicznym prowadzeniu gospodarstw rolnych, kuchni wegetariańskiej, terapii poprzez sztukę mandali oraz rozmaitych, alternatywnych metodach uzdrawiania; miejsca sprzyjającemu odosobnieniom, medytacji, jodze, graniu na bębnach i tańcom. Zamierzamy uczynić z "Oazy" międzynarodowe centrum uzdrawiania.

"Oaza" położona jest w połowie drogi między Krakowem a Zakopanem, w odległości 10 km od Babiogórskiego Parku Narodowego.

W chwili obecnej na farmie mieszkają 2 osoby: Jarek Bizberg - polsko-australijski konsultant do spraw ekologicznych metod upraw, autor książki Homa Farming (wkrótce ukaże się jej przekład); Fran Rosen-Bizberg - amerykańska nauczycielka, autorka książki Joga i medytacja dla dzieci.

Czy chcielibyście mieć swój udział w rozwoju "Oazy"? Jeśli interesuje Was Agnihotra oraz pomysł stworzenia centrum uzdrawiania, prosimy o kontakt. Potrzebna nam jest każda para zręcznych rąk do pomocy przy budowie i uprawianiu ogrodu i sadu. Ponadto, ponieważ działalność naszej fundacji opiera się na datkach, potrzeba nam funduszy na budowę i z wdzięcznością przyjmiemy każdą sumę.

Fundacja Agnihotra
Wysoka - Nad Lasem 151
34-785 Jordanów
0-12/21-99-68
0-12/22-17-88
Konto: BOŚ S.A. o/Kraków, nr 15401115-107972-27005-00

Por. Zapowiedzi w bieżących ZB s. 112.

SIEĆ AUTONOMICZNYCH GRUP AKTYWNOŚCI
- SAGA

SAGA jest luźną strukturą ludzi z obszaru województw: kieleckiego, radomskiego, tarnobrzeskiego i okolic, zaangażowanych w działania anarchistyczne, ekologię, kontrkulturę itp. Wydajemy wspólnie "Gazetę Uliczną" - pismo ulotne rozdawane na ulicach naszych miast (jak dotąd 8 numerów), organizujemy manifestacje, koncerty, wystawy itp. W przyszłości chcemy rozszerzyć własną działalność propagandową. SAGA nie ma lidera, wszystkie grupy są równe, działamy na zasadzie konsensusu. Zapraszamy do współpracy osoby z naszego regionu!

Adresy grup wchodzących w skład SAGi:

Maciek Wytrych
skr. 1107
25-520 Kielce 21
0-41/344-75-85

Jacek Białas
os. Słoneczne 26/59
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
0-47/263-39-17

Bartosz Pikul
3 Maja 59/2
28-400 Pińczów
0-495/737-91

Mariusz Olszewski
skr. 5
26-614 Radom 16

Federacja Zielonych
skr. 109
27-600 Sandomierz 21

Marcin Życki
Orzeszkowej 4/39
39-400 Tarnobrzeg
0-15/822-62-39

Jarosław Kuba
skr. 60
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Jacek Białas

KORPORACJO - KTO REKLAMUJE, OD REKLAMY GINIE!

Tak można byłoby syntetycznie określić działania podejmowane przez grupę skupioną wokół pisma "ADBUSTERS. Journal of the Mental Environment". Wykorzystuje przebiegłą technikę przerabiania oryginalnych reklam korporacji multinarodowych w taki sposób, że uwypuklają one "drugą stronę medalu" w ich działalności - niszczenie środowiska, seksizm, promocję konsumeryzmu, degrengoladę, popkulturę itd., itp. Nie ma co gadać, to trzeba zobaczyć na własne oczy - skontaktuj się z nimi!

Adres:

The Media Foundation
1243 West 7th Avenue Vancouver
B. C. V6H 1B7 Canada
604 7369401
604 7376021

Darek Szwed

STARGARDZKA PRACOWNIA EKOLOGICZNA PRZEDSTAWIA PROJEKT:
"DOLINA RZEKI KRĄPIEL"

Realizacja tego projektu jest szczególnie ważna dla przyrody i społeczeństwa całego woj. szczecińskiego. Jego przeprowadzenie pozwoli na ochronę jednego z najcenniejszych fragmentów naturalnej przyrody na terenie woj. szczecińskiego, a nawet Pomorza Zachodniego.

Rzeka Krąpiel na odcinku zawartym pomiędzy miejscowościami Pęzino-Strachocin ma charakter rzadko spotykanego na terenach nizinnych górskiego charakteru rzeki. Wiąże się z tym także ciekawy kształt koryta rzeki, krajobraz całej doliny oraz gatunki roślin i zwierząt typowe dla terenów podgórskich.

O ogromnej wartości przyrodniczej tego terenu mogą świadczyć liczne próby utworzenia tam rezerwatu, podejmowane przez różnych działaczy społecznych oraz instytucje. Już na początku XX w. Niemcy zainteresowali się tymi terenami. Szczególnie fascynowała ich roślinność. W 1921 r. niemiecki przyrodnik Holzfu w artykule Das Krampehltal und seine pflanzenwelt opisywał wiele ciekawych i dużych stanowisk rzadkich już w tym okresie roślin. W 1976 r. wybitny botanik z Akademii Rolniczej w Szczecinie wraz z małżonką prof. Jasnowską złożyli wniosek o utworzenie na tym terenie rezerwatu przyrody o cennych zasobach roślin prawem chronionych (rośliny zielne). W tym samym czasie teren doliny Krąpieli został wpisany na listę 100 obiektów proponowanych do utworzenia na nich rezerwatów. W 1986 r. mgr W. Możejko (Liga Ochrony Przyrody) złożył wniosek o objęcie ochroną odcinka rzeki pomiędzy Pęzinem a Strachocinem. Wniosek motywowany był rzadko spotykanym górskim charakterem biegu rzeki, występowaniem wielu drzew pomnikowych i cennych widokowo fragmentów krajobrazu. W 1994 r. wniosek Biura Studiów i Projektów Rozwoju Przestrzennego woj. szczecińskiego o uznanie odcinka rzeki Krąpieli jako korytarza ekologicznego, stanowiącego naturalne powiązania przyrodnicze warunkujące zachowanie równowagi ekologicznej.

Pomimo tak wielu prób objęcia tego terenu ochroną, nikomu jeszcze nie udało się nawet zebrać konkretnych danych o nim. Stargardzka Pracownia Ekologiczna zamierza skompletować wszystkie dane o jego przyrodzie, które później będą podstawą do objęcia ochroną prawną wybranych obszarów.

Rozpoznanie terenowe przeprowadzone przez naszą organizację wiosną '95 i '96 potwierdziło występowanie wielu bardzo cennych gatunków roślin. Zaobserwowaliśmy wyjątkowo duże stanowiska gatunków ginących na Pomorzu, a także w skali kraju.

Z ginących na Pomorzu występuje tam kokorycz pusta i kokorycz wątła. Z gatunków. ginących w skali kraju znajduje się tam duże stanowisko kokoryczy drobnej wpisanej do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. W kraju jest zaledwie kilka stanowisk tej rośliny. Już ten fakt kwalifikuje dolinę Krąpieli do natychmiastowej ochrony.

W rzece występuje (trudny do potwierdzenia) rzadki krasnorost Hildebrandia rivularis. Dolinę rzeki charakteryzują bardzo dobrze zachowane bogate florystycznie grądy i łęgi. Rozległy teren leśny o trudnym dostępie oraz liczne łąki sprzyjają bytowaniu wielu gatunków ptaków drapieżnych. Z całą pewnością potwierdzimy występowanie dużej liczby gatunków zwierząt chronionych.

Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie przygotowanie szczegółowej waloryzacji przyrodniczej terenu. Jednak najważniejszym efektem przeprowadzonych działań będzie objęcie ochroną prawną bardzo cennego fragmentu przyrody i krajobrazu, a tym samym zabezpieczenie go przed postępującą degradacją. Prawna ochrona tego terenu pozwoli na trwałe zabezpieczenie możliwości rozwoju roślin prawem chronionych oraz możliwości poszerzenia zasięgu ich występowania w granicach rzeki poprzez zahamowanie postępującej degradacji środowiska w bezpośrednim otoczeniu rzeki na tym odcinku oraz na trwałe zapewnienie warunków bytowania i rozwoju wielu gatunkom zwierząt zagrożonych, a także tych nie objętych ochroną, stanowiących jednak bardzo istotną rolę w życiu całego ekosystemu.

Realizacja projektu jest częścią długofalowego programu ochrony cennych obiektów przyrodniczych na terenie woj. szczecińskiego, prowadzonego przez Stargardzką Pracownię Ekologiczną. W realizacji będą brali udział: Wojewódzki Konserwator Przyrody, Urząd Gminy Stargard Szczeciński, Biuro Konserwacji Przyrody, Nadleśnictwo Dobrzany itd.

Projekt finansowany jest przez Fundację "Partnerstwo dla Środowiska" (Environmental Partnership for Central Europe) oraz Urząd Gminy w Stargardzie Szczecińskim.

Zachęcamy do współpracy wszystkich zainteresowanych tematem ochrony przyrody.

Jakub Szumin
Stargardzka Pracownia Ekologiczna
Portowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński
/ 0-92 77-53-40

WZIĄĆ DO POCIĄGU…

Zgodnie z decyzją Dyrekcji Głównej PKP w lecie na trasie Warszawa - Świnoujście - Warszawa w skład pociągu 18701/81700 będzie wchodził wagon bagażowy przystosowany do przewozu rowerów.

W pociągach, w których brak jest wagonów bagażowych, osoba podróżująca może zabrać rower do pierwszego przedsionka pierwszego wagonu lub ostatniego przedsionka ostatniego wagonu z miejscami do siedzenia. Od 1.5., w przypadku pociągów z dopłatą, osoba podróżująca z rowerem ma prawo do wykupienia biletu z dopłatą, bez wskazania miejsca tak, by łatwiej jej było zajmować się rowerem. Jeśli nie znajdzie miejsca do siedzenia w ostatnim lub pierwszym wagonie, konduktor ma obowiązek poświadczyć ten fakt na dopłacie.

Ula Popielak

˘ Za informacją Kobiecego Klubu Rowerowego "Femina".


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 7 (97), Lipiec '97