"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 8 (98), Sierpień '97


FUNDACJA KULTURY EKOLOGICZNEJ
Foundation for Ekological Culture - Stiftung für Ökologische Kultur -
Foundation pour la Culture Ekologique
Strumykowa 2, 58-500 Jelenia Góra
0-75/752-15-28
/ 0-75/752­68-87
Konto: Bank Zachodni o/Jelenia Góra, nr 11201069-104333-137-1000

Nazwa "Czarny Trójkąt" weszła do obiegu po upadku byłego systemu, w tym i cenzury słowa, kiedy to zaczęto dokładnie badać i rzetelnie oceniać sytuację ekologiczną na pograniczu Polski, Czech i Niemiec. Przez środek "Czarnego Trójkąta" przechodzi pas pokładów węgla brunatnego. W XIX w. i początku XX w. rozwojowi działalności górniczej towarzyszył rozwój przemysłu ciężkiego, wzrost zaludnienia. Po II wojnie światowej produkcję energii i uprzemysłowienie rozwinięto na ogromną skalę, dbając głównie o stałe zwiększanie produkcji. Gospodarka "realnego socjalizmu" w ciągu kilku dziesięcioleci zdegradowała ten obszar w drastycznym stopniu. Pierwotnie lokalne problemy z regionów odkrywek zaczęły nabierać szerszego zasięgu, tworząc środkowoeuropejski region degradacji ekologicznej i zagrożenia dla zdrowia.

Poważnym problemem stał się ogólny stan zdrowia ludności, zanieczyszczenie powietrza, wód; odpady i wysypiska, wymieranie lasów oraz degradacja krajobrazu i środowiska kulturowego. Wysokie wskaźniki emisji są wynikiem głównie niewystarczającego oczyszczania spalin (lub ich nieoczyszczania w ogóle), a także niskiej sprawności elektrowni i ciepłowni. Podobnie niekorzystna sytuacja występuje w zanieczyszczeniu wód. Oszacowano, że w pełni oczyszczone jest mniej niż 20% ścieków przemysłowych. W wyniku tego większość powierzchniowych wód płynących nie nadaje się do produkcji wody pitnej. Odpady głównie w tym regionie były składowane. Wysypiska nie są skanalizowane i brak w nich urządzeń do odbioru biogazu. Eksploatacja odkrywek wytworzyła specyficzne problemy: obniżenie się wód gruntowych i ich zanieczyszczenie, konieczność rekultywacji hałd. Wielkim problemem jest degradacja lasów. Europejska Komisja Gospodarcza ds. Europy ONZ-etu w swoich statystykach pokazuje, że tylko 26% lasów północnych Czech jest nie naruszonych. Dla Dolnego Śląska wskaźnik ten wynosi tylko 22%, a dla Saksonii - 45%. Tak wysoki poziom degaradacji środowiska ma znaczący wpływ na zdrowie ludności. Średnia życia w tym regionie jest znacznie niższa od średniej europejskiej.

Obecnie demokratyczne rządy Czech, Niemiec i Polski muszą stawić czoła trudnemu dziedzictwu, powstałemu na skutek wieloletniej dewastacji środowiska, czynionej w imię uprzemysłowiena. "Czarny Trójkąt" to dziś - obok Górnego Śląska - najbardziej zanieczyszczony obszar Europy. Zajmuje obszar 32 400 km2 z 6,4 mln ludności.

Szczególna ranga problemu i jego transgraniczny charakter spowodowały, że w czerwcu 1991r. na spotkaniu w Dobrzyszu ministrowie środowiska Czechosłowacji, Niemiec i Polski podpisali wspólną deklarację. Na jej mocy powołano Grupę Roboczą, której podstawowym zadaniem było przygotowanie planu odnowy środowiska oraz wypracowanie propozycji działań w priorytetowych kwestiach. Komisja Europejska, udzielając wsparcia finansowego poprzez Program Regionalny PHARE, dołączyła jako czwarty partner i tak narodził się program "Czarny Trójkąt".

Program "Czarny Trójkąt", mający swój sekretariat w czeskim Usti nad Łabą, jest realizowany już od 6 lat. Oznacza on mozolną i bardzo konsekwentną współpracę wielu instytucji na rzecz ekologicznej sanacji tego terytorium. Z aktywnością władz państwowych idzie w parze wola współdziałania także samorządów terytorialnych, czego wynikiem jest chociażby działalność najstarszego w bloku wschodnim "euroregionu" - ER NEISSE-NISA-NYSA. Efekty tych wszystkich działań zaczynają już być widoczne.

Jacek Jakubiec

Program finansowany przez
European Commission Phare
Black Triangle Project

MEMORANDUM
MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGOs) "CZARNEGO TRÓJKĄTA"
PIECHOWICE (POLSKA), 22-24.5.97

My - reprezentanci organizacji pozarządowych z obszaru Europy, określanego obecnie jako "Czarny Trójkąt", zgromadzeni jako przedstawiciele regionu z Polski, Czech i Niemiec w Piechowicach 24.5.97.

Zgromadziliśmy się tutaj w 6 lat po ostatnim spotkaniu NGO's-ów "Czarnego Trójkąta". Dostrzegamy poprawę stanu środowiska w szeregu obszarach regionu, z drugiej jednak strony widzimy przykłady na to, iż złożone deklaracje dot. ochrony środowiska nie przyniosły rezultatów. Równocześnie postrzegamy nowe zagrożenia śro, które w bezprecedensowej formie powodują jego dewastację.

Korzystając z tej sposobności, nalegamy na rządy, samorządy lokalne i międzynarodowe instytucje działające na obszarze "Czarnego Trójkąta", aby:

Forum domaga się od rządów wstrzymania konkretnych projektów:

a także:

Równocześnie wskazujemy na szereg przedsięwzięć ważnych dla wszystkich stron i rekomendujemy je do wsparcia przez instytucje finansujące:

Fundacja Kultury Ekologicznej
skr. 145
Strumykowa 2
58-900 Jelenia Góra
0-75/268-87

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA
STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNO-KULTURALNEGO
"KOLEKTYW AUTONOMISTÓW"

Pierwszym krokiem, który zrobiliśmy działając jako zarejestrowane Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne, było włączenie się w ogólnopolską kampanię "Pokochaj zwierzaki futerkowe".25.11.95

Akcja informacyjna Dzień bez Futra: celem jej było zwiększenie świadomości społecznej ws. zabijania zwierząt na futra oraz poinformowanie o konieczności przyspieszenia prac nad nową ustawą o ochronie zwierząt. LISTOPAD - GRUDZIEŃ '95

Intensywne zbieranie podpisów pod petycją skierowaną do marszałka Sejmu, dotyczącą prac nad nową ustawą o ochronie zwierząt, połączone z rozdawaniem ulotek i broszur dotyczących eksploatacji zwierząt futerkowych. 12.1.96

Warsztaty organizowane przez Klub "GAJA" w Gniewie n/Wisłą, udział biorą przedstawiciele naszego Stowarzyszenia. Jest to pierwszy etap "Drogi wojownika Gai". 13.1.

Pomoc w organizacji charytatywnego koncertu "Africa is hungry", z którego zysk przeznaczony był dla głodujących dzieci w Afryce i dożywianie dzieci toruńskich. 24-25.2.

Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem "Tratwa" z Olsztyna, pierwsze spotkanie alternatywnych inicjatyw lokalnych w ramach programu "Polka". 16.3.

Kolejne warsztaty w Olsztynie zorganizowane przez Stowarzyszenie "Tratwa" z udziałem członka naszego Stowarzyszenia nt. przepływu informacji w organizacjach pozarządowych i przeszkodach, na jakie napotykają te organizacje. 16-24.3.

Cykl imprez z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Akcji Antyrasistowskich w ramach kampanii "KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI". Celem kampanii jest promocja wizji tolerancyjnej, wielokulturowej Europy oraz zmobilizowanie opinii publicznej w Europie przeciwko narastającej fali ksenofobii i nietolerancji. W ramach tego cyklu zorganizowano m.in.:

Akcja informacyjna z okazji Dnia Ziemi '96 wśród mieszkańców Torunia. Rozdanie kilku tysięcy ulotek mówiących m.in. o prawach zwierząt, Kaskadzie Dolnej Wisły oraz o potrzebie segregacji odpadów. Koncert zespołu młodzieżowego "Alians" 21.4.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Ekologicznym "Tilia" z Torunia przy promocji transportu rowerowego, zbieranie podpisów pod petycjami o przyspieszenie prac nad ścieżkami rowerowymi w Toruniu. 27.4.

Udział naszego Stowarzyszenia w zebraniu założycielskim Forum Ekologicznego (inicjatywa TOZ-u i pani poseł Krystyny Sienkiewicz). MAJ '96

Wydanie 1. nr. "ARKADII" - biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia "Kolektyw Autonomistów". Numer poświęcony jest zaprezentowaniu Stowarzyszenia i problemowi Kaskady Dolnej Wisły. 11.5.

Spotkanie Forum Ekologicznego w Toruniu, zacieśnienie współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Toruniu. 30.5.

Kolejny etap "Drogi wojownika Gai" z udziałem przedstawiciela naszego Stowarzyszenia, zorganizowany przez SEK "Klub Gaja" z Bielska Białej. 12.6.

"Wielka Demonstracja Rowerowa" zorganizowana przy współpracy Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego "Tilia", Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży i nas. Przejazd rowerów przez centrum Torunia miał zwrócić uwagę na potrzebę budowy ścieżek rowerowych i większą tolerancję kierowców samochodów w stosunku do rowerzystów.

"Święto Wisły" w Toruniu, a w jego trakcie:

Festiwal "Przyroda, Człowiek, Elektryczność" Alexandria '96, akcja informacyjna wśród uczestników Festiwalu, promocja kampanii "Teraz Wisła". 4.7.

Wydanie numeru okolicznościowego "Arkadii" związane z rocznicą pogromu żydowskiego w Kielcach i przedstawienie w nim problemów mniejszości narodowych w Polsce. 14.7.

Wizyta przedstawiciela międzynarodowej organizacji "UNITED", przedstawienie pracy naszego Stowarzyszenia, wstąpienia do sieci "UNITED" zrzeszającej organizacje z Europy zajmujące się ochroną praw człowieka i walką z ksenofobią. 21.9.

Udział Stowarzyszenia w I Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie. PAŹDZIERNIK '96

Rozstawienie w centrum miasta "Wiślanego Stolika" - zbieranie podpisów pod petycjami do marszałka Sejmu ws. Kaskady Dolnej Wisły, połączone z rozdawaniem okolicznościowych ulotek. 16.10.

Konferencja z udziałem gościa z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa - Marcina Hyły, autora książki Miasta dla rowerów i przedstawicielami Rady Miejskiej i Miejskiego Zarządu Dróg, poświęcona problemom transportu w miastach i promocji transportu ekologicznego, zorganizowana wspólnie z Toruńskim Stowarzyszeniem Ekologicznym "Tilia". 22.10.

Konferencja "Teraz Wisła, Wisła drogą w XXI wiek" w Parlamencie RP, zorganizowana przez Senatorski Klub Parlamentarny, Klub "Gaja" i Forum Ekologiczne Unii Wolności. W konferencji uczestniczą przedstawiciele naszego Stowarzyszenia. PAŹDZIERNIK-LISTAPAD '96

Wydanie 3. nr. "Arkadii" w całości poświęconego Kaskadzie Dolnej Wisły.

Przyłączenie się do Społecznego Komitetu Obrony Parku na Bydgoskim Przedmieściu, którego celem było niedopuszczenie do dewastacji parku w związku z planowaną budową kolektora pod główną aleją parku. LISTOPAD '96

Wydanie 4. nr. biuletynu informacyjnego "Arkadia", poświęcony był cierpieniom zwierząt futerkowych. 14-17.11.

VI Ogólnopolski Kongres "Teraz Ziemia" w Bielsku Białej z udziałem członków naszego Stowarzyszenia. Zacieśnienie współpracy z organizacjami ekologicznymi z Polski i opracowanie programu kampanii na następny rok. 18.11.

Debata Oxfordzka na UMK w Toruniu zorganizowana przez Akademickie Zrzeszenie "Debata", której tezą było: "Racjonalne kaskadyzowanie warunkiem powstrzymania degradacji Wisły". W debacie brali udział członkowie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego "Kolektyw Autonomistów", czyli my, najaktywniejsi byliśmy podczas głosowania przeciwko tezie, co pozwoliło uzyskać przewagę obrońcom Wisły. 25.11.

Dzień bez Futra - akcja poświęcona obronie zwierząt futerkowych oraz przyspieszeniu prac nad dobrą ustawą o ochronie zwierząt, okolicznościowy happening pod ratuszem, rozdanie materiałów informujących o dręczeniu zwierząt zbieranie podpisów pod petycją do marszałka Sejmu RP. Materiał z toruńskiego Dnia bez Futra był transmitowany w ogólnopolskich sieciach telewizyjnych. Współorganizatorem był TOZ. 11.12.

Zorganizowanie w Ciechocinku spotkania pt. "Ciechocinek zagrożony". Spotkanie miało na celu przedstawienie społeczności lokalnej Ciechocinka zagrożeń wypływających z planów budowy autostrady A-1 oraz stopnia wodnego na Wiśle. Spotkanie prowadzili koordynatorzy ogólnopolskich kampanii "Uwaga autostrady" i "Teraz Wisła". 19.12.

Spotkanie pod Sejmem, gdzie wspólnie z przedstawicielami wielu organizacji ekologicznych staraliśmy się zwrócić uwagę parlamentarzystów, mass mediów i społeczeństwa na konieczność uchwalenia dobrej ustawy o ochronie zwierząt. Spotkanie uwieńczone zostało wizytą u pana marszałka Sejmu RP Józefa Zycha, gdzie zaproszeni zostali liderzy organizacji ekologicznych z Polski. Od nas obecnym u marszałka był prezes Stowarzyszenia Michał Piszczek. 11.1.97

Warsztaty w Olsztynie zorganizowane przez Stowarzyszenie "Tratwa", poświęcone zagadnieniom ekonomii w organizacjach, gdzie uczestnikami byli przedstawiciele Zarządu naszego Stowarzyszenia. 18.1.

Koncert charytatywny "Africa is hungry", nasze stoisko prowadziło akcję informacyjną o tematyce ekologicznej, rozdaliśmy 2 tys. ulotek dotyczących naszej działalności. 27.1.

Spotkanie członków Stowarzyszenia "Kolektyw Autonomistów" i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w toruńskim schronisku dla zwierząt ze Światową Organizacją Ochrony Zwierząt WSPA. LUTY'97

Wydanie 5. nr. biuletynu informacyjnego "Arkadia" w nakładzie 2 tys. egz., w nim m.in. o sytuacji parku miejskiego w Toruniu, spotkaniu "Ciechocinek zagrożony" oraz Kaskadzie Dolnej Wisły. 10-12.2.

Warsztaty w Bielsku Białej zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Klub Gaja", poświęcone hasłu "Zwierzę nie jest rzeczą". Wróciliśmy naładowani zdwojoną energią do działania w tym kierunku. 13.2.

Uroczyste otwarcie wystawy "Zwierzę nie jest rzeczą", na którym obecni byli przedstawiciele władz miasta Torunia, posłowie na Sejm z Torunia, przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji, biznesmeni, media i wielu innych gości. Gwiazdą wieczoru był Rafał Olbrychski, który swym wieczornym koncertem w "Piwnicy pod Aniołem" uświetnił otwarcie wystawy. 13-28.2.

Wystawa "Zwierzę nie jest rzeczą", sprowadzona do Torunia przy współpracy z TOZ-em. Codziennie na wystawę przychodziło mnóstwo zainteresowanych. Ich liczba - ok. 4 tys. - przerosła nasze oczekiwania. Codziennie przy wystawie dyżurowali i odpowiadali na pytania zainteresowanych członkowie Stowarzyszenia "Kolektyw Autonomistów". W związku z wystawą wydaliśmy też okolicznościowy folder. 3.3.-26.4.

Konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych pt. "Zwierzę nie jest rzeczą", zakończony ekspozycją prac w "Domu Muz". 7-8.3.

Warsztaty w Olsztynie w Regionalnym Ośrodku Kultury poświęcone sztukom negocjacji. 15-16.3.

Warsztaty w ośrodku Klubu "Gaja" w Bielsku-Białej poświęcone kampanii "Teraz Wisła". 20.3.

Powiadomienie wszystkich lokalnych mediów o trwającym w marcu Międzynarodowym Tygodniu Akcji Antyrasistowskich i ustanowionym przez Generalne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych Dniu Przeciwko Rasizmowi i Dyskryminacji, który przypada na 21.3. 20.4.

Rajd rowerowy do Dybowa zorganizowany przez PTTK, na którym członkowie Stowarzyszenia wygłosili referat o kampaniach i ekologii w działalności Stowarzyszenia. 24.4.

We współpracy z TOZ-em wygłosiliśmy w VII LO w Toruniu wykład z okazji Dnia Ziemi pt. "Sytuacja prawna zwierząt w Polsce". 26.4.

Finał konkursu plastycznego "Zwierzę nie jest rzeczą". Nagrodzonych zostało 45 osób. 27.4.

Wycieczka rowerowa zorganizowana przez SEK trasą przygotowaną przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku, nazywaną "ścieżką dydaktyczną". Podczas wycieczki jej uczestnicy poznali wiele atrakcyjnych dla ekologa miejsc. 14-21.5.

10 osób ze Stowarzyszenia wyjeżdża na obóz do miejscowości Kleinberndten w Turyngii (Niemcy). Na obozie była wspaniała, przyjacielska atmosfera, ciekawe warsztaty m.in. o Nigerii (zbrodnicza działalność firmy SHELL), o opadach atomowych, genetycznej żywności. Oprócz tego wspaniali ludzie, wspaniała zabawa. Nawiązanie współpracy z organizatorem obozu JAPS z Jeny. 3.6.

W centrum miasta zorganizowano akcję informacyjną o łamaniu praw człowieka w Chinach i Inicjatywie na rzecz Powszechnego Bojkotu Produktów Chińskich. Rozdaliśmy ponad 2 tys. ulotek. Informacje o akcji ukazały się w lokalnych mediach. 18.6.

Święto Wisły w Toruniu. Okolicznościowy happening, który przygotowaliśmy, wzbudził bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Torunia. Obecne były lokalne media. Rozdaliśmy kilka tysięcy ulotek. Podczas tegorocznego święta wystosowaliśmy apel do organizacji społecznych, politycznych i kulturalnych oraz wszystkich zainteresowanych ludzi o utworzenie koalicji dla Wisły. W PLANACH:
13-15.7.

Dni Promocji Transportu Ekologicznego. W programie m.in.:

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Kolektyw Autonomistów"
skr. 13, 87-116 Toruń 17
0-56/648-04-15 0-56/645-48-88
konto: Bank Społem S.A. o/Toruń nr14701012-4445-27006-03

ERRATA

W ZB nr 6(96)/97, s.16 w tekście p. Ewy Charkiewicz pt. Społeczności lokalne i Agenda 21 wystąpił błąd w podpisie, za co serdecznie przepraszamy zarówno Autorkę, jak i Czytelników. Autorka jest członkiem organizacji "Tools for Transition" ("Narzędzia na rzecz przejścia - do ekorozwoju"), a nie - jak podaliśmy - "Tools for Translation".

***

Informację o zmianie adresu Stowarzyszenia Zwyczajnego "Dosyć dymu z mennicy państwowej" w ZB nr 6(96)/97, s.106 podał Jan Bocheński.

c/o BORE
Stowarzyszenie Zwyczajne
"Dosyć dymu z mennicy państwowej"
Zieleniecka 6/8
Warszawa

(red.)

ALTERNATYWA ROWEROWA

15.6. zorganizowaliśmy akcję pod hasłami "Miasta dla rowerów" pod szyldem Alternatywy Rowerowej. Spotkaliśmy się pod pomnikiem czwórki dzieci potrąconych przez kierowcę, tuż pod Tarnowem. Tam wiecyk i transparenty: "Miasta dla rowerów" i "Autostrady - drogie drogi donikąd". Później przejazd do centrum (ok. 45-50 osób) całą szerokością drogi. Bez interwencji policji. Nastepnie kolejny wiecyk pod pomnikiem Bema, znowu przejazd przez miasto i zakończenie w parku Jordana. Po akcji z osób, które uczestniczyły w przejeździe, nie w jego organizacji, wyodrębniła się ekipa, która używając nazwy Alternatywa Rowerowa, później Ruch Animatorów Tarnowskiej Alternatywy Rowerowej, poszła na współpracę z władzami miasta i robi darmową kampanię prezydentowi Romanowi Ciepieli, uzasadniając to chęcią wymuszenia na władzy ścieżek rowerowych. My przypatrujemy się temu z dużym zdziwieniem i zażenowaniem.

1.7. zrobiliśmy akcję antycyrkową jako akcję wyzwolenia zwierząt (brak nam zgody na filmowanie tych akcji FWZ-etem lub RWZ-etem), zresztą mało się orientujemy, kto prowadzi taką kampanię. Przed rozbiciem cyrku, na afiszach reklamujących porozklejaliśmy plakaty ze słoniem i z hasłem "Cyrk - zabawa dla ludzi, więzienie dla zwierząt". Sama pikieta przebiegła spokojnie, chociaż jeden gość był agresywny i chciał nas wyrzucić. Pikietę powtórzyliśmy na zakończenie występów cyrku w niedzielę 6.7., znowu z transparentami i ulotkami.

Chcemy zarejestrować stowarzyszenie, najpierw zwykłe, później może to normalne. Oczekiwalibyśmy pomocy np. statutu. Interesujemy się kampanią antyautostradową, chcielibyśmy robić akcje, ja napisałem do Towarzystwa Ekologicznego Transportu, jednak mi nie odpowiedziano. Jeśli są jakieś okazje, by podymić przeciwko autostradom, prosimy o informacje.

Krzysztof Stokłosa
os. XXV-lecia PRL 4/59
33-100 Tarnów
("Międzymiastówka Anarchistyczna")

GH

Malarstwo dla mnie to pełnia swobody i niezależności. Mogę w nim nawiązywać do korzeni, do tradycji, mogę namalować czytelny pejzaż, ale mogę również sobie pofolgować - puścić wodze fantazji i pozwolić działać podświadomości, wydobywać z niej przemyślenia filozoficzne, np. "Tęsknota Ikara do wolności, do lotu" czy ekologiczne, jak np. "I dębów nie obronisz". Inspiracją do powstania tej pracy była śmierć 300-letniego dębu, rosnącego przed moim domem. Fakt ten nasunął mi myśl o przemijaniu, o bezsilności wobec śmierci i o bezwzględnym, bezmyślnym niszczeniu naturalnego środowiska. [Bronisław Firla, artysta z Suchej Górnej (Zaolzie)]

nadesłał szel

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU W WARSZAWIE

Dzień bez Samochodu rozpoczęliśmy na placu Bankowym, skąd o 1100 wyruszyło nasze 300-osobowe rowerowe tornado po ulicach miasta. Po raz pierwszy jechali z nami jednocześnie prezydent miasta Marcin Święcicki i wiceprezydent Jerzy Lejk. Był również jedyny w mieście rikszarz. Przed południem dotarliśmy na Krakowskie Przedmieście, gdzie zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce Street Party.

Ponieważ ostatnio w Warszawie modne są uroczyste otwarcia różnych rzeczy, w szczególności ulic, my postanowiliśmy zrobić uroczyste zamknięcie ulicy. Dokonał tego Radek Gawlik wraz z Marleną Chojnowską z FZ-etu. Zaraz potem Radek i Adam Wajrak otrzymali "Złote Kolumny" z rąk Jacka Bożka i zaczęło się Party.

Tego dnia ulica należała całkowicie do nas. Zamiast samochodami wypełniła się tańczącymi ludźmi, szczudlarzami, bębniarzami. Rowery można było odstawić na strzeżony parking i bawić się. Ze Stara pełnego głośników leciało techno na przemian z bębnami. Na środku jezdni zamiast samochodów leżał dywan ze stolikiem i leżakami. Niedaleko dzieci malowały swoje marzenia, obok malowano im twarze. Była Czad-Giełda: ziny, koszulki, nalepki. Swoje stoiska miał Klub "Gaja", "Wegetariański Świat", "Świerszczyk". Dzięki uprzejmości użytkowników dzwonnicy kościoła św. Anny wyświetlaliśmy filmy o akcjach rowerowych w Europie. Grupa teatralna Mim-Art pokazała przedstawienie Mit o Demeter i Korze.

Zadbaliśmy, żeby na naszej imprezie nie sprzedawano niczego w jednorazowych opakowaniach, a mieliśmy soki z Milejowa, napoje z Tymbarku, pieczywo z Radzymina.

Przygotowaliśmy kilka wystaw, poprzez które staraliśmy się pokazać, jak samochód niszczy ulicę. Kiedyś ulica była przestrzenią kulturowo-techniczną, dziś jest przestrzenią czysto techniczną. Zdjęcia pieszych uliczek, na których kwitło życie, kontrastowały z trasami szybkiego ruchu, gdzie człowiek jest intruzem. Były też zdjęcia ze Street Party w Londynie. Pod hasłem "Teraz Krakowskie Przedmieście!" przedstawiliśmy naszą wizję tej ulicy jako eleganckiej promenady zaprojektowanej dla ludzi, nie samochodów.

Mocnym akcentem był happening KOMUNY OTWOCK z wiszącym rowerem. Bębnienie w metalowe beczki w połączeniu z muzyką techno wprowadziło taki trans, że przedłużyliśmy imprezę o godzinę, a zakończyliśmy tańczeniem na beczkach.

Prezydent miasta na naszej imprezie zapowiedział budowę sieci 700 km ścieżek rowerowych. Zapewne jeśli wygra w wyborach. Dla usprawiedliwienia należy dodać, że coś chyba drgnęło. Obecnie buduje się ścieżki:

W tym roku powstaną jeszcze ścieżki:

Miło, że coś się robi, ale w takim tempie cała sieć powstanie za 70 lat.

Krzysztof Rytel
FZ "Zielone Mazowsze"
al. Zieleniecka 6/8
03-727 Warszawa
krzysztr@arch.pw.edu.pl

GH

Jeśli przyjmiemy fakt, że jest wiele różnych istot, trzeba abyśmy rozpoznali, że każda z nich posiada indywidualną "Krainę". To jest ta kraina, która określa rodzaj świata, do którego należymy: jeżeli grupa istot "posiadających" dobrą krainę połączy się, ich świat będzie dobry. Jeżeli są to istoty "posiadające" krainę negatywną i one się zbiorą, wyniknie z tego świat zły. Każda jednostka dzierży swoją własną karmę, nawet najmniejsze owady, a istoty posiadające podobną karmę rodzą się z podobnym wyglądem fizycznym i w podobny sposób egzystują. To jest to, co stwarza różne kategorie istot, takich, jak: owady, ryby czy ludzie.

nadesłał szel

˘ "Amitaba Buddy Nieograniczonego Światła" (wykład J.E. Szamara Rinpocze uważanego za emanację Buddy Amitaby - lato '81, ksero maszynopisu).

WYSTAWA
"PRAWA ZWIERZĄT"
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Kolejna akcja bialskich zielonych. Wystawa "Prawa zwierząt" zorganizowana 19.6.97 sprowadziła do Małej Galerii MDK prawie 60 osób. Taka liczba uczestników otwarcia nie zaskoczyła nas. Darmowy wstęp, darmowa przekąska wegetariańska, możliwość spotkania ze znajomymi i najważniejsze - możliwość obejrzenia siebie w Podlaskiej Telewizji Kablowej, to szczyt marzeń co niektórych…

Dobra, koniec tych żartów, czas na relację. Tuż po godzinie 1700 rozpoczęła się projekcja 10-minutowego filmu. Był to sen pieska przywiązanego do żelaznej beczki (to była chyba tzw. "buda") ogromnym łańcuchem. Śniło mu się, że jest na wolności, wśród kochanej przyrody, kroczy sobie beztrosko po świecie i uwalnia więzione zwierzęta. W tym miejscu następuje mała zmiana. Pojawia się prawdziwy obraz więzienia ptaków, sposób wykradania małych piskląt papużek. Dalsze przygody naszego małego bohatera są straszne. Chcąc pomóc źle traktowanym zwierzętom, dostaje tęgie lanie. Znowu przerwa w kreskówce i oblicze okrucieństwa ze strony człowieka.

Aby zbytnio nie zanudzać powiem, że piesek znalazł swojego dobrego "pana" i był już szczęśliwy. Film bardzo wzruszający i co niektórym na sali niejedna łezka w oczku się zakręciła. Potem nastąpiło zwiedzanie wystawy, degustacja sałatek, kotlecików sojowych, kanapek, soków. Był czynny także kramik ekopunkowy.

Wystawa i film są własnością Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" z Łodzi, któremu w tym miejscu serdecznie dziękujemy. Wystawa była czynna 10 dni i cieszyła się sporą oglądalnością, co nas niezwykle cieszy.

Mareń
FZ-Biała Podlaska
Łukaszyńska 26
21-500 Biała Podlaska

CYRK - TAK!
TRESURA - NIE!
- PIKIETY W POZNANIU

Pod hasłem "Cyrk - tak! Tresura - nie!" odbyły się w Poznaniu pikiety przeciwko tresurze zwierząt.

Do Poznania zawitał cyrk "Fantazja". Pierwsza pikieta odbyła się 1.6. (niedziela). Były 2 transparenty i ulotki. Kolejne pikiety odbywały się w poniedziałek, wtorek i piątek. Ostatnia pikieta odbyła się 8.6. Było 5 transparentów, dużo ulotek, powiększone zdjęcia ukazujące zwierzęta cyrkowe. Cały czas towarzyszyły nam konwersacje, rozmowy uświadamiające z "klientami" cyrku. Nie obyło się - oczywiście - bez kłótni z pracownikami cyrku, włącznie z groźbami (…chcesz się znaleźć w szpitalu na oddziale intensywnej terapii?)

Reporterka PTV 3 wraz z kamerą została wpuszczona na zaplecze cyrku. Jeden z współwłaścicieli stwierdził, że (…) treserzy traktują te zwierzęta lepiej od swoich dzieci (sic!). Do baraku, gdzie przetrzymywane były ptaki, nie wpuszczono reporterki.

Większość rodziców w pełni popierała nas, ale szli do cyrku ze względu na dzieci.

Michał Walkowiak
Jugosłowiańska 52d/18
60-149 Poznań
0-61/862-42-72


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 8 (98), Sierpień '97