Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji zagrażających środowisku - warsztaty FWIE [11-13.06.2007]

Celem warsztatów jest zapoznanie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób przygotowujących się do podjęcia pracy w organizacjach z najnowszymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska, tak aby umieli z nich korzystać w codziennej działalności organizacji, wspierali i monitorowali ich wdrażanie, także przygotować ich do realizacji projektów w tym zakresie.

Warsztaty skierowane są także do przedstawicieli samorządów. Chcemy wzmocnić administrację ochrony środowiska, a także zapoznać jej przedstawicieli ze specyfiką działania organizacji ekologicznych Poprzez udział w warsztatach osób z różnych środowisk chcemy umożliwić wymianę poglądów i zainicjować współpracę.

Miejsce
Warsztaty odbywają się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym “Pod Dębami” w Osieczanach koło Myślenic (30 km na południe od Krakowa), u podnóża Beskidu Średniego.

Koszty uczestnictwa
Koszty uczestnictwa w warsztatach (obejmujące opłatę za wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w hotelu na czas trwania warsztatów, pełne wyżywienie i przejazd z/do Krakowa) pokrywa Fundacja Wspierania Inicjatyw Eko-logicznych.

Ilość miejsc ograniczona. Informację o zakwalifikowaniu na warsztaty i szczegółowe informacje organizacyjne prześlemy po wyrażeniu przez Państwa chęci uczestnictwa i odesłaniu blankietu zgłoszeniowego dołączonego do programu warsztatów (pierwszeństwo mają przedstawiciele organizacji pozarządowych a także przedstawiciele administracji samorządowej z mniejszych gmin).

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy dokonać co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem warsztatów.

Wszelkich informacji udziela Anna Mendel, FWIE, tel. 012 631 57 31 wew. 106, e-mail: ania@fwie.eco.pl.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na warsztaty, a nie wezmą w nich udziału, zostaną obciążone opłatą manipu-lacyjną 200 zł.

Program warsztatów1

Programem warsztatów objęte są przepisy europejskiego i polskiego prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem procedur inwestycyjnych i możliwości wpływu organizacji pozarządowych na decyzje dotyczące środowiska. Warsztaty będą prowadzone w formie wykładów oraz zajęć praktycznych z rozwiązywaniem case study's dotyczących omawianych zagadnień. Warsztaty uwzględniają aktualny stan prawny.

Poniedziałek, 11 czerwca

12:30 wyjazd z Krakowa z Placu Matejki, zbiórka pod pomnikiem Władysława Jagiełły (Pl. Matejki znajduje się niedaleko dworca PKP/PKS, podstawiony zostanie bus z napisem nazwy firmy AN-KA)2

1. Podstawy postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego
[Status prawny strony postępowania administracyjnego, podmioty na prawach strony, administracyjny tok instancji, decyzja administracyjna, postanowienia i uzgodnienia, odwołanie od decyzji, wznowienie postępowania, elementy procedury sądowo-administracyjnej]

Dyskusja

Wtorek, 12 czerwca

2. Dostęp do informacji publicznej i informacji o środowisku
[Reguły dostępu do informacji w Konstytucji, ustawa o dostępie do informacji publicznej, dostęp na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zasady dostępu, wyjątki, forma udostępniania informacji, opłaty, środki prawne, prawo polskie i WE]

3. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska
[Dyrektywy wprowadzające obowiązek udziału społeczeństwa, ustawa – POŚ udział w podejmowaniu decyzji strate-gicznych (plany i programy), udział w podejmowaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć (inwestycji), niezbędne elementy procedury udziału społeczeństwa, terminy, skutki prawne]

4. Oceny oddziaływania na środowisko, w tym NARURA 2000
[OOŚ planów i programów, OOŚ przedsięwzięć, ocena habitatowa, najnowsze zmiany w systemie OOŚ w Polsce]

Dyskusja

Środa, 13 czerwca

5. Ustawa o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku
[Prezentacja koncepcji i podstawowych rozwiązań ustawy]

Dyskusja

13:00 Wyjazd do Krakowa (bus zostanie podstawiony na placu przed hotelem)


Wykładowca: Marcin Stoczkiewicz, dr nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspólnik kancelarii "Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, Sp. z o.o.", współpracownik Centrum Prawa Ekologicznego. Autor i współautor kilkunastu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i publicznego prawa gospodarczego, w tym komentarza do przepisów o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej.


Zaproszenie, program warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy: plik w formacie doc


FWIE logo FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
ul. Czysta 174, 31-121 Kraków
tel/fax: 012 631 57 31
biuro@fwie.eco.pl, www.fwie.eco.pl
UE logo PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM UNII EUROPEJSKIEJ
Z PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE
PL2004/016-829.01.02.02




1. Program warsztatów może jeszcze ulec niewielkim zmianom.
2. Dotyczy osób, które rezerwowały na formularzu zgłoszeniowym miejsce w autokarze i otrzymały potwier-dzenie od organizatora