BZB nr 20 - Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa


BIBLIOGRAFIA POLSKA

 1. H.Cieplińska: Wstęp do H. D. Thoreau, Obywatelskie nieposłuszeństwo w: "Twórczoœć" nr 4, 1981
 2. H. Cieplińska: Wstep do H. D. Thoreau, Życie bez zasad, Czytelnik, Warszawa 1983
 3. H. Cieplińska: Wstęp do H. D. Thoreau, Walden, czyli życie w lesie, PIW, Warszawa 1991; II wyd. Rebis, Poznań 1999; III wyd. Biblioteka Gazety Wyborczej 2005
 4. Bp Francisco Claver SJ: Kościół a rewolucja: rozwiązanie filipińskie, "Więź'' maj 1987 - 5/343/.
 5. L. Fisher: Epitafium, "Więź'' maj 1987 - 5/343/.
 6. P. Frączak: Między lobbingiem a obywatelskim nieposłuszeństwem, Asocjacje i Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 1997.
 7. M. K. Gandhi: Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy, Książka i Wiedza, Warszawa 1974, wydanie IV.
 8. A. Jawłowska: Drogi kontrkultury, PIW, Warszawa 1975.
 9. J. Justyński: Państwo i prawo w ideologii M. K. Gandhiego, UMK, Toruń 1975.
 10. "Kiedy wolno być nieposłusznym'', Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność'' Marian Krzaklewski do rzecznika praw obywatelskich, Gazeta Wyborcza z dnia 3.1.97.
 11. M. L. King: Miłość, prawo i sprzeciw społeczny, w: "W drodze'' nr 1-2/83.
 12. M. L. King: Dlaczego nie możemy czekać? Książka i Wiedza, Warszawa 1967.
 13. W. Lang, J. Wróblewski: Sprawiedliwość społeczna i obywatelskie nieposłuszeństwo w doktrynie politycznej USA, PWN, Warszawa 1984.
 14. I. Lazari-Pawłowska: Etyka Gandhiego, PWN, Warszawa 1965.
 15. I. Lazari-Pawłowska: Gandhi, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967.
 16. R. R. Ludwikowski: Murzyński radykalizm w USA, Warszawa 1976.
 17. B. Luft, I. Słodkowka: Długo się przygotowywali, "Więź'' maj 1987 - 5/343/.
 18. W. Miziniak: Od Marszów Wielkanocnych do "gorącej jesieni'', KAW, Poznań 1985.
 19. W. Modzelewski: O skuteczności i nieskuteczności walki bez użycia przemocy, w: E. Lewicka-Banaszak, P. Marciniak, W. Modzelewski /red. /: Studia nad ruchami społecznymi, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1987.
 20. W. Modzelewski: Walka bez użycia przemocy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1985?.
 21. A. Morawska: Spór o uczciwość wobec Boga. Wybór tekstów, Biblioteka "Więzi'' tom 17, Warszawa 1966.
 22. A. Morawska: Czarny Gandhi Ameryki, "Znak'' nr 143.
 23. J. M. Muller: Strategia politycznego działania bez stosowania przemocy, wydawnictwo KRĄG, Warszawa, 1984.
 24. K. Opałek, J. Wróblewski: Współczesna teoria i socjologia prawa z Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1963.
 25. W. Osiatyński: Ewolucja amerykańskiej myśli społecznej i politycznej, PWN, Warszawa 1983.
 26. V. L. Parrington: Główne nurty myśli amerykańskiej. Romantyczna rewolucja w Ameryce. 1800-1860, PIW, Warszawa 1970.
 27. J. Rawls: Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 1994.
 28. B. Russell: Droga do pokoju, Towarzystwo Wydawnicze "Rój'' 1937.
 29. A. Semczuk: Lew Tołstoj, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987, wydanie 3.
 30. B. Sobolewska, M. Sobolewski: Liberalizm, PWN, Warszawa 1978.
 31. I. Składkowska: Serce gołębicy i roztropność węża, "Więź'' maj 1987 - 5/343/.
 32. J. Strzelecki: Niepokoje amerykańskie, PIW, Warszawa 1962.
 33. J. Szacki: Spotkanie z utopią, Iskry, Warszawa 1980.
 34. H. D. Thoreau: Życie bez zasad, wybór przekład i opracowanie H. Cieplińska, Czytelnik, Warszawa 1983.
 35. H. D. Thoreau: Walden, czyli życie w lesie, PIW, Warszawa 1991, II wyd. Rebis, Poznań 1999; III wyd. Biblioteka Gazety Wyborczej 2005.
 36. H. D. Thoreau: Obywatelskie nieposłuszeństwo, wstęp i przekład H. Cieplińska, w: "Twórczoœć" nr 4, 1981 oraz w: H. D. Thoreau, Życie bez zasad, Czytelnik, Warszawa 1983.
 37. E. Toczek: Władza i społeczeństwo w kolonialnych Indiach, Ossolineum, Wrocław 1977.
 38. J. Wróblewski: Wartości a decyzja sądowa, Zakład Naukowy im. Ossolińskich, Wrocław-Kraków-Gdańsk 1973.
 39. Z. Zambrowski: Edukacja Indiry, "Więź'' maj 1987 - 5/343/.
 40. K. Sz. Zimmer: U źródeł amerykanizmu. H. D. Thoreau i jego otoczenie, Oficyna Malarzy i Poetów, Londyn 1983.
 41. K. Sz. Zimmer: Henry David Thoreau, Oficyna Malarzy i Poetów, Londyn Maj 1970.
 42. T. Żyro: Boża plantacja. Historia utopii amerykańskiej, PWN, Warszawa 1994, Logos.
 43. Wspólna droga - wspólny cel. Działanie w konsensusie i bez przemocy, Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 1997 (praca zbiorowa).

sporządził Ryszard Skrzypiec


BZB nr 20 - Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa | Spis treści