FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH

ELDONEJO VERDAJ BRIGADOJ - GREEN BRIGADES PUBLISHING HOUSE

ul. Sławkowska 12/24 (IV p.), PL-31-014 Kraków
tel/fax 48/12/422-21-47 tel. 0/603/363-721
SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl

e-mail: zb@eco.pl URL: http://www.zb.eco.pl
ftp:
ftp://ftp.most.org.pl/zb
konto: BOS S.A. O/Kraków nr 15401115-105428-27005-00 FWIE swift: code ebos pl pw

Kraków 2000

Wydanie I
Tytuł: EFFATA - Poradnik Ekologiczny

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Współwydawca:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA
W.Witosa 26/5, 64-920 Piła
tel. 0-67/214-66-59 tel. 0601 970-679
URL: www.effata.top.pl e-mail: effata@effata.top.pl

Rysunek na okładce: Marek Popławski

Fotografia na okładce: Edward Hartwig

Rysunki: Jarosław Gach

Redaktor: Jacek Gemzik

Wydano dzięki pomocy finansowej:

- Urz±d Miejski w Pile,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

- Holding EKOLOG S.A. - Krzysztof Horodecki

- Tempoprint

Szczególne podziękowania kierujemy do:
pani Ewy Hoffman - prezesa WFO¦iGW w Poznaniu,
pana Zbigniewa Kosmatki - prezydenta miasta Piły
ISBN 83-87331-23-6