Materia¦ Fundacji "Partnerstwo dla îrodowiska"

wersja polska

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE
A RIADENIE FINANČNÝCH ZDROJOV

Autor: Progressive Strategies

 

 

 

 

 

Doplnenie: Vzdelávací program
Environmental Partnership for Central Europe

 

 

 

 

 

Materiál bol pripravený vďaka pomoci
Environmental Training Project

 

 

 

 

 

Copyright by Environmental Partnership for Central Europe

OBSAH

Úvod

4

Ako používať učebnicu

5

Ciele

6

Hodnotenie pred školením

7

I. kapitola Individuálna motivácia ku školeniu

10

II. kapitola Strategické a operačné plánovanie

20

III. kapitola Nadobúdanie fondov

59

IV. kapitola Riadenie financií

101

V. kapitola Spoločenské pôsobenie

134

VI. kapitola Vypracovanie programu

159

Hodnotenie po ukončení školenia

188

Prílohy

 

A: Umenie počúvať a tvoriť konštruktívnu kritiku

191

B: Plánovanie a vedenie vydarených stretnutí

196

C: Ako viesť burzu nápadov

202

Slovníček 208

204

Literatúra 210

206

 

Úvod

Mnoho organizácií v strednej a východnej Európe dokázalo, že veľmi veľa sa dá dosiahnuť aj pomocou značne obmedzených prostriedkov. Ale v budúcnosti, v období veľkých spoločenských, hospodárskych a politických zmien, v období prechodu na trhové hospodárstvo, veľa mimovládnych organizácií pocíti potrebu nevyhnutného zvýšenia rozpočtu kvôli účinnejšiemu pôsobeniu. Veľa organizácií nebude schopných dlhodobo realizovať svoje programy bez zvýšenej finančnej podpory. Jednou z najťažších úloh, akú budú musieť riešiť pracovníci a činitelia spoločenských organizácií, bude získanie a udržanie finančnej podpory.

Pri každom finančnom rozhodnutí,ktoré robíme v mene organizácie, bez ohľadu na to, či sa týka sústredenia alebo vynakladania fondov, vplývame na činnosť, potenciálne možnosti, ako aj charakter organizácie. Finančné rozhodnutia majú teda strategický charakter. Sme toho názoru, že ak leaderi majú finančne udržať organizáciu, musia pochopiť strategické plánovanie, ale aj spôsob, akým sa toto plánovanie môže pričiniť k sebestačnosti organizácie.

Táto učebnica kladie dôraz na “perspektívny pohľad”. Znamená to, že vás budeme upozorňovať na všetky zložky, z akých sa skladá vaša organizácia, tj. programy, jej finančné a materiálne aktíva, ale predovšetkým sú to ľudia. Ak vezmete do úvahy všetky tieto prvky, mali by ste vidieť svoju organizáciu v dlhodobej časovej perspektíve: rovnako jej budúcnosť, ako aj súčasné problémy a možnosti. Vašou úlohou bude uzrieť organizáciu ako dynamický, zložitý celok, ktorého časti sú vzájomne závislé.

Budeme na vás naliehať, aby ste si už od začiatku uvedomili, aké organizačné prostriedky budete potrebovať, aby ste mohli naplánovať a uskutočniť celkovú stratégiu zväčšenia finančných zdrojov. Dôležité je reálne zhodnotenie všetkého, čo môžete dosiahnuť, keď vezmete do úvahy možnosti a obmedzenia vlastnej organizácie, ale aj miestne a štátne podmienky, v ktorých musíte pracovať.

Uvedomujeme si, že tým z vás, ktorí ste museli žiť v represívnych politických štátoch strednej a východnej Európy, termíny z oblasti riadenia, ako “kontrola”, alebo “kádre”, znejú nesympaticky a pripomínajú vám starý politický systém. Ak hovoríme o plánovaní, chápeme tiež, že používame termín, ktorý sa v tomto regióne sveta neteší najväčšou popularitou. Ale uvidíte, že spôsob plánovania, ktorý tu predstavujeme, nemá nič spoločné so starými “päťročnicami”.

POZOR!

Tento materiál je vlastnosťou
Environmental Partnership for Central Europe.

Jeho rozmnožovanie, ako aj vedenie školenia podľa neho,
je bez písomného súhlasu majiteľa zakázané.

Ako používať učebnicu

Učebnica je určená pre účastníkov tvorivých dielní v oblasti strategického plánovania a zväčšovania finančných zdrojov. Môže byť využitá aj pre individuálne vzdelávanie mimo dielní. Osobám, ktoré využijú tento materiál individuálne, navrhujeme, aby pracovali ešte s niekým v rámci tej istej organizácie. Vyplňte hárky a rozhodnite, ktoré procedúry a informácie sú pre vás a vašu organizáciu najužitočnejšie.

Predtým, než začnete pracovať s touto učebnicou, pokúste sa (pokiaľ je to možné) pripraviť si nasledujúce veci:

 • aktuálne plány, stratégie a programové návrhy organizácie;
 • organizačnú a kádrovú schému;
 • aktuálny ročný rozpočet;
 • kalkulačku;
 • zápisník na nápady, notesy na výpočty;
 • tabuľky.

Učebnica by vám mala pomôcť pri plánovaní a realizácii stratégie zväčšovania finančných zdrojov vhodných pre vašu organizáciu. Všetky informácie, ktoré sa tu nachádzajú, majú všeobecný charakter. Je možné, že bude potrebné niektoré procedúry prispôsobiť k potrebám konkrétnej organizácie.

Pripojené pracovné hárky môžete použiť ako východiskový bod, alebo na vypracovanie či overenie vlastných metód. Všetky pracovné hárky môžu a mali by byť prispôsobené vašim potrebám, činnosti a štýlu práce.

Preberanie materiálu by malo nasledovať v takom poradí, v akom je predstavený v učebnici. Niektoré kapitoly však môžu mať pre vás väčší význam, a preto ich môžete využívať podľa vlastných potrieb. Neponáhľajte sa pri preberaní látky - čím dlhšie nad ňou teraz posedíte, tým ľahšie prispôsobíte niektoré koncepcie k potrebám vlastnej organizácie.

Zaujímajú nás všetky vaše pripomienky k obsahu a forme tejto učebnice. Preto vás prosíme, zašlite ich na adresu:

Program Szkoleniowy

Environmental Partnership for Central Europe

ul.Sławkowska 12/14

31-014 Kraków

tel. 012-225563

Ciele

Cieľom týchto tvorivých dielní je zdokonalenie vašich schopností pri vypracovávaní strategických plánov, získavaní fondov a riadení finančných zdrojov organizácie. Hlavne by mali pomôcť v dosiahnutí nasledujúcich cieľov:

 1. Osobné presvedčenie - Lepšie pochopenie cieľov, osobných možností a možností organizácie, ako základu vlastného pocitu zodpovednosti a kompetencie.
 2. Strategické plánovanie - Pochopenie procesu strategického plánovania a jeho spätosť s funkciami organizácie a skutočnou finančnou stratégiou.
 3. Stratégie získavania fondov - Nadobudnutie schopností využívať celý rad možností zväčšenia finančnej sebestačnosti organizácie.
 4. Riadenie financií - Nadobudnutie schopností riadiť financie vašej organizácie prostredníctvom plánovania, kontroly a hodnotenia rozpočtov, ako aj použitie prostriedkov na zníženie nákladov.
 5. Spoločenské pôsobenie - Osvojenie si schopností tvoriť materiál, ktorý predstaví ciele a funkcie organizácie širokej verejnosti, spoločenským činiteľom, iným organizáciám zaoberajúcim sa ochranou prírody, ako aj masovokomunikačným prostriedkom.
 6. Plánovanie programu - Vypestovanie schopností vypracovať, realizovať a hodnotiť programy, ktoré sa zhodujú s cieľmi vašej organizácie a súčasne vedú k jej väčšej sebestačnosti.

Hodnotenie pred školením

Vyplň tento hárok pred tvorivými dielňami; bude to tvoje subjektívne chápanie otázky zväčšovania finančných zdrojov. Pomôže ti to pri koncentrovaní sa na vlastné potreby, ako aj na potreby organizácie, počas tvorivých dielní.

 

 1. Meno a priezvisko:
 2.  

 3. Postavenie/funkcia:
 4.  

 5. Organizácia:
 6.  

   

 7. Zučastnil si sa už niekedy iných tvorivých dielní na tému strategického plánovania, riadenia financií alebo získavania fondov? Ak áno, uveď názov dielní, sponzorujúce organizácie a autorov. Čo užitočné si si odtiaľ odniesol?
 8.  

   

   

   

   

   

   

   

   

 9. Čo predpokladáš, že sa naučíš počas týchto dielní?
 10.  

   

   

   

   

   

   

   

   

 11. Ako môže plánovanie pomôcť Tebe alebo Tvojej organizácii?
 12. Ako môže získavanie fondov pomôcť Tebe alebo Tvojej organizácii?
 13.  

   

   

   

   

 14. Ako môže riadenie financií pomôcť Tebe alebo Tvojej organizácii?
 15.  

   

   

   

   

 16. Ako môže vplývanie na spoločnosť pomôcť Tebe alebo Tvojej organizácii?
 17.  

   

   

   

   

 18. Ako môže vypracovanie projektu pomôcť Tebe alebo Tvojej organizácii?
 19.  

   

   

   

   

 20. Pred akou výzvou v súčasnosti stojíš?
 21.  

   

   

   

   

 22. Aké tri najdôležitejšie problémy má Tvoja organizácia?
 23. Ktoré aspekty svojej práce máš najradšej a prečo?
 24.  

   

   

   

   

 25. Ktoré aspekty svojej práce nemáš rád a prečo?
 26.  

   

   

   

   

 27. Poznámky:

I. kapitola
Definície individuálnej motivácie k činnosti

 

Cieľ kapitoly

Cieľom tejto kapitoly je nájsť tvoju motiváciu k činnosti v spoločenskej organizácii.

Pokúsime sa tiež vysvetliť, ako osobné presvedčenie vyplýva zo znalosti toho, čo ťa motivuje, rovnako v práci v organizácii, ako aj mimo nej. Osobné presvedčenie spočíva v získaní pocitu, že to dokážeš, že to urobíš isto a že máš patričné kompetencie, aby si dosiahol určitý cieľ - osobný, alebo pre organizáciu.

Základné pravidlá

 1. Tvoja úloha v organizácii by mala zodpovedať tvojim životným ašpiráciám.
 2. Tvoja každodenná činnosť by mala slúžiť cieľom organizácie.
 3. Najdôležitejším funkciám a povinnostiam venuj väčšinu svojho času.

Schopnosti a ich využitie

Vymedzenie a zhodnotenie vlastnej kvalifikácie, potrebnej k plneniu funkcie a organizačných povinností.

Definícia pojmov

Činnosť - Úloha, na ktorú sme sa podobrali pre dosiahnutie určitého výsledku (neskôr bude definovaný ako zámer alebo cieľ).

Úvod

Vymedzenie individuálnej motivácie k činnosti je hľadaním odpovede na otázku, či si uvedomuješ kým si, ako osoba a aká je tvoja motivácia k rôznej činnosti. Znalosť svojej motivácie ti pomôže pochopiť úlohu, akú spĺňaš v organizácii a zhodnotiť, do akej miery sa tvoja práca pokrýva s tým, čo by si naozaj chcel/a robiť. Dovolí ti tiež zamyslieť sa nad tvojou budúcnosťou v organizácii.

Vymedzenie individuálnej motivácie k činnosti ti neodpovedá na otázku, čo by si mal/a robiť. Je to len dôležitá skúška určenia vzťahu medzi tebou a organizáciou.

Odpoveď na otázku, týkajúcu sa motivácie ľudí a ich vízie organizácie, je jednou zo základných úkonov, ktoré treba urobiť pred začiatkom plánovacieho procesu. Uvedomenie si úloh a funkcií v organizácii, dovolí pracovníkom (členom, volontérom) plnšie sa zúčastniť plánovania budúcnosti.

Hárok č. 1
Spoznanie samého seba mimo organizácie

Vyplň tento hárok, aby si si uvedomil vlastné záujmy, ako tráviš čas, aké máš povinnosti a záľuby, ktoré sú pre teba dôležité mimo práce v organizácii.

V prvom stĺpci vymenuj úlohy, povinnosti a činnosť, ktorú vykonávaš napr. v rodine, v klube, v rámci koníčkov, záľub, atď. V druhom stĺpci umiestni svoju motiváciu, prečo sa rozhoduješ pre také a nie iné úlohy, či povinnosti a v treťom stĺpci sa snaž vymenovať vlastnosti, schopnosti a talenty, ktoré ti dovoľujú vykonávať danú činnosť, alebo plniť dané povinnosti.

Úlohy, povinnosti, činnosť

Motivácia

Tvoje schopnosti, kvalifikácie, talent

 

Pochopenie vlastnej úlohy v organizácii

Činnosť celej organizácie (hlavne projektovanie a realizácia strategického plánu) sa opiera rovnako o teba, tvoju prácu a tvoje chápanie organizácie a vlastnej úlohy v nej. Skús si teda v nižšie uvedených hárkoch odpovedať na otázku, ako si postrehol vzťah mezi tvojou prácou a cieľmi i funkciou organizácie.

Hárok č.2
Určenie toho, čo robíš v organizácii

Pouvažuj chvíľu nad úlohami, ktoré súčasne vykonávaš v rámci svojej práce v organizácii a vyber spomedzi nich štyri - podľa teba najdôležitejšie - a napíš postupne do prvého stĺpca hárku č.2. V druhom stĺpci uveď svoje silné a slabé stránky, týkajúce sa každej vykonávanej úlohy.

Pozorne si porzi všetky štyri úkony a podčiarkni tie, ktoré sa zhodujú s opisom tvojho pracoviska (pracovného miesta).

Úkony

Silné a slabé stránky

 

 

V závislosti od toho, koľko úkonov si podčirkol/la, porozmýšľaj nad spätosťou toho čo robíš s tým, čo máš uvedené v pracovnej náplni. Možno by bolo treba zmeniť opis pracovného miesta, alebo zmeniť jeho názov?

Hárok č.3
Čo dávam organizácii a čo si z nej beriem?

V tomto hárku v bode A sa snaž opísať všetko, čo podľa teba vnášaš do organizácie. Môžeš uviesť konkrétne veci, ktoré si podaroval/a, alebo požičal/a, finančný vklad, svoj čas, energiu, angažovanie, schopnosti, atď.

A. Môj vklad do organizácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz porozmýšľaj, či cítiš zadosťučinenie po odovzdaní vkladu a aký druh odmeny za to dostávaš od organizácie.

 

B. Satisfakcia a odmena, ktoré dostávam od organizácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnaj výpovede uvedené v bode A s hárkom č.1 a pozri sa, či tvoj vklad do organizácie sa aspoň nejako pokrýva s tým, čo ťa zaujíma, čo dokážeš a čo rád/a robíš.

Hárok č.4
Aktuálne úlohy tvojej or
ganizácie

Navrhujeme ti teraz širší pohľad na organizáciu a odpoveď na otázku, čo vieš o súčasných úlohách organizácie. Skús vymenovať toľko úloh, koľko len vieš (ale nie viac, ako 7) a na prvom mieste vymenuj tie, ktoré organizácia považuje za hlavné.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hárok č.5
Ako si predstavuješ organizáciu v budúcnosti

Nac rtni, ako si predstavuješ organizáciu, v ktorej pracuješ. Predstava sa týka budúcnosti, čiže o niekoľko rokov.

Hárok č.6
Budúca činnosť tvojej organizácie

Odpoveď na túto otázku ukáže nakoľko si oboznámený s plánmi organizácie na najbližší rok, alebo niekoľko rokov. Nižšie uveď konkrétnu činnosť organizácie.

Najbližší rok

Najbližšie dva roky

Najbližšie tri roky

Porovnaj teraz plány organizácie s tvojimi záujmami a vedomosťami z Hárka č. 1, s vykonávanou činnosťou z Hárka č.2, so satisfakciou z Hárka č.3 a tvojou vlastnou predstavou organizácie z Hárka č.5. V čom sa zhodujú a v čom líšia?

Hárok č. 7
Tvoja budúcnosť v organizácii

V tomto hárku opíš evolúciu svojich funkcií a povinností v organizácii. Napíš všetko, čo ti príde na rozum, hoci by si to momentálne nevykonával/a v rámci svojich povinností. Daj do pohybu svoju fantáziu a vôľu!

Najbližší rok

Najbližšie dva roky

Najbližšie tri roky

Pozri sa, či to, čo by si chcel/a robiť v budúcnosti, sa zhoduje s tvojimi záujmami a talentom z hárka č.l. Má tvoja budúcnosť v organizácii viac spoločných bodov s tvojou víziou z hárka č.5?

 

 

 

 

Zapamätaj si, že závery vyplývajúce z analýzy, ktorú si spravil a rozhodnutia, ktoré si prijal na základe týchto záverov, sú tvojím dielom a to je ich najväčšia hodnota.

 

 

 

Poznámky a nápady:

II. kapitola
Strategické a operačné plánovanie

Cieľ kapitoly

Cieľom tejto kapitoly je vysvetliť pozitívny vplyv, aký môže mať strategické plánovanie na aktuálnu situáciu tvojej organizácie. Ukazuje tiež, ako prispôsobiť strategické plánovanie k jej konkrétnym potrebám a štýlu činnosti.

Základné pravidlá

 • Strategické plánovanie tvorí základ, kde sa ľudia rozhodujú pre spoločnú činnosť, aby dosiahli spoločný cieľ
 • Plánovanie nám pomáha efektívnejšie hospodáriť so zdrojmi
 • Strategický plán pomáha reagovať na zmeny, pretože umožňuje preanalyzovanie a premenu štruktúry organizácie, jej programu a činnosti v nepretržitom procese.

Lekcie

 1. Proces strategického plánovania
 2. Proces operačného plánovania
 3. Proces vyhotovenia rozpočtu - základné úkony
 4. Kontrola, hodnotenie a návrhy týkajúce sa udržania procesu plánovania

Schopnosti a ich využitie

 • Oboznámiš sa s krátkodobým aj dlhodobým strategickým plánovaním a uvidíš, ako ti ich spoločný vplyv pomôže splniť spoločenské ciele tvojej organizácie.
 • Naučíš sa vypracovať strategický plán podľa schematického procesu, skladajúceho sa z 10 krokov.
 • Nielen pochopíš, ale budeš aj vedieť vysvetliť úžitok strategického plánovania iným členom svojej organizácie.

Definícia pojmov

Cieľ - konkrétny, predpokladaný výsledok, ktorý chceš dosiahnuť prostredníctvom činnosti v rámci programu.

Strategické plánovanie - proces, v ktorom si organizácia určí pozíciu, ktorú chce v budúcnosti dosiahnuť, ako aj spôsoby, ktoré k tomu využije.

Stratégia - koncepcia činnosti na 3-5 rokov, o ktorú sa opiera operačný plán.

Operačný plán - opis jednotlivých úloh a činností, obsahujúci zoznam osôb, požadované prostriedky a čas, potrebný na ich splnenie.

Úvod

Každý deň niečo plánujeme. Rozmýšľame, čo chceme dosiahnuť a na základe toho plánujeme aj jednotlivé úkony. Rozhodujeme o tom, čo musí byť urobené dnes a čo môže počkať do zajtra. Všetko jedno, či je to vedec, murár, lekár alebo úradník - plány si robí každý, rovnako v osobnom živote, ako aj v práci.

Plánovanie nám umožňuje efektívnejšie hospodárenie so zdrojmi. Keď si zaplánujeme svoj čas, urobíme viac vecí. Vzhľadom na neustále zmeny, ktorými organizácia prechádza, menažéri potrebujú reálne plány, aby si s nimi mohli účinne poradiť. Plánovanie je teda jednou z najdôležitejších foriem riadenia.

Strategické plánovanie - je proces, v ktorom sa určuje cesta a pozícia, ktorú chce organizácia v budúcnosti dosiahnuť. Strategické plánovanie zahrnuje celú organizáciu, podmienky jej pôsobenia, ako aj to, čo chce dosiahnuť. Takto chápané plánovanie je vždy dlhodobé, obyčajne sa týka obdobia od jedného do troch rokov.

Všetky organizácie, nezávisle od ich veľkosti a vývojového stupňa, majú úžitok zo strategického plánovania. Tvorí silný základ pre spoločnú činnosť, ktorej cieľom je dosiahnutie spoločného cieľa.

Predstavujeme ti niekoľko jednoduchých etáp, ktoré v procese strategického plánovania treba brať do úvahy.

Prvá lekcia -
Proces strategického plánovania

V tejto lekcii sa pokúsime presvedčiť ťa, v čom plánovanie pomáha:

 • v integrácii zložiek organizácie do jedného výkonného celku;
 • zabezpečí, aby priama činnosť organizácie mala bezprostrednú súvislosť s jej nadradenými cieľmi;
 • zabezpečí, aby sa činnosť organizácie uskutočnila v pravej chvíli, vtedy, keď je to najvýhodnejšie;
 • v správnom využití kádrových a materiálnych zásob.

V úvode by sme sa chceli zmieniť o tom, aký osoh vyplýva z plánovania.

Úžitok zo strategického plánovania

Položme si v praxi otázku “prečo?” strategicky plánovať. Aký úžitok majú z neho organizácie, ktoré plánovanie v praxi používajú?

Vypracovanie strategického plánu nie je najľahšie; vyžaduje si veľa práce od všetkých činiteľov organizácie. Ale osoh je pre rozvoj organizácie nepopierateľný a dôležitý. Vyjadruje ho nasledujúcich šesť bodov:

1. Plán určuje dráhu, po ktorej sa pohybuješ.

Vlak, pretekárske auto, alebo bežec sa pohybujú po dráhe rýchlo a výkonne. Dráha býva obyčajne rovnejšia než polia, potôčiky a lesy; trasa je zreteľne vytýčená. Keď sa ocitneš na dráhe, môžeš sa lepšie skoncentrovať na rytmus, tempo a cieľ a nemusíš si všímať mláky, kamene, alebo koľaje.

2. Plán vytyčuje priority

Nemôžeme urobiť všetko naraz. Niektoré veci si musíme nechať na neskôr, ale niektoré treba urobiť hneď. Dokonca ani prioritné úlohy nemôžu byť vykonávané v tom istom čase. Keď máš plán, vieš čo máš urobiť skôr a čo neskôr. Uchráni ťa to pred nemilým prekvapením a môžeš si svoje schopnosti sústrediť na jednotlivé úlohy. Ak pristupuješ k úlohám postupne, môžeš pracovať efektívnejšie.

3. Plán zvyšuje tvoje príjmy.

“Čo je v pláne, to sa urobí”. Ak máš dobrý, rozumný plán, ako si zlepšiť svoju činnosť a získať prostriedky na jej realizáciu, máš oveľa väčšiu šancu na dosiahnutie finančnej stability organizácie.

4. Plán šetrí čas.

Vyhneš sa zbytočnej práci, chybám, plytvaniu peniazmi a ľudskou námahou. Nikto si nemôže zapamätať stovky podrobností, ak má vykonať desiatky úloh. Plán rozdeľuje úlohy, predvída problémy a využíva vhodné príležitosti.

5. Plán využíva tvoju silnú stránku, kvalifikáciu, schopnosti a možnosti.

Každý človek, ako aj skupina, má určitý talent, ktorý zostáva často nepovšimnutý, nedocenený a nevyužitý. Dobrý plán ti pomôže objaviť tieto cenné zásoby a využiť ich konštruktívnym spôsobom.

6.Plán vytvára pocit bezpečnosti.

Všetci pracovníci, volontéri, ako aj členovia organizácie potrebujú mať pocit bezpečnosti. Dobrý plán robí dojem, že leader vie, čo robí a že budúcnosť organizácie nie je neznáma.

 

 

 

Zapamätaj si...

Neexistuje “jediný” spôsob, ako urobiť strategické plánovanie; existujú len modely, ktoré organizácie môžu rozvážiť a využiť podľa vlastných potrieb. Jedinou nenarušiteľnou pravdou, týkajúcou sa strategického plánovania, je fakt, že je to proces veľmi elastický a priťahuje všetkých hráčov (členov správy, vedenie, pracovníkov, činiteľov, ochotníkov, atď.). Vypracovanie takéhoto plánu by sa malo opierať o všetky zainteresované osoby a strany - nielen o vedenie, ale všetkých, ktorí pomáhajú realizovať poslanie organizácie.

Vypracovanie strategického plánu

Väčšina leaderov zo skúsenosti vie, že ľudia aj organizácie sú odolní voči zmenám. Preto by si mali spoločenské organizácie vypracovať systematickú a elastickú metódu riadenia svojho rozvoja. Na dôvažok to musia robiť v situácii rapídnego vzrastu politických a spoločenských problémov, ako aj problémov v pracovnom prostredí.

Strategický plán, v najširšom slova zmysle, ti pomôže pri rôznych zmenách. Využitím strategických plánov môžeš opätovne analyzovať a meniť štruktúru, programy a činnosť svojej organizácie.

Veľa organizácií plánuje v ročných cykloch - vypracováva ročné ciele, úlohy a rozpočty. Vedenie často hodnotí činnosť organizácie prostredníctvom porovnávania výsledkov s vytýčenými cieľmi a úlohami. Takýmto spôsobom majú leaderi neustále pod kontrolou predchádzajúce ťažkosti, súčasné úlohy a budúce možnosti.

Napriek tomu, že dôkladné ročné plánovanie je pre rozvoj organizácie a jej program nevyhnutné, je to len krátkodobé plánovanie. Iba dlhodobé plánovanie (3,5,10) umožňuje organizácii plne sa rozvíjať. Pomocou strategického plánovania sa určujú priority, tak, aby bolo možné dosiahnuť reálny cieľ. Takýmto spôsobom si môžeme uvedomiť slabé a silné stránky našej organizácie, ako aj zhodnotiť možnosti pôsobenia skupiny vo vonkajšom prostredí.

 

 

 

Zapamätaj si...

Strategický plán nie je odliaty z ocele. Podlieha revízii, v prípade, že sa mení cieľ a okolnosti.

Strategický plán načrtá obraz, kde si dnes a kde sa chceš dostať. Zároveň je to súbor možností, ako dosiahnuť cieľ. Dokonca aj manaz é ri, obdarení najväčšou intuíciou a predstavivosťou pracujú podľa plánu - inak by nemali možnosť využiť svoj nezvyklý talent! Oveľa ľahšie je myslieť na niečo v predstihu, ako reagovať na niečo, čo sa pred nami znenazdania objaví.

Kroky strategického plánovania

Model strategického plánovania, ktorý vám predstavujeme, obsahuje 8 základných krokov. Mali by byť robené v takom poradí, ako sú tu predstavené. Je to dôležité, pretože výsledok jedného kroku je východiskovým bodom pre nasledujúci krok.

1. Príprava k plánovaniu

Porozmýšľaj, kto, kedy a ako bude plánovať. Zaobstaraj si základné informácie o tvojej organizácii.

2. Určenie súčasného obrazu a poslania organizácie

Odpovedz si na otázku, aké je poslanie tvojej organizácie, opýtaj sa na to aj iných členov skupiny. Vypracuj poslanie organizácie, ktoré zreteľne vyjadrí spoločenskú funkciu organizácie.

3. Analýza vonkajšieho prostredia - možnosti a nebezpečenstvá

Definuj prostredie, v ktorom pracuješ - jeho spoločenské, hospodárske, politické a technické podmienky, ako aj ľudí a subjekty, od ktorých je organizácia závislá.

4. Analýza slabých a silných stránok organizácie

Definuj svoje finančné, ľudské a fyzické organizačné zdroje.

5. Vytýčenie strategických cieľov

Vytýč si niekoľko presných cieľov, ktoré súvisia s konkrétnymi zložkami spoločenskej funkcie organizácie.

6. Vypracovanie stratégie

Vypracuj niekoľko stratégií na splnenie poslania.

7. Voľba strategického rozhodnutia

Logickým a premysleným spôsobom si vyber najvhodnejšiu stratégiu.

8. Vypracovanie systému hodnotenia plánovacieho procesu

Pouvažuj, akým spôsobom si overíš vypracovaný plán a rozhodnutia.

Prvý krok -
Príprava k plánovaniu

Keď pristupuješ k plánovaniu, musíš urobiť nasledujúce kroky:

1. Zorganizovať plánovaciu skupinu.

 • rozdeliť zodpovednosť v plánovacom procese
 • vybrať vhodných ľudí do plánovacej skupiny (zo samotnej organizácie, ako aj zvonka)
 • oboznámiť všetkých členov a pracovníkov so spôsobom plánovania a s úlohami, ktoré majú pridelené (maj na zreteli, že do plánovacieho procesu je najlepšie zaangažovať čo najväčší počet osôb z organizácie)

2. Určiť čas plánovania a termíny stretnutí

 • ako dlho má trvať plánovací proces
 • kedy, koľko stretnutí a s kým sa má uskutočniť

3. Určiť spoločnú procedúru plánovania a formát plánu (dokumentu pre celú organizáciu)

 • celá organizácia by mala mať ten istý systém plánovania a každý účastník procesu by mal byť s ním oboznámený
 • výsledkom plánovania je dokument - strategický plán, ktorý by mal mať určený formát

4. Zhromaždiť aktuálne informácie o aktuálnom stave organizácie (štatút, dôležité rozhodnutia a uznesenia, zámery členov a zakladateľov).

Druhý krok -
Určenie celkového obrazu a poslania tvojej organizácie

Ak tvoja organizácia nemá nadradený cieľ - jasno určený celkový obraz a poslanie - je málo pravdepodobné, aby kedykoľvek rozkvitla. Bude len reagovať na rôzne bežné problémy a nátlaky, čo je drahý, málo účinný a nepríťažlivý spôsob dlhodobého pôsobenia.

Určenie celkového obrazu organizácie (prípadného obrazu jej členov) dovoľuje vytýčiť si smer rozvoja organizácie, oblasť pôsobenia, príjemcov, uznávaný systém hodnôt, atď. Neraz je pojem celkového obrazu pre ľudí spoza organizácie nepochopiteľný. Preto, aby mohol byť lepšie predstavený navonok a rovnako chápaný v skupine, treba vypracovať poslanie organizácie, ktoré upresňuje kľúčové informácie o skupine.

Predstavit poslanie v liste nie je ľahké, pretože treba nájsť rovnováhu medzi veľkou chuťou urobiť celú hŕbu vecí a racionálnym odhadom možností organizácie. Deklarácia poslania by mala vyjadrovať to, čo najzákladnejším spôsobom vyjadruje špecifickosť organizácie.

Deklarácia poslania by nemala byť dlhá (niekoľko viet) a môže byť vyjadrená v niekoľkých samostatných paragrafoch.

Deklarácia poslania by mala obsahovať:

 1. Názov organizácie
 2. Cieľ organizácie
 3. Spôsob činnosti
 4. Efekty činnosti
 5. Kruh prijímateľov
 6. Systém uprednostňovaných hodnôt

Deklarácia poslania by mala byť pomerne stručná, napísaná zrozumiteľným jazykom a...mala by nabádať k pripojeniu sa do organizácie.

Nižšie uvedené otázky ti pomôžu pripraviť sa k sformulovaniu, alebo zhodnoteniu poslania tvojej organizácie:

 1. Akými problémami ochrany životného prostredia/prírody sa v súčasnosti zaoberá tvoja organizácia?
 2. Sú to najpálčivejšie problémy v geografickej oblasti pôsobenia organizácie? Existujú aj ďalšie, ešte pálčivejšie problémy? Ak áno, vymenuj ich.
 3. Aké poslanie má aktuálne tvoja organizácia?
 4. Je toto poslanie správne? Pôsobila tvoja organizácia v rámci inej organizá cie a formálne nevyjadrovala svoje poslanie? Aké poslanie by bolo pre organizáciu najprimeranejšie rovnako teraz, ako aj v priebehu najbližšieho obdobia, od jedného do troch rokov?

Pokús sa určiť poslanie tvojej organizácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretí krok -
Analýza vonkajšieho prostredia: možnosti a ohrozenia

Po zhodnotení vonkajších možností a nástrah môžeš lepšie určiť, ktoré stratégie strategického plánovania budú reálne v podmienkach, v akých pôsobíš. V rámci tejto analýzy si všimni nasledujúce otázky.

 • Právne činitele

Aké právne regulácie ti uľahčia, alebo sťažia pôsobenie, či získanie podpory?

 • Kultúrne činitele

Jestvuje tradícia podporovania súkromných organizácií? Aké spoločenské ponímanie veci, ktorej slúžiš, by ti pomohlo zbierať prostriedky, alebo by ti sťažilo úlohu? Aké kultúrne normy riadia dávanie a prijímanie peňazí?

 • Logistické činitele

Ako vplývajú geografické podmienky, komunikačné prostriedky, pošta, transport a iné veci na tvoje schopnosti zabezpečiť finančnú podporu a pôsobiť na názory verejnosti?

 • Ekonomické činitele

Existuje na mieste potenciál umožňujúci získavanie fondov? Ktorá oblasť hospodárstva je najbohatšia - podniky, fyzické osoby, banky, vláda? Aký je výmenný kurz valút? Ktoré iné ekonomické činitele ešte treba mať na zreteli?

Súbor nasledujúcich pracovných hárkov ti pomôže účinnejšie previesť analýzu možností a vonkajších nástrah.

 

Právne činitele

Možnosti: Aké možnosti otvára pred tvojou organizá ciou súčasný právny stav?

Čo môžeš urobiť, aby si využil tieto možnosti?

Nástrahy: Aké sú hlavné nástrahy; týkajú sa súčasného právneho stavu?

Čo môžeš urobiť, aby si sa vyhol týmto nástrahám?

 

Kultúrne činitele

Možnosti: Aké možnosti ponúka tvojej organizácii kultúra, tradícia?

Čo môžeš urobiť, aby si tieto možnosti využil?

Nástrahy: Aké nástahy z tradície, kultúry pre organizá ciu vyplý vajú ?

Čo môžeš urobiť, aby si sa im vyhol?

Logistické činitele

Možnosti: Aké výhody vyplývajú pre tvoju organizáciu z geografickej polohy a iných logistických činiteľov?

Čo môžeš urobiť, aby si využil tieto možnosti?

Nástrahy: Aké nástrahy vyplývajú pre tvoju organizáciu z geografickej polohy a iných logistických činiteľov?

Čo môžeš urobiť, aby si sa vyhol týmto nástrahám?

Ekonomické činitele

Možnosti: Aké možnosti vyplývajú pre tvoju organizáciu z ekonomickej situácie?

Čo môžeš urobiť, aby si využil tieto možnosti?

Nástrahy: Aké hlavné nástahy sa spájajú s ekonomickou situáciou?

Čo môžeš urobiť, aby si sa im vyhol?

 

Štvrtý krok -
Analýza silných a slabých stránok tvojej organizácie

Každá organizácia má svoje silné a slabé stránky. Čím viac využívaš svoje silné stránky a kompenzuješ slabé, tým bude tvoj strategický plán ú speš nejš í .

Kým sa začneme podrobne zaoberať strategickým plánom, skúsme sa pozrieť na päť základných prvkov organizácie. Tieto prvky sa vyskytujú takmer v každej organizácii a strategický plán pomáha leaderom organizácie spojiť tieto prvky do jedného celku, ktorý je podriadený jasno vymedzenému spoločenskému cieľu. Päť základných prvkov:

1. Predstavenstvo - udáva celkový smer a vypracováva organizačné procedúry. Je tiež zodpovedné za vytvorenie pozitívneho pracoviska, kde sa účinnne riadia zdroje organizácie a programy sa správne realizujú.

2. Finančné zdroje - sú v nich obsiahnuté prostriedky pochádzajúce od členov, nadácií, podnikov, fyzických osôb, z predaja tovaru, alebo služieb a zo špeciálnych prameňov, ako lotérie a bankety. Z týchto zdrojov sa financujú programy a činnosť organizácie.

3. L udia - tvoria najcennejší zdroj organizácie. Pretože schopnosti každej jednotky zväčšujú šance na úspech skupiny, nábor a motivácia pravých ľudí je jednou zo základných úloh leaderov organizácie.

4. Programy - Jadrom každej organizácie je činnosť, alebo služby, ktoré ponúka. Najlepšia činnoť a služby sa opierajú o všetky zdroje organizácie; to znamená, že sa zhodujú so spoločenským cieľom (poslaním) organizácie, s kvalifikáciami jej členov a finančným profilom.

5. Verejná informácia/mienka - Organizácia musí informovať verejnosť nielen o konkrétnych problémoch spätých so životným prostredím, ale aj o sebe a svojej činnosti. K nástrojom, ktoré vplývajú na verejnú mienku, môžeme zaradiť o.i. články v novinách, interview pre rádio a televíziu, brožúrky a vystúpenia.

 

Analýzu silných a slabých stránok organizácie robíme na základe úvahy nad nižšie uvedenými prvkami.

 

 • Spoločenské funkcie a programy

Ako úzko sú späté programy tvojej organizácie s jej nadradenými cieľmi? Čo môžeš urobiť, aby si tieto vzťahy prehĺbil?

 

 • L udské zdroje

Máš postačujúce množstvo pracovníkov, dobrovoľníkov a členov predstavenstva? Je predstavenstvo tvojej organizácie aktívne a účinné? Môžu byť spoločenskí činitelia a kontakty využité lepšie? Je personál patrične preškolený.

 

 • Finančné a fyzické zdroje

Je tvoja organizácia v súčasnosti stabilná? Má nevyhnutné materiálne zdroje, aby mohla bežne pôsobiť? Máš k dispozícii rôznorodé mechanizmy získavania fondov?

 

 • Úloha a reputácia v štáte

Ako chápu iné skupiny (doma aj v zahraničí) tvoju organizáciu? Akú úlohu plní tvoja organizácia vo verejnej mienke doma (aj v zahraničí)?

 

 

Ná sledujú ce pracovné hárky ti pomôžu urobiť lepšiu analýzu silných a slabých stránok organizácie.

 

Poslanie a programy

Silné stránky:
Aké sú silné stránky tvojej organizácie vzhľadom na jej poslanie a programy?

Ako môžeš využiť tieto silné stránky?

Slabé stránky:
Ktoré sú najslabšie stránky organizácie vzhľadom na pr
ogramy?

Čo môžeš urobiť, aby si ich odstránil a premenil ich na silné stránky?

 

L udské zdroje

Silné stránky:
Aké sú silné stránky tvojej organizácie vzhľadom na pracovníkov, členov predstavenstva, dobrovoľníkov a kontakty?

Ako môžeš využiť tieto silné stránky?

Slabé stránky:
Ktoré sú najslabšie stránky organizácie vzhľadom na ľudské zdroje?

Čo môžeš urobiť, aby si odstránil tieto slabosti a premenil ich na silné stránky?

Finančné a materiálne zdroje

Silné stránky:
Aké sú silné stránky tvojej organizácie vzhľadom na jej materiálne a finančné zdroje?

Ako môžeš využiť tieto silné stránky?

Slabé stránky:
Ktoré sú najslabšie stránky organizácie vzhľadom na materiálne a finančné zdroje?

Čo môžeš urobiť, aby si odstránil tieto slabosti a premenil ich na silné stránky?

Úloha a reputácia v štáte

Silné stránky:
Aké sú silné stránky tvojej organizácie vzhľadom na jej úlohu a reputáciu v miestnom a/alebo štátnom meradle?

Ako môžeš využiť tieto silné stránky?

Slabé stránky:
Ktoré sú najslabšie stránky organizácie vzhľadom na jej reputáciu a úlohu?

Čo môžeš urobiť, aby si tieto slabosti odstránil a premenil ich na silné stránky?

Piaty krok -
Vytýčenie strategických cieľov

Na rozdiel od deklarácie poslania, ktoré ľuďom hovorí, čím je organizácia, ciele sú konkrétne definované body, akoby konečné etapy. Strategické ciele odzrkadľujú konkrétne vonkajšie podmienky a interné možnosti každej organizácie.

Strategické ciele sa určujú na základe kľúčových problémov vyplývajúcich z analýzy vonkajšieho prostredia organizácie a jej interných predností a slabostí. Kľúčové probémy sú najväčšou prekážkou, ktorá stojí na ceste k realizácii poslania organizácie. Strategické ciele menia tieto problémy na konkrétnu činnosť smerujúcu k ich vyriešeniu.

Kritériá správne definovaného cieľa:

 1. Zhoduje sa so spoločenskou funkciou/poslaním organizácie.
 2. Je kontrolovateľný. Je možné určiť, kedy bol dosiahnutý.
 3. Je sústredený na výsledky, nielen na činnosť.
 4. Je krátky, jednoduchý, presný a zrozumiteľný.
 5. Obsahuje sloveso, opisujúce konkrétnu činnosť.
 6. Je reálny a postačujúci. Nie je ani príliš ľahký, ani ťažký.

Pokús sa definovať strategické ciele tvojej organizácie:

Šiesty krok -
vypracovanie stratégie

V tejto etape vypracuješ stratégiu dosiahnutia svojich cieľov. Na začiatku sa vráť k hodnoteniu vonkajších a vnútorných činiteľov vplývajúcich na tvoju organizáciu. Cieľom tejto analýzy je určenie spôsobu minimalizácie rizika a maximalizácie úžitku. (Napríklad, ak je vláda tvojho štátu nestabilná, pravdepodobne sa nebudeš snažiť organizovať spoločné podujatia so štátom a nebudeš od neho očakávať výraznejšiu finančnú podporu. Ak sa dozvieš, že určitá nadácia je ochotná podporovať činnosť v oblasti tvojho záujmu, skontaktuješ sa s nadáciou). Maj na zreteli, že zapojenie rôznych osôb do procesu formulovania stratégie zaručí rôznorodý pohľad na problémy.

V tejto etape vytváraš rôzne kombinácie strategických cieľov, opierajúc sa o ich priority. Priority rôznych cieľov ti poskytnú rôznorodú stratégiu činnosti na niekoľko najbližších rokov. Jestvuje veľa spôsobov tvorenia stratégie dlhodobého plánovania. Môžeš neformálne požiadať personál a členov vedenia o podanie nápadov, ale môžeš sa tiež s nimi a s inými osobami stretnúť a zorganizovať “burzu nápadov”, kde sa rozhodnete, ako získať prostriedky. Ďalším spôsobom môže byť rozhovor s členmi iných organizácií a prevzatie ich účinného spôsobu. Používanie mnohorakých techník tvotenia stratégie je najvýhodnejším spôsobom vypracovávania alternatívnych stratégií. Ak usporiadaš schôdzu s pracovníkmi a členmi vedenia, daj si záležať na tom, aby si vytvoril priaznivú atmosféru, kde každý otvorene povie svoj názor.

Siedmy krok -
Strategické rozhodnutia

Ďalej si prezri všetky možnosti a vyber si tie najsľubnejšie a najvhodnejšie. Dobre by bolo, aby tento proces prebehol medzi vedením, pracovníkmi a členmi. Môžeš eventuálne využiť nižšie uvedené otázky, aby si zhodnotil každú z možností. Výsledky predstav celej skupine, aby sa k nim vyjadrili a prediskutovali ich.

 • Dá sa stratégia zrealizovať, keď vezmeme do úvahy podmienky činnosti a iné okolnosti?
 • Opiera sa o skúsenosti a schopnosti organizácie?
 • Akým spôsobom stratégia využíva dostupné materiálne, ľudské a finančné zdroje?
 • Konáte tak, že sa odchyľujete od programových úloh, alebo ich potvrdzujete?
 • Je činnosť v rámci stratégie zhodná so spoločenským poslaním organizácie?
 • Aké finančné a iné zdroje sú nevyhnutné, aby sa mohla zrealizovať táto stratégia? Je ekonomicky rentabilná?

 

Ôsmy krok -
Hodnotenie strategického plánu

Aby sme sa presvedčili, že plán je dobrý, po zakončení procesu plánovania, by sa mali zhodnotiť výsledky. Môžeš to urobiť rôznym spôsobom. Zapojiť osoby zvonka, aby si prečítali plán (dokument). Predovšetkým by si si mal všimnúť zhodu zvolenej stratégie s poslaním tvojej organizácie, a potom skonfrontovať s výsledkami analýzy (vnútornej aj vonkajšej). Ešte raz preanalyzuj alternatívne stratégie, či sa určite už žiadna z nich nedá využiť. Bolo by najlepšie, keby celá plánovacia skupina plus iní členovia organizácie, mali možnosť verifikovať plán.

 

Druhá lekcia -
Proces operačného plánovania

Aby sme mohli efektívne zrealizovať našu činnosť, mali by sme ju zahrnúť do operačného plánu. Takýto plán opisuje, čo treba urobiť, aby sme mohli realizovať stratégiu, kedy to treba robiť a kto to urobí. Treba tiež reálne zaznamenať odhadované výdavky na realizáciu činnosti. Pri každom úkone treba brať ohľad na:

 • čas trvania a dátum začatia a ukončenia;
 • ľudí zodpovedných za realizáciu;
 • iné angažované strany;
 • výdavky.

Prostredníctvom podrobného rozdelenia úloh a zodpovednosti ich koordinuješ tak, že budú nasledovať v patričnom poradí a v patričnom čase. Ak sa v tejto etape objavia problémy, môžeš sa slobodne rozhodnúť, ako ich zvládnuť, pretože si ešte nezačal pôsobiť.

Keď je plán hotový, ustriehni, aby pracovníci, členovia a spoločenskí činitelia mali k dispozícii požadovaný čas, prostriedky, dozor, podporu a profesionálne poradenstvo. Ak sa situácia počas realizácie zmení, realizačný plán by sa tomu mal prispôsobiť. Robenie operačných plánov a potom realizovanie činnosti podľa nich, ti dovoľuje neustále kontrolovať realizačné etapy a čas, ako aj pružne reagovať na nevyhnutné zmeny.

Pracovný hárok A ti pomôže naplánovať túto činnosť a určiť osobné potreby a výdavky s ňou spojené .(Pripájame nevyplnený plán a ná zorný plán).

 

Pracovný hárok A-1
Hárok operačného plánovania (príklad)

Úlohy

Zodpovedná osoba

Začiatok dátum

Koniec dátum

Výdavky

1. Spracovanie podľa strategického plánu úvodných nápadov týkajúcich sa organizácie, zberu starého papiera na sídlisku X

Koordinátor programu hospodárenia s odpadom

1.10.1995

1.11.1995

 • polmesačný plat koordinátora,
 • telefóny

2. Analýza všetkých možností vykonania a výpočet zisku a strát

Volontér Pavel

1.11.1995

1.12.1995

 • cestovanie,
 • telefóny,
 • konzultácie

3. Nadviazanie spolupráce s odberateľmi starého papiera

Volontér Pavel

1.11.1995

15.11.1995

 • cestovanie

4. Zorganizovanie zberu papiera na sídlisku

Koordinátor programu hospodárenia s odpadom

15.12.1995

17.12.1995

 • plagáty,
 • letáky,
 • doprava

5. Vyhodnotenie výsledkov akcie

Koordinátor programu hospodárenia s odpadom

Prvá kontrola výsledkov 1.11.1995 a ďalšie každé 2 týždne

20.12.1995 záverečné hodnotenie výsledkov akcie

polmesačný plat kordinátora

Poznámky:

 

 

 

 

 

Pracovný hárok A-2
Hárok operačného plánovania (príklad)

Úlohy

Zodpovedná osoba

Začiatok dátum

Koniec dátum

Výdavky

 

 

 

 

 

 

Tretia lekcia -
Proces tvorenia rozpočtu - základné úkony

Rozpočet je finančný plán, ktorý podrobne opisuje, koľko peňazí organizácia dostane a koľko vydá v danom období. Je to obyčajne obdobie 12 mesiacov, preto sa často použí va termín finančný rok. Malá organizácia môže mať jeden rozpočet pre celkovú činnosť. Organizácie, ktoré majú zložitejšiu štruktúru, majú rozpočty zvlášť pre jednotlivé programy, alebo oddelenia. Rozpočty plnia v riadení a plánovaní konkrétnu funkciu. Časť operačného plánu, ktorá sa týka rozpočtu, obsahuje osem etáp. Etapy sú uvedené nižšie (Wolf, 1984).

1. Urob si zoznam prianí

Využi príležitosť, ktorú ti dáva proces plánovania, a priprav si zoznam úloh, ktoré by si chcel urobiť, keby na ne boli prostriedky. Takýto zoznam by sa mal zhodovať so spoločenskými cieľmi/poslaním organizácie a strategickým a operačným plánom.

2. Urob čiastkový rozpočet tohto zoznamu

Odhadni, koľko by stálo vykonanie všetkého podľa zoznamu. Nazabudni na všeobecné výdavky, ale aj na výdavky spojené s konkrétnymi programami. Nižšie je uvedených päť otázok, ktoré ti pomôžu prideliť výdavky k jednotlivým úlohám. Je tam tiež tabuľka, ktorá ukazuje, ako sa dá vypočítať celkový rozpočet so všetkými opciami medzi optimistickým a pesimistickým variantom, ale aj najpravdepodobnejší variant.

3. Rozdeľ príjmy

Využi zoznam prianí, ktorý si si urobil na začiatku tohto cvičenia a rozdeľ očakávané príjmy medzi jednotlivé úlohy a všeobecné výdavky.

Tabuľka č. 1
Proces vypracovania rozpočtu: päť otázok

Otázka

Úvahy

 1. Aké zdroje potrebuješ?

Aké zdroje budeš potrebovať:

 • fyzické (infraštruktúra, vybavenie, materiály, telefóny, atď.);
 • osobné (systematizovaní pracovníci, volontéri)
 • finančné (peňažné)?

Snaž sa vypočítať všetky potreby týkajúce sa zdrojov nezávisle od toho, či ich máš aktuálne v organizácii. Porozprávaj sa o týchto potrebách s predstavenstvom a inými pracovníkmi.

 1. Koľko budú tieto zdroje stáť?

Na základe vlastných skúseností (alebo telefonickými rozhovormi s dodávateľmi) urči, koľko budú stáť požadované zdroje.
Nezabudni vziať do úvahy infláciu. Nezabudni, že aj získanie fondov niečo stojí.

 • Kedy budú potrebné?
 • Na základe operačných plánov, harmonogramu príjmov a výdavkov a na základe platového plánu, vypracuj harmonogram, ktorý ukáže, kedy budú patričné výdavky potrebné.Takýto harmonogram si môžeš pripravovať mesačne, štvrťročne, alebo ročne. Čím sa harmonogram týka dlhšieho obdobia, tým musí byť rozpočet podrobnejší a konkrétnejší.

 • Koho sa bude vec týkať?
 • Daj pozor, aby sa všetci, ktorých sa týkajú výdavky, zúčastnili prác - ak to bude potrebné. Je možné, že rozpočty budeš musieť predložiť už niekoľko týždňov, alebo mesiacov pred dátumom schválenia ročného rozpočtu.

 • Adkiaľ získať potrebné prostriedky?
 • Veľa prostriedkov, ktoré potrebuješ, už existuje, alebo je známy ich prameň.
  Nezabudni na možnosť využitia dobrovoľníkov a na vklady a vecné dary.

   

   

   

   

   

   

  Pracovný hárok B
  Proces vypracovania rozpočtu:

  Príklad vypracovania rozpočtu pre najlepšiu, najhoršiu a pravdepodobnú situáciu

  Program

  Prameň

  Najlepší variant
  (suma)

  Najhorší variant
  (suma)

  Pravdepodobný variant (suma)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Celkový príjem

   

   

   

   

  4. Porovnaj predpokladané výdavky s predpokladanými príjmami

  Táto etapa je často nazývaná etapou “ronenia sĺz”. Väčšina procesov plánovania plánuje viac úloh, ako je peňazí na ich realizáciu. Organizácia si musí vypracovať kritériá, podľa ktorých bude porovnávať jednotlivé úkony. Môže to byť napr. ekonomickosť, počet osôb/zvierat, ktoré obdržia pomoc, okázalosť, veľká šanca na úspech, najväčšia užitočnosť z hľadiska spoločenských cieľov/poslania organizácie.

  5. Urči si hierarchiu dôležitosti

  Stretnutia, kde sa rozhoduje o hierarchii dôležitosti, bývajú veľmi ťažké. Často prevláda nejednotnosť, čo sa týka toho, ktoré ciele a úlohy sú najdôležitejšie. Rozhodnutia, týkajúce sa priorít, musia byť zviazané nielen s peniazmi, ale aj s cieľmi/poslaním organizácie.

  6. Zaveď korektúry a uzavri bilanciu rozpočtu

  Po určení hierarchie dôležitosti zostáva ešte miesto na negociácie, opravy a záverečnú bilanciu. Dávaj pozor, aby si neprenášal “vyhradené prostriedky” (peniaze pochádzajúce z darov určených na určité úlohy) na “nevyhradené konto” (peniaze, ktoré môžu byť použité podľa uznania organizácie).

  7. Schváľ

  Daj si schváliť rozpočet patričným osobám.

  8. Kontroluj a koriguj

  Chyba, ktorej sa často dopúšťame, je predpoklad, že proces vypracovania rozpočtu sa končí schválením. Finančný rok prebieha len zriedkakedy tak, ako sa naplánoval, preto je aktívne riadenie rozpočtu počas celého roka veľmi dôležité. Ako sme už spomínali, vo 4. kapitole sú uvedené nástroje, ktoré ti pomôžu kontrolovať a riadiť rozpočet organizácie.

  Etapa vypracovania rozpočtu v procese strategického plánovania si vyžaduje prístup k mnohým informáciám, ktoré sú počas školenia nedostupné. Pracovný hárok B trochu zužuje proces vypracovania rozpočtu, aby si si mohol precvičiť prognózovanie príjmov a výdavkov, tvorenie kritérií hodnotenia a hierarchizovanie cieľov.

   

  Pracovný hárok C
  Cvičenie na vypracovanie rozpočtu

  Pri každom cieli vyznačenom na hárku A (hárok operačného plánovania) urob nasledovné:

  1. Definuj výdavky a príjmy: jednotlivé druhy výdavkov, ktoré budeš mať (reklama, prenájom zariadenia, atď.), ale aj možné príjmy (hotovosť, alebo obdržané služby).
  2. Predstav tri kritériá, podľa ktorých hodnotíš každú činnosť.
  3. Zostav predpokladané výdavky podľa ich dôlez itosti.

  Štvrtá lekcia -
  Kontrola, hodnotenie a návrhy týkajúce sa udržania plánovacieho procesu

  Kontrola, hodnotenie, správy

  Proces kontroly a hodnotenia, ktorý sprevádza strategický a operačný plán, umožňuje organizácii posúdiť priebeh prác vzhľadom k prvotným cieľom, ako aj určenie reálneho obdobia, v ktorom by sa mali objaviť výsledky. Proces kontroly a hodnotenia ti taktiež pomôže vypracovať spôsob, ako zvýšiť účinnosť plánov. Proces, ktorý si vyberieš, by mal tiež obsahovať určitú výslednú správu. Takáto metóda nám zároveň potvrdí vývoj, ktorý sme dosiahli.

  Kontrola

  Kontrola predstavuje cyklické meranie vývoja prostredníctvom konfrontácie operačných plánov s termínmi skúmania vývoja. Systém kontroly by mal odpovedať na nasledujúce otázky:

  • Ako budeš sledovať vývoj? Aké metódy použiješ?
  • Ktoré úkony budeš kontrolovať?
  • Kedy prevedieš kontrolu?

  Kontrola ti poskytne informácie o faktických výsledkoch. Vďaka kontrole je možné spozorovať rozdiel medzi plánovaným zabezpečením fondov a ich faktickým stavom.

  Hodnotenie

  Treba tiež zhodnotiť účinnosť tvojej stratégie. Hodnotenie môže byť prevedené v ktoromkoľvek prostrednom bode realizácie stratégie aj po jej realizácii. Hodnotenie by malo ospovedať na nasledujúce otázky:

  • Zrealizoval si predpokladaný cieľ?
  • Čo si sa dozvedel/naučil?
  • Použil by si tú istú základnú stratégiu ešte raz? Ak áno, zaviedol by si nejaké zmeny?
  • Efekty, ktoré si dosiahol, boli hodné výdavkov, ktoré organizácia vynaložila?

  Dobré hodnotenie je výhodné pre celú organizáciu, pretože sa takýmto spôsobom upevňuje spoločenské vedomie, čo treba urobiť, aby sa mohla realizovať určitá stratégia získavania fondov (ale taktiež, ktoré stratégie sú účinnejšie).

  Správy

  Správy obsahujú tri základné údaje:

  • opis vykonanej činnosti
  • finančný výkaz
  • výsledky hodnotenia

   

  Ak chceš zostaviť dobrú správu pred začatím realizácie plánovanej činnosti, musíš si odpovedať na nasledujúce otázky:

  • Aký typ správ je požadovaný?
  • Pre koho budú správy písané?
  • Ako budeš zbierať informácie?
  • Čo budeš k tomu potrebovať, aby si ich zostavil?

  Výsledné správy môžu byť písané pre mnohých príjemcov: personál, členov vedenia, volontérov, sponzorov, vládnu agendu, alebo agendu iných organizácií. Jazyk a štýl správ sa môže meniť v závislosti na príjemcovi. Ale aj napriek tomu, informácie, ktoré obsahujú, musia byť stále ucelené a dôkladné.

  Pracovný hárok D ti pomôže naplánovať si proces kontroly, hodnotenia a vypracovania správ.

  Pracovný hárok D-1
  Príklad zhrnutia výsledkov kontroly a hodnotenia

  Činnosť

  Predpokla-dané výsledky

  Dátum činnosti

  Dátumy, ukazovatele pre kontrolu a hodnotenie

  Skutočné výsledky

  Metóda predkladania správy

  Zdokonalenie

  Nadviazanie spolupráce so zahraničnou nadáciou a požiadanie o podporu

  Zistiť, nakoľko sú zdroje dostupné a zaujať nadáciu svojím projektom

  1. marec: kontakt s nadáciou

  Správa, či bol podaný návrh a kedy padne rozhodnutie

  Zamietnutie finančnej podpory vzhľadom na neúplný návrh

  Diskusia s vedením a pracovníkmi, ktorí sa zaoberajú projektom

   

   

   

   

   

   

   

   

  Podujatie: koncert rockovej skupiny

  Predstaviť organizáciu mladým ľuďom

  13. máj

  30. apríl: zistiť, ako prebieha predaj lístkov a taktiež zkontrolovať všetky rozhodnutia

  Lístky sú do 30. apríla takmer vypredané

  Zverejnenie informácie o koncerte a opätovné zverejnenie výsledkov

  Získať väčšiu miestnosť pre väčšie publikum

   

  Príjem 2000 zl z predaja lístkov

  do 15. mája

  15. máj: vypočítanie zisku z predaja; uvedenie výsledkov

  Zisk 2000 zl z predaných lístkov na koncert

  Stretnutia v organizácii

   

   

  Získanie iných príspevkov v naturáliách vo výške 1000 zl

  do 15. mája

  1.marec: vyhodnotenie napredovania; 1. máj: vyhodnotenie napredovania
  15. máj: spočítať výš
  ku podpory v naturáliách.

  Zisk 500 zl v naturáliách

   

  Nájsť vhodné kontaktové osoby pred určením jednotlivých stretnutí

  Pracovný hárok D-2
  Príklad zhrnutia výsledkov kontroly a hodnotenia

  Činnosť

  Predpokla-dané výsledky

  Dátum činnosti

  Dátumy, ukazovatele pre kontrolu a hodnotenie

  Skutočné výsledky

  Metóda predkladania správy

  Zdokonalenie

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zapamätaj si, že operačné plány sa môžu meniť. Je to náradie, ktoré používame v každodennej práci. Ak sa zmenili spoločenské ciele/poslanie organizácie, vonkajšie podmienky, alebo prostriedky, ktoré sú v kompetencii organizácie, zreviduj ich a zaktualizuj plány.

   

  Návrhy týkajúce sa udržania plánovacieho procesu

  Udržanie tempa zvoleného v etape strategického plánovania je nemalou úlohou. Je však možné dosiahnuť, aby plánovanie prebiehalo nepretržite, bez šturmovania.

  Elastickosť

  Asi najdôležitejšie je udržat si elastickosť v činnosti. Ako vidieť, pri neustálych vonkajších aj interných zmenách, určité modifikácie sú nevyhnutné. Ak manažéri udržújú organizáciu schopnú reagovať na zmeny, môžu mať v takomto prípade väčší osoh zo strategického plánovania.

  Využitie dátumov skúmania pokroku

  Dátumy, ktoré označujú pokrok v určitých oblastiach pôsobenia, zabezpečujú pravidelné získavanie informácií na tému plánovitej realizácie činnosti. Na základe toho sa môžeš presvedčiť, či máš v danej činnosti pokračovať, alebo máš vypracovať novú taktiku.

  K vyhodnoteniu dosiahnutého pokroku v činnosti organizácie doporučujeme ročnú kontrolu. Bežné kontroly predsalen zaručujú ľuďom zapojeným do každodennej realizácie plánu pocit bezpečnosti.

  Využitie pracovných porád

  Pravidelné pracovné schôdze môžu byť nesmierne dôležité. Ak si vedenie a personál vypracovali vlastný spôsob predstavenia a diskutovania o realizácii bežných úloh, odstraňovaní ťažkostí a riešení problémov, pričiňujú sa tým zároveň k vlastnému zaangažovaniu a zväčšeniu entuziazmu. Smernice k schôdzam sa nachádzajú v prílohe A. Tieto smernice sú vhodné aj pre organizácie, ktoré nezamestnávajú systemizovaných pracovníkov, ale ich činnosť spočíva výlučne na spoločenskej práci.

  Zhrnutie

  Strategické plánovanie objasňuje smer, ktorým sa uberá tvoja organizácia. Ukazuje ti, kde sa nachádzaš, kde by si chcel byť a ako sa tam máš dostať. Zvyšuje účinok, znižuje šance robenia chýb a užšie angažuje osoby, zapojené do tohto procesu.

  Miesto na smernice k navrhovanému plánu činnosti tvojej organizácie:

   

   

  III. kapitola
  Získavanie fondov

  Cieľ kapitoly

  Získavanie fondov je proces, prostredníctvom ktorého si organizácia vytvára potrebné príjmy. Táto kapitola vysvetľuje, ako treba hľadať vonkajšie pramene financovania, vyvíjať členské kampane, organizovať príležitostné podujatia, vystupovať s iniciatívou hospodárskej aktivity a využívať alternatívne pramene financovania.

  Základné pravidlá

  • Získavanie fondov je viac než získavanie peňazí. Je to zároveň informácia o existencii tvojej organizácie, pokus o prilákanie nových členov a potvrdenie vašej vierohodnosti medzi verejnosťou.
  • Peniaze niečo stoja; kontrola finančnej likvidity je dôležitým úkonom v procese realizácie stabilného a reálneho programu získavania fondov.

   

  Lekcie

  1. Úvod k získavaniu fondov
  2. Proces získavania fondov
  3. Stratégia získavania peňažných dotácií
  4. Príležitostné podujatia

  Schopnosti a ich využitie

  • Naučíš sa realizovať stratégiu etapy, ktorá predchádza samotné zabezpečovanie fondov.
  • Naučíš sa porovnávať výdavky a zisk, ktoré vyplývajú z rôznej stratégie získavania fondov.
  • Naučíš sa vypracovať individuálne základné vyhlásenie.
  • Oboznámiš sa s procedúrami, ktoré sa používajú v prípade darov od podnikov a nadácií.

   

  Definícia pojmov

  Základné vyhlásenie - doklad, ktorý opisuje potreby tvojich programov, ciele, aké chceš dosiahnuť, úlohy, ktoré má podporiť konkrétna dotácia a kritériá hodnotenia úspešnosti úloh, orientovaných na vopred určené ciele.

  Sponzor - fyzická osoba, alebo organizácia, ktorá ponúka technickú, finančnú, alebo inú pomoc.

  Sebestačnosť - schopnosť riadiť, realizovať a udržovať program a organizáciu v činnosti.

   

   

  Úvod

  to kapitola predstavuje niekoľko opcií získavania fondov a ponúka praktické ukazovatele, týkajúce sa výberu a použitia určitých stratégií. Tieto opcie sa týkajú rôznych foriem získavania fondov, hospodárskych aktivít a špeciálnych podujatí. Môžeš ich prispôsobiť potrebám tvojej mimovládnej organizácie. Pretože cieľom je získanie finančnej sebestačnosti, v tejto časti učebnice kladieme dôraz na vypracovanie spôsobov tvorenia stálych a pravidelných zdrojov príjmov, potrebných na realizáciu programov a udržiavanie organizácie.

  Rozhodnutie, aké mechanizmy financovania použiješ, záleží od teba. Pri čítaní tejto kapitoly zároveň uvažuj, ako by si mohol tvorivým a obšírnym spôsobom využiť spomínané nápady vo svojej organizácii. Zapamätaj si, že realizácia každého programu získavania fondov si vyžaduje čas a peňažné náklady. Cieľom je získanie väčšieho množstva prostriedkov pre tvoju organizáciu, pričom náklad na získanie fondov musí byť nižší než získaná pomoc. Peniaze nie sú jediný prostriedok, ktorý potrebujete. L udia pracujúci v tvojej organizácii a materiálne prostriedky sú jej silnou stránkou a tiež formou podpory.

   

  Prvá lekcia -
  Úvod k získavaniu fondov

  Hlavným prostriedkom, ktorý pokrýva výdavky organizácie, sú žiadosti o vklady od fyzických osôb a dotácie od podnikov a nadácií. Najžiadanejšie sú vklady v hotovosti, pretože v prípade nutnosti sa dajú okamžite použiť na pokrytie rôzneho druhu výdavkov. Vklady môžu byť vnášané formou naturálií - napr. práca, materiál, čas dobrovoľných pracovníkov, budovy, vybavenie; týmto spôsobom sa vyhýbame niektorým výdavkom v hotovosti.

  Určenie, ale aj zväčšenie základne sponzorov je veľmi dôležité, nielen z hľadiska zvýšenia verejného záujmu o ochranu životného prostredia, jeho podporu a zvýšenia záujmu o tvoju organizáciu, ale aj z hľadiska získania nezávislosti od zahraničných sponzorov. Kampane získavania fondov obyčajne umožňujú získanie fondov z ďalších prameňov, z ktorých každý nanúti organizácii konkrétne úlohy a žiadúci image.:

  • Domáce a medzinárodné nadácie - Nadácie môžu mať záujem o financovanie konkrétnych programov tvojej organizácie, ak spĺňajú platné kritériá. Takéto dary môžu byť relatívne vysoké a dlhodobé.
  • Hospodárske subjekty a podniky - V závislosti od charakteru mimovládnych organizácií, určité návrhy môžu byť domácim firmám a medzinárodným podnikom predkladané so žiadostou o vklady v hotovosti, alebo v naturáliách. Napr.: veľký výrobný závod by mohol ponúknuť miestnosti, alebo kancelárske vybavenie, ale aj finančne podporiť program, alebo administratívu tvojej organizácie. Ak charitatívna podpora nemá svoju tradíciu, dotácie môžu byť prevažne v naturáliách.
  • Fyzické osoby - Organizácia môže prostredníctvom členských kampaní, masovokomunikačných prostriedkov a osobných kontaktov nabádať jednotlivé osoby, aby vnášali vklady. Vklady môžu byť rôzne: od veľkého počtu malých darov, až po niekoľko “špeciálnych darov”, ktoré venuje neveľká skupina vybraných ľudí.
  • Vlády a samosprávy - Vláda (v tom miestna samospráva) môže mať záujem o financovanie jedného alebo niekoľkých programov organizácie, ak sa ich ciele zhodujú s jej politikou. Ale takéto financovanie môže byť jednak spojené s politickou situáciou, v súvislosti s čím môže byť menej stabilné, než by sme chceli. Pri vláde cudzích štátov obc as existujú agendy, ktoré udeľujú pomoc mimovládnym organizáciám.

   

  D alšie dve strany, ako úvod k procesu získavania fondov, predstavujú jedenásť hlavných pravidiel získavania fondov. Tieto pravidlá by mali stanoviť základ každého programu, ktorý by ste chceli úspešne ukončiť.

   

  Jedenásť hlavných pravidiel získavania fondov

  1. Musíš žiadať!

  Zriedkakedy dostaneš nejaké fondy, ak o ne nežiadaš. Dobrovoľníci a pracovníci zodpovední za získavanie fondov musia byť na to pripravení, že budú musieť prosiť o dotácie.

  2. Potrebuješ personál a finančné zdroje.

  Nahromadenie peňazí niečo stojí; vynasnaž sa, aby si mal k dispozícii fondy zodpovedajúce výdavkom na udržanie ľudí, potrebných na rozhýbanie skutočnej kampane.

  3. Zabezpeč si spoluprácu dozornej rady a predstavenstva.

  Ak má organizácia dozornú radu, alebo predstavenstvo, zabezpeč si vzájomnú spoluprácu vo všetkých štádiách procesu zbierania fondov: tj. pri vzniku nápadov, nadväzovaní kontaktov, udeľovaní pomoci, pri verejných vystúpeniach a pri účasti na špeciálnych podujatiach.

  4. Predstav svoje potreby a vysvetli svoj program.

  Sponzori chcú vedieť, či sú ich peniaze venované na dôležitý cieľ a či pôsobenie organizácie bude účinné. Musíš vedieť predstaviť potreby organizácie, jej doterajšie úspechy a to, čo nevyhnutne potrebuješ na zrealizovanie poslania.

  5. Pracuj selektívne a sústredene.

  Toto pravidlo je dôležité z dvoch dôvodov. Po prvé, ľudia predstavujú časť zdrojov a ich čas by mal byť venovaný úkonom, ktoré sú konkrétne na niečo zamerané. Začínaj od malých vecí a reálnych cieľov. Umožní to personálu a dobrovoľníkom dosiahnuť výsledky. Snaž sa nerobiť priliš veľa, alebo nerobiť všetko naraz. Po druhé, vyberaj si tých ľudí, na ktorých sa obraciaš so žiadosťou o pomoc; niektorí sponzori môžu byť pre tvoju organizáciu vynikajúcim partnerom, ale iní zasa vôbec.

  6. Vedz, čo potrebuješ a konkrétne konaj.

  Členovia organizácie a dobrovoľníci by mali veľmi dobre vedieť, koľko peňazí je potrebných na činnosť organizácie. Potenciálni sponzori sa často zaujímajú o celkový charakter činnosti, nielen o jeden program, ktorý podporujú. Predstav sponzorom, pokiaľ sa dá čo najzreteľnejšie, ten úsek celkového plánu, ktorý budú podporovať. Nejasno predstavené prosby o pomoc sa často končia menšími dotáciami. Urči konkrétnu sumu, ktorú žiadaš.

  7. Buď tvrdohlavý.

  Ak sa kampaň obracia k verejnosti prostredníctvom rozhlasu, tlače, alebo televízie, zapamätaj si, že jedno vystúpenie nestačí. Naplánuj si kampaň, ktorá bude trvať dostatočne dlho, tak, aby sa tvoje poslanie dostalo k tej časti verejnosti, o ktorú má š zá ujem.

  8. Konaj profesionálne.

  Ak pôsobíš kompetentne a pracuješ zorganizovane, môžeš si byť istý, že si ťa vypočujú a vzrastú tiež tvoje šance na konkrétnu pomoc.

  9. Buď konzekventný.

  Počas celého roka musíš udržiavať pravidelné spojenie s individuálnymi sponzormi a verejnosťou. Dozri na to, aby sa o tvojej organizácii a jej kampaniach zameraných na získanie prostriedkov, po celý čas verejne hovorilo a písalo.

  10. Hovor “ďakujem”.

  Keď sa ukážu jednotlivé dotácie, osobne sa za ne poďakuj. Ak bola celková kompaň úspešná, hovor o tom v tlači, rozhlase, alebo v televízii, poďakuj verejnosti za podporu.

  11. Kým začneš, zhodnoť si situáciu.

  Kým začneš, pouvažuj o všetkom, čo by ti mohlo prekážať na ceste k úspešnej kampani. Nedaj sa príliš uniesť svojim ambíciám a nezačínaj kampaň na získanie fondov, ak ju nemôžeš doviesť do konca. Začínaj malými vecami a postupom času budeš schopný zminimalizovať riziko a skonštatovať, ktoré metódy sú najviac prispôsobené tvojim možnostiam.

   

  Riaď sa pri zabezpečovaní fondov týmito 11 pravidlami a uvidíš, že výrazne vzrastú aj tvoje možnosti získavania prostriedkov.

   

   

  Druhá lekcia -
  Proces získavania fondov

  Kým začneš so stratégiou, alebo úlohami zameranými na zabezpečenie fondov, musíš urobiť analýzu, čo bude musieť tvoja organizácia do tohto procesu investovať a čo v jeho dôsledku získa. Nižšie uvedené otázky ti pomôžu urobiť si takúto analýzu. Ak ti úlohy zaberú príliš veľa z tvojich zdrojov, pouvažuj o inej opcii.

   

  Analýza pred začiatkom zabezpečovania fondov - otázky

  1. Aké je poslanie tvojej organizácie? Čo chcete dosiahnuť? Ako vyjadríš váš cieľ 25 (alebo aj menej) slovami?
  2. Kým sú vaši klienti? Komu slúžite? Kto má ešte úžitok z vašich programov?
  3. Ktoré geografické oblasti obsluhujete?
  4. Kto ešte robí to, čo vy? Existuje možnosť pomýliť si niekoho s vami?
  5. Čím sa odlišujete od skupín spomínaných v b.č. 4?
  6. Máte dlhodobý strategický plán? Je spojený s krátkodobými programovými plánmi? Sú tieto plány základom pre zabezpečovanie fondov, alebo len naháňate peniaze?
  7. Má tvoja organizácia systém vypracovania rozpočtu a systém účtovníctva?
  8. Aké máte aktuálne finančné pramene a sumy? Sú to fondy vyhradené, alebo nevyhradené?
  9. Akú nehotovostnú podporu dostáva tvoja organizácia?
  10. Aké majú členovia organizácie skúsenosti v zabezpečovaní fondov?
  11. Akú finančnú sumu potrebujete? Aký typ financovania hľadáte - všeobecnú podporu činnosti organizácie, alebo pomoc pre konkrétne programy? Ako dlho trvá získavanie nových spôsobov financovania?
  12. Aké prostriedky môžete venovať na akciu zabezpečovania fondov - hotovosť, dobrovoľníkov, členov predstavenstva, vybavenie, atď.?

   

  Vypracovanie a realizácia stratégie zabezpečovania fondov

  Ak dôjdeš k záveru (na základe otázok v analýze), že zabezpečovanie fondov je pre tvoju organizáciu dobrým východiskom, môžeš si vypracovať reálnu stratégiu. Vypracovanie a realizácia takejto stratégie obsahuje šesť etáp.

   1. Určenie účelu zbierky
   2. Príprava zoznamu potenciálnych sponzorov
   3. Sformulovanie základného vyhlásenia
   4. Výber stratégie
   5. Vypracovanie pracovného plánu a rozpočtu

   

  1. etapa -
  určenie účelu zbierky

  Prvou etapou je určenie cieľa (napr. konkrétna suma) na určitý časový úsek - obyčajne 1 rok. Takýto cieľ by mal zohľadňovať nasledujúce dva činitele:

   

  1. Cieľ by sa mal vždy opierať o reálne potreby. L ahšie je členom predstavenstva, alebo dobrovoľníkom prosit o peniaze, ak vedia, že sú pre nich absolú tne nevyhnutné, napr. na pokrytie časti ročného rozpočtu, alebo realizáciu programu redukcie znečisteného ovzdušia. Musíš vedieť, čo naozaj potrebuješ!
  2. Cieľ by sa mal opierať o reálny odhad, koľko fondov môže organizácia vyzbierať za určitý čas. Opieraj sa o skúsenosti z minulých rokov. Ak predpokladáme, že iné konštanty zostanú také isté, akcia by mala byť na takej istej úrovni, ako v minulosti. Pozri sa na minulé kampane a skús odhadnúť sumu peňazí, akú sa ti podarí získať za rovnaký čas. Vezmi do úvahy všetky dôležité zmeny v stupni inflácie, ako aj vplyv recesie, či nezamestnanosť a skoriguj svoju predpoveď.

   

  Keďže si zhodnotil už predchádzajúce kampane zabezpečovania fondov, situačné činitele a “zvláštne okolnosti”, ktoré majú vplyv na úspech programu, môžeš reálne odhadnúť schopnosti svojej organizácie pri zabezpečovaní fondov.

  List č. 1
  Model plánovania zabezpečovania fondov

  Model plánovania

  Činitele

  pred
  3 rokmi

  pred
  2 rokmi

  v minulom roku

  cieľ v
  tomto roku

  cieľ na
  2 roky

  cieľ na
  3 roky

  Požadovaná kvóta

   

   

   

   

   

   

  Percento

  Vzrast/Pokles

   

   

   

   

   

   

  Sponzori:

  • počet priateľov prispievajúcich vkladom
  • počet podnikov prispievajúcich vkladom
  • atď.

   

   

   

   

   

   

  Priemerná výška daru

  • priatelia
  • podniky
  • atď.

   

   

   

   

   

   

  Dodatočné informácie

   

   

   

   

   

   

  Rozpočet

   

   

   

   

   

   

  Počet zamestnancov

   

   

   

   

   

   

  2. etapa -
  priprav zoznam potenciálnych sponzorov

  Keď už vieš, koľko peňazí musíš žiadať, porozmýšľaj, koho o ne poprosíš. Tvoje myslenie musí byť teraz zorganizované a strategické; čo bude efektívnejšie - nájsť 1000 osôb, z ktorých každá dá po 5 zl, alebo radšej 50 osôb, ktoré dajú po 100 zl. Je možné, že môžeš poprosiť jednu osobu o 1000 zl a dve iné o 2000. Kde hľadať týchto sponzorov? Štyri hlavné pramene sú:

   • fyzické osoby
   • podniky
   • nadácie
   • vláda a samospráva (alebo fondy, ktoré dotujú).

  Pre každého z týchto sponzorov jestvuje špeciálna stratégia získavania fondov; 3. lekcia tejto kapitoly obsahuje konkrétne informácie.

  Pri robení zoznamu potenciálnych sponzorov, informuj sa vo všetkých možných prameňoch. Pýtaj sa nielen pracovníkov a členov svojej organizácie, ale aj iných mimovládnych organizácií, svojej rodiny, priateľov. Využi tieto názory a urob zoznam v piatich skupinách: fyzické osoby, podniky, nadácie, vláda a zahraniční sponzori. Priprav zoznam pre každého sponzora, nezávisle od toho, akú neveľkú sumu od neho očakávaš. Ku každému sponzorovi sa správaj ako ku človeku a nie len ako k bodu zoznamu.

  Sponzorská karta s rozmermi 15 x 20 cm by mala byť pre teba postačujúca; farebné karty ti pomôžu pri klasifikácii skupín sponzorov (napr. podniky na zelených kartách, fyzické osoby na ružových kartách). Ak je to možné, tieto informácie uskladni v počítači. Sponzorské karty môžu obsahovať niektoré z týchto informácií:

   • názov/meno, adresa, č. tel/fax
   • povolanie
   • kontaktová osoba
   • záujem o financovanie
   • dary v minulom roku
   • cyklus financovania, dátum podania návrhu
   • kontakty s členmi predstavenstva a členmi tvojej organizácie

   

   

  Karty sponzorov

  Nižšie uvádzame dve názorné karty sponzorov, každá z nich obsahuje odlišné množstvo informácií.

  Pri robení zoznamu sponzorov, porozmýšľaj, ktorý z nich bude pre tvoju organizáciu dobrým sponzorom. Sponzormi sa stanú len tí, s ktorými budeš v stálom kontakte. Rozhodni sa, aký druh vzťahov potrebuješ:

  - krátkodobé alebo dlhodobé, blízke alebo letmé; urči si kritériá, podľa ktorých budeš vyberať tých pravých.

  Názorná Karta sponzora č.1

  Meno:

  Adresa:

  tel/fax:

  Kontakt: (organizácia) Postavenie:

  Predchádzajúce dary:

  (rok a výška)

  Dátum posledného kontaktu:

  Nasledujúci plánovaný kontakt:

  Vzťahy s pracovníkmi/vedením organizácie:

  Iné záujmy

   

  Názorná Karta sponzora

  Meno:

  Adresa:

  Telefón:

  Predchádzajúce dotácie pre organizáciu (výška/dátum):

  Pracovník, alebo člen vedenia, ktorý najlepšie pozná sponzora:

  Poznámky, týkajúce sa záujmov sponzora:

  Kto nadviazal kontakt so sponzorom? Kedy? Obsah stretnutia?

  Plánovaná požiadavka:

  Nasledujúci krok v kultivovaní procesu (kto? kedy?):

  Kto odovzdá dar? Kedy?

  3. etapa -
  sformuluj základné vyhlásenie

  Kým sa spojíš s ktorýmkoľvek sponzorom zo zoznamu, musíš si usporiadať svoje myšlienky a pripraviť vyhlásenie, ktoré bude vyjadrovať: prečo sú tvoje programy potrebné, aký cieľ by si chcel dosiahnuť, ktoré úlohy podporí dotácia a ako zmeráš úspech týchto úloh a realizáciu určitého cieľa. Veľa z toho sa napísalo už v poslaní a v strategickom pláne tvojej organizácie.

  Vyhlásenie slúži rovnako cieľu zabezpečovania fondov, ako aj informácii o činnosti organizácie. Keď už bude vyhlásenie sformulované, celý obsah, alebo len jeho časť, môžu byť využité pri príprave brožúr, ročných výkazov, listov, referátov a ponúk.

  Aj napriek tomu, že príprava vyhlásenia je náročná na čas, informácie, ktoré obsahuje, sú veľmi nápomocné. Vyhlásenia predstavujú súbor cenných informácií, ktoré môžeš posielať potenciálnym sponzorom, môžeš ich pripájať k žiadostiam zaslaným podnikom a nadáciám, alebo ich môžeš využiť na šírenie informácií o organizácii. Rozsah vyhlásenia závisí od potrieb.

  Vyhlásenie musí vždy obsahovať odpoveď na nasledujúce otázky:

   • Čo robí tvoja organizácia?
   • Aké sú jej dejiny?
   • Prečo je najlepšia z tých, ktoré sa hodia na vykonanie tejto úlohy?
   • Aké úlohy, alebo programy chce organizácia realizovať?
   • Akým spôsobom jej môže sponzor pomôcť?
   • Aký osoh z toho bude mať sponzor, životné prostredie a spoločnosť?

  Vyhlásenie obyčajne obsahuje:

   • definí ciu poslania;
   • definíciu problémov a úloh, ktorými sa zaoberáte;
   • krátke dejiny a úspechy organizácie;
   • význam a iné dôležité vlastnosti programu;
   • opis programu/úlohy (spolu s odhadom potrieb, odôvodnením, resumé);
   • ekonomická efektívnosť programu;
   • profil zamestnania (ak je to podstatné)
   • rozpočet;
   • zoznam členov predstavenstva a rady;
   • opis prijímaných darov, alebo výška súm;
   • osoh pre (potenciálneho) sponzora;
   • zoznam iných sponzorov.

  Je vhodné uviesť údaje na tému predchádzajúcich kampaní. Racionálne dôkazy hovoria sami za seba a ľudia radi počujú, že ich peniaze sú investované múdro a užitočne. Zamysli sa, či by nebolo dobre uviesť v materiáloch štatistické údaje, ktoré by sa mohli nachádzať aj vo vyhlásení. Nové mimovládne organizácie nebudú schopné zhromaždiť takéto informácie, ale mali by začať s ich zbieraním, určite po nich siahnu v budúcnosti (Vineyard a McCurley,1987):

  • Percento peňazí, ktoré idú bezprostredne na pomoc klientom/programy;
  • Počet dobrovoľníkov v organizácii, alebo zapojených do programu;
  • Množstvo a hodnota pracovného času dobrovoľných pracovníkov;
  • Zoznam aktuálnych sponzorov
  • Percento príjmov vypracovaných vo vlastnej réžii (napr. zúročené bankové účty);
  • Prospešné zmeny v kampaniach v priebehu niekoľkých rokov.

  Dostatočne zavčasu pripravené vyhlásenie ti ušetrí čas, keď ťa sponzori poprosia o informácie, ktoré sa v ňom nachádzajú, alebo keď bude potrebné uviesť ich v návrhu. Vyhlásenie môžeš tiež zaslať, v prípade, že ťa individuálne osoby, alebo masovokomunikačné prostriedky požiadajú o základné informácie týkajúce sa organizácie a jej činnosti.

  4. etapa -
  výber stratégie

  Po určení konečných príjmov a príspevkov od sponzorov, bude potrebné vypracovať stratégiu preniknutia ku každej zo skupín potenciálnych sponzorov. Práve v tomto momente bude veľmi výhodné vrátiť sa k poslaniu a/alebo strategickému plánu, aby ste sa presvedčili, či sa stratégia získavania fondov opiera o vopred vyhlásené základné ciele organizácie. Tvoja stratégia môže obsahovať jeden, alebo aj viac z nasledujúcich prostriedkov: žiadosti k podnikom, návrhy voči nadáciám, členskú kampaň, hospodárske opatrenia a špeciálne podujatia.

  Po vytvorení určitého množstva stratégií je dobre ich porovnať, používajúc pritom niekoľko kritérií. Tieto kritériá medziiným obsahujú:

  • Čas potrebný na zhromaždenie informácií, plánovanie a žiadosť o fondy;
  • Pracovnú pohotovosť ľudí, ktorí vykonávajú jednotlivé úlohy;
  • Peniaze potrebné na začiatok činnosti a jej ďalší priebeh;
  • Podrobné technické kvalifikácie, ktorými disponujete;
  • Ekonomickú efektívnosť stratégie;
  • Obmedzené možnosti získavania fondov;
  • Potenciálny zisk netto;
  • Stabilitu zdroja príjmov;
  • Najhoršie, čo sa môže stať;
  • Najlepšie, čo sa môže stať;

  5. etapa -
  vypracovanie pracovného plánu a rozpočtu

  D alším krokom je príprava pracovného plánu a rozpočtu, nevyhnutných k realizácii tvojej stratégie. Spomeň si na analogický proces v kapitole Strategické plánovanie, kde sa pracovný plán týka úloh a ľudí za tieto úlohy zodpovedných; rozpočet sa vzťahuje na výdavky.

  Pracovný plán by mal obsahovať množstvo úloh, ktoré musí vykonávať tvoja skupina pre získavanie fondov. Nižšie uvádzame niektoré z nich. Samozrejme, ak chceš, môžeš si tento zoznam prispôsobiť k potrebám svojho pracovného plánu. Prostredníctvom tohto zoznamu sme ti chceli ukázať, aké úkony budeš musieť vykonať, aby si získal fondy. Keď sa už sám zapojíš do programu získavania fondov, budeš mať určite nové nápady, ktoré môžeš začleniť do programu, ktorý si vypracoval.

  1. Urob zoznam potenciálnych sponzorov a priprav karty sponzorov.
  2. Snaž sa o verejnú podporu ľudí, ktorí majú všeobecnú úctu.
  3. Skoordinuj využitie dobrovoľníkov.
  4. V súvislosti s akciou získavania fondov, priprav vš etok materiá l, určený na rozširovanie.
  5. Zašli ďakovné listy každému, kto akokoľvek, hoci aj minimálne, prispel.

  Každý program získavania fondov si vyžaduje vlastný rozpočet, ktorý určuje zdroje príjmov a výdavky. Štvrtá kapitola obsahuje podrobné informácie na tému prípravy rozpočtu. Zapamätaj si, že ťa zaujímajú čisté príjmy, po odpočítaní výdavkov spojených s každou kampaňou získavania fondov, a nie hrubý príjem celej organizácie. Nadácie, ale aj iní sponzori, môžu mať veľmi podrobné požiadavky, týkajúce sa dotácie, ktorú sami priznali: môže sa napr. ukázať, že máš značné prostriedky na iniciovanie konkrétnej akcie, ale chýbajú ti finančné prostriedky na bežné výdavky organizácie. Vždy sa presvedč, či sponzor nemá nejaké zvláštne požiadavky, týkajúce sa účtovníctva.

  Tretia lekcia -
  Stratégia získavania peňažných dotácií

  Najvšeobecnejšou stratégiou získavania fondov je požiadanie o peňažnú podporu. Táto lekcia vám ponúka stratégiu podávania žiadostí do nadácií, podnikov, zahraničným sponzorom a vláde; uvádzajú sa tu tiež spôsoby získavania prostriedkov prostredníctvom členských kampaní.

   1. Dotácie od nadácií
   2. Dotácie od podnikov
   3. Zahraniční sponzori
   4. Finančná podpora vlády/samosprávy (v materskej krajine)
   5. Členské kampane

  Dotácie od nadácií

  Nadácie vznikajú ako mimovládne organizácie, ktoré financujú fyzické osoby, alebo podniky, a ich úlohou je podpora dobročinných akcií. Každá nadácia má svoju sféru pôsobnosti a záujmov. Aby ste dostali z nadácie prostriedky, musíte urobiť osem nasledujúcich krokov:

  1. krok - Rozhliadni sa

  Rozhliadni sa medzi jestvujúcimi nadáciami, aby si si mohol vybrať tie, ktoré by mohli byť najvhodnejším kandidátom na sfinancovanie tvojich programov. Ak ťa zaujímajú zahraničné nadácie, nadviaž s nimi bezprostredný kontakt - listom, alebo telefonicky. Môžeš tiež osloviť väčšie domáce mimovládne organizácie (alebo organizácie-sprostredkovateľov v materskej krajine nadácie) a požiadať ich o informácie, adresy a kontakty. Príloha C predstavuje zoznam potenciálnych prameňov financovania.

  2. krok - Zoznám sa s požiadavkami

  Po zidentifikovaní potenciálnych nadácií zoznám sa s ich podrobnými požiadavkami, o.i.:

  • aké úlohy obyčajne financujú
  • cykly a termíny financovania
  • termíny schvaľovania žiadostí
  • či pokrývajú bežné výdavky
  • požiadavky týkajúce sa výkazov
  • iné požiadavky, ak sa vyskytujú v medzinárodných reláciách.

  Môžeš si uľahčiť prácu tým, že využiješ informácie získané pri 1. a 2. kroku a zapíšeš ich do “Evidenčnej karty nadácie”, ktorej vzor je na nasledujúcej strane.

   

   

  Evidenčná karta nadácie

  Názov nadácie:

  Adresa:

  Telefón:

  Fax:

  Bežné financ né prostriedky:

  Výška dotácie v minulom roku:

  Výška dotácie:

  Programy/finančné témy nadácie:

  Geografické obmedzenie:

  Iné obmedzenie:

  Mená, kontakty s predstavenstvom nadácie:

   

  Termín na podávanie žiadostí o pridelenie fondov:

  Termín schválenia:

  Vzor žiadosti:

  Tvoji ľudia, ktorí môžu slúžiť ako kontaktové osoby a môžu ťa protežovať:

   

  Doterajšie skúsenosti s nadáciou:

   

  3. krok - Nadviaž kontakty

  Nadviaž telefonický, alebo písomný kontakt s nadáciou a popros ich o informácie. Súčasne naznač, že máš záujem o dotáciu. Úvodný list by mal:

  • byť krátky, vecný a pozitívny;
  • žiadať o pokyny k sformulovaniu žiadosti, k oblasti záujmu/financovania a prosiť o iné nevyhnutné informácie;
  • obsahovať mená osôb spojených s nadáciou, ktoré poznajú tvoju organizáciu a jej program;
  • mať osobný charakter, týkajúci sa oblasti záujmov a starostlivosti nadácie - nikdy neposielaj obežník!

   

  4. krok - Popros o stretnutie

  Ak je to možné, popros o polhodinové stretnutie s predstaviteľom nadácie, počas ktorého môžeš širšie predstaviť svoju organizáciu a jej činnosť. Môžeš to urobiť takým spôsobom, aby organizácia zapadala do rámca záujmov nadácie. Pravdepodobne budeš chcieť načrtnúť, koľko peňazí budeš potrebovať. Nemusíš ešte podať formálnu žiadosť; mal by si tu však nechať iné informácie, napr. brožúru. Ak je to medzinárodná nadácia, môžeš navrhnúť, že prídeš v určenom dni a pohovoríte si o vzájomných záležitostiach a eventuálnom návrhu.

  Kým pôjdeš na stretnutie, zopakuj si všetko, čo chceš povedať vo vzájomnom rozhovore. Niektoré body sa mohli objaviť už v prvom telefonickom rozhovore, alebo v liste:

  • Urči si cieľ návštevy a žiadosti;
  • Opíš projekt, na ktorý hromadíš prostriedky;
  • Objasni, v čom sa projekt zhoduje s filantropickými cieľmi nadácie;
  • Zdôvodni sumu, o ktorú žiadaš;
  • Objasni osoh, alebo hodnotu, ktoré tvoj projekt prinesie;
  • Objasni, prečo je práve tvoja organizácia predisponovaná k úspešnému vykonaniu projektu;
  • Povedz, kto bude riadiť projekt a uveď kvalifikáciu tohto človeka;
  • Opíš, ako svedomite a rozumne je projekt naplánovaný a ak je to vhodné, uveď autora plánu;
  • Objasni výsledné procedúry, ktoré budú nadáciu informovať a opýtaj sa, či sú pre nich postačujúce;
  • Nechaj spoločníkovi kópie článkov o tvojej organizácii.

  Počas stretnutia pozorne počúvaj; môžeš takto získať dôležité informácie, ktoré potom uveď v žiadosti. Ak nadácia nemá záujem o tvoju žiadosť, opýtaj sa ich na inú nadáciu, na ktorú by si sa mohol obrátiť.

   

  5. krok - Priprav si žiadosť

  Priprav profesionálnu, dobre napísanú žiadosť, kde vezmeš do úvahy záujmy a požiadavky nadácie, ale samozrejme len vtedy, keď je to nevyhnutné. Nestrácaj čas na písanie žiadosti, ak nadácia nemá záujem o tvoj návrh. Niektoré nadácie používajú na žiadosti konkrétne formuláre; iné zasa vyžadujú dodržiavanie určitých smerníc. Jednako však žiadosť musí byť prispôsobená k jednotlivým potrebám každej nadácie. Aj napriek tomu, že fondy schvaľuje pravdepodobne predstavenstvo, žiadosť by mala byť zaslaná konkrétnej osobe.

  Obvykle sa žiadosť skladá z nasledujúcich častí:

  • Základné informácie: názov organizácie, adresa, tel/fax, koordinátor programu.
  • Skrátená žiadosť: obsah projektu, výdavky a termíny.
  • Úvod: opis organizácie, dejiny, poslanie, ciele a dosiahnuté úspechy.
  • Určenie problému: opis a dokumentácia problémov.
  • Ciele.
  • Pracovný plán.
  • Metodológia hodnotenia: opis metódy a merných ukazovateľov.
  • Rozpočet.
  • Financovanie: uvedenie prostriedkov, z ktorých bude projekt financovaný po vyčerpaní dotácie.

   

  6. krok - Stráž si žiadosť

  Sleduj osud žiadosti a daj pozor, aby nadácia mala k dispozícii všetky potrebné doklady a materiály.

   

  7. krok - Priprav a zašli správu, týkajúcu sa projektu a rozpočtu

  Ak projekt získal fondy, dozri na to, aby boli načas zaslané dobre napísané správy o projekte a rozpočte. Akékoľvek žiadosti o ďalšie dotácie by mali byť zaslané v súlade s harmonogramom nadácie o prideľovaní dotácií, samozrejme až po vopred zaslaných bežných a záverečných správach.

   

  8. krok - Informuj nadáciu

  Zašli nadácii ročné správy, aby si ich poinformoval o napredovaní prác, aj keď to nie je formálne požadované.

   

   

  Získavanie fondov od nadácií: nadväzovanie kontaktov

  Uvádzame dva vzory listov so žiadosťou o podporu nadácie. Sú to iba príklady - používaj jazyk a štýl, ktoré sú charakteristické pre tvoju organizáciu.

  VZOR LISTU

  Dátum

   

  Meno

  Titul

  Názov nadácie

  Adresa

   

  Vážený pán/Vážená pani (meno):

  Vďaka doporučeniu (meno osoby, ktorá má kontakty s nadáciou) obraciam sa na Vás vo veci dvoch veľmi zaujímavých záležitostí, ktorých sa ujala naša organizácia(názov).Pripájam krátky opis oboch projektov, ako aj opis (názov tvojej organizácie). Veľmi vďačne by som vám doručil aj ďalšie informácie, keby ste to uznali za potrebné.

  Obidva projekty, ktoré predstavujeme, sa budú realizovať (oblasť), v oblasti, ktorá je charakteristická (najbohatšia biologická rôznorodosť), (alebo) (názov ohrozeného druhu), (alebo) (iná dôležitá vlastnosť, ktorá má celoštátny význam).

  Závažným bodom týchto projektov je účinná ochrana (dôležitá vlastnosť) pri súčasnom zavedení vyváženej techniky obrábania pôdy miestnym obyvateľstvom. (Napíš krátku vlastnú charakteristiku cieľa projektu).

  Podarilo sa nám z našich vnútorných zdrojov a od miestnych firiem ušetriť určité prostriedky, tak, ako sme to uviedli v rozpočte projektu. Táto podpora potvrdzuje našu snahu, ako aj angažovanosť spoločnosti (štát) o ochranu prírody. Dotácia vo výške (požadovaná suma) od (názov nadácie) by zohrala kľúčovú úlohu v zabezpečení dostatočných prostriedkov na realizáciu vznešených úloh oboch projektov.

  Ak potrebujete ďalšie informácie, prosím Vás, aby ste so mnou, alebo s (meno inej osoby) nadviazali kontakt. Dovolím si Vám zatelefonovať o dva týždne, aby sme sa dohodli ohľadom oblasti záujmu Vašej organizácie, ohľadom podrobných požiadaviek, týkajúcich sa fondov a eventuálneho stretnutia na prediskutovanie oboch projektov.

  S pozdravom

  Meno

  Titul

   

   

  Zabezpečovanie fondov z nadácií: udržovanie kontaktov

  VZOR LISTU

  Dátum

  Meno a priezvisko

  Titul

  Názov nadácie

  Adresa

  Milý (meno, ak sa to už hodí):

  Už tri roky (názov nadácie) významne podporovala (názov programu), našu poprednú iniciatívu, zameranú na spojenie ochrany prírodných zásob - dôležitých z hľadiska ekológie - s ekonomickým rozvojom miestneho obyvateľstva. (Pri opísaní projektu použi patričný jazyk).

  Dovoľujem si zaslať ti ďalšiu cyklickú správu o realizácii projektu spolu so žiadosťou o ďalšiu podporu v roku 1993. Dúfam, že správa, ako aj naša žiadosť ukážu, nakoľko nám záleží na ďalšom pokroku. Program je v súčasnosti v kritickom bode: prechádzame z čisto terénnej práce k využitiu získaných skúseností v niekoľkých dodatočných iniciatívach. Program na rok 1993 obsahuje (opíš v krátkosti program).

  My všetci, ktorí pracujeme v (názov organizácie) sme veľmi vďační (názov nadácie) za Vašu ochotu podporovať novátorské a dôležité iniciatívy v oblasti ochrany prírody. Aj napriek tomu, že náš program je už pokročilý, Vaša podpora je pre nás naďalej dôležitá, pretože sa neustále snažíme poradiť si s novými úlohami v tejto oblasti, ktoré sú pre nás veľkou výzvou.

  Čakám na Tvoju odpoveď týkajúcu sa našej žiadosti a som pripravený odpovedať na všetky otázky v súvislosti so správou.

  Ešte raz Ti ďakujeme za doterajšiu pomoc a za prerokovanie našej žiadosti na rok 1993.

  S pozdravom

  Meno

  Titul

   

  Ako nedostať peniaze

  Okrem osvedčených spôsobov zabezpečovania prostriedkov, existujú aj vyskúšané spôsoby, ako NEdostať peniaze, alebo odmietnuť financovanie. Nižšie uvedený zoznam sa ti môže zdať hlúpy, ale profesionálne nadácie tvrdia, že takéto veci sa naozaj stávajú (Vineyard a McCurley, 1987)!

  1. Prekrúť názov nadácie/meno sponzora.
  2. Rob dojem lajdáctva a dezorganizácie.
  3. Chovaj sa tak, akoby ti dotácia patrila.
  4. Žiadaj nereálne termíny.
  5. Rozprávaj o projekte mdlo a nepresvedčivo.
  6. Sústreď sa na lákanie peňazí a nie na získanie prostriedkov.
  7. Pokúšaj sa vymáhať dotácie zastrašovaním sponzorov.
  8. Pokúšaj sa odvolávať na pocit viny sponzorov.
  9. Dokáž, že nepoznáš základné fakty o svojej organizácii.
  10. Pokúšaj sa urobiť zo sponzora hlupáka.
  11. Neover si sponzora.
  12. Zabudni požiadať o peniaze.
  13. Modlikaj.
  14. Oneskoruj sa na stretnutia.
  15. Podaj žiadosť PO termíne.
  16. Žiadaj niekoho, kto nemá právo rozhodovať.
  17. Žiadaj to, čo nie je potrebné.
  18. raj ďalej, aj keď tvoj čas už uplynul.

   

  Ako stratiť zdroj financovania

  Nadácia bude rozhodovať o ďalšom financovaní činnosti tvojej organizácie na základe predchádzajúcich skúseností a kontaktov s vami. Uvádzame niekoľko praktických rád, čo by si NEmal robiť.

  1. Preveď šek na svoje konto a neoznám nadácii, že si dostal peniaze. Nadácia bude aj tak vedieť od banky, že ste ich dostali.
  2. Neregistruj svoje výdavky v ich rozpočtoch.
  3. Neposielaj načas finančné výkazy.
  4. Neuvádzaj vo finančných výkazoch presné čísla; uvádzaj približné údaje, alebo zaokrúhlené čísla.
  5. Ak ti nadácia pripomína, že si sa oneskoril s výkazom, odpíš, že si nemal možnosť pripraviť výkaz na určený termín. Dodaj, že celá byrokracia nemá význam a je to len strata času, ktorý by bolo lepšie využiť na dôležitejšie veci, akými sa vaša organizácia zaoberá.
  6. Neposielaj výkaz, len žiadosť o ďalšie prostriedky.

   

  Dotácie od podnikov

  Dotácie môžu pochádzať od malých, miestnych podnikov, miestnych pobočiek veľkých podnikov, veľkých korporácií, alebo nadácií, ktoré sponzorujú podniky. Efektívnym spôsobom získania fondov na konkrétne programy, alebo podporu organizácie, môže byť obrátenie sa na tieto inštitúcie.

  Tak, ako v prípade iných metód zabezpečovania fondov, aj v tomto je veľmi dôležité rozvíjanie kontaktov a vzťahov s ľuďmi. Jedným zo spôsobov, ako zaujať podnikateľov a ľudí zo samosprávy, ale aj udržať ich osobný záujem, je zapojiť ich do práce vo vedení organizácie. Nazabúdajme, že častokrát sú to ľudia, ktorí nám môžu ponúknuť svoju pomoc a pravdepodobne majú tiež prístup k podnikovým fondom. Pred začiatkom kampane by bolo dobre zistiť, aké filantropické záujmy majú miestne podniky. S ohľadom na predstavenstvo, majiteľov a verejnú mienku, každá firma má nejaké ciele, ktoré by chcela podporovať. Obráť sa na tie firmy, ktoré budú mať podľa teba záujem o financovanie činnosti tvojej organizácie.

  Kroky, ktoré sú súčasťou kampane zameranej na podniky, sa podobajú krokom, podľa ktorých konáš v prípade nadácií. Kým zašleš list, môžeš si pohovoriť o záujmoch firmy s niektorým z jej vyšších úradníkov. Pomôže ti to sformulovať úvodný list, v ktorom sa zameráš na konkrétny nápad, alebo projekt. Okrem toho ti môžu pomôcť osobné kontakty s predstaviteľmi podniku, ktoré sprostredkoval váš riaditeľ, alebo člen predstavenstva. Po úvodnom stretnutí by si mal zaslať listy s dodatočnými informáciami, alebo úplnú žiadosť.

  Aby si sa ľahšie rozhodol, či podnik bude vhodným sponzorom, môžeš uvážiť niekoľko otázok (podľa Russell Betts, “Inštitučné mechanizmy v zabezpečovaní fondov pre indonézske dobrovoľné organizácie”, Development Alternatives, 1986).

  • Jestvujú nejaké negatívne dôsledky prijatia fondov od konkrétnej firmy? Napr., ak má podnik ekologicky pochybnú povesť, nebudú ťa iní činitelia z tvojho prostredia kritizovať, že si prijal “znečistené” peniaze?
  • Nakoľko sa podnik zaujíma o problémy životného prostredia? Má pocit spoločenskej zodpovednosti? Ak áno, dá sa usmerniť? Akým spôsobom podnik podporoval organizácie, zaoberajúce sa ochranou životného prostredia? Majú predstavitelia podniku pocit, že sa zapojili do ochrany životného prostredia?
  • Ako vidí firma úlohu tvojej organizácie vo veci ochrany životného prostredia?
  • Aké sú v súčasnosti podnety pre súkromnú a zorganizovanú filantropiu v oblasti podpory ochrany životného prostredia? Aké podnety by mohli pomôcť v obdržaní väčšej pomoci od podnikov? Je možné vytvoriť lobby na podporu vzniku takýchto podnetov?

  Ochota podnikov poskytnúť finančnú a materiálnu pomoc závisí od všeobecnej ekonomickej klímy, úrovne dôvery k budúcnosti, spoločenského vedomia problémov a príjmov, ktorými podniky disponujú? Aká je aktuálna situácia v týchto oblastiach?

  D alej uvádzame príklady dvoch listov do podnikov, so žiadosťou o financovanie. Nezabudni, že sú to len vzory; akýkoľvek list od tvojej organizácie by mal odzrkadľovať váš vlastný jazyk a štýl.

  Získavanie fondov od podnikov: Nadväzovanie kontaktov

  VZOR LISTU

   

  Dátum

   

  Meno a priezvisko

  Titul

  Názov podniku

  Adresa

   

  Vážený pán/Vážená pani (priezvisko)

   

  Píšem Vám v súvislosti s veľmi zaujímavou možnosťou zúčastniť sa konštruktívnej činnosti v nezvykle dôležitej veci pre ochranu životného prostredia, o ktorej by (názov firmy) mala vedieť.

   

  [V jednom, alebo dvoch odstavcoch vysvetli celú záležitosť.]

   

  Dúfam, že nás (firma) podporí v činnosti, ktorá sa týka (problém, alebo otázka). [V krátkosti opíš projekt.] Potrebujeme Vašu pomoc! Základné fondy na podporu tohto vážneho problému pochádzajú z našich vlastných prostriedkov, ktoré sme využili až do krajnosti.

  Vaša podpora by bola veľmi potrebným podnetom.

   

  Dovoľujem si pripojiť posledný ročný výkaz a širšie informácie o projekte. Veľmi rád by som sa s Vami stretol v termíne, ktorý Vám najviac vyhovuje, aby sme sa mohli porozprávať o našej činnosti a možnostiach zapojenia do nej aj (firma).

   

  Zavolám Vám v priebehu dvoch týždňov, aby sme si mohli dohodnúť termín.

   

  S pozdravom

   

  Meno a priezvisko

  Titul

   

   

  Získavanie fondov od podnikov: Udržanie kontaktov

  VZOR LISTU

   

  Dátum

   

  Meno a priezvisko

  Titul

  Názov podniku

  Adresa

   

  Vážený/á (meno, ak je to už vhodné)

   

  Po našom včerajšom príjemnom stretnutí, kde sme diskutovali o našej iniciatíve (názov projektu) smerujúcej k (činnosť, alebo cieľ), pripájam žiadosť, ktorá tento problém podrobne opisuje.

   

  Ako som už povedal na našom stretnutí, základné prostriedky na tento projekt pochádzajú z našich vlastných zdrojov (alebo uveď sponzora). Tento projekt však nemôže byť zrealizovaný bez pomoci zvonka, hlavne ak (jeden, alebo dva aspekty, ktoré môžu byť pre firmu obzvlášť zaujímavé) má úplne využiť potenciálne možnosti. Preto ťa prosím, aby (firma) uvážila možnosť venovať nám sumu vo výške (koľko je potrebné) na podporu realizácie tohto dôležitého projektu.

   

  Vďačne Ti doručím všetky dodatočné informácie, ktoré môžeš potrebovať a onedlho Ti zavolám, aby som vedel, čo si o našej žiadosti myslíš.

   

  Počítame s budúcou spoluprácou (firma) v oblasti ochrany životného prostredia v (región/štát).

   

  S pozdravom

   

  Meno a priezvisko

  Titul

   

  Zahraniční sponzori

  Okrem medzinárodných nadácií môžu existovať aj iní zahraniční sponzori, na ktorých sa môžete obrátiť o bezprostrednú pomoc. Veľa rozvinutých štátov udržuje programy pomoci, ktoré zahrnujú rovnako financovanie ochrany životného prostredia, ako aj iné podobné úlohy.

  Prístup k zahraničným sponzorom môžete získať prostredníctvom medzinárodných firiem, cestovných kancelárií, veľvyslanectiev vo vašom štáte alebo v iných štátoch vo vašom regióne, ale aj prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré majú informácie o zahraničných sponzoroch. Snáď by ste mohli zorganizovať v miestnom hoteli pohostenie pre zahraničných podnikateľov, alebo turistické skupiny. Takéto podujatie by sa dalo využiť na vysvetlenie určitých ekologických problémov, na predstavenie vlastnej organizácie a diskusiu o spôsobe udeľovania pomoci.

  V niektorých prípadoch môžu zahraničné dotácie vplývať prostredníctvom sprostredkujúcej organizácie. Takáto organizácia to pre vás ochotne urobí aj bez dodatočného poplatku; môže to byť dobrý partner pri ďalšej činnosti tvojej skupiny.

  Ak berieš do úvahy fondy z agencie pre pomoc vláde cudzích štátov (napr. Americká agencia pre medzinárodný rozvoj), nazabudni, že výkazovosť a iné požiadavky môžu byť problematické. Kým sa rozhodneš pre tento druh pomoci, oboznám sa so všetkými možnými restrikciami a požiadavkami. Prístup k prostriedkom vládnej agencie sa obyčajne získa prostredníctvom veľvyslanectva, alebo konzulátu daného štátu v tvojom štáte. Teda najprv sa musíte spojiť s veľvyslanectvom, aby ste získali informácie o formách pomoci a či vôbec takáto forma pomoci existuje.

  Financovanie vládou (vlastného štátu)

  Ak berieš do úvahy financovanie z vládnych zdrojov, odpovedz na nasledujúce otázky, aby si si ozrejmil potenciálne možnosti a prekážky.

  • Akú úlohu podľa štátu zohrávajú domáce skupiny zaoberajúce sa ochranou životného prostredia? Ako vidí štát úlohu hospodárskeho sektora v riešení problémov životného prostredia?
  • Vidí vláda perspektívu spolupráce medzi týmito dvoma sektormi?
  • Aké dozorné funkcie by chcela vláda plniť voči pôsobnosti mimovládnych organizácií v prospech životného prostredia? Voči takej istej pôsobnosti podnikov? Voči spolupráci medzi dvoma sektormi?
  • Aké vzťahy môžu vzniknúť medzi takou pôsobnosťou a doterajšou činnosťou, ktorú sponzoruje, alebo podporuje vláda?
  • Aké podnety by mohla dať vláda na promovanie takejto činnosti (napr. daňové úľavy, alebo oslobodenie od daní)?
  • Aké možnosti pôsobenia pripúšťa vláda? Aké obmedzenia používa voči mimovládnym organizáciám, ktoré pôsobia paralelne s vládnymi programami (alebo s nimi konkurujú)?
  • Na ktorých stupňoch byrokracie sa vládne obmedzenia prejavujú obzvlášť ostro? Nakoľko sú pevné, alebo pružné?

  Bez ohľadu na to, či sú vládne zdroje prístupné, alebo neprístupné, pouvažuj o spolupráci s vládou nad programami, ktoré by priniesli obojstranný úžitok. Je možné, že sa vaše rôznorodé schopnosti navzájom doplnia a súčasne sa znížia náklady tvojej organizácie.

   

  Členské kampane

  Členovia - sú to fyzické, alebo právnické osoby (napr. podniky), ktoré vstupujú do organizácie (obvykle zaplatením členských príspevkov), aby získali konkrétny úžitok, vyplývajúci z členstva. Členská kampaň - je to činnosť, organizovaná za účelom rozšírenia členskej základne. Kampaň zahrnuje výber potenciálnych členov, určuje oblasť pôsobenia, ktorá ich môže prilákať do organizácie a sprostredkúva kontakty, účelom ktorých je navrhnutie členstva.

  Hlavný úžitok, aký vyplýva z členstva je príslušnosť k organizácii, ktorá pôsobí v oblastiach, ktoré človek považuje za dôležité a chce ich podporovať. Niektoré členské programy obsahujú dodatočné výhody, ako napríklad bezplatný vstup do prírodných rezervácií, pozvánky na stretnutia, terénne výpravy a inné podujatia a veľmi často aj predplatné bulletinu. Na rozdiel od náhodných, alebo sporadických podporovateľov, členovia za finančnú pomoc dostávajú určité výhody.

  Členstvo sa obvykle obnovuje každý rok a výhody vyplývajúce z členstva zanikajú, ak daná osoba nezaplatí ďalší členský príspevok v priebehu niekoľkých týždňov, alebo mesiacov od termínu “výročia” získania členstva.

  Členské príspevky môžu byť atraktívnym spôsobom vytvárania príjmov v rámci tvojej organizácie. V niektorých organizáciách je zvyšovanie a udržovanie členstva možné a dôležité z nasledujúcich dôvodov (podľa Allen Morganovej - Získavanie fondov pre organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia”).

  • Získané príjmy nie sú vyhradené a môžu byť využité podľa uznania organizácie.
  • Noví členovia zvyšujú podporu tvojej záležitosti a sú potenciálnou významnou politickou silou.
  • Jednotliví členovia výrazne konštatujú, že mienia neustále podporovať tvoju organizáciu, na rozdiel od jednorazových sponzorov.
  • Ako vyplýva zo skúseností jednotlivých skupín, asi 20 % členov venuje dodatočné dary.
  • Členovia môžu tvoriť osobnú základňu pri nábore dobrovoľníkov pre iné organizačné činnosti, alebo akcie zabezpečovania fondov.

   

  Táto časť obsahuje:

  • Možnosť realizácie členskej kampane
  • Realizácia členskej kampane
  • Nábor členov
  • Predlžovanie členstva a evidencia

   

  Možnosť prevedenia členskej kampane

  Členská kampaň - je to činnosť zameraná na zväčšenie členskej základne. Zahrnuje tiež výber potenciálnych členov, určenie oblasti pôsobenia, ktorá môže prilákať do organizácie nových ľudí a sprostredkúva kontakty, ktorých účelom je navrhnutie členstva. Aby si sa rozhodol, či je členstvo dobrým nástrojom na zabezpečovanie fondov pre tvoju organizáciu, musíš si zvážiť tri činitele: organizačné zdroje, konkurenciu a trh.

  Aby si si získal a udržal silnú členskú základňu, po prvé musí š reprezentovať niečo dôležité a po druhé, musíš vedieť dosahovať výsledky. Sú to veci, ktoré najviac lákajú nových členov. Musíš sa tiež vedieť dohovoriť s ľuďmi, tak, aby pochopili dôležitosť problému, ktorým sa zaoberáš. Predovšetkým musíš vedieť:

  • účinne predstaviť svoju vec v masovokomunikačných prostriedkoch, bulletinoch, alebo v iných publikáciách
  • žiadať o pomoc maximálny počet ľudí.

  Na kontrolu kartoték a členských príspevkov sú potrebné patričné účtovnícke systémy. Bude potrebné vypracovať aj systém účtovania členských príspevkov, ktorý bude obsahovať aktuálny zoznam členov.

  Ak iné skupiny, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia, ponúkajú podobné služby a tak isto poberajú členské príspevky, musíš si jasno povedať, čo výnimočné je v činnosti tvojej organizácie. Pokús sa dozvedieť, či sa iným skupinám darí - a prečo?

  Nakoniec sa prizri samotnému trhu. Ak aj iné mimovládne organizácie ponúkajú členstvo, bude ti ľahšie k nemu nakloniť potenciálnych členov tvojej organizácie. Ak ste v štáte prvou organizáciou na členskom základe, budeš musieť ľudí presviedčať o hodnote samotnej organizácie, ale aj o myšlienke členstva.

  Okrem toho bude pravdepodobne potrebné vysvetliť pálčivé potreby, ako aj hodnotu organizácie. Vždy je ľahšie nahovárať k členstvu jednotky (aj spoločnosť ako celok), ktoré chápu závažnosť činnosti pre životné prostredie.

  Treba tiež uvážiť určitú právnu a logistickú stránku veci:

  • Platia zákony, ktoré upravujú prijímanie členov a vyberanie príspevkov?
  • Sú poštový systém a iné komunikačné prostriedky natoľko výkonné, aby umožnili stály kontakt s členmi?
  • Do akej miery bude nákladné udržať stále listové spojenie s členmi?

  Realizácia členskej kampane

  Príjem je prvoradým kritériom v realizácii členskej kampane. Začni od reálneho odhadu počtu ľudí, ktorí by mali záujem o členstvo. Potom odhadni výdavky - pretože, ako každá iná kampaň získavania fondov, aj članská kampaň môže byť drahá.

  Výdavky spojené s udržovaním členstva zahrnujú poštovné, publikovanie bulletinov a správ a odpovede na otázky členov. (Podľa skúseností niektorých skupín, tieto výdavky predstavujú 15-30% hrubého príjmu.)

  Je veľmi dôležité, aby ste odhadli všetky výdavky, ktoré prichádzajú do úvahy, v tom aj čas pracovníkov pred začiatkom kampane. Príjem vytvorený takýmto spôsobom častokrát neprekračuje investovanú sumu.

  Okrem možnosti získania fondov, existujú aj iné dôvody, prečo je dobre mať členov. Ide o utvorenie solídnej základne, ktorá podporí tvoju záležitosť. Členovia môžu byť hovorcami dôležitých problémov (napr. píšu listy vláde a dožadujú sa v nich zákonodarných reforiem). Okrem toho, začiatok členskej kampane môže zvýšiť spoločenské vedomie o existencii vašej organizácie. Členov môžeš tiež požiadať o neplatenú prácu, alebo iný druh angažovania sa.

   

  Nábor členov

  Uvádzame niekoľko pokynov týkajúcich sa nových členov:

  • Zisti, akých máš v súčasnosti členov. Akého druhu ľudia podporujú tvoju organizáciu? Zisti si mená doterajších členov a pracovníkov, v tom aj mená predstavenstva.
  • V členskej kampani využívaj profesionálnych pracovníkov; zapoj ich do práce už v prvých štádiách.
  • Daj všetkým pocítiť, že vec je súrna.
  • Presvedč potenciálneho člena, že od neho môže veľa záležať.
  • Pomáhaj si sugestívnymi textami a fotografiami.
  • Zosobni svoju “scénu”: zaveď hrdinov a čierne charaktery, obete a vykorisťovateľov - primerane k publiku.
  • Udržuj záujem nových členov a informuj ich.

  Keď ti telefonujú, alebo píšu ľudia s prosbou o informácie, pošli im spätne prihlášku.

   

  Predĺženie členstva a evidencia

  • L ahšie a lacnejšie sa udržuje stály člen, ako získava nový. Nasledujúce veci majú vplyv na možnosť predĺženia členstva:
  • Zašli prihlášku hneď po prvom stretnutí.
  • Zašli formulár predĺženia členstva na výročie zapísania sa do organizácie,
  • Osobne informuj o prijatí za člena a zasielaj ďalšie informácie.
  • Pozývaj nových členov na pohostenie, ktoré pripravilo predstavenstvo vo vašom sídle, alebo na iné podujatia.

   

  Na kontrolu členských kampaní je nevyhnutná evidencia. Nezávisle od toho, či vedieš evidenciu na evidenčných kartách podobných ku sponzorským kartám, v počítači, alebo inou formou, zoznam musí byť vždy aktuálny.

   

   

  Štvrtá lekcia -
  Špeciálne podujatia

  Špeciálne podujatia môžu byť cenným spôsobom doplňovania príjmov z iných zdrojov. Nemôžeš sa však spoliehať iba na ne. Aj napriek tomu, že veľa organizácií a ich aktivisti ich radi pripravujú, špeciálne podujatia zaberajú pracovníkom a činiteľom pomerne veľa času. Okrem toho môžu byť drahé a v konečnom dôsledku si vyžadujú viac výdavkov, než obnáša reálny zisk. Preto treba tieto podujatia pripravovať veľmi svedomite a všetky finančné potreby musia byť podrobne určené. Kľúčom k úspechu špeciálneho podujatia je zabezpečenie, čo najväčšieho množstva prostriedkov, ešte pred jeho konaním.

   

  Špeciálne podujatia môžu:

  • byť pre organizá ciu zdrojom nových dobrovoľníkov;
  • rozvíjať kolektívnu prácu medzi pracovníkmi a členmi predstavenstva;
  • zväčšiť spoločenskú odozvu a záujem o tvoju organizáciu, ako aj záujem o jej činnosť a problémy;
  • pomáhať dobrovoľníkom cítiť sa v organizácii ako doma.

   

  Existuje neuveriteľné množstvo špeciálnych podujatí rôzneho druhu, ktoré môže tvoja organizácia zorganizovať; nižšie uvádzame niekoľko príkladov. Kým sa rozhodneš pre nejaké z nich, posúď a over si, či sú vhodné a sl ubujú úspech - zohľadňujúc pri tom silné stránky organizácie, trh, klientov, konkurenciu a pracovné podmienky.

   

   

  Daj si zvláštny pozor pri plánovaní špeciálnych podujatí; určite nechceš, aby sa prelínali s inými dôležitými záväzkami organizácie, národnými či miestnymi sviatkami, alebo iným veľkým špeciálnym podujatím, ktoré organizuje iná skupina.

  Názorné príklady nápadov na špeciálne podujatie

  Uvádzame niekoľko špeciálnych podujatí, ktoré by mohla pripraviť tvoja organizácia.

  • “Adaptuj kúsok prírody” (zviera, zem, strom)
  • Trh darovaných umeleckých diel
  • Dražba tovaru a služieb
  • Trh s vlastnými pečenými výrobkami (pečivo, zákusky)
  • Plavby na výletných lodiach
  • Trh kníh
  • Benefičné vystúpenia slávnych ľudí
  • “Deň upratovania”
  • Piknik
  • Koncerty
  • Tanečné večierky
  • Pohostenia
  • L udové zábavy (etnické skupiny, folklór)
  • Podujatia pri príležitosti hlavných sviatkov
  • Jarmoky
  • Spoločné podujatia so známou firmou, obchodnou sieťou, hotelom, alebo novinami
  • Divadelné a bábkové predstavenia
  • Lotérie
  • Recitály
  • Sponzorované preteky, behy, alebo plavecké preteky
  • Výpredaj prečítaných kníh

  Zorganizuj u seba burzu nápadov a snaž sa nájsť nápady na iné podujatia, ktoré by mohla pripraviť tvoja organizácia.

  Otázky spojené s určením ceny lístkov na špeciálne podujatia

  Keď vyberieš určitý typ podujatia, pravdepodobne bude treba určiť cenu lístkov. Treba brať pri tom do úvahy nasledujúci zoznam desiatich okolností.

  1. Koľko by sme chceli zarobiť?
  2. Aké vplyvy sú prijateľné, berúc do úvahy veľkosť obce, mestečka?
  3. Aký je ekonomický štatút nášho publika?
  4. Koľko zaplatili ľudia za podobné podujatia v priebehu posledných dvoch rokov? Koľko platili za naše podujatia?
  5. V čom spočíva výnimočnosť našich podujatí?
  6. Za čo budú musieť ešte ľudia zaplatiť, aby sa mohli zúčastniť nášho podujatia: nocľah, strava, atď.?
  7. Akým spôsobom môžeme zvýšiť príjem v priebehu podujatia (napr. predaj tričiek)?
  8. Ako môže vysoká cena ovplyvniť mienku o nás a o našej organizácii?
  9. Aké sú vlastné náklady podujatia?
  10. S akou sumou peňazí môžeme rizikovať na výdavky spojené s organizovaním podujatia? Aké budeme mať straty, ak nedosiahneme predpokladaný príjem?

  Úspech špeciálnych podujatí vo veľkej miere závisí od spoločenského ohlasu, aký vyvolali. Aby ste si zabezpečili čo najväčšiu publicitu v masovokomunikačných prostriedkoch, pomôžte si zaslaním informácie do patričných masmédií (Vineyard a McCurley, 1987). Nie všetky špeciálne podujatia si vyžadujú dodržanie celého nasledovného zoznamu, vyber si tie body, ktoré sú vhodné pre tvoju organizáciu.

  Harmonogram informovania masovokomunikačných prostriedkov

  • 6-10 týždňov pred podujatím: zašli poštou pozvánky, alebo oznámenia.
  • 4 týždne pred: daj oznámenie do rozhlasu a televízie, ak ich prijímajú bezplatne.
  • 3 týždne pred: uverejni oznam o podujatí v novinách.
  • 2 týždne pred: postaraj sa o to, aby vyšiel článok o podujatí, alebo ľuďoch, ktorí sa ho zúčastnia.
  • 1-2 týždne pred: daj oznam do miestnych denníkov a týždenníkov.
  • Predchádzajúci deň: zaplať širokú propagáciu podujatia; zabezpeč novinárom sprievodcov
  • Týždeň po podujatí: Uverejni materiál o výsledkoch podujatia; masovokomunikačným prostriedkom zašli ďakovné listy za pomoc v propagácii podujatia.

   

  Pozvánky, ktoré posielaš, majú propagačný charakter. Mali by obsahovať patričné množstvo detailov, tak, aby sa každý mohol bez problémov zúčastniť podujatia, ktoré organizuješ. Ak to nie je výnimočné podujatie, ľudia si nedajú veľkú námahu, aby získali dodatočné informácie. Ale ak pozvánky budú obsahovať nasledujúce informácie, ľudia nebudú mať problémy zúčastniť sa tvojho podujatia.

   

   

   

  Informácie do pozvánky:

   

  Dátum:

  Hodina:

  Miesto:

  Cena:

  Sponzorujúca organizácia:

  Miesto a termín predaja lístkov:

  Názov podujatia:

  Hostiteľ podujatia (jedna osoba):

  Informácie na č. tel/fax:

  Ako sa prihlásiť:

  Na koho vypísať šeky (v štátoch, kde sú šeky v bežnom používaní):

  Krátky opis významu podujatia:

  Krátky opis programu (harmonogramu) podujatia:

  Požadované oblečenie:

  Daňová úľava (v štátoch, kde môžu fyzické osoby počítať s daňovou úľavou, v prípade finančnej podpory mimovládnych organizácií):

  Možnosť dobrovoľnej práce, alebo vplatenia dotácie:

   

   

  Nezabudni, že špeciálne podujatia môžu byť príjemné. Snaž sa vypracovať presný rozpočet a tvorivo rozmýšľaj: pomôže ti to zvýšiť príjmy.

   

   

   

   

   

   

   

  Piata lekcia -
  Podnikateľská činnosť

  Na rozdiel od peňažných dotácií, kde darca nič za ne neočakáva, podnikateľská činnosť predstavuje výmenu hodnôt, alebo tovarov medzi tvojou organizáciou a spoločnosťou. V tejto lekcii sa venujeme dvom typom podnikateľskej činnosti:(1) Marketing a poskytovanie licencií; (2) Ekoturistika.

  Marketing a udeľovanie licencií

  Veľa mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany životného prostredia si vypracovalo tvorivé spôsoby zabezpečovania prostriedkov, spočívajúce v marketingu trhových výrobkov, alebo poskytovaní licencie na použitie ich názvu a firemnej značky na výrobkoch, ktoré vyrobili iné firmy. Najvšeobecnejšie príklady predstavuje vydávanie a predaj kníh, turistických sprievodcov a kalendárov, alebo predaj reklamných výrobkov, takých ako plagáty, tričká, odznaky, čiapky a iné. Okrem toho, že vznikajú príjmy, marketing a poskytovanie licencie na tovar sa pričiňujú k propagácii tvojej organizácie, jej znaku a veci, pre ktorú pracujete. Poskytovanie licencie umožňuje mimovládnym organizáciám, ktoré majú obmedzené prostriedky, taktiež spolupracovať s inými firmami a výrobcami, tak, aby si vytvorili príjem z predaja.

  Niektoré skupiny pôsobiace v oblasti ochrany prírody zašli ešte ďalej, organizovaním obchodnej kampane týkajúcej sa lesných výrobkov (tkaniny a ovocie), alebo výrobkov umeleckého remesla miestnych obyvateľov.

  Overí sa marketing a poskytovanie licencií aj v tvojej organizácii?

  Tak, ako pri každom inom podnikaní, aj tu musíš počítať s rizikom. Pred začiatkom marketingovej alebo licenčnej kampane je potrebné usporiadať niekoľko interných stretnutí v organizácii, aby sa prediskutovali určité koncepcie a následky vyplývajúce z budúcej podnikateľskej činnosti. Občas mimovládne organizácie angažujú príliš veľa organizačných zdrojov a venujú príliš veľa času marketingu, alebo reklamnej kampani, ktoré neprinášajú dostatočné pŕíjmy. Analýza marketingovej alebo licenčnej kampane musí odpovedať na nasledujúce otázky:

  • Zhoduje sa podnikanie s poslaním tvojej organizácie?
  • Neprebehne podnikanie na úkor inej činnosti?
  • Máme prístup k informáciám o trhu? Ako ich môžeme získať?

   

  Formy hospodárskej činnosti

  K licenčným dohodám, alebo dohodám týkajúcim sa využitia autorských práv môže dô jsť len vtedy, ak názov, alebo firemná značka tvojej organizácie, sú pre výrobcov a iné firmy v prípade verejného rozširovania atraktívne. Výrobca platí mimovládnej organizácii určité percento z tržby za právo používania jej názvu a/alebo firemnej značky. Obyčajne mimovládna organizácia dostáva 5-10%, čo môže tvoriť významný zdroj príjmov.

  Formálna dohoda je dôležitá z týchto dôvodov: (1) ochrany firemného názvu/značky; (2) zabezpečenia poplatkov za využívanie autorských práv; (3) definitívneho potvrdenia používania firemného názvu/značky a sprievodných nápisov na výrobkoch.

  Keď uvažuješ o spoločnej hospodárskej činnosti, nemysli len na zisk, ale rozhodne aj na to, aký obraz si tvoja organizácia vytvorí v očiach spoločnosti. Chceš, aby si t a spájali s konkrétnou firmou? Nie sú jej výrobky škodlivé pre životné prostredie?

   

  Ekoturistika

  Je to turistika spojená s poznávaním prírody a podporuje ochranu životného prostredia troma spôsobmi: (1) vytváraním fondov na ochranu určitých oblastí; (2) vytváraním pracovných možností pre ľudí žijúcich v okolí chránených oblastí; (3) poskytovaním vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia. Pod ekoturistikou obyčajne rozumieme návštevu pomerne čistých prírodných oblastí. Jej konkrétnym cieľom je výskum alebo obdivovanie krajiny, divých rastlín a zvierat, ale aj prejajov miestnej kultúry (týkajúcich sa minulosti a súčasnosti). Za posledných niekoľko rokov vzrástol záujem o tento druh turistiky (viď Elizabeth Boo, Ekoturistika: možnosti a nástrahy; WWF, 1990).

  Rozvoj ekoturistiky je obyčajne závislý od spolupráce mnohých strán, takých, ako: vláda, miestna samospráva, miestne obyvateľstvo, správa parkov alebo ich strážnici, iní pracovníci chránených oblastí, cestovná kancelária a občas miestne mimovládne organizácie pôsobiace v ochrane životného prostredia a prírody.

   

  Skupiny pôsobiace v ochrane životného prostredia môžu čerpať výhody z ekoturistiky niekoľkými spôsobmi.

  • Môžu mať príjem z turistických sprievodcov, alebo iných služieb, ktoré ponúkajú cestovným kanceláriám, alebo samotným chráneným oblastiam.
  • Prí jem mô z e priniest aj predaj výrobkov týkajúcich sa ochrany prírody, napr. tričká, publikácie a iné, cestovným kanceláriám a návštevníkom.
  • Zvýšenie spoločenského vedomia a zväčšená finančná podpora chránenej oblasti môžu vyvolať ďalšiu reklamu problému, ktorým sa zaoberá ekologická organizácia.

  Miestne hospodárstvo môže čerpať z ekoturistiky nasledujúce výhody:

  • Ekoturistika, ako rozvojová vetva hospodárstva, je žiadúca pre všeobecný rozvoj hospodárstva.
  • Turistický trh vkročil do danej oblasti, čo predstavuje minimalizáciu nákladov;
  • Ekoturistika môže byť iniciátorkou tvorenia chránených oblastí, ktoré sa vďaka nej stanú ekonomicky sebestačnými oblasťami;
  • Ekoturistika pomáha v diferencovaní hospodárstva prostredníctvom tvorenia alternatívnych možností zamestnania, trhov a služieb;
  • Hospodárska činnosť a hospodársky rozvoj môžu byť stimulované aj v odizolovaných vidieckych oblastiach.

  Z druhej strany, ak je ekoturistika nadmerne využívaná, môže to mať negatívny ekologický dosah na chránené oblasti. Pobyty turistov a výhody s tým spojené, môžu byť len sezónne. Okrem toho, časť zisku, ktorú si nechávajú cestovné kancelárie, je obyčajne vyššia, než tá, ktorá zostáva miestnemu obyvateľstvu a chráneným oblastiam. Ekoturistika nebýva obvykle pre mimovládne ekologické organizácie tou pravou metódou na dosiahnutie relatívne vysokých neobmedzených príjmov.

  Je pre tvoju organizáciu rozvoj ekoturistiky vhodný?

  Organizovanie, riadenie a podpora programov, týkajúcich sa ekoturistiky, si vyžaduje veľké množstvo práce. Na dôvažok, do takýchto programov je zapojených veľa strán. Preto musí tvoja organizácia počítať s kolektívnou prácou a nutnosťou uzavretia dohôd o spolupráci s vládou a domácimi alebo zahraničnými cestovnými kanceláriami.

  Ak si sa rozhodol pre podnikanie v ekoturistike, presvedč sa, či je táto činnosť v súlade s poslaním tvojej organizácie a s inými cieľmi. Jasno si uvedom presný cieľ programu, týkajúci sa ekoturistiky: rast spoločenského vedomia; ochrana prírodného prostredia; a/alebo dosiahnutie príjmu.

  Ako každá nová činnosť, aj program týkajúci sa ekoturistiky musí byť hodnotený v kontexte slabých a silných stránok organizácie, ako aj zdrojov, ktoré má k dispozícii. Nevyhnutné budú také investície, ako práca kancelárie, čas pracovníkov a iné výdavky, ktoré môžu byť vysoké. Čím máš od začiatku viac zdrojov na podporu tejto iniciatívy, tým máš väčšie šance na úspech.

  Musíš tiež pouvažovať nad niekoľkými právnymi a logistickými otázkami:

  • Nakoľko je stabilná vláda v štáte? Úspech ekoturistiky vo veľkej miere záleží od faktickej, alebo ľuďmi chápanej politickej stability, (ktorá je obyčajne chápaná ako činiteľ bezprostredne spätý s osobnou bezpečnosťou turistu).
  • Nakoľko je silná vaša valuta? Úspech turistiky záleží od kurzu valút. Ak je valuta tvojho štátu relatívne slabá v porovnaní s jenom, dolárom, alebo so západoeurópskymi valutami, pomerne ľahko sa ti bude ekoturistika predávať.
  • Existuje postačujúca infraštruktúra na podporu programu ekoturistiky? Hostia musia mať k dispozícii ubytovanie a dopravné prostriedky, eventuálne treba predstaviť plán ich zabezpečenia. Ak tvoja organizácia nie je pripravená na kapitálové investície v infraštruktúre, je možné, že sa ti podarí spojiť sily s miestnou cestovnou knceláriou a začnete spolu podnikať v ekoturistike.

   

  Plánovanie ekoturistiky

   

  Proces plánovania ekoturistického programu sa skladá z piatich etáp:

  1. Získaj informácie o situácii najbližšej rezervácie, alebo inej chránenej oblasti.
  2. Definuj predpokladanú úroveň a profil.
  3. V spolupráci s patričnými partnermi urči stratégiu rozvoja ekoturistiky.
  4. Vypracuj plán rozvoja ekoturistiky v regióne a pošli ho všetkým, čo majú oň záujem.
  5. Urči si predpokladané výsledky.

   

  Každá z týchto etáp smerujúcich k vypracovaniu dobrého programu a k možnosti jeho vykonania, si vyžaduje veľké pracovné úsilie a koordináciu. Preto by mal byť tento proces patrične rozvedený, samozrejme podľa tvojich potrieb.

   

  Šiesta lekcia -
  Alternatívne finančné stratégie

  Účinok ktorejkoľvek stratégie zabezpečovania fondov je závislý od kultúrnych noriem, hospodárskych podmienok, vládnych ústav a technickej úrovne. Stratégie riadenia financií, ktoré sú opísané v tejto lekcii, nemusia byť použité práve v tvojej organizácii.

  Ekokonverzia zadĺženia

  Ekokonverzia zadĺženia spočíva v tom, že určitá časť zahraničného zadĺženia je eliminovaná za investície v domácej valute na programy smerujúce k zlepšeniu hospodárenia nerastným bohatstvom v štáte dlžníka. Príprava takejto výmeny je zložitý proces a vyžaduje si spoluprácu vlád, bánk a súkromných organizácií. V každom štáte vyzerá situácia inak, v závislosti od nasledujúcich činiteľov:

  • priorít vlády;
  • možnosti získať pomoc zo zahraničia;
  • situácie mimovládnych organizácií v štáte;
  • postoja bánk;
  • výšky zadĺženia.

  Prvým krokom v príprave ekokonverzie zadĺženia je rozpoznanie situácie, či vôbec takáto možnosť v danom štáte existuje. Len taká organizácia, ktorá má solídnu operačnú základňu, ktorá dokáže spolupracovať s mnohými stranami v komplikovaných otázkach, týkajúcich sa financií a riadenia, môže uvažovať o ekokonverzii.

  Špeciálne dary

  Stáva sa, že súkromné osoby chcú darovať vysokú sumu. V takomto prípade je vhodné, aby člen vedenia, alebo spoločenský činiteľ osobne navštívil hojného darcu. Vysoké dary od fyzických osôb sa nazývajú špeciálny dar. Dobre zorganizované kampane na získavanie špeciálnych darov priniesli maximálny príjem pri minimálnych výdavkoch. Kľúčom k úspechu takejto kampane je účasť členov organizácie a iných vplyvných osô b miestneho obyvateľstva, ktorí sú ochotní obetovať svoj voľný čas a energiu. Ak sa nám podarilo získať špeciálneho darcu, je pre udržanie dobrých vzájomných vzťahov potrebná naša osobná angažovanosť, napr. zasielanie neformálnych listov,ktoré informujú darcu o realizovaní programu.

  Iné finančné mechanizmy

  Okrem mechanizmov, ktoré sme už opísali, skupiny pôsobiace v ochane prírody, používajú množstvo iných stratégií získavania prostriedkov na činnosť ich organizácie. Uvádzame krátky opis niektorých možností.

  1. Nájom služieb

  Prepisovanie textov na editoroch, školenia, prenajímanie xera, to sú najčastejšie ponuky niektorých mimovládnych organizácií, ktoré predkladajú iným organizaciám, alebo agenciám. Môže to byť jeden zo spôsobov bezprostrednej podpory takej činnosti, ako organizovanie tvorivých dielní, alebo školenia, ale aj čiastočná úhrada výdavkov na kancelárske potreby. Každá mimovládna organizácia by sa mala presvedčiť, či je schopná plne uspokojiť vlastné potreby, kým sa rozhodne prenajímať služby, alebo zariadenie iným stranám.

   

  2. Programy, ktoré prinášajú zisk

  Určitá činnosť sa môže vykonávať tak, ako hospodárska činnosť, v prípade, že neohrozuje štatút mimovládnej organizácie a nevyžaduje si na začiatku, ale aj v priebehu príliš veľké náklady. Napríklad predaj lesných výrobkov, ako lieky, ovocie, drevo, remeselnícke výrobky a výrobky ľudového umenia, ale aj iný tovar môžu prinášať zisk.

   

  3. Materiálne vklady a zníženie cien

  Ako sme už spomínali, niektorí ľudia, firmy a iné organizácie prispievajú na ochranu prírody materiálnym vkladom. Nemali by sme byť ľahostajní k takémuto druhu podpory. Veľa organizácií využilo dobrovoľníkov, vybavenie (napr. počítače IBM, kopírovačky Xerox, atď.) a inú formu pomoci namiesto peňažných dotácií.

   

  Zhrnutie

  Získavanie fondov je spôsob, ako si mimovládne a iné organizácie zabezpečujú príjmy. Stratégie získavania fondov sa od seba značne líšia, čo sa týka ich dlhodobej stability, požadovaného hotovostného vkladu, schopnosti vytvárania zisku a reálnosti. V procese získavania fondov je nevyhnutné vypracovanie materiálov, ktoré majú presvedčiť sponzorov, aby podporili tvoj program a organizáciu. Po týchto lekciách si budeš vedieť naplánovať program získavania fondov a pripraviť si rozpočet, porovnať reálnosť rôznych programov a urobiť prvý krok smerom k finančnej sebestačnosti tvojej organizácie.

  V nasledujúcej kapitole sa dozvieš, ako riadiť finančné zdroje, ktoré si získal prostredníctvom procesu získavania fondov.

   

  Poznámky a nápady:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  IV. kapitola
  Riadenie financií

   

  Cieľ

  V tejto kapitole sa naučíš, ako máš riadiť financie v tvojej firme, prostredníctvom plánovania, kontroly a vyhodnotenia rozpočtov.

  Zakladné pravidlá

  • Strategické plánovanie, zabezpečovanie fondov a riadenie financií sú vzájomne späté procesy a všetky sú nevyhnutné k dosiahnutiu finančnej sebestačnosti tvojej organizácie.
  • Rozpočet je nástrojom riadenia fondov, ktorý zaručuje patričné rozdelenie fondov na celé obdobie trvania programu.

  Lekcie

  1. Úvod k riadeniu financií
  2. Proces vypracovania rozpočtu

  Schopnosti a ich využitie

  • Naučíš sa odlišovať priame výdavky od výdavkov nepriamo spojených s programom.
  • Naučíš sa počítať a rozdeľovať celkové výdavky organizácie.
  • Využiješ získané vedomosti z oblasti vypracovania rozpočtu a zabezpečovania fonfov v názornom cvičení.

  Základné pojmy

  Rozpočet - nástroj plánovania opierajúci sa o zistené potreby operačného plánovania.

  Priame výdavky - výdavky, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov bezprostredne spätých s realizovaným programom, alebo so zásadnou činnosťou tvojej organizácie.

  Všeobecné/nepriame výdavky - viď. Celkové výdavky organizácie.

  Celkové výdavky organizácie - výdavky, ktoré má organizácia v súvislosti s vytvorením podmienok pre realizáciu programu/činnosti. Zahŕňajú úlohy súvisiace s riadením a administráciou organizácie (napr. plat predsedu, účtovníčky, splátky za elektrinu).

  Programové výdavky - viď. Priame výdavky

  Vyhradené fondy - prostriedky, ktoré musia byť vopred určené na istý program, alebo výdavky.

  Nevyhradené fondy - prostriedky, ktoré môže tvoja organizácia predurčiť podľa vlastného uznania na akékoľvek výdavky, ktoré má.

   

  Prvá lekcia -
  Úvod k riadeniu financií

  Mnohým ľuďom sa riadenie financií zdá najstrašnejšou vecou, akú budú musieť robiť vo svojej organizácii. Koniec koncom, väčšina ľudí, ktrorí vstupujú do organizácie na ochranu životného prostredia, chce predovšetkým realizovať poslanie organizácie. Týmto ľuďom sa zdajú finančné záležitosti, súvisiace s tvorením rozpočtu, mesačnými správami, alebo účtovníckymi procedúrami, nudné, alebo nepochopiteľné. l udia sú často znechutení, ak majú dočinenie s mnohými odbornými termínmi. Ale napriek tomu, keď venuješ niekoľko minút týmto termínom, aby si ich pochopil, uvidíš, že riadenie financií vôbec nie je ťažké.

  Riadenie financií je nevyhnutné predovš etký m vtedy, ak má byť tvoja organizácia sebestačná a/alebo má viesť rozsiahlu činnosť. Sebestačné organizácie môžu navrhovat a udrz ovat vlastné programy poc as dlhé ho obdobia. Sebestačnosť sa opiera o solídnu finančnú základňu. Vytvorenie si takejto základne istý čas potrvá, ale dobre pracujúce organizácie začínajú od konzekventnej realizácie malých úloh a reálnych cieľov, ktoré sa zhodujú s poslaním organizácie. Usilovne plánujú, kontrolujú a hodnotia svoje finančné zdroje.

   

  Vzťah medzi riadením financií, zhromažďovaním fondov a strategickým plánovaním

   

  Určité procesy sú so sebou často veľmi úzko späté, takže je nemožné dosiahnutie jedného cieľa bez toho, aby sme mali programy zamerané aj na iné ciele. Tak je to aj s riadením financií, zabezpečovaním fondov a strategickým plánovaním. Proces zabezpečovania fondov môže poskytnúť peniaze na sfinancovanie strategického plánu, ale ak sa ti nepodarilo urobit rozpoc et pre program zabezpec ovania fondov, môže sa ukázať, že mínaš viac peňazí, než zarábaš. Samozrejme, nebol by potrebný ani finančný plán, keby sme nemali strategický plán.

  Dôležité je pochopiť, že riadenie financií, strategické plánovanie a zabezpečovanie fondov je so sebou vzájomne späté a úspech jedného závisí od účinnej realizácie ostatných závislých činiteľov. V druhej a tretej kapitole sme uviedli informácie, ako dosiahnuť úspech v strategickom plánovaní a zabezpečovaní fondov. V tejto kapitole uvádzame všeobecné informácie na tému tvorenia rozpočtov (druhá lekcia), aby sme ti umožnili úspešne riadiť financie.

  Cvičenie, ktoré nasleduje, ti pomôže všimnúť si závislosť medzi finančným riadením, strategickým plánovaním, zabezpečovaním fondov a urobením rozpočtu. Prečítaj si text a odpovedz na nasledovné otázky.

   

  NÁZORNÝ PRÍKLAD NA RIADENIE FINANCIÍ

  Záchrana pstruha riečneho (SARRT)

  “Program na záchranu pstruha riečneho”, ďalej PZRP, je spoločenská organizácia, založaná v roku 1984, ako odpoveď na zhoršujúci sa stav životného prostredia určitej lokality, spôsobený nadmerným využívaním a nevhodnou reguláciou prírodného bohatstva, ako aj nedostatkom finančných prostriedkov na ochranu prírody. Hlavnou úlohou PZRP je ochrana sladkovodnej ryby - pstruha riečneho, ktorý veky poskytoval miestnemu obyvateľstvu obživu. Vzhľadom na pestré sfarbenie a neobvyklý tvar plutiev, je pstruh riečny veľmi často lovený a za posledné tri dekády takmer úplne vyhynul. Jazerná oblasť je hospodársky veľmi slabá, a preto miestne obyvateľstvo začalo predávať turistom falošné licencie na lovenie rýb, odchytávanie pstruhov a ich nelegálny predaj. Poslaním PZRP je ochrana prírodného bohatstva a zabránenie vyhynutiu pstruha riečneho. Základným programom tejto organizácie je: prehĺbenie spoločenského vedomia, regulovanie zásob prí rodný ch surovín a hospodársky rozvoj.

  PZRP založila skupina troch obyvateľov, ktorí si všimli znižujúci sa stav rýb - hlavne pstruha riečneho. Boli čoraz väčšie problémy s jeho ulovením. Nebolo čo predávať a tak vyživiť rodinu. Traja zakladatelia (dvaja známi podnikatelia a manželka jedného z nich - známa činiteľka) si všimli problém, niekoľko mesiacov o ňom diskutovali a rozhodli sa s tým niečo urobiť. Založili organizáciu, ktorá mala pomôcť vyriešiť tento problém. Jedno sobotné ráno sa zišli na prvej “schôzdi”, vytvorili si názov organizácie a ručne napísali obsiahlu deklaráciu. Riaditeľ organizácie (jeden z troch zakladateľov) má doteraz tento doklad doma. PZRP sa nachádza v oficiálnom registri organizácií a má rešpekt u miestnych obyvateľov.

  PZRP riadia traja zakladatelia, ktorí pôsobia ako výkonný výbor. Jeden z nich je riaditeľom organizácie. Druhý je “kanálom”, cez ktorý plynú všetky interné informácie. Tretí zakladateľ je radcom ostatných dvoch. PZRP má skupinu 25 dobrovoľníkov/spoločenských činiteľov, ktorých prijali cestou neformálneho náboru. Keď je to potrebné, dobrovoľníci vykonávajú konkrétne úlohy podľa vlastného uváženia (napr. jeden z nich riadi financie, niekoľkí verejne vystupujú v mene PZRP na miestnych podujatiach, iní - s prírodovedeckým vzdelaním - zbierajú a rozširujú informácie o množstve a kvalite pstruhov, ktoré zostali v rieke). Proces koordinácie práce dobrovoľníkov vyzerá nasledujúco: niektorý z dobrovoľníkov nadviaže kontakt s jedným z riaditeľov a spolu sa dohodnú ako budú postupovať v konkrétnom prípade. Prípadne, ak výkonný výbor sám vidí potrebu, nadviaže kontakt s niektorým z dobrovoľníkov.

  Organizácia má obmedzenú personálnu štruktúru. Keď sa objavia problémy, výkonný výbor rozhoduje v mene PZRP. Rozhodovací proces je neformálny a nie vždy su prítomní všetci traja zakladatelia. Teda rozhoduje sa bez konzultácie s inými. Organizácia zamestnala na čistočný úväzok osobu, ktorá vykonáva administratívne práce v domácej kancelárii riaditeľa. K jej funkciám patrí: kontakt s dobrovoľníkmi a informovanie ich o budúcich udalostiach, uverejňovanie správ a oznamov pre širokú verejnosť a prepisovanie žiadostí o finančné príspevky, ktoré pripravia dobrovoľníci. Traja zakladatelia neplnia funkciu len výkonného výboru, ale aj predstavenstva. V súčasnosti robia nábor nových členov predstavenstva. Vo všeobecnosti sa pokúšajú nahovoriť do práce vo vedení svojich priateľov a známych. Ochotne prijmú každého, kto má čas záčastňovať sa na schôdzach predstavenstva, ktoré sa konajú v nedeľu ráno v byte riaditeľa. Aby sa niekto mohol stať členom vedenia, musí spĺňať tieto kritériá: musí to byť milý a šikovný človek, musí mať zmysel pre humor a musí sa starať o životné prostredie.

  Traja zakladatelia už na začiatku prispeli na organizáciu a jej program. Tieto fondy vystačili rok. V súčastnosti dodatočné zdroje pochádzajú hlavne z osobných darov dobrovoľníkov a niekoľkých občanov miestnej spoločnosti. Hodnota darov sa pohybuje medzi 10 - 100 zl. Príspevky sa zbierajú obvykle pri verejnom vystúpení člena predstavenstva. PZRP predstavil svoju požiadavku nadácii Všeobecného životného prostredia a nadácii Zem. Požiadali o 55 tisíc zlotých, aby mohli uskutočniť školenie o ochrane životného prostredia pre miestne obyvateľstvo. Predpoklad výdavkov na program bol 30 tisíc zlotých, ale PZRP pripojila taktiež žiadosť o fondy, potrebné na činnosť organizácie po celý rok. Ich žiadosť bola zavrhnutá.

  V žiadosti do nadácie Zem PZRP skonštatovala, že potrebuje okolo 25 tisíc zl na ročnú činnosť organizácie. V súvislosti s tým chcú vypracovať a uskutočniť trojmesačný plán hospodárskeho rozvoja regiónu. Žiadosť neobsahovala plán realizácie programu. Jednou z podmienok, splnenie ktorej nadácia Zem vyžaduje, je založenie formálnej dozornej rady, pozostávajúcej z členov spoločnosti. Aj táto žiadosť bola zamietnutá.

  V poslednom čase sa PZRP obrátila so svojou žiadosťou o dotácie na MFOZ - Mezdinárodný fond ochrany zvierat. Chceli by vytvoriť administratívnu základňu s kanceláriou, ktorá by mala samostatnú telefónnu linku, zamestnať systematizovaných pracovníkov, prenajať alebo si kúpiť počítač a kancelárske zariadenie (fax, kopírovačka) a vypracovať program spoločenskej výroby.

  Rozpočet na program predstavený v žiadosti vyzeral takto:

  ROZPOČET NA PROGRAM V ZL

  Investičné náklady

  osobný počítač 1500

  tlačiareň 600

  fax 400

  kopírovačka 350

  vypracovanie, vytlačenie, distribúcia vzdelávacích materiálov 800

  Bežné výdavky (ročne)

  kancelária, elektrina, telefóny 4200

  kancelárske potreby 500

  platy 15000

  Spolu 23350

  Celkový rozpočet je 23.350 zl. MFOZ im priznal 5000 zl, čo je len trochu viac než 1/4 požadovanej sumy. Súhlasili však s ďalšou štvrtinou, ale organizácia sa musí vynasnažiť lepšie hospodáriť s fondami.

  Riadenie financií zverili dobrovoľníkovi, ktorý už predtým robil túto činnosť v organizácii. Počas jednej zo schôdzí výkonného výboru sa rozhodli zaplatiť prvú splátku nájomného za kanceláriu, zaviesť telefón, prenajať počítač a kúpiť si doňho program. Skupina odhadla počiatočné výdavky a poslala dobrovolníka so šekom na 5000zl, aby všetko zariadil.

  Dobrovolník všetko, čo mal, urobil a podpísal ročnú dohodu na prenájom kancelárie. Za zvyšné peniaze si objednal propagačné materiály o organizácii. Využili na to ďalších 5000 zl. Keďže v tom čase organizácia už nemala dostatok peňazí, prepustili sekretárku, ktorá tu pracovala na čiastočný úväzok a nikoho na jej miesto neprijali. Materiál bol hotový za týždeň, ale PZRP nemala toľko peňazí, aby ho mohla rozoslať.

  Po troch mesiacoch sa PZRP rozhodla urobiť hodnotenie, ktoré bolo súčasťou požiadaviek spojených s vyplatením dodatočných peňazí. Riaditeľ poprosil jedného z dobrovoľníkov, aby napísal správu na jednu stranu, ktorá potvrdí, na čo sa minuli peniaze a ako to pozdvihlo organizáciu v priebehu troch mesiacov.

  Správa zdôraznila nevyhnutnosť priznania dodatočných prostriedkov, pretože organizácia minula všetky peniaze a v tom istom čase sa jej nepodarilo zabezpečiť žiadne iné prostriedky. Žiadosť o dodatočné peniaze bola zamietnutá.

  Počas pravidelnej kontroly na záver roka si PZRP vyc lenila isté oblasti, ktoré si vyžadovali zdokonalenie a zároveň si uvedomila, že sa musí stať organizáciou s účinnejšou pôsobnosťou. Už vieš, ako by si im mohol pomôcť?

   

  HÁROK OTÁZOK K CVIČENIU PZRP

  Nižšie uvedený hárok otázok ti pomôže zanalyzovať príklad a vyc leniť oblasti, v ktorých je možné zlepšiť činnosť organizácie a zvýšiť tým schopnosť získavania fondov. Zoznam otázok nie je vyčerpávajúci, ale mal by ťa nabádať k zamysleniu sa nad problé mami, ktoré najčastejšie trápia mimovládne organizácie.

  1. Všetci, čo pracujú pre PZRP, vedia, aké je jej poslanie? Akým spôsobom sa to odráža v programovej činnosti PZRP? Ak tomu tak nie je, ako by sa dala zvýšiť úroveň ich poznatkov a pocit totožnosti s poslaním?
  2. V čom spočíva dobrovoľná práca v PZRP? Akým spôsobom je koordinovaná? Je to účinné? Akým spôsobom robí tvoja organizácia nábor a ako koordinuje prácu s ochotníkmi?
  3. Akú úlohu zohráva každý zo založiteľov PZRP, systematizovaných pracovníkov, konzultantov a dobrovoľníkov?
  4. Akým spôsobom PZRP hodnotí svoju programovú činnosť a svoje programy získavania fondov? Aké metódy kontroly a hodnotenia by mohli byť pre PZRP účinné? Akým spôsobom tvoja organizácia hodnotí účinnosť programov a činnosti?
  5. Akým spôsobom by bolo možné zreorganizovať PZRP, aby sa zvýšila jej účinnosť a zvýšili sa tiež šance získania fondov? Ako to urobiť v oblasti personálu, predstavenstva a v oblasti programovej činnosti?
  6. Ako pracuje vedenie? Je metóda výberu jeho členov účinná? Akým spôsobom je možné tento proces zlepšiť?
  7. Ako vyzerá v PZRP proces rozhodovania? Je účinný? Ako sa rozhoduje v tvojej organizácii?
  8. Akým spôsobom sa zabezpečujú fondy? Je úsilie zakončené ú spechom? Aké iné metódy by mohola použiť PZRP, aby zapezpečila fondy?
  9. Prečo PZRP dostala z nadácie Zem a medzinárodnej nadácie Všeobecnej ochrany životného prostredia zamietavú odpoveď?
  10. Prečo MFOZ odmietol priznať celkovú sumu, o ktorú PZRP pôvodne poprosila? Akú chybu urobili pri využití peňazí, ktoré dostali z MFOZ? Prečo im zamietli ďalšie peniaze?
  11. Ako PZRP vypracováva rozpočet? Nezabudli na nič pri odhade ročných výdavkov? Mohla by PZRP lepšie riadiť svoje finačné prostriedky?

  Druhá lekcia -
  Postup rozpoc tu

  Na tejto hodine sa nauc í š , ako urobit z rozpoc tu ná stroj plá novania, spozná š niekol ko odborný ch pojmov, nauc í š sa pouz í vat pracovné há rky k vyhotoveniu rozpoc tu a robit mesac né vý kazy.

  Rozpoc et ako ná stroj plá novania

  Rozpoc et je finac ný plá n, ktorý urc uje oc aká vané pribú danie a ubú danie pen az ný ch prostriedkov. Vel ká organizá cia mô z e svoj rozpoc et vypracovat pomocou poc í tac a a malá mô z e plá novat ruc ne. Postup vyhotovenia rozpoc tu je vz dy taký istý , nezá lez í od vel kosti a typu organizá cie. Je to urc enie mnoz stva pen az ný ch prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné k realizá cii ú loh uvedený ch v strategickom plá ne a v plá ne zí skavania pen az ný ch zdrojov.

  Rozpoc et organizá cie má š est ciel ov:

  1. Vyjadruje c innost v kvantitatí vnych kategó riach - tzn. pripisuje im hodnotu vyjadrenú v peniazoch.
  2. Poskytuje pokyny k vý davkom, vd aka ktorý m sa rezervy pouz í vajú iba v prí pade ú loh, ktoré sú priamo podriadené ciel om organizá cie.
  3. Urc uje, kedy a aké financ né prostriedky sú potrebné .
  4. Umoz n uje analý zu ciel ov a ú loh podl a ich skutoc ný ch ná kladov.
  5. Vysvetl uje zá vislost medzi ná kladmi na program a administratí vnymi vý davkami i vý davkami na bez nú c innost , ktoré sú pre program nevyhnutné .
  6. Reá lny a zaktualizovaný rozpoc et a stá la kontrola skutoc ný ch ná kladov poskytujú informá cie o potenciá lnych problé moch likvidity skô r, ako sa vyskytnú .

   

   

  Nevyhnutné je vyhotovenie roc né ho rozpoc tu, ako aj dlhodobé ho rozpoc tu (na dva-tri roky), pomá ha to pochopit ná sledky dneš ný ch financ ný ch rozhodnutí . Ak napr. sponzor deklaruje financ nú pomoc pre program v tomto roku, musí š vediet urc it mnoz stvo financ ný ch prostriedkov, ktoré budeš eš te potrebovat na udrz anie programu, ked t a sponzor prestane podporovat . Uz dnes si musí š naplá novat , ako zapezpec it finac né prostriedky pre vš etky programy aj pre celkový rozvoj tvojej organizá cie.

   

   

   

  Prí jem

  Prí jmy a ná klady sú hlavný mi kategó riami rozpoc tu. Obsahujú eš te subkategó rie, vd aka ktorý m je proces vyhotovenia rozpoc tu presnejš í . Vš etky kategó rie a subkategó rie sú umiestnené vo vý kaze v presne vymedzený ch pozí ciá ch, preto im hovorí me jednoducho pozí cie.

  Zvlá š tnymi subkategó riami prí jmu sú vyhradené a nevyhradené fondy. Vyhradené fondy mô z u byt pouz ité iba pre jediný urc ený ciel . Dotá cie z nadá cií a iný ch darov vel mi c asto presne urc ujú spô sob vyuz itia tý chto zdrojov. Nevyhradené fondy mô z u byt pouz ité podl a vlastné ho uznania organizá cie.

  Ná klady

  Ná klady sa delia na vš eobecné a ú c elové (pre program).

  Vš eobecné ná klady (nepriame, organizac né ) zahrn ujú vý davky na riadenie a administratí vu organizá cie, obyc ajne sú to mzdy personá lu i bez né ná klady (napr.elektrická energia, telefó n, ná jomné , kancelá rske potreby a pod.)

  Ú c elové ná klady (priame) sú vý davky priamo sú visiace s programom; zahrn ujú obyc ajne zariadenie, mzdy pracovní kov pracujú cich pri programe, š kolenia, publiká cie atd .

  Vel a kategó rií sú visiacich so vš eobecnou c innost ou mô z e tiez sú visiet s konkré tnymi programami. Preto také pozí cie, ako personá l, š kolenie, zariadenie a sluz obné cesty mô z eš ná jst vo vš eobecný ch aj ú c elový ch ná kladoch.

  D alej uvá dzame prí klad rozpoc tu organizá cie. Vš imni si, z e urc ité kategó rie sú zapí sané ako vš eobecné ná klady a iné ako ú c elové ná klady.

  Zapamä taj si, z e vä c š ina programov si vyz aduje ná klady, na ktoré by sme l ahko mohli zabudnú t . C í m má š viac podrobný ch subkategó rií , tý m presnejš í bude tvoj rozpoc et a tý m viac si budeš istý , z e zabezpec í š financ né prostriedky pre vš etky oblasti vaš ej c innosti.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Uká z kové kategó rie rozpoc tu

   

  Vš eobecné ná klady

  Osobné ná klady

  Riaditel

  Ú c tovní k

  Sekretá rka

  Honorá re poradcov

  Administratí vne ná klady

  Ná jomné

  Telefó n/fax

  Ú drz ba

  Poc í tac e

  Kopí rovacie stroje

  Pí sacie stroje

  Papier/kancelá rske potreby

  Ná bytok

  Iné materiá ly

  Sluz obné cesty

  Š kolenia

  Vš eobecné ná klady spolu

   

  Programové ná klady

   

  Program A

  Riaditel programu

  Personá l

  Pomocný pracovní k na dohodu

  Sluz obné cesty a dié ty

  Vybavenie a materiá ly

  Š kolenia

  Publiká cie a tlac

  Program B

  atd .

  Programové ná klady spolu

   

  Vš etky ná klady spolu

  Ná sledujú ce pracovné há rky a prí klady mô z u byt pouz ité k vypracovaniu rozpoc tov vš eobecný ch a ú c elový ch ná kladov, k organizá cii kampaní alebo iný ch c inností , ktoré si vyz adujú financ ný plá n. Pracovný há rok ti udelí pokyny, alebo pomô z e zverifikovat sprá vnost postupu vypracované ho rozpoc tu.

  Konkré tne c innosti, ktoré sa vyskytujú pri vypracovaní rozpoc tu, kontrole a pri vyhotovení vý kazov:

  1. Sú stredenie operac ný ch plá nov a utvorenie celkové ho strategické ho plá nu organizá cie (z predchá dzajú cich kapitol aj z vlastnej prá ce); vypracovanie rozpoc tu, ktorý je podriadený poslaniu organizá cie.
  2. Urc enie vš etký ch osobný ch ná kladov (pracovný há rok A).
  3. Pribliz né vyhodnotenie vš etký ch administratí vnych a kancelá rskych vý davkov pre vš eobecné a ú c elové ná klady (pracovný há rok B).
  4. Vý poc et prirá z ky vš eobecný ch ná kladov k programový m ná kladom (pracovný há rok C).
  5. Vypracovanie rozpoc tu organizá cie z celkový mi vš ebecný mi a ú c elový mi ná kladmi, ktorý má na zreteli aj potrebu financ ný ch prostriedkov a prí jmy.
  6. Vypracovanie predpokladanej likvidity (pracovný há rok E).
  7. Vypracovanie metó dy robenia vý kazov (pracovný há rok F).

   

  A. Osobné ná klady

  Platený personá l zahrn uje systemizovaný ch pracovní kov (ich mzda obsahuje poistenie a iné prirá z ky) a/alebo pracovní kov zamestnaný ch na urc itý c as a konzultantov (honorá re). V rozpoc te treba brat do ú vahy aj spoloc enský ch pracovní kov/dobrovol ní kov, ak si vyz adujú kancelá rske potreby. Urc ité percento osobný ch ná kladov bude zapoc í tané k ú c elový m ná kladom, ktoré sú podriadené konkré tnemu rozpoc tu programu.

  Uká z kový pracovný há rok A-1 ukazuje ako vypoc í tat ná klady na systemizované ho pracovní ka vaš ej organizá cie. Ukazuje š truktú ru mzdy pracovní ka, c iz e jej zdroje v organizá cii. Pracovný há rok A-2 je prá zdny, je urc ený tebe.

  Pokyny k pracovné mu há rku A

  1. Vpí š ná zov pracovné ho miesta, mesac ný plat a meno.
  2. V stl pci (a) vypí š pracovnú ná pln podl a operac ný ch plá nov z II.kapitoly. Nezabudni vymenovat vš etky c innosti a zaznac it , s ktorý m programom sú visia.
  3. V stl pci (b) zapí š pribliz ný percentuá lny podiel c asu venované ho v danom mesiaci kaz dej ú lohe.
  4. Vyná sob mesac ný plat percentom c asu venované ho kaz dej ú lohe. Zapí š to c í slo, tzn.mesac né ná klady, v stl pci (c).
  5. Vyná sob mesac né ná klady dvaná stimi, dostaneš tak roc né ná klady v stl pci (d).

   

  Pracovný há rok A-1
  Osobné ná klady (prí klad)

  Pracovné miesto: Odborní k pre publik relations

  Mesac ný plat: 2000

  Meno: Stanisław Górecki

   

  Ná klady v PZL

  C innost
  (a)

  C as
  (b)

  Mesac né ná klady
  (c)

  Roc né ná klady
  (d)

  Projekt c .1:
  Kampan zí skavania zdrojov od podnikov

  50%

  1000
  (50% mesac né ho platu)

  12000

  Projekt c .2:
  Vý skum prostredia vzhl adom k potrebá m zvlá š tnych akcií

  25%

  500

  6000

  Vš eobecná c innost :
  pí sanie listov a reklamný ch materiá lov organizá cie

  20%

  400

  4800

  C as venovaný administratí vnej prá ci a iné bliz š ie neurc ené ú kony

  5%

  100

  1200

  CELKOVE

  100%

  2000

  24000

  Pracovný há rok A-2
  Osobné ná klady (prí klad)

  Pracovné miesto:

  Mesac ný plat:

  Meno:

   

  Ná klady v PZL

  C innost
  (a)

  C as
  (b)

  Mesac né ná klady
  (c)

  Roc né ná klady
  (d)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CELKOVE

  100%

   

   

  B. Administratí vne ná klady

  V rozpoc te musia byt uvedené vš etky administratí vne vý davky. Sú to okrem iné ho:

  • ná jomné ;
  • poplatky;
  • prená jom zariadenia;
  • ú dz ba;
  • opravy;
  • ná kup zariadenia;
  • telefó n/fax;
  • kancelá rske potreby;
  • ú c tovní ctvo;
  • publiká cie a tlac ;
  • voda a kanalizá cia;
  • vyvá z anie odpadkov;
  • poistenie.

  Pracovný há rok B mô z e byt pouz itý k odhadu a registrá cii administratí vnych ná kladov, vš eobecný ch aj ú c elový ch, sú visiacich s konkré tnym programom. Uká z kový pracovný há rok B-1 uvá dza niekol ko prí kladov, ktoré sa delia na sluz by, materiá ly a zariadenie. Vo vä c š ine prí padov zariadení m sú predmety, ktoré sa pouz í vajú dlhš ie ako jeden rok (napr.pí sací stroj). Materiá ly sú veci, ktoré sa spotrebujú v priebehu jedné ho roka (napr.papier a perá ). Pracovný há rok B-2 je prá zdny a urc ený tebe.

  Pokyny k pracovné mu há rku B

  1. V stl pci 1 opí š druh vý davku.
  2. V stl pci 2 spoc í taj vš etky mesac né poplatky za sluz by alebo prená jom.
  3. V stl pci 3 zapí š vý davky na ná kup zá kladný ch prostriedkov, napr. kopí rovacieho stroja.
  4. V stl pci 4 spoc í taj pribliz né vý davky na ú drz bu, ktoré by mali zohl adnit zariadenie a sluz by.
  5. V poslednom stl pci spoc í taj roc né ná klady kaz dej pozí cie.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pracovný há rok B-1
  Administratí vne ná klady (prí klad)

  Vý davky

  Poplatky
  (mesac ne x 12)

  Investic né ná klady
  (kú pený tovar)

  Ná klady na ú drz bu
  (pribliz né roc né )

  SPOLU ROC NÉ

  Poplatky

   

   

   

   

  najomné

  4.800 (400x12)

   

  300

  5,100

  elektrická energia

  600 (50x12)

   

  100

  700

  telefó n

  1,200 (100x12)

   

  100

  1,300

  voda

  50 (5x12)

   

   

  60

  upratovanie

  600 (50x12)

   

   

  600

  kurié r

  600 (50x 12)

   

   

  600

  poš tovné

  1,200 (100x12)

   

   

  1,200

  Materiá ly

   

   

   

   

  kancelá rske potreby

  240 (20x12)

   

   

  240

  papier

  240 (20x12)

   

   

  240

  perá /ceruzy

  120 (10x12)

   

   

  120

  pá sky/zoš í vac e

  60 (5x12)

   

   

  60

  kuchynský riad

  60 (5x12)

   

   

  60

  obá lky

  60 (5x12)

   

   

  60

  publiká cie

  120(10x12)

  100

   

  220

  Zariadenie

   

   

   

   

  ná bytok

  120 (10x12)

  1,000

   

  1,120

  poc í tac e

   

  5,000

  500

  5,500

  fax

   

  1,000

  200

  1,200

  kopí rovací stroj (poz ic aný )

  120 (10x12)

   

  100

  220

  pí sacie stroje

   

  200

  50

  250

  kuchynské zariadenie

   

  500

  100

  600

  SPOLU

  10,200

  7,800

  1,400

  19,450

   

  Pracovný há rok B-2
  Administratí vne ná klady (prí klad)

  Vý davky

  Poplatky
  (mesac ne x 12)

  Investic né ná klady
  (kú pený tovar)

  Ná klady na ú drz bu
  (pribliz né roc né )

  SPOLU

  ROC NÉ

  Poplatky

   

   

   

   

  najomné

   

   

   

   

  elektrická energia

   

   

   

   

  telefó n

   

   

   

   

  voda

   

   

   

   

  upratovanie

   

   

   

   

  kurié r

   

   

   

   

  poš tovné

   

   

   

   

  Materiá ly

   

   

   

   

  kancelá rske potreby

   

   

   

   

  papier

   

   

   

   

  perá /ceruzky

   

   

   

   

  pá sky/zoš í vac e

   

   

   

   

  kuchynský riad

   

   

   

   

  obá lky

   

   

   

   

  publiká cie

   

   

   

   

  Zariadenie

   

   

   

   

  ná bytok

   

   

   

   

  poc í tac e

   

   

   

   

  fax

   

   

   

   

  kopí rovací stroj (poz ic aný )

   

   

   

   

  pí sacie stroje

   

   

   

   

  kuchynské zariadenie

   

   

   

   

  SPOLU

   

   

   

   

  C. Iné najc astejš ie pozí cie

  Sluz obné cesty a dié ty

  C asto sa zabú da na sluz obné cesty, hoci si vyz adujú financ né prostriedky. Tvoj rozpoc et by mal obsahovat vý davky na sluz obné cesty a dié ty pre sytemizovaný ch pracovní kov, dobrovol ní kov a konzultantov.

  Rozpoc et zahranic ný ch sluz obný ch ciest by mal byt vypracovaný zvlá š t a mal by byt reá lny. Je moz né zí skat financ né prostriedky na zahranic né konferencie a stretnutia z urc itý ch zdrojov, mô z eš naprí klad poprosit letecké spoloc nosti o zl avu na zahranic né trasy.

  Š kolenia

  C ast š kolenia personá lu sú visí so vš eobecný mi vý davkami, c ast sú visí s vý davkami na konkré tny program. Ak je š kolenie venované programu, jeho ná klady by mali byt pripoc í tané k programový m ná kladom. Ak má š kolenie zdokonalit celkovú c innost (napr.š kolenie na té mu fondov, alebo ú c tovní cky kurz), jeho ná klady by mali byt pripoc í tané k vš eobecný m ná kladom.

  Ak tvoja organizá cia vedie alebo plá nuje viest š kolenia, mô z ete poskytovat sluz by v tejto oblasti. Bude to zdroj prí jmov.

  Vš eobecné ná klady

  Vš eobecné ná klady sú ná klady, ktoré sa nedajú priamo priradit k programu, ale ktoré sú nevyhnutné k c innosti tvojej organizá cie. Sú to osobné ná klady a administratí vne ná klady. Vaš e vš eobecné ná klady zobrazujú , nakol ko sa vaš e programy dostá vajú k verejnosti. C í m sú menš ie vš eobecné ná klady, tý m viac prostriedkov zostalo na program a dostalo sa tak k verejnosti, ktorej je program urc ený . Neplatí tu vš ak vš eobecné pravidlo a vel a vš eobecný ch ná kladov sa pripoc í tava k programom; ale sú c initel prirá z ky vš eobecný ch ná kladov mladej organizá cie by mal byt menš í ako 40%. Ak je vtedy sú c initel vš etký ch ná kladov 27%, na kaz dú pen az nú jednotku (pzl), ktorú zí skate, prechá dza 27 groš ov na udrz anie c innosti organizá cie a 73 groš ov ide na realizovaný program. Postupom c asu by sa mal sú c initel zmenš ovat vzhl adom na vyš š iu efektivitu a skô r nadobudnuté materiá ly. Vel a organizá cií v Spojený ch š tá toch má sú c initel menš í ako 15%.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vš eobecné ná klady mô z u byt v rozpoc te poní mané dvojaký m spô sobom:

  1. Pre kaz dý rozpoc et konkré tneho programu mô z eš urc it percentuá lny podiel vo vš eobecný ch ná kladoch,podl a vel kosti rozpoc tu dané ho programu (vý poc et sú c initel a prirá z ky z vš eobecný ch ná kladov k ná kladom dané ho programu je uvedený v pracovnom há rku C-1).

  ALEBO

  1. Mô z eš viest rozpoc et vš eobecný ch ná kladov nezá visle od ná kladov na program a uviest do rozpoc tu organizá cie ako osobitný vš eobecný vý davok, podobne, ako je to uvedené v predchá dzajú cich uká z kový ch rozpoc tový ch kategó riá ch.

  Ak si vyberieš druhú moz nost , mô z e byt nevyhnutné zabezpec enie dodatoc ný ch vyhradený ch financ ný ch prostriedkov na uhradenie vš eobecný ch ná kladov. Ak pripí š eš organizac né vý davky k jednotlivý m programom, rozpoc et kaz dé ho programu bude musiet tieto vý davky uhradit . Pracovné há rky C-1 a C-2 sú uká z kou sché my vý poc tu sú c initel a prirá z ky zo vš eobecný ch ná kladov k ná kladom na program. Há rky C-3 a C-4 sú nevyplnené a má š ich k dispozí cii.

  Pokyny k pracovné mu há rku C

  1. Rozdel vš eobecné ná klady a ná klady na program.
  2. Sc í taj zvlá š t obidve kategó rie ná kladov.
  3. Podel vš etky vš eobecné ná klady programový mi vý davkami. Vý sledok vyjadrí sú c initel prirá z ky zo vš eobecný ch ná kladov k programový m ná kladom.
  4. Pri vý poc te nazabú daj na vš etky programy!

   

  Pracovný há rok C-1
  Vý poc et sú c initel a prirá z ky zo vš eobecný ch ná kladov k programový m ná kladom

  Osobné výdavky

   

  Riaditel

  5.000

  Sekretá rka

  2.000

  Vedú ci programu

  4.000

  Bioló g

  3.500

  Ú c tovní k

  3.500

  Pomocný vedecký pracovní k

  1.000

  Spolu

  19.000

  Administratí vne vý davky

   

  Ná jemné

  3.000

  Vybavenie kancelá rie

  4.000

  Telefó n/fax

  1.000

  Kopí rovací stroj

  500

  Ú drz ba

  500

  Poš tovné

  500

  Spolu

  9.500

  Vš eobecné vý davky spolu

  28.500

  Programové vý davky

   

  Program c .1
  (obsahuje zariadenie, š kolenia, publiká cie atd .)

  25.000

  Program c .2 (atd .)

  20.000

  Program c .3 (atd .)

  15.000

  Programové vý davky spolu

  60.000

  VŠ EOBECNÉ PROGRAMOVÉ VÝ DAVKY SPOLU

  88.500

  SÚ C INITEL PRIRÁ Z KY ZO VŠ EOBECNÝ CH VÝ DAVKOV K PROGRAMOVÝ M VÝ DAVKOM(28.500/60.000)
  (pomer sumy vš etký ch vš eobecný ch ná kladov k sume vš etký ch programný ch ná kladov)

  47,5%

  Pracovný hárok C-2
  Vypočítavanie prirážky celkových výdavkov k programovým výdavkom

   

  zl

  Spolu celkové výdavky

  28.500

  Súčiniteľ = 47.5%

   

  Programy

   

  Program 1 (+ 47.5%)

  36.875

  Program 2 (+ 47.5%)

  29.500

  Program 3 (+ 47.5%)

  22.125

  Programové výdavky spolu s prirážkou k celkovým výdavkom

  88.500

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pracovný hárok C-3
  Vypočítanie súčiniteľa prirážky celkový
  ch výdavkov k programovým výdavkom

  Osobné výdavky

   

  Riaditeľ

   

  Sekretárka

   

  Vedúci programu

   

  Biológ

   

  Účtovník

   

  Pomocný vedecký pracovní k

   

  Spolu

   

  Administratívne výdavky

   

  Nájomné

   

  Vybavenie kancelárie

   

  Telefón/fax

   

  Kopírovací stroj

   

  Údržba

   

  Poštovné

   

  Spolu

   

  Vš eobecné výdavky spolu

   

  Programové výdavky

   

  Program č. 1 (obsahuje zariadenie, školenia, publikácie, atď.)

   

  Program č.2 (atď.)

   

  Program č.3 (atď.)

   

  Programové výdavky spolu

   

  VŠ EOBECNÉ A PROGRAMOVÉ VÝDAVKY SPOLU

   

  SÚČINITEĽ PRIRÁŽKY ZO VŠ EOBECNÝ CH VÝDAVKOV K PROGRAMOVÝM VÝDAVKOM
  (pomer sumy všetkých všeobecných nákladov k sume všetkých programových nákladov)

   

   

  Pracovný hárok C-4
  Vypočítanie prirážky celkových výdavkov k programovým výdavkom

  Spolu celkové výdavky

  zl

  Súčiniteľ prirážky

   

  Programy

   

  Program 1 (+ %)

   

  Program 2 (+ %)

   

  Program 3 (+ %)

   

  Programové výdavky spolu s prirážkou k celkovým výdavkom

   

   

  D. Vypracovanie rozpočtu organizácie

  K zavŕšeniu vypracovania rozpočtu organizácie potrebujeme ešte určiť predpokladané príjmy, ktoré pokryjú naplánované výdavky. Preto si treba dopredu určiť, odkiaľ budú pochádzať prostriedky na pokrytie týchto výdavkov (napr. dotácie z nadácií, bežné príjmy zo zúročených bankových účtov a príjmy z vlastnej činnosti). Pri určovaní zdrojov príjmov buď veľmi opatrný v predvídaní termínov, kedy financ né prostriedky dostaneš; odhaduj príjmy reálne. Všimni si hlavne nasledujúce záležitosti:

  • Ak dostávaš fondy zo zahraničia, reálne si zváž, ako dlho k tebe tieto fondy pôjdu (občas prevod trvá niekoľko týždňov, alebo mesiacov).
  • Skontroluj, či sa čísla, týkajúce sa jednotlivých mesiacov, zhodujú s ročným rozpočtom.
  • Počítaj s infláciou; odhadni ceny tovarov a služieb vo chvíli, keď ich budeš využívať. Ak je obdobie medzi tým, ako dostaneš finančné fondy a kúpou tovaru dlhé, ceny môžu vzhľadom na infláciu vzrásť.
  • Vždy sa môžu objaviť nepredvídané výdavky. Ak je to len možné, pokús sa naplánovať si nepredvídané výdavky, napr. tým, že poukážeš časť fondov ako termínovú investíciu.

  Pracovný hárok D ti pomôže zhrnúť zdroje finamncovania. Tento hárok môžeš použiť pri jednotlivých programoch, alebo pri celkovom rozpočte organizácie.

  Pokyny k pracovnému hárku D

  1. V stĺpci (a) krátko opíš každú hlavnú kategóriu výdavkov.
  2. V stĺpci (b) zapíš celkové výdavky vyplývajúce z rozpočtu.
  3. V stĺpci (c) zapíš zdroje, ktoré sú pre organizáciu dostupné.
  4. V stĺpci (d) zapíš údaje, alebo predpokladané vonkajšie pramene financovania, alebo tiež ľudské a/alebo materiálne zdroje.
  5. Pripočítaj sumy všetkých stĺpcov.
  6. V stĺpci (e) zapíš výšku príjmu, ktorý by si mal získať.
  7. Skontroluj, či výdavky v stĺpci (b) neprekračujú sumy stĺpcov (c), (d) a (e), (stĺpce týkajúce sa príjmov).

   

  Pracovný hárok D-1
  Vypracovanie roz
  počtu pre organizáciu (príklad)

  Rok 1994

  Kategórie výdavkov
  (a)

  Naplánované výdavky
  (b)

  Vlastné fondy
  (c)

  Cudzie fondy (známe)
  (d)

  Potrebné fondy
  (z neznámych prameňov)
  (e)

  Osobné výdavky

   

   

   

   

  Riaditeľ

  5,000

  5,000

  0

  0

  Sekretárka

  2,000

  1,000

  0

  1,000

  Biológ

  4,000

  0

  2,000
  (od zahraničnej nadácie Z)

  2,000

  Administratívne výdavky

   

   

   

   

  Nájomné

  3,000

  500

  2,500
  (od miestnych sponzorov A,B,C)

  0

  Vybavenie kancelárie

  4,000

  0

   

  4,000

  Telefón/fax

  1,000

  0

   

  1,000

  Programové výdavky

   

   

   

   

  Program č.1

  25,000

  0

  20,000
  (od nadácie X)

  5,000

  Program č.2

  20,000

  0

  20,000
  (od miestneho podniku W)

  0

  SPOLU

  64,000

  6,500

  44,500

  13,000

  Pracovný hárok D-2
  Vypracovanie rozpočtu organizácie (príklad)

  Rok:

  Kategórie výdavkov
  (a)

  Naplánované výdavky
  (b)

  Vlastné fondy
  (c)

  Cudzie fondy (známe)
  (d)

  Potrebné fondy
  (z neznámych prameňov)
  (e)

  Osobné výdavky

   

   

   

   

  Administratívne výdavky

   

   

   

   

  Programové výdavky

   

   

   

   

  SPOLU

   

   

   

   

   

  Analýza rôznorodých prameňov financovania

  Každá organizácia má pred sebou úlohu rozlíšiť svoje pramene financovania. Diferencované pramene finacovania stabilizujú organizáciu takým spôsobom, aby strata jedného prameňa príjmov nespôsobila záchvev v plynulosti práce organizácie. Využitím nižšie uvedeného príkladu uveďte účasť jednotlivých prameňov financovania v celom rozpočte organizácie.

  Napríklad, horný diagram predstavuje 3 pramene financovania organizácie: Prameň A financuje 50% príjmov organizácie a pramene B a C financujú po 25%. Druhý diagram využi na nakreslenie podobného pomeru v tvojej organizácii.

  Prameň C

  25%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  E. Prognó zy likvidity

   

  Pen az né prostriedky pribú dajú a ubú dajú poc as roka nerovnomerne. Prognó zy likvidity ti pomô z u odhadnú t , kol ko pen azí budeš potrebovat a kol ko mô z eš oc aká vat v ktorejkol vek chví li.

  Moz no, z e v niektorý ch mesiacoch nebudeš mat dost pen azí na uhradenie ná kladov. Budeš mat tzv. mí nusovú bilanciu likvidity. Vd aka vypracovaniu prognó zy s vel ký m predstihom, budeš mat dost c asu na prijatie opatrení . Zapamä taj si, z e tvojí m nadradený m ciel om je kontrola hotovosti a ná kladov tak, aby si sa vyhol problé mom s mí nusovou bilanciou likvidity.

  V prí pade mí nusovej bilancie má š k dispozí cii nasledujú ce zá chranné prostriedky:

  • poz iadat o ú ver alebo sú hlas na odloz enie splatnosti, ak predá vajú ci pozná tvoju organizá ciu;
  • odloz it ná kupy zariadenia a materiá lov na budú ci mesiac;
  • odloz it ná bor pracovní kov do chví le, ked to bude absolutne nevyhnutné ;
  • odloz it niektoré opatrenia;
  • odvolat niektoré opatrenia.

  Pomocou pracovné ho há rka E si mô z eš precvic it otá zky spojené s likviditou. Tento há rok ti pomô z e identifikovat a rieš it prí padné problé my, ktoré vyplý vajú z nepravidelnej likvidity.

  Pokyny k pracovné mu há rku E

  1. Do prvé ho riadku vpí š mnoz stvo hotovosti, ktorý m disponuješ na zac iatku januá ra (alebo na zac iatku zú c tovacieho roka).
  2. V druhom riadku opí š vš etky zná me zdroje mesac ný ch prí jmov (napr.dotá cie).
  3. V tret om riadku sa nachá dza celkový prí jem, ktorý vznikol sc í taní m 1. a 2. riadku.
  4. Spoc í taj vš etky ná klady v kaz dom mesiaci a vpí š tieto c í sla na patric né miesta vo š tvrtom riadku. Takto zistí š vý š ku hotovosti, ktorú potrebuješ na realizá ciu naplá novaný ch opatrení v kaz dom mesiaci.
  5. Odrá taj od tretieho riadku (celkové mesac né prí jmy) š tvrtý riadok (celkové mesac né ná klady) a zapí š vý sledok do piateho riadku (saldo). Toto c í slo predstavuje mnoz stvo hotovosti, ktoré má š k dispozí cii koncom mesiaca po vykonaní plá novaný ch ná kladov. Vý sledok mô z e byt kladný alebo zá porný .
  6. Saldo (mí nusové alebo plusové ) treba vpí sat do prvé ho riadka vo februá ri. Je to hotovost , ktorá zostala k dispozí cii vo februá ri. Také isté vý poc ty treba urobit pre kaz dý mesiac; inak povedané : konec né saldo urc ité ho mesiaca je zac iatoc ný m saldom nasledujú ceho.

   

   

   

   

   

   

   

  Há rok E-1 Prognó za likvidity (prí klad)

  Opis

  Januá r

  Februá r

  Marec

  Aprí l

  Má j

  Jú n

  Jú l

  August

  Septem-ber

  Októ ber

  Novem -ber

  Decem-ber

  (1) Hotovost v pokladnici na zac iatku obdobia

  100

  200

  300

  700

  600

  300

  200

  -100

  -400

  -500

  0

  500

  (2) Prí jmy (plá nované a isté )

  500

  500

  1000

  500

  300

  500

  300

  300

  500

  1000

  1000

  1000

  (3) Celkový prí jem ( 1 + 2)

  600

  700

  1300

  1200

  900

  800

  500

  200

  100

  500

  1000

  1500

  (4) Suma mesac ný ch ná kladov

  400

  400

  600

  600

  600

  600

  600

  600

  600

  500

  500

  600

  (5) Saldo

  200

  300

  700

  600

  300

  200

  -100

  -400

  -500

  0

  500

  900

   

  Há rok E-2 Prognó za likvidity (prí klad)

   

  Opis

  Januá r

  Februá r

  Marec

  Aprí l

  Má j

  Jú n

  Jú l

  August

  Septem- ber

  Októ ber

  Novem - ber

  Decem-ber

  (1) Hotovost v pokladnici na zac iatku obdobia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (2) Prí jmy (plá nované a isté )

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (3) Celkový prí jem ( 1 + 2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (4) Suma mesac ný ch ná kladov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5) Saldo

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  F. Mesac ný financ ný vý kaz

  Vypracovanie rozpoc tu ul ahc uje riadenie zá sob, c í m sa zvyš uje efektivita hospodá renia prostriedkami. Dô lez ité je, aby si okrem vypracovania rozpoc tu tento rozpoc et aj periodicky kontroloval a ak je to nevyhnutné , robil korektú ru. Aj ked vedenie tohto rozpoc tové ho systé mu nie je tvojou povinnost ou, lebo ako leader by si mal dostat informá ciu o prí jmoch, ná kladoch, salde hotovosti atd .

  Vý kaz by mal byt vypracovaný v sú lade s ú c tovní ckym systé mom tvojej organizá cie. Informá cie o rozpoc te a rozpoc tový ch vý davkoch by mali byt porovná vané so strategický mi plá nmi aj plá nmi zí skavania zdrojov preto, aby sa zistilo, c i sú ná klady v sú lade z realizovaný mi opatreniami. Dô lez ité je kontrolovanie rozpoc tu v spojení s analý zou vý voja realizá cie naplá novaný ch opatrení . Mô z e sa stat , z e suma vydaná na realizá ciu opatrení nestac í na ich ukonc enie. Má š takto prehl ad aktuá lnej financ nej situá cie tvojej organizá cie.

  Niekedy v priebehu roka sú nevyhnutné zmeny v rozpoc te. Mô z eš prená š at prostriedky z pozí cií , v ktorý ch je prebytok, do pozí cií , v ktorý ch má š deficit. Mal by si si samozrejme zapamä tat , z e také to prená š anie si vyz aduje sú hlas predstavenstva alebo iné ho splnomocnené ho orgá nu i sponzora v situá cii, ked to má vplyv na zmenu š truktú ry dotá cie.

  Pracovný há rok F-1 je prí kladom mesac né ho rozpoc tové ho vý kazu (F-2 je prá zdny: je urc ený pre teba). Informá cie musia byt pravidelne odovzdá vané l ud om, ktorí sú zodpovední za realizá ciu rozpoc tu aj realizá ciu programu, v takej forme, akú z iadajú . Rô zne opatrenia si vyz adujú rô zne formy. Okrem toho forma mesac né ho vý kazu mô z e byt prispô sobená poz iadavká m roc né ho vý kazu. (Ovel a l ahš ie sa pripravuje roc ný rozpoc tový vý kaz vtedy, ked mesac né vý kazy boli robené dô kladne a dô sledne.)

  Pracovný há rok F-1
  Mesac ný vý kaz (prí klad)

  PRÍ JMY

  Druh prí jmu

  Oc aká vaný roc ný prí jem

  Dosiahnutý prí jem v mesiaci

  Celkový prí jem od zac iatku roka

  Prí jem, ktorý sa dosiahne eš te do konca roka

  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  Bankové ú roky

  500

  50

  250

  200

  Dotá cie od firmy X

  10,000

  10,000

  10,000

  0

  Celkom

  10,500

  10,050

  10,250

  200

   

  NÁ KLADY

  Kategó ria rozpoc tu

  Prijatý rozpoc et

  Ná klady v tomto mesiaci

  Ná klady od zac iatku roka

  Rozpoc tová bilancia programu koncom mesiaca

  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  Projekt A

  50,000

  10,000

  26,000

  24,000

  Projekt B

  20,000

  500

  15,000

  5,000

  CELKOM

  70,000

  10,500

  41,000

  29,000

   

  VLASTNÉ ZDROJE ORGANIZÁ CIE

  Vlastné zdroje zac iatkom mesiaca (hotovost v pokladnici + bankový ú c et)

  100,000

  (1)
  Plus: dosiahnutý prí jem v tomto mesiaci

  10,050

  (2)
  Rovná sa: suma prostriedkov v tomto mesiaci

  110,050

  (3)
  Mí nus: ná klady v tomto mesiaci

  10,5

  (4)
  Rovná sa: celkové prostriedky koncom mesiaca

  99,550

  Pracovný há rok F-2
  Mesac ný vý kaz (prí klad)

  PRÍ JMY

  Druh prí jmu

  Oc aká vaný roc ný prí jem

  Dosiahnutý prí jem v mesiaci

  Celkový prí jem od zac iatku roka

  Prí jem, ktorý sa dosiahne eš te do konca roka

  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  Bankové ú roky

   

   

   

   

  Dotá cie od firmy X

   

   

   

   

  Celkom

   

   

   

   

   

  NÁ KLADY

  Kategó ria rozpoc tu

  Prijatý rozpoc et

  Ná klady v tomto mesiaci

  Ná klady od zac iatku roka

  Rozpoc tová bilancia programu koncom mesiaca

  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  Projekt A

   

   

   

   

  Projekt B

   

   

   

   

  CELKOM

   

   

   

   

   

  VLASTNÉ ZDROJE ORGANIZÁ CIE

  Vlastné zdroje zac iatkom mesiaca (hotovost v pokladnici + bankový ú c et)

   

  (1)
  Plus: dosiahnutý prí jem v tomto mesiaci

   

  (2)
  Rovná sa: suma prostriedkov v tomto mesiaci

   

  (3)
  Mí nus: ná klady v tomto mesiaci

   

  (4)
  Rovná sa: celkové prostriedky koncom mesiaca

   

  ZHRNUTIE

  Rozpoc et je ná stroj riadenia financ ný ch prostriedkov v priebehu realizá cie c innosti. Kaz dý nevyhnutný vý davok v c innosti organizá cie a v realizá cii programov, by mal byt uvedený v rozpoc te. Prí jmy by sa tiez mali nachá dzat v rozpoc te, aby bolo jasné , kedy sú prostriedky k dispozí cii.

  Dobré riadenie financ ný ch prostriedkov musí byt zosú ladené s analý zou procedú r, ktorý ch ciel om je zní z enie ná kladov. Bolo by dobre pohovorit si s iný mi c lenmi organizá cie o prá ci, ktorú ste vykonali podl a tejto kapitoly. Presvedc í te sa, c i vš etci vedia ako zapí sat prí jmy a ná klady. Mô z ete tiez diskutovat o moz nosti zní z enia ná kladov.

  Ná sledujú ca kapitola je o tom, ako vyuz it urc ité formy spoloc enské ho pô sobenia, na informovanie verejnosti o organizá cii a zá roven poslú z ia k ná boru c initel ov a zí skaniu financ ný ch prostriedkov.

  Pozná mky a ná pady:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  V. kapitola
  Spoloc enské pô sobenie

  Ciel kapitoly:

  Ciel om tejto kapitoly je nauc it , ako zhotovit materiá l, ktorý predstaví poslanie vaš ej organizá cie š irokej verejnosti, ktorý bude propagovat ú spechy a vý sledky prá ce organizá cie miestnemu obyvatel stvu; bude tvorit koalí ciu s iný mi organizá ciami, ktoré pô sobia v oblasti ochrany prí rody a poskytujú sluz by verejnosti. Hovorí sa tu tiez o ú lohe, ktorú zohrá vajú spoloc enskí c initelia - dobrovol ní ci pô sobiaci v mimovlá dnych organizá ciá ch.

  Zá kladné pravidlá

  • “Sú bor zá kladný ch dokladov k spoloc enské mu pô sobeniu” ul ahc uje kontakty s verejnost ou a hromadný mi komunikac ný mi prostriedkami.
  • Koalí cie mô z u robit také akcie, ktoré jednotlivé organizá cie nie sú schopné previest . Nie sú vš ak dobrý m vý chodiskom v kaz dej situá cii. Spoloc enskí c initelia/dobrovol ní ci sú c asto hlavný mi l udský mi rezervami mimovlá dnych organizá cií .
  • Ak ná m zá lez í na sprá vnej propagá cii c innosti naš ej organizá cie, dobré vzt ahy s hromadný mi komunikac ný mi prostriedkami musia byt kultivované .

  Lekcie

  1. Urc enie prí padný ch beneficientov programov spolec enské ho pô sobenia.
  2. Tvorenie “sú boru zá kladný ch dokladov k spoloc enské mu pô sobeniu”.
  3. Ná bor spoloc enský ch dobrovol ní kov/c initel ov.
  4. Dobré vzt ahy s hromadný mi komunikac ný mi prostriedkami.

  Schopnosti a ich vyuz itie

  • Nauc í š sa projektovat a pripravovat “sú bor zá kladný ch dokumentov k spoloc enské mu pô sobeniu”.
  • Nauc í š sa taktiku, ktorá ti umoz ní efektí vnu prá cu s dobrovol ní kmi.
  • Nauc í š sa plá novat a viest tlac ové kampane.

   

  Zá kladné pojmy

  Beneficienti - l udia alebo organizá cie, ktorí /ktoré majú priamy alebo nepriamy ú z itok z c innosti organizá cie.

  Koalí cia - niekol ko organizá cií , ktoré majú spoloc ný ciel .

  Dobrovol ní ci/spoloc enskí c initelia - l udia, ktorí venujú organizá cii svoj c as aj energiu a neoc aká vajú za to financ nú odmenu.

  Spoloc enské pô sobenie - programy upriamené na verejnost , ktoré slú z ia predstaveniu organizá cie. Sú tiez zamerané na zmenu postoja prí jemcov.

  Prvá lekcia -
  Urc enie potenciá lnych beneficientov programov spoloc enské ho pô sobenia

  Hlavnou ú lohou spoloc enské ho pô sobenia je vzdelá vat , informovat verejnost a slú z it jej. Na rozdiel od zí skavania financ ný ch prostriedkov, ktoré ho hlavnou ú lohou je ná jst vonkajš iu podporu organizá cie, hlavný m ciel om spoloc enské ho pô sobenia je slú z it verejnosti - vonkajš ie pô sobenie. Presvedc í š sa, z e ked sá m pomá haš verejnosti, verejnost mô z e pomô ct tebe. Sprá vny program spoloc enské ho pô sobenia spá ja miestne obyvatel stvo a pomá ha ná jst nový ch sponzorov, c lenov alebo dobrovol ní kov.

  Spoloc enské pô sobenie vyuz í va vel a schopností , o ktorý ch sa hovorilo v predchá dzajú cich kapitolá ch. Musí š si jasne uvedomit poslanie svojej organizá cie a vediet ho predstavit potenciá lnym beneficientom. Beneficient je c lovek alebo organizá cia, ktorý /ktorá má ú z itok z c innosti tvojej organizá cie. Urc enie zá vislosti medzi jednotlivou c innost ou a jej beneficientom ti umoz ní zhodnotit zmeny alebo vý sledky tý kajú ce sa kaz dé ho z nich, tvorit nové vzt ahy a zaruc it uz itoc nost c innosti alebo programov.

  Beneficienti vaš ej organizá cie

  Vrá t sa k podrobný m ciel om vo svojom strategickom plá ne. Tieto ciele odzrkadl ujú spô soby, ktorý mi sa vaš a organizá cia snaz í splnit svoje poslanie. Naplá nované opatrenia, ktorý mi realizujete svoje ciele, priná š ajú ú z itok jednotlivý m osobá m, z ivotné mu prostrediu aj iný m organizá ciá m. Okrem toho mô z ete zí skat : viac odborný ch znalostí , nové vý skumné moz nosti, lepš ie riadenie ochrany z ivotné ho prostredia i podporu iný ch programov. Ak naprí klad skú mate divokú prí rodu, mô z u vaš u prá cu vyuz í vat vedci doma aj v zahranic í , univerzity, Ministerstvo ochrany z ivotné ho prostredia, ale mô z e byt uz itoc ná aj pre vaš u organizá ciu.

  Uspeš ný program spoloc enské ho pô sobenia treba zac at od urc enia jeho potenciá lnych beneficientov; pracovný há rok A ti v tom pomô z e.

  Pracovný há rok A
  Beneficienti tvojej organizá cie

  Pre kaz dý ciel z tvojho strategické ho plá nu urc i aktuá lnych priamych aj nepriamych beneficientov.

  Ciel

  Komu priná š a osoh?

  Aký osoh?

  Druhá lekcia -
  Tvorenie “sú boru zá kladný ch dokumentov k poloc enské mu pô sobeniu”

  “Sú bor zá kladný ch dokumentov k spoloc enské mu pô sobeniu” je informac ný m ná strojom c lenov a dobrovol ní kov tvojej organizá cie, ktorý mô z u pouz í vat v kontaktoch s l ud mi zvonka. Sú bor obsahuje urc ité prvky, ktoré majú informovat spoloc nost o poslaní tvojej organizá cie, problé moch a o z ivotnom prostredí , v ktorom pô sobí te. Sú bor obsahuje taktiez prvky, ktoré sa zí du tvojej organizá cii. Sú to napr. zoznamy sponzorov, dobrovol ní kov a c lenov.

  Sprá vny “sú bor zá kladný ch dokumentov spoloc enské ho pô sobenia” by mal obsahovat ná sledujú ce prvky:

  • Hlavná deklará cia;
  • Skrá tená deklará cia;
  • Uká z kové otá zky a odpovede o tvojej organizá cii;
  • Informá cie o dejiná ch, c lenoch, ú spechoch a nasledujú cich c innostiach tvojej organizá cie;
  • Karta sponzora;
  • lenská prihlá š ka;
  • Karta dobrovol ní ka.

  Presvedc í š sa, z e sú bor sa zí de najmä nový m c lenom, ktorí sa pripravujú na stretnutie so sponzormi alebo masovo-komunikac ný mi prostriedkami. Pracovný há rok B by mal byt pouz itý k prí prave informá cií , ktoré sú potrebné na tvorenie dokumentov sú boru.

  Pracovný há rok B
  Tvorenie sú boru zá kladný ch dokumentov k spoloc enské mu pô sobeniu

  Priprav si uvedené materiá ly, ktoré tvoria “sú bor zá kladný ch dokumentov k spoloc enské mu pô sobeniu”. Niektoré veci si si pripravil uz v predchá dzajú cich etapá ch tvorivý ch dielní .

  • Zá kladná deklará cia

  Podrobné informá cie o prí prave deklará cie ná jdeš v III.kapitole - Zí skavanie financ ný ch prostriedkov. Ak nemá š deklará ciu eš te hotovú , vyuz i informá cie z tejto kapitoly a deklará ciu si priprav aspon v ná c rte.

  • Skrá tená deklará cia

  Skrá t deklará ciu tak, aby si mal jednu alebo niekol ko verzií . Napr. jednu stranu mô z eš skrá tit do jedné ho odstavca, alebo jednej-dvoch viet. Porozmý š l aj, ako by si mohol vyuz it informá ciu z II.kapitoly k prí prave deklará cie, ktorá má jednu vetu.

  • Uká z kové otá zky a odpovede o tvojej organizá cii

  Uved pä t az desat najc astejš í ch otá zok, tý kajú cich sa tvojej organizá cie, alebo konkré tneho programu. Zapí š si odpovede a precvic si ich tak, aby boli struc né a zrozumitel né .

  Otá zka c .1:

  Odpoved c .1:

   

  Otá zka c .2:

  Odpoved c .2:

  Otá zka c .3:

  Odpoved c .3:

   

  Mô z eš tiez vyuz it nasledujú ce informá cie o histó rii, c lenoch, ú spechoch a plá novanej c innosti tvojej organizá cie zo svojho “sú boru zá kladný ch dokumentov k spoloc enské mu pô sobeniu”:

  Informá cie mô z u byt sú stred ované niekol ký mi spô sobmi:

   

  • zbieraj vý striz ky z tlac e o tvojej organizá cii;
  • rob interview s c lemni, ktorí sú uz dá vno v organizá cii, zá merom ktoré ho bude vypracovanie ú stnej histó rie organizá cie;
  • za ú c elom urc enia d alš ej c innosti, prezri strategický plá n;

   

  Kaz dý sú bor by mal obsahovat niekol ko uvedený ch ká rt/formulá rov:

  • vizitky organizá cie;
  • karty sponzorov;
  • lenské prihlá š ky
  • karty dobrovol ní kov - zaloz tú to kartu podl a osobné ho dotazní ka. Má š zistit vzdelanie, kvalifiká ciu a schopnosti dobrovol ní ka, ako aj c as, ktorý mô z e venovat organizá cii. Vpí š tam taktiez jeho adresu a c í slo telefó nu.

  Tretia lekcia -
  Ná bor dobrovol ní kov/spoloc enský ch c initel ov

  Ná bor dobrovol ní kov je straté giou zí skavania “rezerv”. Má lokedy doká z e platený personá l vykonat celú prá cu a má lokedy má mimovlá dna organizá cia vystac ujú ce financ né prostriedky na platenie poc etné ho personá lu. Dobrovol ní ci tvoria l udské rezervy, ktoré pomá hajú pret az ené mu personá lu. Okrem toho, ked dobrovol ní ci realizujú programy spoloc enské ho pô sobenia, slú z ia ako prí klad tý m, ktorí eventuá lne vstú pia do organizá cie. Tá to lekcia vysvetl uje zá kladné princí py ná boru: kde ich hl adat , ako im organizovat prá cu a ako ich odmen ovat . Vel a uvedený ch informá cií v nasledujú com materiá li pochá dza z vynikajú cich publiká cií : “Stojeden spô sov zí skavania financ ný ch prostriedkov”, ktorej autormi sú Sue Vineyard a Steve McCurlrj, a “Organizá cia a spoloc enské zmeny”, ktorej autormi sú Kim Bobo, Jackie Kendal a Steve Max.

  Porozmý š l ajme o tom, prec o l udia dobrovol ne venujú organizá cii svoj c as (Waldo, 1986). Uvedené motivá cie sa tý kajú tiez zí skavania financ ný ch prostriedkov, vysvetl ujú , prec o l udia dá vajú peniaze.

  1. Pozval ich niekto, koho si vá z ia, komu sú niec o dlz ní , alebo na koho chcú zapô sobit .
  2. Myslia si, z e vedia rieš it problé m, ktorý m sa zaoberá organizá cia.
  3. Sami trpeli kvô li problé mu, ktorý rieš i organizá cia.
  4. Spoluprá ca s organizá ciou sa zdá byt zaují mavá a zvyš uje autoritu.
  5. Mohol im to navrhnú t zamestná vatel , aby taký mto spô sobom tvoril lepš í obraz firmy v oc iach verejnosti.

   

  Pravidlá ná boru

  Uvedzá me vš eobecné pravidlá ná boru l udí do prá ce v organizá cii:

  1. Odvolaj sa na osobné zá ujmy

  L udia sa ochotne zú c astnia c innosti, ak uznajú , z e to bude mat pre nich hodnotu a budú spokojní . Mô z u tiez chciet vstú pit do organizá cie, ak to bude pre nich profesioná lne vý hodné ; ak sa tý m posilní ich pozí cia v boji proti spoloc né mu nepriatel ovi; ak budú mat pocit, z e si plnia svoju morá lnu povinnost .

  2. Snaz sa, aby t a bolo vidiet

  Spoloc enské pô sobenie musí mat sú vislost s kaz dý m aspektom programu. Tvoja organizá cia by mala pravidelne robit také veci, vd aka ktorý m by sa nachá dzala v centre verejné ho zá ujmu. Mô z no l udia hl adajú prá ve teba.

  3. Nahová raj l udí na c innost , nie na schô dze

  C asto sa potenciá lnym dobrovol ní kom hned na zac iatku uvá dza termí n d alš ej schô dze. Ak hlavnou formou c innosti tvojej organizá cie sú schô dze, poc et c lenov sa mô z e zmenš ovat . Nahová raní m na c innost zí skavaš l udí , ktorí radi niec o robia, a nie profesioná lnych ú c astní kov schô dze.

  4. Priprav si stá ly program pre zac iatoc ní kov

  Noví c lenovia sa c asto cí tia osamelí , pretoz e vedia má lo o problé moch, ktorý mi sa zaoberá organizá cia. Nepoznajú jazykový š tý l ani skratky, ktoré sa pouz í vajú v rozhovoroch. Daj nový m c lenom takú ú lohu, aby sa cí tili potrební . Sú bor informá cií im pomô z e v preš kolení ; mô z u vtedy tie isté informá cie odovzdá vat svojim priatel om a informovat ich o svojej novej organizá cii.

   

  Fá zy ná boru dobrovol ní kov (alebo nový ch c lenov)

  1. Priprav sa

  Priprav si otá zky a odpovede podl a sú boru. Ked sa zoznamuješ s nový m potenciá lnym c lenom, pripomen si, c o o n om vieš , jeho zá ujmy, skú senosti, predchá dzajú cu c innost , rodinu a vš etko ostatné , c o ti pomô z e urc it jeho zá ujmy.

  Ak sa rozprá vaš s nezná mym c lovekom, presne dodrz uj pravidlá spoloc enské ho sprá vania. Rozhovor s nezná mymi l ud mi zac í naj podl a nich. Ak ich poruš í š , ty a tvoja organizá cia dopadnete zle.

  2. Ná jdi spoloc né zá ujmy a skú senosti

  Ak ná jdeš spoloc né zá ujmy a skú senosti s potenciá lnym dobrovol ní kom, navodí š tak dô veryhodnú atmosfé ru. Porozmý š l aj o spoloc ný ch té mach: susedia, š kola, prá ca, priatelia, cirkev, spoloc enské organizá cie.

  3. Poc ú vaj

  Nabá daj l udí , aby hovorili. Urc i, c í m sa zaují majú , na c om im zá lez í , nadvä zuj kontakt. Ak budeš iba rozprá vat , nic nedosiahneš . Ked poc ú vaš , vel a sa dozvieš a vyjadrí š tý m svoj zá ujem. Poc ú vanie to neznamená iba nic nehovorit , to znamená tiez dá vat sprá vne otá zky a vyuz í vat odpovede k lepš iemu pochopeniu l udí .

  4. Agituj

  Snaz sa vyvolat zá ujem l udí do takej miery, aby ti nakoniec pomohli. Agitá cia neznamená , z e musí š byt agresí vny a neznesitel ný . L udia sa niekedy nahnevajú . Ty musí š ich hnev upriamit na problé m a nie na seba. V kontaktoch s dobrovol ní kmi sa nesmieš chovat agresí vne. Vä c š ina osô b nerada spolupracuje s bezohl adný mi l ud mi.

  5. Zí skaj prí sl ub

  Neukonc rozhovor bez zí skania prí sl ubu. Dú faš predsa, z e c lovek má zá ujem o prá cu dobrovol nika, alebo dokonca o c lenstvo v organizá cii. Ak sa niekto nemô z e rozhodnú t , navrhni mu stretnutie v inom termí ne.

  6. Urob d alš ie kroky

  Nic tak na l udí nezapô sobí , ako nac as spravený d alš í krok, pretoz e v skutoc nosti nie je vel a taký ch l udí , c o tak postupujú . Dá vaj pozor, aby tvoja administratí va dozerala na harmonogram stretnutí s l ud mi, aby si mal moz nost obrá tit sa na nich v urc enom termí ne. Ak agituješ l udí na nejakú akciu alebo udalost , c akaj tam na nich a predstav ich iný m. Podcen ovanie l udí po ná bore je vel ká chyba.

  Kde robit ná bor pracovní kov:

  • Mestské schô dze;
  • portové akcie;
  • Podujatia tvojej organizá cie;
  • Prá ca;
  • kola;
  • Kostol;
  • Skupiny, ktoré majú podobné zá ujmy, ako tvoja organizá cia;
  • Schô dze profesioná lnych spoloc ností ;
  • Odborové schô dze;
  • Kluby dô chodcov;
  • Slá vnosti a jarmoky.

  Pokyny k prá ci s dobrovol ní kmi

  Pravdepodobne zistí š , z e vel a z uvedený ch pokynov mô z eš pouz it v prá ci s personá lom a c lenmi organizá cie.

  • Povaz uj dobrovol ní kov za dô lez itý rovnocenný prvok personá lu/organizá cie.
  • Vymedz im pí somne okruh ú loh, ktoré sú zretel ne a konkré tne sformulované .
  • Pomô z im pochopit , ako ich prá ca pomá ha realizovat celkové poslanie organizá cie.
  • Skú s im dat také ú lohy, v ktorý ch mô z u vyuz it svoj vrodený talent alebo skú senosti tak, aby boli ú speš ní .
  • Nauc ich plnit ú lohy, nenechá vaj ich samý ch.
  • Ak urobia niec o dobre, pochvá l ich.
  • Nechvá l ich, ak si to nezaslú z ili.
  • Vyhodnot spolu s nimi ich prá cu, ale nehodnot ich ako l udí .
  • Ak si dobrovol ní k aj napriek opä tovné mu preš koleniu nevykoná va patric ne svoju prá cu, vylú c ho z realizá cie tejto ú lohy a daj mu novú , kde bude uz itoc nejš í .
  • Rozprá vaj sa s ní m otvorene o problé moch a ú lohá ch. Neskrý vaj pred ní m podrobnosti, o ktorý ch sa aj tak dozvie.
  • Urc i zretel ne c asový limit a dodrz uj ho. Nepredpokladaj, z e ak niekto má v sobotu vol né š tyri hodiny, znamená to, z e má vol ný ch az osem hodí n.
  • Reš pektuj aj iné povinnosti. Dobrovol ní ci majú aj svoj vlastný osobný z ivot.
  • Vrá t im hned peniaze za zaplatené vý davky.
  • Spoznaj sa s nimi osobne a prejav o nich zá ujem, ako o vý nimoc ný ch l udí .
  • Snaz sa s nimi pracovat v dobrej ná lade a veselo.
  •  

  Odmeny, ktoré mô z eš darovat dobrovol ní kom

  Uvedený zoznam ponú ka moz nosti, ktorý mi mô z ete docenit prá cu dobrovol ní kov. Vš imni si, z e nie na vš etky potrebuješ peniaze.

  • “D akujem”.
  • Ú smev.
  • Ká vový hrnc ek s ná pisom organizá cie.
  • Zná mky organizá cie
  • Uniforma.
  • List s pod akovaní m.
  • D akovný list rodine, zamestná vatel ovi, cirkvi.
  • Odporú c anie pre budú ceho zamestná vatel a.
  • Fotografia c loveka, ktoré mu bola venovaná pomoc.
  • Tlac ové vý striz ky.
  • Firemné c iapky.
  • Pohostenie pre dobrovol ní kov.
  • Zvý š enie zodpovednosti v plá novaní a realizá cii programov.
  • Moz nost ú c asti v š kolení pre platený ch pracovní kov.
  • Prí jemná pracovná atmosfé ra.
  • Priame vyjadrenie ná zoru na vykonanú prá cu.
  • Efektí vny dozor.
  • Pochvala.
  • A eš te raz: D AKUJEM!

  Vyuz itie tejto lekcie

  Po ná vrate z tvorivý ch diel ní do organizá cie, pravdepodobne budeš chciet usporiadat “burzu ná padov”, aby ste naš li ú c innú metó du ná boru dobrovol ní kov. Prí loha B uvá dza procedú ru vedenia “burzy ná padov”. Pracovný há rok C je dotazní k na ná bor c lenov. Ak má organizá cia uz dost dobrovol ní kov, usporiadaj “burzu ná padov”, aby ste si urc ili spô sob, ako ich efektí vnejš ie vyuz it .

   

  Pracovný há rok C
  Ná bor dobrovol ní kov - Urc enie postupu

  Dobrovol ní ci sú vel mi dô lez itý m prvkom na ceste k ú spechu tvojej organizá cie. C asto mnoz stvo prá ce presahuje tvoje moz nosti realizá cie vš etký ch ú loh organizá cie. Aby bol ná bor dobrovol ní kov ú speš ný , musí te na to organizá ciu pripravit . Uvedené otá zky pomô z u organizá cii ú c innejš ie vyuz í vat dobrovol ní kov a zaoberat sa otá zkami riadenia.

  1. Pre aké programy a projekty potrebujete vo vaš ej organizá cii dobrovol ní kov? Ako dlho budú trvat ?
  2. Aký druh dobrovol ní kov potrebujete k ú speš né mu vykonaniu prá ce vo vaš ej organizá cii?
  3. Ako ná jdeš dobrovol ní kov medzi vaš imi obyvatel mi? (Nezabudni, z e sa musí š pokú š at vydobyt si svoje postavenie na verejnosti). Ako sa odvolá š na ich zá ujmy, aby si ich podnietil k prá ci vo vaš ej organizá cii?
  4. Aký postup pouz ije vaš a organizá cia na zaangaz ovanie potenciá lnych dobrovol ní kov? Kto zan bude zodpovedný ?
  5. Ako budeš sledovat svojich potenciá lnych dobrovol ní kov a dobrovol ní kov zapojený ch do prá ce, aby si im umoz nil hladký a ú c inný š tart vo vaš ej organizá cii? ( Napr. program orientá cie, karty atd .)
  6. Ako budeš riadit ich prá cu a ako ich budeš odmen ovat , ked uz zac nú pracovat pre vaš u organizá ciu? (Napr.koordiná tor prá ce dobrovol ní kov, vedú ci programov alebo projektov, atd .)

   

  Štvrtá lekcia -
  Tvorenie koalície

  Koalícia je “organizácia organizácií”, ktoré spolupracujú pri dosiahnutí spoločného cieľa. Kým sa úplne presvedčíš, že vytvorenie koalície je výhodné, premysli si to ešte raz. Koalícia je vytváranie sily. Tak naozaj, existuje len jeden dôvod, pre ktorý sa oplatí obetovať čas a prostriedky na vytvorenie koalície: je to skoncentrovanie sily na vykonanie niečoho, čo sa nedá dokázať prostredníctvom činnosti jednej organizácie. Nižšie uvedené informácie zhŕňajú skúsenosti mnohých osôb, ktoré pracujú v koalícii; sú tu predstavené tak isto prednosti, ako aj nedostatky tohto typu činnosti.

  Prednosti práce v koalícii

  • Dosahuje sa to, čo organizácia nie je schopná dosiahnuť sama.

  Úspech realizácie mnohých úloh si vyžaduje veľký počet ľudí a značné výdavky, čo je možné dosiahnuť vďaka koalícii.

  • Vytvára sa stála rovina sily

  Generálne - v počte je sila.

  • Zvýšenie hodnoty a účinku pôsobenia organizácie.

  Svojím zaangažovaním nielen pomáhaš koalícii v dosiahnutí víťazstva, ale môžeš aj účinnejšie vykonať svoju individuálnu prácu.

  • Výber nových vodcov.

  Môžete sa obrátiť na skúsených vodcov, aby viedli koalíciu, a pritom sa uvolnia miesta pre nových leaderov organizácie.

  • Zväčšovanie zdrojov.

  Ak úloha, ktorú si vytýčila koalícia je v súlade s úlohou tvojej organizácie, môžeš bezprostredne využiť dodatočných pracovníkov a prostriedky.

  • Rozšírenie pola pôsobnosti.

  Koalícia môže umožnit tvojej organizácii pôsobiť v lokálnom, alebo medzinárodnom rozsahu a vďaka tomu sa tvoja práca stane zaujímavejšia a dôležitejšia.

   

   

  Nedostatky práce v koalícii

  • Odtrhnutie od iných tvojich problémov.

  Ak úloha, ktorú realizuje koalícia, nesúvisí s hlavným poslaním tvojej organizácie, môže ti nepotrebne zabrať čas a zdroje.

  • Slabí členovia koalície, ktorí sa neosvedčili.

  Vedúce organizácie, ktoré zabezpečujú väčšinu prostriedkov, môžu byť netrpezlivé, ak je niektorá zo slabších skupín neskúsenejšia a realizácia úloh jej ide horšie.

  • Príliš veľa kompromisov.

  Aby sa udržala jednota koalície, treba občas ustúpiť, čo môže znižovať účinok pôsobenia.

  • Jednotlivé organizácie sa netešia uznaniu.

  Ak je všetka činnosť vykonávaná v mene koalície, vtedy sa niektoré organizácie, ktoré vynakladajú viac prostriedkov, cítia nedocenené.

  • Nezaujímavá taktika.

  Organizácie, ktoré majú rady taktiku konfrontácie a rady stoja na viditeľnom mieste, môžu mať pocit, že subtí lna taktika koalície ich členov prí liš nezaují ma.

   

  Môžeš podstatne znížiť riziko nepremysleného pripojenia sa ku koalícii, ak prostredníctvom nižšie uvedených otázok urobíš analýzu jej predností a nedostatkov.

  Otázky týkajúce sa tvorenia koalície

  1. Kto podporuje koalíciu, okrem jej vlastných členov?
  2. Akú úlohu chce a môz e zohrať tvoja organizácia?
  3. Aká môže byť účasť tvojich členov?
  4. Ako môže vstup do koalície upevniť tvoju organizáciu?

  Ak ti analýza ukáže, že utvorenie koalície môže byť pre tvoju organizáciu užitočné, ďalej uvádzame niekoľko myšlienok, ktoré ti pomôžu k úspechu.

  Kroky tvorenia účinnej koalície

  1. krok - Zaangažuj skúsenú osobu, ktorá bude riadiť koalíciu.

  Zodpovednosť za koalíciu by mala spočívať v rukách jednej osoby, najlepšie skúseného politika. Bolo by dobre zabezpečiť patričnú sumu peňazí, aby ste mohli zamestnať niekoho skúseného a nestranného. Obmedzené finančné zdroje môžu jednako spôsobiť, že budete musieť využiť niekoho, kto je zamestnaný v niektorej z členských organizácií. V takejto situácii si vybraná osoba musí zachovať nezávislosť a nemôže pracovať v prospech svojej materskej organizácie.

  2. krok - Vyberte si veci, ktoré vás spájajú

  Členov koalície musí spájať nejaká spoločná vec, nielen snaha spoločne pracovať nad odlišným programom každej z organizácií.

  3. krok - Vypracuj reálny rozpočet koalície.

  Takýto rozpočet by mal obsahovať všetky predvídané výdavky a príjmy, ktoré sú nevyhnutné pri realizácii plánu koalície. Ak pracovníci prichádzajú z niektorej z členských organizácií, ich platy by mali byť zohľadnené na strane výdavkov, a na strane príjmov zohľadnené, ako vecný vklad. Takto si členovia uvedomia, aké sú ozajstné výdavky kampane, ktorú vedie koalícia.

  4. krok - Pochop a váž si záujmy vlastnej organizácie.

  Každá organizácia si so sebou do koalície prináša vlastné dejiny, kultúru, plán pôsobenia, svoje hodnoty, filozofiu, štýl vodcovstva a druh vzťahov, ktoré vládnu medzi spolupracovníkmi. Členovia koalície sa musia vzájomne chápať a vyhýbať sa konfliktom, aby vytvárali silu.

  5. krok - Snaž sa súhlasiť a vyhýbaj sa nesúladu.

  Zriedkakedy sa všetci členovia zhodnú vo všetkých otázkach týkajúcich sa koalície. Skoncentrujte sa na spoločnom poli pôsobnosti a na problémy, v ktorých sa nerozchádzate. Dohodnite sa, že sa budete vyhýbať tým otázkam, v ktorých sa nezhodujete a ktoré nemajú žiaden vplyv na úspešnosť koalície. Ak sa príliš odlišujete, spolupráca môže byť nemožná.

  6. krok - V koalícii konaj takticky.

  Koalícia obyčajne zoskupuje organizácie, ktoré majú menej radikálne názory a miernejší spôsob činnosti. Pozitívne to vplýva na verejný obraz koalície, ako miernej a nabádajúcej k činnosti. Počas kampane sa koalícia môže v každej chvíli rozhodnúť nadviazať spoluprácu s organizáciou zvonka. A práve táto organizácia bude mať za úlohu viesť radikálnejšiu činnosť. Koalícia si tak pri súčasnom zaostrení pôsobnosti zachová dobrý image.

   

  7. krok - Uznaj, že každý vnáša niečo iné.

  Jednotlivé organizácie prinášajú so sebou do koalície slabé, ale aj silné stránky svojich organizácií. Ak sa všetci členovia koalície pričinia k vzájomnému chápaniu a budú uznávať iných, problémy by mali byť minimálne (uvedom si, že nezmiznú na 100 percent).

  8. krok - Vymedz rozhodovací proces.

  Postup (procedúra) musí byť jednoduchý. Bude mať každá organizácia jeden hlas? Čo sa stane v prípade nerovnakých vkladov? Tieto otázky musia byť jasné ešte pred skutočnou prácou.

  9. krok - Pomáhaj organizáciám vybaviť ich vlastné záujmy

  Organizácie musia mať pocit, že účasť v koalícii je pre ne výhodná. Veľa súkromných záujmov organizácií , ak sú správne pochopené, sa dá ľahko zosúladiť so záujmami koalície.

  10. krok - Rozdeľuj spravodlivo uznania.

  Koalície, ktoré nekladú náležitý dôraz na vyjadrenie, ale i získanie uznania, sú vystavené vnútorným bojom a politickým zápasom. Tieto problémy sa dajú zjednodušiť prostredníctvom jasného určenia rozhodovacieho procesu a zamestnaním nestranného personálu.

  Pracovný hárok D vám dovolí vypracovať si plán účinného tvorenia koalície.

   

  Pracovný hárok D
  Vypracovanie plánu tvorenia učinnej koalície

  Pri vypracovaní vlastného procesu účinného tvorenia koalície vo svojom prostredí, odpovedz na nasledujúce otázky nadväzujúc pritom na spomínané kroky.

  1. Akým spôsobom nájdeš a zamestnáš koordinátora koalície?
  2.  

    

    

    

  3. Aká spoločná téma zjednotí činnosť rôznych organizácií?
  4.  

    

    

    

    

  5. Koho treba zaangažovať do robenia rozpočtu? Akým spôsobom budeš kontrolovať príjmy a výdavky a ako budeš robiť patričné korektúry? Ako rozdelíš rozpočet medzi členov?
  6.  

    

    

    

  7. Akým spôsobom sa určia a rozdelia úlohy medzi členov koalície?
  8.  

    

    

    

  9. Ako budeš riešiť prípadné konflikty, ktoré sa vyskytnú v rámci koalície?
  10.  

    

    

    

  11. Ako budeš riadiť komunikačný a informačný systém, nevyhnutný k udržaniu výkonne pôsobiacej koalície? Akým spôsobom zavedieš do komunikačného systému zmeny, ak počas práce nájdeš účinnejšie prostriedky na dosiahnutie úspechu?

  1. Aký proces použiješ, aby si pomohol jednotlivým členom koalície vzájomne sa pochopiť a uvedomiť si spoločnú silu?
  2.  

    

    

    

  3. Ako bude vyzerať proces rozhodovania? Bude mať každá organizácia jeden hlas? Čo sa stane, ak jednotlivé organizácie nedajú rovnaké prostriedky?
  4.  

    

    

  5. Aký proces hodnotenia použiješ na kontrolovanie a sledovanie činnosti koalície, tak, aby jednotliví členovia boli spokojní s vykonanou prácou?
  6.  

    

    

  7. Akú dôveru budú mať členovia koalície? Čo urobíte, keď svojou námahou nedosiahnete predpokladané výsledky?
  8.  

    

    

    

  9. Akým spôsobom začneš tento proces?

   

  Zhrnutie lekcie

  Tvorenie koalície je schopnosť, ktorú organizácia môže získať. Pri vhodnom zaangažovaní a lojalite osôb vzhľadom ku koalícii, pri jasnom pochopení úlohy vzájomných vzťahov medzi členskými organizáciami, sa môžu vytvoriť silné koalície, ktoré môžu dosiahnuť to, čo nemôže dosiahnuť žiadna z jednotlivých organizácií.

  Koalície ako také, neodpovedajú definitívne na všetky otázky. Niektoré problémy treba riešiť na lokálnej úrovni, v rá mci jednej organizácie. Ale vážne problémy týkajúce sa ochrany životného prostredia, hlavne tie, ktoré si vyžadujú vytvorenie, alebo zmeny v zákonodarstve, je najlepšie riešiť prostredníctvom vytvorenia silných koalícií.

   

  Piata lekcia -
  Účinné kontakty s masovokomunikačnými prostriedkami

  Masovokomunikačné prostriedky môžu byť priateľom alebo neprateľom tvojej organizácie. Aby si si mohol pestovať priateľstvo, musíš pochopiť, že prístup k týmto prostriedkom je vzácny a nemôžeš ho brať na ľahkú váhu. Začni hovoriť o činnosti svojej organizácie v masovokomunikačných prostriedkoch a rob to tak, ako keď vykonávaš každú inú dôležitú úlohu. Naplánuj si, čo potrebuješ a ako to dosiahneš. Naplánuj si činnosť a porozmýšľaj, akým spôsobom by si mal zverejniť informáciu o svojej organizácii, aby jej to najviac prospelo:

  • Tlačové konferencie

  Je to stretnutie členov tvojej organizácie s predstaviteľmi masovokomunikac ných prostriedkov, prebiehajúce formou otázok a odpovedí.

  • Podujatia za účasti masovokomunikačných prostriedkov

  Občas sa organizujú podujatia určené špeciálne pre masmédiá, ale tieto nie sú veľmi obľúbené medzi profesionálnymi novinármi. Vhodnejšie je ich pozývať na podujatia, ktoré sú prístupné širokej verejnosti. Tlač sa tak môže rozprávať s členmi organizácie a presvedčiť sa o tom, ako vás berie spoločnosť. Pri takýchto podujatiach získate najväčší ohlas, keď budete súčasne rozdávať súbor informačných materiálov o svojej organizácii a jej činnosti. Nezabudni, aby bol vždy niekto z organizácie k dispozícii, aby v prípade potreby poskytol novinárom chýbajúce pero, papier, kazetu, batérie, atď.

  • Články

  V tlači sa často vyskytujú články venované konkrétnym ľuďom a veciam. Ak si plánuješ program, ktorý bude trvať miekoľko mesiacov, presvedč sa v miestnej tlači, či majú v pláne uverejniť články, ktoré nejakým spôsobom súvisia s tvojím programom. Ak nie, možno si práve u teba objednajú takýto článok.

  • Interview/vystúpenie v programoch

  Rovnako rozhlas, ako aj televízia, hľadajú nových zaujímavých ľudí, problémy a myšlienky. Snaž sa zoznámiť s redaktormi aspoň prostredníctvom telefónu. Vyhľadaj v organizácii človeka, ktorý sa najviac hodí na hovorcu. Ak interview, ktoré poskytne, bude na vysokej úrovni, masovokomunikačné prostriedky ho budú pravidelne pozývať do svojich programov.

  • Listy pre redakciu

  Je to pomerne lacný spôsob, ako sa dostať do povedomia masmédií. Odpisuj na články, ktoré sa týkajú vašej problematiky a tvojej organizácie. Kým v mene svojej organizácie čokoľvek pošleš, nadviaž kontakt s kompetentnými osobami.

  • Stretnutia s redakčným kolektívom
  • Noviny vo väčších mestách majú redakčný kolektív, nielen jednočlennú redakciu. Stretni sa s kolektívom a predstav im problém, o ktorom by podľa teba mali napísať.
  • Miestne správy/oznamovacie tabule

  Niektoré masmédiá, hlavne tlač a elektronické prostriedky, ponúkajú možnosť uverejnenia bezplatného oznamu o blížiacej sa udalosti, alebo miestnom podujatí, ktoré sponzorujú mimovládne organizácie.

   

   

  Pokyny, ako využívať masovokomunikačné prostriedky

  1. Priprav si zoznam adries miestnej aj domácej tlače, vytlač ho na samolepných štítkoch. Maj vždy po ruke niekoľko zostáv týchto štítkov.
  2. Skús si predstaviť fotografie, alebo radšej vhodný motív na fotografiu. Ak počítaš s návštevou novinárov, postaraj sa o to, aby všetko, čo ťa obklopuje bolo pre fotografa príťažlivé. Napr. zves zo stien všetky predmety, ktoré by na fotografiách mohli vyzerať tak, akoby vyrastali niekomu z hlavy.
  3. Postupne si priprav informácie pre novinárov. Ich cieľom je vyprovokovať masmédiá, aby opísali tvoju záležitosť a nemusel si to za nich robiť ty. Tlačové informácie pre denníky, televíziu a rádio, by mali byť doručené aspoň dva až štyri dni pred podujatím. Pri týždenníkoch sú to 3-4 dni pred uzávierkou. Tieto termíny sa môžu v jednotlivých prípadoch od seba líšiť. Presvedč sa, aké má požiadavky miestna tlač a snaž sa ich splniť.
  4. Po rozoslaní informácie neseď so založenými rukami. K tomu, aby sa onedlho ukázali novinári, ti významne pomôže telefón. Niekedy sa predsa len stáva, že informácia bola zaslaná do nepravých rúk, inokedy zasa pomôže osobné pozvanie.
  5. Zisti, kto je majiteľom jednotlivých oznamovacích prostriedkov. Vyvolanie ohlasu sa občas stáva politickou záležitosťou; ak nie je tvoja otázka medzi vládcami oznamovacích prostriedkov práve najpopulárnejšia, hľadaj iný spôsob, ako sa dostať k verejnosti.

  Pracovný hárok na ďalšej strane predstavuje kontrolný zoznam úloh, ktorých realizácia je pri práci s masmédiami nevyhnutná. Niektoré pokyny z neho by sa mali nachádzať aj v pracovných plánoch vašej činnosti.

   

  Pracovný hárok E
  Kontrolný zoznam k súboru tlačových informácií

  • Sú tlačové informácie vytlačené na firemných papieroch?
  • Bola informácia pripravená na zverejnenie ihneď, alebo ju bolo treba zadržať a uverejniť až v konkrétnom termíne?
  • Je v záhlaví tlačovej informácie uvedené telefónne číslo osoby, s ktorou je možné nadviazať kontakt (počas dňa aj večer)?
  • Je titulok krátky a výstižný? (Nenamáhaj sa pri jeho vymýšľaní, pravdepodobne ho oznamovacie prostriedky aj tak nepoužijú.)
  • Je informácia uverejnená s dostatočnými medzerami medzi riadkami?
  • Vyjadruje prvý odstavec kto, čo, prečo, kedy a kde?
  • Spomenul si v druhom, alebo v treťom odstavci mená najvýznamnejších leaderov? Dohodol si sa s nimi o tom? (Zapamätaj si - o tom, koho spomenieš, rozhoduje celá organizácia.)
  • Spomenul si niekoľkokrát názov svojej organizácie?
  • Sú všetky mená, názvy, tituly a organizácie správne napísané?
  • Napísal si na každý hárok skrátený titul? (Snaž sa napísať informáciu na dvoch a najlepšie na jednej strane).
  • Navrhol si námet na fotografiu? (Ak áno, pošli jeden exemplár tlačovej informácie aj fotoreportérovi.)
  • Je dátum, hodina a miesto dohodnuté s každým, kto bude vystupovať?
  • Si konkurenčný pre masovokomunikačné prostriedky? (napr. vzhľadom na iné dôležité podujatia, alebo tlačové konferencie)
  • Je miestnosť dostatočne veľká?
  • Je v blízkosti telefón, telefónna búdka, alebo dostatočné množstvo elektrických zástrčiek?
  • Budeš potrebovať reproduktory a zosilňovače?
  • Pripravia miestnosť a poupratujú ju po konferencii prihlásení dobrovoľníci?
  • Máš na pláne podávanie nápojov? Ak áno, má to kto urobiť?
  • Kto vyšle tlačové informácie?
  • Kto bude telefonovať do redakcií po zaslaní informácií?
  • Majú títo ľudia k dispozícii konspekty?
  • Budú na konferencii potrebné audiovizuálne pomôcky, výkazy a schémy?
  • Kto píše referáty jednotlivým osobám? Obsahujú krátke a výstižné formulácie, ktoré bude tlač ochotne citovať?
  • Pripravuje niekto súbor odpovedí na predpokladané otázky, ktoré môžu byť položené na tlačovej konferencii?
  • Budú mať rečníci (referujúci) čas, aby si precvičili odpovede na otázky?
  • Pripravuje materiál do súboru tlačových informácií?
  • tlačové informácie
  • informácie o vystupujúcich
  • zoznam faktov
  • dejiny organizácie
  • kópie referátov
  • Bude názov tvojej organizácie dostatočne viditeľný na znakoch, plagátoch, pripnutých odznakoch, atď.?
  • Kto bude vítať novinárov a hostí a nabádať ich, aby sa zapísali do knihy hostí?
  • Bude niekto z tvojej skupiny fotografovať?
  • Kto bude dopĺňať rečníkov počas konferencie o podrobné informácie?
  • Kto zašle informácie tým, ktorí sa nezúčastnili tlačovej konferencie?
  • Kto zavolá tým novinárom, ktorí neprišli, ale súrne potrebujú uverejniť vaše informácie?
  • Určili ste si dobrovoľníkov, ktorí budú vyhľadávať informácie o vašej organizácii v masmédiách?
  • Zašlete ďakovné listy všetkým rečníkom a dobrovoľníkom?

   

   

  Zhrnutie

  V tejto kapitole sme sa snažili vysvetliť vám niekoľko rôznych aspektov spoločenského pôsobenia. Spoločenské pôsobenie je najviditeľnejšou formou pôsobenia tvojej organizácie. Spô sob, akým sa predstavíš v oznamovacích prostriedkoch, bude mať vplyv na to, čo si budú ľudia myslieť o tvojej organizácii. Tento obraz bude mať vplyv aj na získavanie dobrovoľníkov. Pomocou informačného súboru sa môžeš už vopred pripraviť a byť tak veľmi presvedčivý.

  Tvoju šikovnosť pri nábore dobrovoľníkov a ich riadenie má bezprostredný vplyv na množstvo a akosť činnosti, ktorú organizácia vukonáva. Dobrovoľníci predstavujú typický l udský zdroj. Treba si preto vážiť a uznávať ich čas a námahu, ktoré venujú organizácii.

  Rozhodnutie, týkajúce sa tvorby, alebo vstúpenia do koalície, je veľmi zložité. Koalícia môže byť pre tvoju organizáciu veľmi dobrá, ale aj veľmi zlá. Kým vytvoríš koalíciu, urči si jasno, čo očakávaš od svojej úlohy, zodpovednosti a zloženia tvojej organizácie.

  V ďalšej kapitole sme zhrnuli materiál z predchádzajúcich kapitol, aby sme ti ukázali, ako máš projektovať a hodnotiť programy, ktoré spĺňajú poslanie tvojej organizácie a vedú juk sebestačnosti.

  Poznámky a nápady:

   

   

   

   

   

  VI. kapitola
  Vypracovanie programu

   

  Cieľ kapitoly

  Cieľom tejto kapitoly je predstaviť ti spôsob vypracovania, realizácie a hodnotenia programov, čiže súbor úkonov, kroré musíš vykonať, aby si dosiahol vytýčené ciele, ktoré spĺňajú poslanie organizácie. Táto kapitola sceľuje materiál z predchádzajúcich kapitol a zároveň poukazuje na vzájomnú spätosť medzi strategickým plánovaním, riadením financií, získavaním fondov a spoločenským pôsobením.

  Základné pravidlá

  • Efektívne programy sa predovšetkým opierajú o zdroje organizácie. Zhodujú sa s poslaním organizácie, s jej kompetenciami a finančnými možnosťami.
  • Hoci program vzniká predovšetkým v súvislosti s vnútornými zdrojmi organizácie, neznamená to, že sa ho nemôžu zúčastniť iné organizácie, sponzori, atď.
  • Projekt programu by mal zahŕňať mechanizmy hodnotenia.

   

  Lekcie

  1. Plánovanie programu. Cyklus programu.
  2. Realizácia programu: riadenie ľudských a finančných zdrojov.
  3. Predstavenie projektových programov, ktoré účastníci vypracovali.

   

  Schopnosti a ich využitie

  • Účastníci budú pracovať s hárkami hodnotenia účinnosti programu pred, počas aj po jeho realizácii.
  • Účastníci predstavia program, ktorý navrhli pre svoju organizáciu.

   

  Základné definície

  Program - súbor úkonov, alebo projektov, ktoré predstavujú zintegrovaný systém, smerujúci k dosiahnutiu cieľa, alebo poslania organizácie.

  Projekt - konkrétny súbor úkonov, smerujúcich k dosiahnutiu cieľa.

  Žiadosť o dofinancovanie - doklad, vypracovaný za účelom zabezpečenia fondov na realizáciu programu projektu.

  Cyklus programu - množstvo fáz, ktoré obsahuje čas trvania programu.

   

  Úvod

  V druhej kapitole - Strategické plánovanie - bolo vyjadrené poslanie organizácie a ciele, realizácia ktorých približuje organizáciu k splneniu poslania. Ciele, ktoré boli uvedené v strategickom pláne, tvoria základ programov organizácie. Programy sú zreteľne určené systematické úkony, smerujúce k realizácii celku, alebo časti poslania tvojej organizácie. Aj napriek tomu, že spoločenské organizácie častokrát nezamestnávajú vedúcich pracovníkov na systematizovaných miestach, všade by mal byť človek zodpovedný za vypracovanie, realizáciu a hodnotenie programu. Takéhoto človeka voláme koordinátor programu.

  Program môže obsahovať jeden, alebo niekoľko menších projektov, hlavne tam, kde je program veľmi rozšírený.

  Žiadosť o dofinancovanie v písomnej podobe, prispôsobená k požiadavká m sponzora, predstavuje program, alebo projekt, ktorého cieľom je zabezpečenie prostriedkov na jeho realizáciu. Pravidlá spojené s písaním návrhu sú rovnaké aj pri malom, ako aj pri veľkom programe. Tieto pravidlá boli vysvetlené v 1. lekcii. Druhá lekcia objasňuje, ako treba počas realizácie programu riadiť finančné a ľudské zdroje. A tretia lekcia nakoniec opisuje rôzne nástroje, slúžiace na hodnotenie, ktoré sa používajú v rôznych etapách rozvoja programu projektu. Štvrtá lekcia uvádza smernice k predvedeniu programov, ktoré projektovali samotní účastníci.

   

  Prvá lekcia -
  Plánovanie programu. Cyklus programu.

  Keď uvažuješ nad skoncipovaním žiadosti o dofinancovanie, mal by si si pri tom predstaviť súbor kľúčových problémov, ktorých sa treba dotknúť. Prostredníctvom žiadosti môžeš obvykle dobre exponovať logiku a realizačné etapy programu (s pripojením cieľa, metódy a očakávaných výsledkov).

  Zapamätaj si, že každý sponzor bude uprednostňovať vlastnú formulu napísania žiadosti. Preto sa musíš postarať o to, aby si sa oboznámil s požiadavkami konkrétneho sponzora.

  Dobrý spôsob, ako vypracovať žiadosť, je vžiť sa do úlohy reportéra, ktorého úlohou je urobiť interview s človekom, zodpovedným za program. Tvojí m cieľom je pochopiť plány týkajúce sa programu, potreby, na ktoré program odpovedá, jeho podstatu a plánovaný efekt. Obráť sa na ľudí, ktorí majú nápad, ako urobiť dobrý program a popros ich o rozhovor, na ktorý si vopred pripravíš otázky.

  Na pracovnom hárku A sa nachádza voľné miesto, kde môžeš uviesť vlastný spôsob zbierania informácií.

  Keď urobíš toto cvičenie, porovnaj si otázky s tými, ktoré boli rozsiahlo opísané na liste č.1 (hneď za hárkom A). Sú tam kľúčové otázky, ktorých sa treba dotknúť v žiadosti o dofinancovanie.

  List č.2 predstavuje vzťah medzi klúčovými otázkami a zložkami návrhu. Dobre si to pozrite a až potom pokračujte v rozoberaní každej zložky žiadosti zvlášť.

   

  Pracovný hárok A-1
  Reportérske cvičenia

  Tvojou úlohou ako reportéra je predstaviť čitateľovi zreteľným spôsobom fakty, týkajúce sa opísaného programu.Aké otázky budeš musieť položiť, aby si získal do svojho článku všetky podstatné informácie týkajúce sa programu, organizácie a vonkajšieho prostredia? Napíš každú otázku zvlášť.

  1.

   

   

  2.

   

  3.

   

  4.

   

  5.

   

  6.

   

  7.

   

  8.

   

  9.

   

  10.

   

   

  List č.1.
  Cyklus projektu. Kľúčové otázky

  Čo?

  Aký efekt by ste chceli dosiahnuť v danom programe? Čo zmeníš tý mto programom, alebo čo ním ovplyvníš?

  Prečo? Kde? Prečo vy?

  Prečo ste sa rozhodli realizovať tento program? Prečo sa práve vy na to najviac hodíte?

  Ako? Kedy?

  Ako zrealizujete program?

  Ako sa vám práve teraz darí ?Ako sa vám darilo predtý m?

  Ako budete kontrolovať jeho realizá ciu? Ako budete merať dosiahnutý úspech? Čo vám napovie, že program sa už skončil?

  Koľko?

  Koľko bude stáť program? Aké finančné prostriedky budú potrebné?

  Čo bude ďalej?

  Akým spôsobom sa udržia výsledky tohto programu? Čo sa stane po ukončení tohto programu?

  Čo ešte?

  Aký iný materiál môžete ponúknuť na podporu vašej žiadosti? (napr. doporučenia, atď.)

   

   

  List č.2
  Cyklus projektu: Odpovede na kľúčové otázky

   

   

   

  Kľúčové otázky

  Zložky návrhu

   

  Čo dosiahnete?
  Čo zmeníš, alebo na čo vplynieš prostredníctvom tohto programu?

  Ciele a úlohy

   

  Prečo ste sa rozhodli pre tento program?
  Prečo sa práve vy hodíte na jeho vykonanie?

  Určenie potrieb
  Dejiny organizácie

   

  Akým spôsobom program uskutočníte? Kde sa uskutoční? Kedy na ňom začnete pracovať?

  Prístup a činnosť

   

  Ako budete kontrolovať realizáciu programu?
  Ako zmeníte jeho efektivitu?
  Ako odovzdáte iným to, čo ste sa naučili?

   

   

  Koľko bude stáť program?
  Aké finančné prostriedky budete potrebovať a na ktoré body programu?

  Rozpočet

   

  Akým spôsobom budete v programe pokračovať?
  Čo sa stane po ukončení programu?

  Udržovanie programu

   

  Aký iný materiál môžete predstaviť na podporu svojej žiadosti?

  Dodatočný materiál

   

   

  Zložky žiadosti

  Predtým, než začneš pracovať na žiadosti, presvedč sa, aký druh požiadaviek bude vyhovovať tvojmu sponzorovi.

  A. Úvod k projektu

  Úvod predstavuje celkový obraz navrhnutého programu. Niektorí sponzori si vyžadujú, aby resumé a titulná strana obsahovali tie isté informácie. Obyčajne sú to: názov programu, resumé na jeden odstavec (spolu s predpokladaným výsledkom), harmonogram projektu, koordinátori a spôsob financovania. Ale aj vklady jednotlivých organizácií, alebo sponzorov/partnerov počas trvania projektu.

  B. Ciele a výsledky

  Ciele sú výsledky, ktoré chceme dosiahnuť, obyčajne dlhodobé, počas realizácie programu. Program by mal byť súčasťou nadradenej stratégie, ktorá bola naplánovaná na uskutočnenie poslania programu. Ciele programu teda vyjadrujú spôsob realizácie stratégie, ktorú organizácia prijala.

  Rezultáty sú reálne predpokladateľné výsledky úkonov, prevedených v rámci programu. Pomáhajú nám neskôr v hodnotení realizácie programu.

  Táto etapa koncipovania žiadosti by mala odpovedať na otázku:

  Čo?

  • Čo konkrétne navrhuješ, aby sa urobilo?
  • Čo sa zmení v dôsledku projektu?

  Ako bolo spomenuté v druhej kapitole - Strategické plánovanie - je dôležité, aby rovnako ciele, ako aj výsledky, boli vyjadrené racionálne, čo do množstva a kvality. Mali by byť späté bezprostredne s plánom realizácie, kontroly a hodnotenia programu. Pričom pri cieľoch to nie je vždy možné a potrebné, ale pri vypracovávaní plánovaných výsledkov je to nevyhnutné.

  C. Určenie potrieb

  Analýza potrieb sa zaoberá konkrétnym problémom, ktorý sa vyrieši realizáciou programu. Dokonca, aj keď má program len domáci dosah, analýza by sa mala zamerať na konkrétne skupiny, ktoré program ovplyvní. Mala by obsahovať určenie miesta činnosti a beneficientov. Predstavenie konkrétneho problému by malo dokázať tvoje vedomosti z patričnej oblasti a že si pochopil všetky dôležité veci. Sponzori tiež očakávajú, že predsatavíš výhody, ktoré vyplývajú pre beneficientov programu. Otázky, ktoré si v tejto časti môžeme položiť, sú nasledujúce:

  Prečo?

  • Aká je súc asná situácia a prečo si vyžaduje konanie?
  • Akých konkrétnych problémov a potrieb sa projekt týka?
  • Prečo si sa rozhodol práve pre tento problém a nie iný?
  • Kto/čo bude medzi priamymi a nepriamymi beneficientami?

  D. Informácie o organizácii

  Informácie o organizácii by mali v skratke obsahovať poslanie a možnosti organizácie a odpovedať na otázku, čo obzvlášť rozhoduje o výnimočnosti tejto organizácie v kontexte plánovaného programu. Využi materiály o svojej organizácii pripravené v informačnom súbore.

  V tejto časti musíš tiež zdôrazniť hodnovernosť a predchádzajúce skúsenosti vo vypracovaní programov s podobnou tematikou. Ak sa do takéhoto programu púšťaš po prvý raz, opíš všetky kvalifikácie a skúsenosti, ktorými tvoja organizácia disponuje.

  Prečo vy?

  • Prečo sa práve tvoja organizácia najviac hodí a je najlepšie pripravená pre tento program? (Tj. aké sú jej silné stránky, reputácia, skúsenosti, atď.)

  E. Prístup a spôsob konania

  Táto časť opisuje úkony, ktoré sú naplánované v programe. Sú obsiahnuté v realizačných plánoch, ktoré sa zhotovujú na základe operačného plánu. Ak je dostatočne podrobný, že jasno opisuje čo, ako, kedy, kým a za koľko má byť urobené, po malom spracovaní sa dá využiť ako realizačný plán. Realizačný plán by mal odpovedať na nasledujúce otázky:

  Ako?

  • Akým spôsobom program dosiahne svoj cieľ?
  • Aké budú hlavné úlohy v rámci programu?
  • Akým spôsobom bude program riadený ?

  Kde?

  • Kde sa bude program realizovať?

  Kedy

  • Kedy sa vypracuje program?
  • Kedy sa začne a ukončí realizácia jednotlivých úloh?
  • Kedy a ako organizácia skoordinuje svoje pôsobenie so sponzormi, spolupracujúcimi organizáciami, atď.?
  • Aké sú kľúčové dátumy v rámci cyklu realizácie programu?

   

  F. Kontrola, hodnotenie, výkazy

  Všetky organizácie musia byť schopné sledovať rozvoj. Vypracovanie kontrolnej procedúry a procedúry hodnotiacej program, vďaka ktorým sa program stáva prehľadný, dovolia tvojej organizácii vkomponovať do realizačného plánu kontrolné a hodnotiace úkony.

  Žiadosť o dofinancovanie by mala tiež opisovať metódu vykazovania a predstavovania údajov získaných v prospech tvojej organizácie, ako aj iných organizácií, spolupracujúcich pri realizácii projektu. Tento proces je nesmierne dôležitý kvôli neustálemu sledovaniu evolúcie programu, ako aj pri hodnotení jeho účinnosti.

  D alšou dôležitou vecou je určiť si niekoho, kto bude robiť kontrolu a hodnotenie. Organizácia môže vybrať niekoho spomedzi vlastných pracovníkov, firmu zvonka, alebo individuálneho konzultanta. Ak sa rozhodneš využiť služby niekoho mimo organizácie, over si jeho referencie.

  Plám kontroly programu by mal predstaviť metódu súvislej analýzy merania pokroku za účelom určenia stupňa realizácie cieľov. Kontrola sa sústreďuje na cyklické merania pokroku v pracovnom pláne.

  V tejto časti žiadosti odpovedáme na nasledujúce otázky.

  Ako budeš sledovať pokrok?

  • Ako budeš kontrolovať činnosť?
  • Ktoré najdôležitejšie prvky programu skontroluješ?
  • Ako budeš zbierať údaje k hodnoteniu?
  • Ako môže tvoja organizácia využiť zhrnuté informácie?
  • Kto bude robiť kontrolu a hodnotenie?

  Plán vyhodnotenia programu obsahuje cyklické skúmanie efektívnosti a zhodu realizácie s realizačným plánom na základe prevedenej kontroly. Efektom hodnotenia je súhrn materiálu a vyvodenie dôsledkov počas činnosti aj po jej zakončení, za účelom modifikácie spôsobu vedenia programu.

  Hodnotenie sa robí hlavne na úžitok tvojej organizácie. Ale aj napriek tomu, časť výsledkov môžeš ponúknuť spolupracujúcim organizáciám.

  Plán hodnotenia odpovedá na nasledujúce otázky:

  Ako hodnotíš výsledky?

  • Na základe akých kritérií meriaš úspech programu a jeho výsledky?
  • Aký záver môžeš urobiť zo zhrnutého materiálu?
  • Aké zmeny spôsobuje realizácia programu?

   

  Aby sa mohol program účinne kontrolovať a hodnotiť, aby bolo možné odovzdávať si čerstvé skúsenosti, treba vypracovať systém výkazov. Výkazy umožňujú cyklické dokumentovanie pokroku. Správy môžu obsahovať aktuálne finančné údaje, hlásenie o pokročilosti prác a cyklické hodnotenie. Výkaz by mal byť písaný pre koordinátora programu, riaditeľa a pre finančný úrad (ale aj pre skupinu beneficientov, sponzorov, iných organizácií, samosprávy, atď.), tj. pre všetkých tých, ktorí majú záujem o rozvoj programu.

  V tejto časti odpovedáme na nasledujúce otázky:

  Ako odovzdáš to, čo si sa dozvedel?

  • Ako budeš zbierať informácie?
  • Ktoré informácie sú dôležité z hľadiska výkazov?
  • Ako využiješ získané poznatky pri modifikácii programu?
  • Aké informácie a správy budú od teba vymáhať iní - miestne skupiny, samospráva, alebo sponzori?
  • Pre koho je písaná správa?

  G. Rozpočet

  Rozpočet by mal obsahovať finančný plán na celé obdobie trvania projektu, v tom vklady v naturáliách, vklady od beneficientov a fondy pochádzajúce od organizácií a sponzorov. Mali by sa tam tiež nachádzať krátke informácie o procedúrach využívaných pri riadení fondov tvojej organizácie, o banke, služby ktorej využívate, mal by tu byť systém finančných výkazov a meno osoby zadpovednej za účtovníctvo vo vašej organizácii.

  Rozpočet predstavuje všetky zdroje potrebné na realizáciu plánovaného programu, v tom pracovný čas, materiály a celkové výdavky organizácie. Rozpočet poukazuje na spôsob disponovania prostriedkov. Počas trvania programu je pri účinnom riadení fondov tento prvok najdôležitejší.

  Táto časť žiadosti odpovedá na nasledujúce otázky:

  Koľko?

  • Zdroje akého druhu budú požadované: fondy, personál, dobrovoľníci, pôda, vybavenie, atď.?
  • Kedy budú zdroje a fondy potrebné? Aký bude časový harmonogram?
  • Akým spôsobom si určíte požadované zdroje?
  • Kto je zodpovedný za riadenie fondov?

   

  H. Možnosti udržania: riadenie a financovanie programu

  Časť týkajúca sa možnosti urdžania by mala obsahovať všetky informácie o cykle programu. Mali by ste predstaviť výsledky, ktoré plánujete udržať aj po ukončení samotného programu.

  Otázky, na ktoré treba v tejto časti odpovedať, sú:

  Čo ďalej?

  • Čo sa stane s výsledkami programu po vykonaní navrhnutých úkonov?
  • Akým spôsobom môže tvoja organizácia, beneficienti, alebo iní zainteresovaní ľudia, pokračovať v práci?

  I. Pomocný materiál

  Pomocný materiál by mal obsahovať dokumentáciu, ktorá rozšíri poznatky sponzora týkajúce sa problému, ďalej odporúčania osôb a organizácií, životopisy hlavných ľudí zviazaných s programom, brožúry a informácie o organizácii, atď.

  Čo ešte?

  • Aký materiál ešte potrebuješ na podporu vašej žiadosti o dofinancovanie?
  • Ako by si ich mal predstaviť, aby vyvolali dobrý dojem?

  Keď vypracuješ žiadosť, musíš ju podať sponzorovi v dohodnutom termíne a snaž sa dozvedieť termín, kedy bude prejednávaná.

  Druhá lekcia -
  Realizácia programu:
  Riadenie fina
  nčných a ľudských zdrojov

  Zodpovednosť za realizáciu programu spočíva na koordinátorovi programu. Ak je program veľmi obsiahly, riadi až niekoľko koordinátorov projektov. Aj napriek tomu, že spoločenské organizácie nemusia formálne zamestnávať vedúce kádre, musí byt zodpovednosť spätá s riadením a realizáciou programu, niekomu pripísaná. Táto zodpovednosť pripadá koordinátorovi programu.

  Kým však kordinátor začne program realizovat mal by mať pripravený prehľadný realizačný plán (opísaný v 1. lekcii). Umožní mu správnu realizáciu programu a riadenie ľudí.

  Realizačný plán je vypracovaný na základe operačných plánov organizácie, preto je veľmi podobný. Rozdiel je len v podrobnom opísaní naplánovaných úloh.

   

  Pracovný hárok B
  Realizačný plán programu

  Určenie potreby realizácie programu:

  Ciele programu

  Prípadné prekážky

  Navrhované úkony

  Zodpovedná osoba (osoby)

  Očakávané výsledky/ ukazovatele hodnotenia

  Rozpočet

   

   

   

   

   

  Dostupné fondy (od tvojej organizácie aj z iných prameňov)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kým je koordinátor programu?

  Je to osoba, ktorá riadi program, pri súčasnom sledovaní pokroku, rozhodovaní, vedení ľudí a kontrolovaní financií. Jednako však koordinátor (hlavne pri obsiahlych programoch) nerozhoduje o každej detailnej otázke spätej s realizáciou činnosti. Časť svojej právomoci odovzdáva iným angažovaným osobám.

  Riadenie financií, týkajúcich sa programu

  Ako to vyplýva zo IV. lekcie - Riadenie financií - každý program, alebo projekt je zahrnutý v celkovom rozpočte organizácie. Odtiaľ čerpá informácie týkajúce sa vlastného rozpočtu aj koordiná tor. Táto závislosť teda zaväzuje koordinátora k systematickému robeniu finančných výkazov, lebo ich zanedbanie by mohlo viesť nielen k finančnej kríze programu, ale mohlo by otriasť finančné hospodárenie celej organizácie.

  Vedenie ľudí

  Vedenie ľudí v rámci programu (systematizovaní pracovníci, dobrovoľníci, konzultanti) umožní koordinátorovi dosiahnuť plánované výsledky a l uďom získať zadosťučinenie z dobre vykonanej práce.

  Vineyard a McCurley (1987) pripravili nižšie uvedený materiál pre vedenie volontérov, ale môže byť rovnako využitý aj pri vedení iných pracovníkov. Je to teda univerzálny materiál, ktorý sa zíde každému, kto zastáva vedúcu funkciu v organizácii.

  1. krok - Plánuj starostlivo

  1. Upresni poslanie organizácie a ďalej urči ciele, ktoré budú konkrétne, primerané, dosiahnuteľné a v súlade s poslaním.
  2. Zapoj do procesu plánovania aj členov organizácie.
  3. Urči si reálne a účinné metódy, ktoré sa zhodujú so silami a prostriedkami tvojej organizácie a ktoré ti umožnia dosiahnuť programové ciele.
  4. Reálne hodnoť schopnosti ľudí.
  5. Pomôž ľuďom nájsť si svoje miesto v organizácii.

  2. krok - Organizuj účinne

  1. Zhotovuj plány, ktoré jasno hovoria kto, kedy, ako a za koľko vykoná úlohy.
  2. Ku každej etape/úlohe priprav rozsah povinností.
  3. Priprav harmonogram všetkých úloh - kto je určený pre ktorú úlohu a kedy ju má vykonať. Každému rozdaj kópiu harmonogramu.

   

  3. krok - Obsadzuj funkcie zodpovedne

  1. Nábor ľudí na vykonanie úloh rob na základe ich kvalifikácie, potrieb, motivácie a skúseností.
  2. Vyhýbaj sa “násilnému obsadzovaniu miest” - počkaj, kým nájdeš vhodného človeka na patričné miesto.
  3. Nauč ľudí vykonávať svoju prácu - daj im k dispozícii informácie a prostriedky, ktoré budú potrebovať, aby dosiahli úspech. Predstav im celkový obraz toho, čo robíš.

  4. krok - Riaď povzbudivo

  1. Pomáhaj ľuďom dosahovať ú spechy.
  2. Pochváľ svedomitú prácu, chyby okamžite opravuj.
  3. Aktívne hľadaj osvedčených ľudí a predstavuj ich výsledky, ako konštruktívny príklad.
  4. Pomáhaj ľuďom rozvíjať sa a objavovať svoje vlastné silné stránky.
  5. Neustále všetkým zdôrazňuj aké je poslanie organizácie.
  6. Pomáhaj ľuďom, aby si uvedomili, že sú dôležití a potrební.
  7. Snaž sa vycítiť, kedy chcú ľudia vziať na seba väčšiu zodpovednosť.
  8. Dozveď sa, čo motivuje každého z tvojich pracovníkov.
  9. Keď vydávaš nariadenia, hovor konkrétne, krátko a jasno.
  10. Konaj pružne.
  11. V ťažkých časoch podporuj ľudí svojou veselosťou a humorom.
  12. Vyžaduj od ľudí dodržiavanie termínov.
  13. Informuj ľudí.
  14. Dopusť ľudí k rozhodnutiam, ktoré sa ich týkajú.
  15. Pomôž ľuďom pochopiť, že úspech sa dá merať aj inak, než len v peniazoch; môže to byť zväčšený počet členov, zvýšené spoločenské uvedomenie, atď.
  16. Buď vždy spravodlivý.
  17. Pripomínaj ľuďom, že ich námaha pomáha nielen organizácii, ale aj beneficientom jej činnosti.

   

   

  5. krok - Spravodlivo hodnoť

  1. Pri hodnotení niečiej práce si vypočuj rôzne názory.
  2. V pracovných plánoch umiestni kritériá hodnotenia pokroku, na základe ktorých ho potom vyhodnotíš.
  3. Pri hodnotení konkrétneho človeka sa zameraj na úlohy a zachovanie a nie na jeho osobnost .
  4. Hneď po dosiahnutí cieľov programu, preveď neformálne hodnotenie v príjemnej atmosfére. Takéto stretnutie by malo mať pozitívny ohlas. Sústreď sa na silné stránky.
  5. Priprav záverečnú vyhodnocovaciu správu spolu s osobou, ktorá je hodnotená; odvolávaj sa na ciele, plán činnosti a harmonogramy. Priprav návrh na nasledujúci rok.

   

  6. krok - Po zakončení činnosti:

  1. Odmeňuj všetkých pomocou slova “ďakujem” a pomocou slov uznania, ktoré používaj podľa ich záľub, potrieb, motivácie a organizačnej zodpovednosti jednotlivých ľudí.
  2. Poďakuj všetkým sponzorom.
  3. Počas celého roku si udržuj kontakty. Ukáž pracovníkom a darcom, ako sa ich námaha a peniaze pričinili k ú spechu celej veci.
  4. Odmeň aj seba, ty tiež pacuješ!

   

  Hodnotenie činnosti pracovníkov

  Hodnotenie činnosti pracovníkov pomáha nájsť ich silné a slabé stránky. Môže to byť vo forme vlastného ohodnotenia, skupinového ohodnotenia, alebo priameho hodnotenia (napr. vedúci a pracovník). Použi nižšie uvedenú stupnicu hodnotenia (pracovný hárok C - Hodnotenie činnosti pracovníkov) ako ukazovateľ hodnotenia spôsobu ich činnosti. Hodnotenie treba považovať za náradie, ktoré rozvíja schopnosti, pomáha ľuďom zlepšovať svoju činnosť spojenú s programom.

   

  Pracovný hárok C
  Hodnotenie činnosti pracovníka

  1. Zakrúžkuj “známky”, akými si ohodnotil činnosť pracovníka.

  A. Hospodárenie s časom: Na stretnutia prichádza presne, dodržiava termíny a záväzky, rozumne využíva čas.

   

  Vynikajúco

  Dobre

  Neuspokojivo

   

  B. Dorozumievanie s ľuďmi: dokáže dobre spolupracovať s ľuďmi, odovzdáva nápady a iné veci načas.

   

  Vynikajúco

  Dobre

  Neuspokojivo

   

  C. Písomné dorozumievanie: v písomnom materiáli nie sú pravopisné chyby, je správne formulovaný, jasný a čitateľný.

   

  Vynikajúco

  Dobre

  Neuspokojivo

   

  D. Vzťahy v skupine: spolunažívanie v skupine a spolupráca s ňou.

   

  Vynikajúco

  Dobre

  Neuspokojivo

   

  E. Rýchlosť reagovania: dokáže neodkladne reagovať na potreby klientov a spolupracovníkov. Dodržuje záväzky.

   

  Vynikajúco

  Dobre

  Neuspokojivo

   

  F. Tvorivosť a inovácia: ak je to potrebné, dokáže vypracovať nové a tvorivé riešenia. Nebojí sa experimentovať.

   

  Vynikajúco

  Dobre

  Neuspokojivo

   

   

  Pracovný hárok C
  (pokračovanie)

  G. Šetrnosť: materiály a zdroje využíva rozvážnym a premysleným spôsobom. Vybavenie udržuje v dobrom stave, aby nemusel opravovovať.

   

  Vynikajúco

  Dobre

  Neuspokojivo

   

  H. Práca nad sebou: uvedomuje si svoje silné stránky, slabosti, záujmy, atď. Pracuje nad svojimi slabosťami, rozvíja silné stá nkynky. Má plán vlastného rozvoja.

   

  Vynikajúco

  Dobre

  Neuspokojivo

   

  I. Energia: má dosť energie a dostatočnú kondíciu, aby mohol vykonávať prácu upokojivo.

   

  Vynikajúco

  Dobre

  Neuspokojivo

   

  J. Pozná projekt/program: rozumie všetkým bodom projektu/programu, za ktorý je zodpovedný. Dokáže tieto projekty/programy predstaviť sponzorom, spoločnosti a masovokomunikačným prostriedkom.

   

  Vynikajúco

  Dobre

  Neuspokojivo

   

  K. Činnosť spätá s programom: dosahuje v rámci programu úlohy a ciele späté s činnosťou.

   

  Vynikajúco

  Dobre

  Neuspokojivo

   

  2. Vysvetlenie známky “neuspokojivo”

  Pri každej pozícii - neuspokojivo - upresni, prečo tak usudzuješ. Ak je to potrebné, použi dodatočné hárky papiera. Pí š konkrétne, ak je to možné, odvolávaj sa na konkrétne udalosti a prípady.

   

  Pracovný hárok C
  (pokračovanie)

  3. Celkové hodnotenie

  Uveď celkové hodnotenie pracovníka a eventuálne pripomienky, týkajúce sa práce nad sebou, okrem otázok spomínaných v 2. bode.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Profesionálny cieľ na budúci rok

  Urob zoznam úloh, ktorý predstaví oblasti rozvoja pracovníka. Zohľadni možnosti pridelenia pracovníkovi väčších povinností.

   

   

   

   

   

   

  Zhrnutie lekcie

  Riadenie ľudských a finančných zdrojov je nevyhnutné, aby bol program úspešný. Ak nedôjde k patričnému rozdeleniu zdrojov, niektoré úlohy sa môžu oneskoriť, alebo nikdy nebudú vykonané.

  Jedným z cieľov riadenia ľudí je ich presvedčenie, že sú schopní zaviesť zmeny, ktoré sa pričinia k úspešnosti organizácie.

   

  Tretia lekcia -
  Hodnotenie programu

  Prečo treba hodnotiť program?

  Medzi spoločenskými organizáciami sa vždy nájde veľa takých, ktoré realizujú svoje programy s vidinou ušľachtilého cieľa.

  Ak sa chceš odlíšiť od iných organizácií, musíš dokázať, že tvoja organizácia dosahuje dobré výsledky. To si ale vyžaduje pravidelné hodnotenie postupu v realizácii činnosti.

  Keď využívaš vonkajšie fondy, aby si mohol realizovať program, obyčajne sa vyžadujú ročné a záverečné hodnotenia. Sponzori chcú vedieť, či sa ich vklad pričinil k dosiahnutiu požadovaných výsledkov. Už tradične sa očakáva od tých, čo dostávajú fondy, aby predstavili hodnotenie spolu s finančnými výkazmi, ktoré ukážu, ako boli fondy využité. Aj napriek tomu, že písanie výkazov a hodnotení sa často považuje za namáhavé a nudné, za niečo, čo sa dá odbiť na zakončenie projektu, presné a uvážené hodnotenie môže byť prvým krokom k získaniu sponzora pre ďalšie dotácie. Ak bol projekt úspešný, hodnotenie je oficiálnym vyjadrením tohto úspechu a predstavuje ťa, ako dobrý “materiál” na úspechy v budúcnosti. Ak sa projekt nevydaril, hodnotenie môže poukázať na príčiny neúspechu, zmeny, aké by sa dali zaviesť, aby k nemu v budúcnosti nedošlo a aké plynie z toho ponaučenie.

  Ak máš hodnotenie, rovnako v situácii úspechov, či neúspechov, vyhral si!

  Kedy treba hodnotiť?

  Hodnotenie by malo prirodzene vyplývať z plánovacieho procesu. Nižšie uvádzame niekoľko typických projektov hodnotenia spolu s pracovným hárkom, aby sme ti pomohli pri vypracovaní vlastnej procedúry hodnotenia.

  • Počas vypracovania a výberu programu (Pracovný hárok D).
  • V priebehu programu (Pracovný hárok E).
  • Po zakončení programu (Pracovný hárok F).

   

  Pracovný há rok D
  Hodnotenie pred programom

  Má sa tvoja organizá cia pú š t at do tohto programu?

   

  V ideá lnych podmienkach by ste si mali poloz it tú to otá zku skô r, ako sa zaangaz ujete do urc ité ho programu. Mô z ete si ju poloz it aj pri cyklický ch kontrolá ch realizá cie programu.

  1. Nakol ko je tento program atraktí vny pre tvoju organizá ciu? (podc iarkni iba jednu odpoved )

   

  ATRAKTÍ VNOST

  • je v sú lade s poslaní m

  vel mi

  trocha

  • sprá vne vyuz í va kvalifiká cie a rezervy

  á no

  nie

  • presvedc í potenciá lnych beneficientov

  vel a

  má lo

  • má š ancu na konkré tny a primeraný vý sledok

  á no

  moz no

  Celková atraktí vnost

  VYSOKÁ

  NÍ ZKA

  2. Ste ako realizá tori programu konkurenc ní vzhl adom na:

   

  KONKURENC NOST

  • zameranie

  vel mi dobré

  neoverené

  • schopnost zabezpec enia fondov

  vel mi dobrá

  slabá

  • technické moz nosti

  primerané

  pochybné

  • organizac né schopnosti

  vynikajú ce

  slabé

  • kontakty

  vel mi dobré

  pochybné

  • schopnost porozumenia

  dobrá

  slabá

  Celková konkurenc nost
  (Bolo by dobre poz iadat niekoho zvonku o verifiká ciu tvojich odhadov, tý kajú cich sa vlastný ch schopností , ako aj schopností organizá cie.)

  SILNÁ

  SLABÁ

  3. Realizujú aj iné organizá cie také isté programy?

   

  INÁ REALIZÁ CIA

  Iná realizá cia
  (Ak uz podobné programy realizuje len niekol ko malý ch organizá cií , vyhodnot ich ako “ní zke”. Ak je konkurencia vel ká , daj zná mku “vysoká ”.)

  vysoká

  ní zka

   

  Pracovný há rok C
  (d alš ia c ast )

  Zhrnutie hodnotenia

  Pozri sa teraz na vš eobecnú klasifiká ciu. Rô zne kombiná cie t a privedú k rô znym zá verom o spô sobe zaangaz ovania do konkré tneho programu.

   

  KOMBINÁ CIA c .1

  Klasifiká cia:

  • vysoká atraktí vnost
  • silná konkurenc nost
  • ní zka iná realizá cia

  Zá ver: “má te ideá lnu pozí ciu k rý chlemu rozvoju”.

   

  KOMBINÁ CIA c .2

  Klasifiká cia:

  • vysoká atraktí vnost
  • silná konkurenc nost
  • vysoká iná realizá cia

  Zá ver: “Mô z ete mat ú spech, ale budete pô sobit v podmienkach vysokej konkurencie”.

   

  KOMBINÁ CIA c .3

  Klasifiká cia:

  • vysoká atraktí vnost
  • slabá konkurenc nost
  • ní zka iná realizá cia

  Zá ver: “Pust sa do programu iba vtedy,ak mô z eš rý chlo dosiahnut vysokú pozí ciu; v opac nom

  prí pade sa don ho nepú š t aj, alebo v n om nepokrac uj.”

   

  KOMBINÁ CIA c .4

  Klasifiká cia:

  • ní zka atraktí vnost
  • silná konkurenc nost
  • ní zka iná realizá cia

  Zá ver: “Pravdepodobne si myslí š , z e iba ty mô z eš zrealizovat tento program. Keby si mal program realizovat na ú kor iný ch projektov, nepú š t aj sa don ho.”

  Pracovný há rok E
  Vyhodnotenie v priebehu realizá cie programu.

  V priebehu realizá cie programu je nutné kontrolovat , c i a ako dosahuješ konkré tne vý sledky. Umoz ní ti to zhodnotit vš etky zmeny, ku ktorý m doš lo v porovnaní s predpokladom. Mô z e sa uká zat , z e si prijal chybné predpoklady a z e naplá nované ú lohy sú nedostatoc né , aby si dosiahol ciel . V tomto prí pade budeš musiet vypracovat nové ciele a ú lohy.

  Z druhej strany, nepodarený pokus dosiahnut ciel , mô z e byt zaprí c inený zlý m vykonaní m ú loh. Znamená to, z e plá n bol sprá vny, ale nepodarilo sa ti ho sprá vne realizovat . V tomto prí pade budeš musiet zlepš it spô sob c innosti.

  Ako hodnotit svoj program v priebehu realizá cie:

  1. Poloz si otá zku:

  • Vyplý va z tvojho plá nu, kto,c o a kedy má robit ? Ak nie, venuj tomu eš te trochu c asu a znovu to urc i.
  • Kaz dá fá za programu prebieha presne podl a plá nu?
  • Sú hlasia ná klady so zaplá novaný m rozpoc tom?
  • Odhadol si sprá vne svoje moz nosti realizá cie tý ch c initel ov, ktoré kontroluješ , vieš si poradit aj s tý mi c initel mi, na ktoré nemá š vplyv?
  • Vyuz il si svoje vedomosti nadobudnuté pri dosahovaní kaz dé ho ciel a tak, aby si v budú cnosti vedel, ako má š sprá vne postupovat ?

  2. Opý taj sa svojich odberatel ov, ktorý m je program urc ený .

  • Sú hlasia s tvojimi ciel mi a prioritami?
  • Vyhovujú im sluz by, informá cie alebo iná udelená pomoc?
  • C o sa im pá c i na vaš om programe?
  • C o kritizujú , alebo aké majú pripomienky a ná vrhy k zlepš eniu?

  Pracovný há rok F
  Vyhodnotenie na konci programu

  Vrá t sa k svojmu prvotné mu plá nu, alebo ná vrhu programu a zapí š si zvlá š t kaz dý zá mer, ciel , alebo to, c o sa naozaj stalo. Ak tý chto zá merov a ciel ov bolo viac ako tri, pouz i dodatoc né há rky.

  Zá mer/ciel c .1: (opí š )

   

   

   

   

  Bol:

  __________dosiahnutý

  __________c iastoc ne dosiahnutý

  __________nedosiahnutý

   

  Zá mer/ciel c .2: (opí š )

   

   

   

   

  Bol:

  __________dosiahnutý

  __________c iastoc ne dosiahnutý

  __________nedosiahnutý

   

  Zá mer/ciel c .3: (opí š )

   

   

   

   

  Bol:

  __________dosiahnutý

  __________c iastoc ne dosiahnutý

  __________nedosiahnutý

   

   

   

   

  Kto by mal vyhodnotit program?

   

   

   

  Po urc ení spô sobu a c asu vyhodnotenia treba urc it niekoho, kto bude zan zodpovedat . Programy mô z u hodnotit osoby zvonka alebo z organizá cie. Kaz dý spô sob má svoje prednosti a nedostatky.

   

  Prednosti vyhodnotenia zvonka

  • Obiektivizmus. Je pravdepodobnejš ie, z e niekto, kto nie je zaangaz ovaný do programu, vyberie a dô sledne pouz ije zretel né a primerané krité ria hodnotenia.
  • Dô veryhodnost . Niektorí sponzori chcú a dokonca vyz adujú , aby vyhodnotenie robil niekto, kto nemá osobný zá ujem o vý sledky vyhodnotenia.
  • Skú senost . Niekto, kto uz mnohokrá t robil vyhodnotenie, vie, ako treba formulovat otá zky, sú stred ovat informá cie a dô kladne a dô sledne analyzovat vý sledky.

  Nedostatky vyhodnotenia zvonka

  • Nemá š moz nost dozvediet sa o programe tol ko, kol ko sa dozvedela osoba, ktorá hodnotila.
  • Osoba, ktorá hodnotí , nemusí chá pat tvoje potreby, reš pektovat tvoje poslanie a nemusí jej zá lez at , aby ti pomohla v plnení tvojho poslania.
  • Osoby s vysoký mi kvalifiká ciami dostá vajú obvykle vysoké honorá re.

   

   

  Zhrnutie lekcie

  Vyhodnotenie, tak ako aj plá novanie a realizá cia, je jedný m z prvkov, ktoré rozhodujú o ú spechu tvojho programu, ako aj o splnení poslania tvojej organizá cie. Ak pozná š svoje silné strá nky, mô z eš ich zdokonal ovat . Ak si uvedomí š svoje slabé strá nky, mô z eš ich korigovat . Nic z toho nemô z eš urobit , ký m nemá š spravené vyhodnotenie.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Š tvrtá lekcia -
  Ú c astní ci predstavia projekty

  Uvá dzame pokyny, ako má š predstavit svoj program. Vyuz i vš etky informá cie a materiá ly z tejto uc ebnice. Pri rieš ení tejto ú lohy sa ti vel mi zí de plá n ná vrhu programu, uvedený v prvej lekcii.

  Forma prezentá cie

  1. Ako sa volá tvoja organizá cia a aké je jej poslanie?
  2. Uved zá kladné informá cie o tvojej organizá cii. Ako bola zaloz ená ? Ako dlho existuje? Akú má š truktú ru? Má sprá vnu radu / predstavenstvo? Kol ko má c lenov/dobrovol ní kov?
  3. Opí š riadenie financ ný ch prostriedkov. Ako pripravujete rozpoc et? Odkial pochá dzajú vaš e fondy? Ako urc uješ , kol ko potrebuješ ? Ako kontroluješ likviditu?
  4. Opí š program. Predstav zá mery a opí š ú lohy, ktoré tvoria program.
  5. Predstav rozpoc et projektu. Ako ste urc ili rozpoc et? Ako budete hospodá rit s rozpoc tom?
  6. Ako vyhodnotí te program? Kedy a kto to bude robit ?

   

   

   

   

  Zhrnutie

  Konš trukcia projektu zhrnie vš etký ch š est kapitol tejto uc ebnice. Tý m, z e si sa nauc il vypracová vat , realizovat a hodnotit projekty, ktoré spl n ajú poslanie organizá cie, mô z eš vyzdvihnú t svoju organizá ciu na urc itú ú roven sebestac nosti. Dú fame, z e prezentá cia, ktorú si vypracoval v tejto kapitole sa stane v budú cnosti zá kladom programov, ktorý mi sa bude organizá cia zaoberat ; sú to programy, ktoré zí skajú fondy, prinesú ú z itok spoloc nosti, budú dobre riadené , dosiahnu svoj ciel a umoz nia c lenom organizá cie stat sa kompetentný mi a zodpovedný mi.

   

  Pozná mky a ná pady

  Hodnotenie po ukončení školenia

  1. Meno, priezvisko a funkcia:

   

   

   

  2. Organizácia:

   

   

   

  3. Ako celkovo hodnotíš dielne, ktorých si sa práve zúčastnil?

  1 až 5 (1 = úplne zbytočné, 5 = vyborné)

   

   

   

   

   

   

  Poznámky:

   

   

   

  4. Uvedomil si si hlbšie povinnosti, ktoré plníš v organizácii a našiel/la si to, čo ťa motivuje k činnosti?

  1 až 5 (1 = nie veľmi, 5 = podstatne)

   

   

   

   

   

   

  Poznámky:

   

   

   

  5. Cítiš sa lepšie pripravený/á k vytvoreniu vlastného strategického plánu pre tvoju organizáciu?

  1 až 5 (1 = nie veľmi, 5 = oveľa lepšie)

   

   

   

   

   

   

  Poznámky:

   

   

  6. Cítiš sa lepšie pripravený/á k zabezpečovaniu fondov pre svoju organizáciu?

  1 až 5 (1 = bez rozdielu, 5 = oveľa lepšie)

   

   

   

   

   

   

  Poznámky:

   

   

   

  7. Prehĺbili sa tvoje znalosti o alternatívnych prameňoch financovania?

  1 až 5 (1 = nie veľmi, 5 = podstatne)

   

   

   

   

   

   

  Poznámky:

   

   

   

  8. Pomôže ti vytvorenie súboru základných dokumentov pre spoločenské pôsobenie v realizácii programov spätých so spoločenským pôsobením?

  1 až 5 (1 = nie veľmi, 5 = podstatne)

   

   

   

   

   

   

  Poznámky:

   

   

   

  9. Si si istejší vo vypracovaní, realizácii a hodnotení programov?

  1 až 5 (1 = neistý, 5 = veľmi istý)

   

   

   

   

   

   

  Poznámky:

   

   

   

   

  10. Aké zmeny zavedieš po návrate zo školenia v doterajšej praxi riadenia financií, hlavne tých, ktoré sa týkajú rozpočtu?

  11. Čo si dúfal, že sa naučíš a čo nebolo obsiahnuté v programe školenia?

  12. Ktoré prvky týchto tvorivých dielní môžeš využiť vo svojej organizácii? A ako?

  13. Ktorá časť materiálu nebola užitočná? Ako by sa dala zlepšiť?

  14. Dodatočné poznámky:

  Príloha A
  Umenie počúvať a tvoriť konštruktívnu kritiku

   

  Počúvanie a konštruktívna kritika

  Počas tvorivých dielní je veľmi dôležité, dohodnúť si kritériá vzájomného pôsobenia v organizácii. Aby bolo možné vytvoriť si bezpečné a čestné miesto, kde bude môcť každý zmaximalizovať efekt svojho vzdelávania, je potrebné vytvoriť si najprv patričné procedúry počúvania a schopnost konštruktívnej kritiky.

  Umenie počúvať

  Definícia: Počúvanie je percepčný proces výberu, interpretácie a hodnotenia sluchového impulzu.

  Počúvanie je mnohofunkčný proces. Mô žeme počúvať, aby sme pochopili, aby sme skúmali, interpretovali a hodnotili. Umenie počúvať je veľmi dôležitý prvok modelu dorozumievania sa, chápaný ako funkcia prijímača (poslucháča).

  V 50. rokoch americký profesor Ralph Nichols určil súbor počúvacích návykov, spomedzi ktorých rozlíšil dobré a slabé počúvanie. Tieto návyky sa používajú vo vzdelávacích programoch až dodnes.

  10 návykov dobrého počúvania:

  • Nájdi si oblasť záujmu
  • Hodnoť obsah a nie spôsob prezentácie
  • Zdrž sa útoku
  • Vypočuj si nápady
  • Zachovaj si pružnosť
  • Pracuj a súc asne počúvaj
  • Vyhýbaj sa dekoncentrácii
  • Cvič svoj rozum
  • Maj otvorenú hlavu
  • Využívaj schopnosti rýchleho myslenia

  Umenie tvoriť konštruktívnu kritiku

  Definícia: Konštruktívna kritika je zostavou informácií, ktorá dovoľuje dorozumievajúcim sa osobám hodnotiť diskutované efekty a opravovať kvalitu svojich informácií.

   

  Slovné udeľovanie spätných informácií plní nasledovné funkcie:

  • Dovoľuje dorozumievajúcim sa osobám skontrolovať, alebo potvrdiť si pochopenie informácie.
  • Dovoľuje dorozumievajúcim sa osobám skontrolovať si svoje reakcie v porovnaní s inými.
  • Dovoľuje poslucháčovi porovnať si svoj príjem informácií s príjmom iných poslucháčov.
  • V procese dorozumievania sa vedie k spolupráci účastníkov.

   

  Účinná spätná informácia je:

  • Opisné a nie hodnotiace vyjadrenie vlastných reakcií.
  • Vyjadrenie v konkrétnych a nie všeobecných kategóriách.
  • Sústredenie sa na veci, ktoré hovoriaci môže modifikovať.
  • Prispôsobenie v čase.
  • Proces dávania a prijímania.

   

  Príklady neefektívnej spätnej informácie

  Poznámka

  Chyba

  “Nemohol som sa riadiť podľa tvojich pokynov.”

  Veľmi všeobecne

  “Na stretnutí v minulom mesiaci si urobil niečo podlé.”

  Nevhodné a hodnotiace

  “Prečo nie si vyšší?”

  Nedá sa zmodifikovať

   

   

   

   

  Cvičenie na konštruktívnu kritiku

  Cieľom tohto cvičenia je pomôcť pri určovaní “pravidiel” výmeny spätných informácií v skupine.

  Vyjadrovanie a príjem spätnej informácie je jedným z významných spôsobov pomoci v osobnom rozvoji človeka. Keď poprosíme niekoho, aby si pripomenul niekoľko dôležitých skúseností zo svojho osobného života, väčšina ľudí po chvíľke uvažovania hovorí o situáciách, keď im niekto odovzdal priamu a výstižnú informáciu o nich samých.

  Takto odovzdaná spätná informácia môže podstatne ovplyvniť rozvoj človeka. Dokáže celkove zmeniť spôsob jeho konania. Ale predsa, tak, ako veľa iných vplyvných nástrojov, keď je spätná informácia zneužitá, môže príjemcovi ublížiť.

  Keďže účelom odovzdávania spätnej informácie by nemalo byť ubližovanie, alebo ničenie, treba hľadať taký spôsob odovzdávania spätnej informácie, ktorý spôsobí, že sa človek vo svojom konaní stane silnejší a ú činnejší.

  Úkony uvedené na nasledujúcej strane umožňujú skupine zhodnotenie svojho prístupu k odovzdávaniu a prijímaniu spätnej informácie. Nachádza sa tu deväť definícií, z ktorých každá predstavuje iný spôsob odovzdávania informácií, ak je správny - posilňuje osobu.

  Na začiatku treba venovať trochu času výberu vhodných spôsobov odovzdávania spätnej informácie, ktoré sú z tvojho osobného hľadiska najdôležitejšie. Potom svoj výber predstav svojim kolegom zo skupiny, kde pracuješ. Krátke odôvodnenie tohto zoznanu zosúladí väčšinu dôležitých prvkov a zhrnie ich do celku, ktorý opisuje, akým spôsobom by mala byť odovzdávaná spätná informácia počas prebiehajúcich tvorivých dielní.

   

  Pracovný hárok A
  Hárok odovzdávania spätnej informácie

  Užitočná spätná informácia je:

  1. Odovzdaná starostlivo

  Aby bola spätná informácia užitočná, vyžaduje si od odovzdávajúceho záujem a starostlivosť o prijímateľa tejto informácie - robíš to preto, aby si pomohol a nie ublížil druhej osobe.

  2. Odovzdávaná pozorne

  Je dôležité, aby si si všimol, ako a kedy odovzdávaš spätnú informáciu. Umožňuje to zaangažovať sa do hlbšieho, obojstranného procesu výmeny informácií.

  3. Príjemca ju očakáva

  Najúčinnejšia spätná informácia sa dostáva k príjemcovi, ktorý ju očakáva. Je to základňa pre otvorenosť a odovzdávanie určitých pokynov. Príjemca má takto príležitosť určiť si a preskúmať isté záujnové oblasti.

  4. Vyjadrovaná bezprostredne

  Dobrá spätná informácia je konkrétna a týka sa konkrétnych prípadov a správania sa. Predstavovanie nejasných pojmov má nízku hodnotu. Najužitočnejšia je bezprostredná a otvorená informácia.

  5. Vyjadrená v úplnosti

  Účinná spätná informácia si vyžaduje viac, než púhe konštatovanie faktov. Musíme tiež patrične vyjadrovať naše pocity, aby príjemca mohol posúdiť celkový vplyv svojho chovania.

  6. Nemala by posudzovať a hodnotiť

  Nie vždy je vhodné odovzdávať spätnú informáciu, ktorá sa skladá z posudzovania a hodnotenia. Ak chceš odsudzovať, musíš výrazne povedať, že je to tvoj vlastný názor a musíš jasným spôsobom situáciu opísať tak, ako ju vidíš a musíš tiež dovoliť, aby dotyčný človek hodnotenie prijal.

  7. Dobre zosynchronizovaná v čase

  Najužitočnejšiu spätnú informáciu odovzdávame príjemcovi, ktorý ju očakáva a je sústredený na konkrétnu udalosť, ktorej sa informácia týka. Dlhšie zhromažďovanie poznámok bez ich odovzdania, môže dospieť k vzájomnému obviňovaniu sa a tým aj zníženia účinnosti spätnej informácie vo chvíli jej odovzdávania.

  8. Užitočná

  Najužitočnejšia spätná informácia sa sústreďuje na konanie, ktoré môže príjemca zmeniť. Taká spätná informácia, ktorú príjemca nemá pod kontrolou, je neužitočná. Častokrát sa oplatí navrhnúť alternatívne spôsoby konania, ktoré umožnia príjemcovi pouvažovať, ako ponovom riešiť staré problémy.

  9. Overená a vysvetlená

  Ak je to možné, spätná informácia by mala byť overená u rôznych ľudí, či ju prijímajú rovnako. Je to veľmi užitočné hlavne v doškolovacej skupine a môže sa praktizovať aj v pracovnom tíme. Aby bola spätná informácia objektívna, je dobre sústrediť rôzne pohľady, potom ich porovnať a vysvetliť rozdiely a podobnosť.

  Pracovný hárok A
  (pokračovanie)

  Hárok dôležitosti odovzdania spätnej informácie

  Význam

  Prečo je dôležitá

  Význam podľa skupiny

  1.

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

  3.

   

   

   

   

   

  4.

   

   

   

   

   

  5.

   

   

   

   

   

  Dobrá informácia pre moju skupinu je:

   

   

   

   

   

   

  Príloha B
  Plánovanie vedenie vydarených stretnutí

   

  Základné pravidlá ozajstných schôdzí

  • Tvorcami schôdze a jej výsledkov sú všetci členovia.
  • Všetci členovia sú zodpovední za presný príchod na schôdzu a za dostatočnú prípravu na stretnutie.
  • Schôdze sú prostriedkom a nie cieľom.
  • Aby sa jednotlivé schôdze vydarili, musíme byť sami voči sebe, ako aj voči iným členom úprimní, hlavne ak ide o cieľ, vedenie schôdze a očakávané výsledky.

   

  Osemnásť krokov smerujúcich k stále viac vydareným stretnutiam

  Pred schôdzou:

  1. Schôdzu naplánuj starostlivo a polož si pritom nasledujúce otázky:

  • Aký cieľ chceš dosiahnuť?
  • Prečo práve schôdza predstavuje najlepší spôsob, ako tento cieľ dosiahnuť?
  • Koľko osôb by sa malo schôdze zúčastniť?
  • Kým by mali byť títo ľudia?
  • Kedy sa títo ľudia môžu stretnúť?
  • Kde by sa mala konať schôdza?

  2. Priprav program a zašli ho v predstihu (viď. pracovný hárok A).

  3. Príď skôr a priprav miestnosť (viď. obr. č.1).

  Na začiatku schôdze:

  4. Začni presne.

  5. Nabádaj všetkých účastníkov, aby sa predstavili a aby vyjadrili svoje očakávania, týkajúce sa práve spomínaných problémov.

  6. Počas schôdze zreteľne urči úlohy:

  • Kto je leaderom?
  • Kto robí protokol? (viď. pracovný hárok B)

  7. Prehliadni, zaktualizuj a daj si odsúhlasiť program schôdze.

  8. Ustáľ presné časové limity schôdze.

  9. V krátkosti opíš úlohy vyplývajúce z predchá dzajúcich schôdzí.

  Počas schôdze:

  10. Snaž sa udržať pozornosť skupiny v danej chvíli na jednom probléme. Nedovoľ, aby účastníci vybiehali ďaleko dopredu, ani keď sa to týka bodov, o ktorých ste už rozhodli.

  Ku koncu schôdze:

  11. Vytýč úlohy a rozhodni, kto je za ne zodpovedný.

  12. Prečítaj protokol zo schôdze.

  13. Ak je to nutné, dohodni dátum a miesto nasledujúceho stretnutia a priprav predbežný program schôdze.

  14. Vyhodnoť schôdzu (viď. pracovný hárok C).

  15. Ukonč schôdzu s optimistickým dôrazom.

  16. Poupratuj miestnosť a nábytok postav na pôvodné miesto.

  Po schôdzi:

  17. Priprav a zašli kópie protokolu.

  18. Dávaj pozor na realizáciu ú loh a začni plánovať ďalšie úlohy.

   

  Vyššie uvedené pravidlá boli vypracované podľa Doyleho a Strausa: Čo robiť, aby mali schôdze význam.

   

   

  Pracovný hárok A
  Program schô dze

  Všeobecný cieľ schôdze

  Hodina

  Poradie

  Téma

  Osoba

  Poznámky

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kľúč, ktorý môžeš využiť v stĺpci “poradie”:
  OI = Odovzdávanie informácií,
  R = Rozhodovanie,
  RP = Riešenie problému,
  SP = Spätná informácia,
  Š = Školenie,
  P = Plánovanie.

  Príklady rozmiestnenia stolov a stoličiek, ktoré sa obyčajne osvedčujú.

  Príklady rozmiestnenia stolov a stoličiek, ktoré sa obyčajne neosvedčujú.

  Pracovný hárok B
  Protokol zo schôdze

  Dátum a hodina schôdze:

  Zapisovateľ:

  Rozhodnutia/Návrhy

  Body programu, určené na prediskutovanie na nasledujúcej schôdzi

  Úlohy

  Kto je zodpovedný

  Dátum

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pracovný hárok C
  Formulár hodnotenia schôdze

  1. Dosiahol sa cieľ schôdze?

  2. Bol počas schôdze efektívne využitý čas?

  3. Nabádala atmosféra v skupine k otvorenej úc asti?

  4. Vyznačili ste si rozdiely a nabádali ste sa k spolupráci?

  5. Rozhodovali ste sa na základe zhody?

  6. Poslali ste všetkým pozvánku na schôdzu?

  7. Všetci členovia skupiny boli pripravení?

  8. Boli vykonané individuálne úlohy?

  9. Bolo to milé stretnutie?

  10. Aké boli slabé stránky dnešného stretnutia?

  11. Aké boli silné stránky dnešného stretnutia?

  12. Aké zmeny si navrhol?

  Príloha C
  Ako viesť burzu nápadov

  Burza nápadov predstavuje istý druh diskusie, ktorý smeruje k vypracovaniu tvorivého riešenia problémov v rámci vzájomne spolupracujúcej skupiny. Vedúci schôdze má kontrolovať dodržiavanie všetkých pravidiel a dbať o dodržiavanie harmonogramu schôdze.

  Počas burzy nápadov musia byť dodržiavané nasledujúce pravidlá:

  Burza nápadov - pravidlá

  1. Snaž sa nevyjadrovať nijaký posudok.

  Kritizovanie, alebo chválenie akýchkoľvek nápadov nie je dovolené. Diskusia by mala vysvetliť význam, a nie hodnotu nápadu. Vedúci by nemal pripustiť, aby účastníci vyjadrovali názory typu: “to sa neosvedčí”, “tak, ale”, “nie”, alebo dokonca “to je fantastický nápad”.

  2. Úprimne prijmi všetky nápady.

  Keď zavedenie prvého pravidla vytvorí atmosféru bez kritiky, nápady sa rodia oveľa spontánnejše. Aj keď sa niektoré nápady zdajú byť nezmyselné, môžu inšpirovať vznik nových, oveľa praktickejších nápadov.

  3. Vytvor celú stupnicu nápadov.

  Sústreď sa na vytriedenie čo najväčšieho počtu nápadov; momentálne sa nestaraj o ich kvalitu. Ťahaj nápady od všetkých účastníkov schôdze, a nielen od tých najvýrečnejších.

  4. Hľadaj spôsob, ako zdokonaliť nápady.

  Udržuj kľudnú atmosféru. Snaž sa získať viac nápadov tým, že budeš nabádať účastníkov k rozvíjaniu a zdokonaľovaniu nápadov iných účastníkov.

   

  Procedúra vedenia burzy nápadov

  Burza nápadov je proces, ktorý treba podriadiť vedeniu a kontrole. Našťastie sú to procedúry ľahké a dajú sa preto jednoducho zvládnuť.

  1. Ak je burza nápadov pre tvoju skupinu niečím novým, vysvetlite si štyri nasledujúce pravidlá.
  2. Problém, ktorý je potrebné riešiť, zapíš na tabuľu, alebo veľký kus papiera, aby ho videli všetci účastníci. Požiadaj účastníkov, nech si postavia stoličku tak, aby mohli neustajne sledovať papier s napísaným problémom.
  3. Urči človeka, ktorý bude zapisovať každý nápad niekde, kde všetci dovidia.
  4. Popros každého účastníka o jeden nápad.
  5. Popros zapisujúceho, aby každý nápad zapísal len pomocou niekoľkých slov, s ktorými autor súhlasí.
  6. Ak niekto nemá nápad a je v poradí, nech povie “pass”.
  7. Prvá fáza sa ukončí, keď všetci predstavia svoj nápad, alebo keď v jednom poradí všetci povedia pass.
  8. Do tejto chvíle skupina predstavila obšírny zoznam nápadov. Niektoré z nich sa vzájomne prekrývajú, iné sú nejasné, alebo sa opakujú. Popros o vysvetlenie nápadov, ktoré sú v zozname. O vysvetlenie konkrétneho nápadu môže poprosiť každý, ale naďalej sa nemôže vyjadrovať kritika.
  9. Ak je už všetko vysvetlené, pokús sa pospájať rovnaké nápady, alebo vyradiť tie, ktoré sa opakujú. Kým zapisujúci urobí akúkoľvek zmenu, autori nápadov musia s asimiláciou alebo vyradením nápadov súhlasiť.
  10. Keď sa zoznam vysvetlením a vyradením nápadov upresnil, začnite diskusiu a hlasovanie. V prvom kole môžu účastníci hlasovať na toľko nápadov, koľko uznajú za vhodné. Pri každom nápade spočítaj všetky hlasy za. Nápady, ktoré nedostanú takmer nijaký hlas, treba vyradiť.
  11. V druhom kole dostane každý z účastníkov len tri hlasy. Pred hlasovaním nad jednotlivými nápadmi, daj možnosť prediskutovať ich slabé a silné stránky.
  12. Po druhom kole hlasovania zapíš dva, alebo tri nápady, ktoré skupina uznala za najvhodnejšie. Spomedzi nich vyber jeden, alebo preveď tretie kolo hlasovania, aby skupina vybrala jediný, podľa nich ten najlepší nápad.

   

  Slovníček

   

  Beneficienti - ľudia, alebo organizácie, ktorí/ktoré získavajú priamy, alebo nepriamy úz itok z činnosti organizácie.

  Burza nápadov - metóda tvorivého zbierania nápadov, cieľom ktorých je riešenie problému.

  Cieľ - konkrétny predpokladaný výsledok; to, čo chceš dosiahnuť svojou činnosťou v rámci projektu; najlepšie je, ak je vyjadrený v presných, merateľných kategóriách umiestnených v konkrétnom čase.

  Činnosť - konkrétne úlohy, ktorých cieľom je dosiahnutie cieľu.

  Členovia - skupina ľudí, ktorí finančne, morálne, alebo vlastnou prácou podporujú tvoju organizáciu.

  Deklarácia - dokument, ktorý opisuje potreby tvojej organizácie, jej plány, predpokladanú činnosť a metódu hodnotenia jej úspechu.

  Dobrovoľník - človek, ktorý daruje organizácii vlastný čas a prácu.

  Fondy nevyhradené - prostriedky, ktoré môže organizácia použiť na pokrytie ľubovolných výdavkov.

  Fondy vyhradené - prostriedky, ktoré musia byť určené na konkrétny program, alebo činnosť.

  Hodnotenie - proces, v ktorom sa určuje výsledok a účinok činnosti alebo programu a využíva sa získaná skúsenosť. Mala by sa opierať o rutinovo vyzbierané informácie počas kontroly.

  Koalícia - niekoľko organizácií, ktoré spolupracujú, aby dosiahli spoločný cieľ.

  Kontrola - sledovanie, ako napreduje činnosť, program. Proces neustáleho skúmania a merania pokroku v porovnaní s vyhláseným cieľom a úlohami.

  Náklady celkové - náklady, ktoré znáša organizácia v súvislosti s vytvorením podmienok k realizácii programov/činnosti.Obsahujú ú lohy týkajúce sa riadenia a administratívy organizácie (napr. plat predsedu, účtovníčky, platby za elektrinu).

  Náklady nepriame - viď. celkové náklady.

  Náklady priame - náklady, ktoré pokrývajú výdavky priamo spojené s realizovaným programom, alebo odbornou činnosťou organizácie.

  Náklady programové - viď. priame výdavky.

  Náklady všeobecné - viď. celkové náklady.

   

  Operačný plán - plán konkrétnej činnosti, určujúci, kto sa činnosti zúčastní, aké prostriedky budú na ňu potrebné a koľko času treba na jej realizáciu.

  Organizácia - formálna, alebo neformálna štruktúra, ktorá sústreďuje ľudí spolupracujúcich za účelom dosiahnutia spoločného cieľa. Systém úloh a úkonov.

  Plánovanie - určenie istého, požadovaného stavu veci v budúcnosti a vypracovanie spôsobu, ako dosiahnuť tento stav. Vypracovanie programov, úloh a výsledkov potrebných na dosiahnutie určeného cieľa a umiestnenie ich v časovom harmonograme.

  Poslanie - vyhlásenie všeobecného, nadradeného cieľa, alebo dôvod existencie organizácie.

  Prílohy/dodatočný materiál - dodatočné informácie, ktorými podporujeme našu žiadosť o dofinancovanie.

  Program - súbor úloh a/alebo projektov.

  Projekt - súbor konkrétnych úloh nasmerovaných na dosiahnutie určitého zámeru.

  Rozpočet - nástroj používaný pri plánovaní, ktorý slúži k rozdeľovaniu fondov na konkrétne naplánovanú činnosť. Súbor všetkých prostriedkov, potrebných na realizáciu určitého programu, v tom: pracovný čas, materiál potrebný na program a celkové náklady organizácie.

  Sebestačnosť - schopnosť samostatného riadenia, realizácie a udržania organizácie a jej programov.

  Spoločenské pôsobenie - programy sú orientované navonok organizácie a slúžia jej predstaveniu sa. Ich cieľom je tiež dosiahnuť zmenu postoja príjemcu.

  Sponzor - fyzická osoba, alebo organizácia, ktorá odborne, finančne, alebo inou formou podporuje.

  Stratégia - koncepcia činnosti orientovaná na realizáciu poslania a strategických cieľov organizácie.

  Ukazovateľ úspechu - vopred určený prvok (činnosť, efekty,určitý faktický stav), ktorý keď sa ukáže, vyvoláva zmenu.

  Výkazy - zreteľné a výstižné dokumentovanie činnosti, pokroku a efektu programov, alebo projektov, spojené s metódou ich predstavenia.

  Žiadosť o dofinancovanie - doklad napísaný pre potrebu zdrojov financovania, ktorý opisuje úlohy a k tomu požadované prostriedky.

   

  Literatúra

  Association of PVD Financial Managers. 1988. Indirect Cost Survey Report. Ajit Dutta: Association of PVD Managers.

  - 1981. Indirect Costs: How to Compute, Negotiate, and Monitor Them. Ajit Dutta: Association of PVD Financial Managers.

  Bobo, Kim, Jackie Kendall, and Steve Max. 1991. Organizing for Social Change. Washington, DC: Seven Locks Press.

  Boo, Elizabeth. 1990. Ecotourism: The Potentials and Pitfalls. Washington, DC: World Wildlife Fund.

  Bryson, John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. 1989. San Francisco: Jossey Bass.

  Doyle, Michael, and Straus, David. 1976. How to Make Meetings Work. New York, NY: Playboy Paperbacks.

  Drucker Peter F. Managing for the Future. 1992. New York: Dutton.

  The Enterprise Program. 1990. Achieving Financial Self Reliance: A Manual for Managers of Non-Governmental Organizations Involved with Family Planning. The Enterprise Program, 1100 Wildon Blvd., 9th Floor, Arlington VA 22209.

  Fisher, Roger and William Ury. 1981. Getting to Yes: Negotiating Agreements Without Giving in. New York: Penguin Books.

  Management Development International. 1988. Business Planning for Family Planning Organizations. New York: MDI.

  The Nature Conservancy, 1990. Resources for Success. Arlington, VA: autor.

  Roque Sevilla Larrea, Fundacion Natura, Ekwador, oraz Dr Alvaro Umana Quesada, Ministry of Natural Resources, Mines, and Energy, Costa Rica, “Why Swap Debt for Nature?” (Październik 1989).

  Vincent, Fernand oraz Piers Campbell. 1989. Towards Greater Financial Autonomy: A manual on Financing Strategies and Techniques for Development NGOs and Community Organizations. (1989), IRED, 3 rue de Varembe, P.O. Box 116, 1211 Geneva 20, Szwajcaria.

  Vineyard, Sue oraz Steve McCurley. 1987. 101 Ways to Raise Resources. Downers Grove, IL: Heritage Arts Publishing.

  Waldo, Charles. 1986. A Working Guide For Directors of Non-For-Profit Organizations. Westport, CT: Qort, CT: Quorum Books.

  Wolf Thomas. 1987. The Nonprofit Organization: An Operating Manual. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

  World Wildlife Fund, 1991. A Guide to Designing Effective Proposals. Washington, DC: autor.

  Þ