Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego po raz drugi

10.11 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników i podsumowanie II edycji Konkursu „Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego” organizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie.

W czasie konferencji prasowej Prezes WFOŚiGW Krzysztof Bolek stwierdził, że zasady konkursu pozostały niezmienione, co daje stającym w szranki jasność. Konieczność stabilności zasad to rzecz, którą zawsze podkreślały także pozarządowe organizacje ekologiczne z Małopolski.

Prezes zwrócił jednak uwagę, że w tym roku przeznaczono na nagrody aż 300 tys. zł w porównaniu do 200 tys. w pierwszej edycji. Niestety wzrost ilości gmin, które stanęły do konkursu nie jest tak imponujący. Wynosi on 47 w porównaniu do 44 w pierwszej edycji, co wobec liczby 182 małopolskich gmin jest niepocieszające. Nie znaczy to jednak, że każda gmina, która z jakichś powodów nie zdecydowała się wypełnić ankiety konkursowej, ma powody do wstydu. Prezes wymienił gminę Kraków, w której – po uruchomieniu w tym roku nowej oczyszczalni – 100% ścieków jest oczyszczana zgodnie z normami UE.

Oczywiście najważniejsi na spotkaniu byli laureaci nagrody (wymienieni niżej). Prezes zauważył, że zeszłoroczni liderzy utrzymali pozycje a nawet jeszcze bardziej zdystansowali pozostałych kontynuując dotychczasowe projekty oraz wprowadzając nowe. Organizacje ekologiczne zwracały uwagę WFOŚ także i na konieczność kontynuacji i systematycznego prowadzenia działań dotyczących ochrony środowiska.

Na moje pytanie o działania angażujące społeczności lokalne pan Mieczysław Bień, Prezydent Miasta Tarnowa, które po raz drugi otrzymało nagrodę w kategorii „edukacja ekologiczna i ochrona przyrody”*), wymienił konkursy na najładniejszy balkon oraz regularne (organizowane także na wiosnę, nie tylko jesienią) akcje sprzątania, w których biorą udział mieszkańcy „od przedszkola do Opola”.

Burmistrz Gminy Sułkowice Józef Mardaus (nagroda w kategorii „ochrona powierzchni Ziemi”) pochwalił swych mieszkańców za zaangażowanie w segregację odpadów w systemie „u źródła”.

Burmistrz Gminy Brzesko Jan Musiał (nagroda w kategorii „ochrona wód”) podkreślił udział w kosztach budowy kanalizacji samych mieszkańców oraz jednego z brzeskich stowarzyszeń jak i zaangażowanie komitetów mieszkańców.

Wiceprezes WFOŚ Jan Wieczorkowski zwrócił uwagę na nową możliwość dofinansowania przez Fundusz nie tylko budowy kanalizacji, ale i wodociągów, o ile są budowane wraz z kanalizacją.

Burmistrz Gminy Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt, która w tym roku otrzymała nagrodę w kategorii „EKO PRIX”, a zeszłym roku w kategorii „ochrona powierzchni Ziemi”*), zapytany przez red. Edwarda Garścię („Aura”) o praktykę „ekologii gminnej” (palenie odpadów w piecach, wypalanie traw, wycinanie drzew) przyznał, że faktycznie wiele jest do zrobienia w zakresie edukacji obywateli. Za przykład podał swoją akcję wieszania plakatów z hasłem „palenie plastików to barbarzyństwo”.

Jeden z gości przypomniał, że nowe przepisy nie pozwalają gminom dopłacać do selektywnej zbiórki odpadów!

Więcej szczegółów o Funduszu i o nagrodzie w poniższych informacjach prasowych.

*) Andrzej Żwawa, Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego, ZB 2 (216)/2006, s. 12, zb.eco.pl/zb/216

***

Po raz drugi z inicjatywy WFOŚiGW w Krakowie został rozpisany konkurs na Ekologiczną Gminę Województwa Małopolskiego adresowany do gmin Małopolski. Ocenie konkursowej poddano działalność samorządów w zakresie ochrony środowiska w r. 2005 i do 30.6.2006 (poprzednia edycja obejmowała osiągnięcia samorządu w latach 2003 – 2004). Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wypełnienie ankiety. Gminy mogły się pochwalić wykorzystaniem gminnego funduszu ochrony środowiska, liczbą mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, posiadaniem prawnie uregulowanego składowiska odpadów, stopniem skanalizowania gminy, wielkością środków zewnętrznych pozyskanych na realizacje zadań proekologicznych itp. Pula nagród wyniosła 300 tys. złotych (w I edycji 200 tys. zł).

W konkursie wzięło udział 47 samorządów spośród 182 (w I edycji 46). Po analizie i weryfikacji przedstawionych ankiet Fundusz wybrał najlepsze gminy w następujących kategoriach:

 • w kategorii „EKO PRIX” – Gmina Sucha Beskidzka – 100 tys. zł,
 • w kategorii „ochrona wód” – Miasto i Gmina Brzesko – 75 tys. zł,
 • w kategorii „ochrona powierzchni Ziemi” – Gmina Sułkowice – 75 tys. zł,
 • w kategorii „edukacja ekologiczna i ochrona przyrody” – Miasto Tarnów – 50 tys. zł.

Przy ustaleniu najlepszych samorządów wzięto pod uwagę w szczególności wskaźniki:

w kategorii „EKO PRIX” – suma punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach tj.:

 • wykorzystanie gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w % (stan na 31.12.2005 r. i 30.06.2006 r.),
 • liczbę mieszkańców objętych zbiórką odpadów w stosunku do całkowitej liczby mieszkańców w %,
 • liczbę mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów w stosunku do całkowitej liczby mieszkańców w %,
 • prawnie uregulowane składowisko odpadów – pojemność składowania w m3 i okres eksploatacji pozostały do zamknięcia składowiska,
 • istniejące zakłady segregacji i przerobu odpadów (zdolność przerobowa np. sortownie, spalarnie, kompostownie itp.),
 • udokumentowany procent odpadów komunalnych podlegający odzyskowi,
 • stopień redukcji BZT5 ścieków oczyszczanych,
 • zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków lub budowa nowej,
 • procent skanalizowania gminy (liczba mieszkańców objętych kanalizacją / całkowita liczba mieszkańców),
 • procent ścieków oczyszczonych w stosunku do ścieków wytworzonych,
 • wydatki (wykonanie) poniesione na inwestycje w zakresie ochrony środowiska,
 • wydatki (wykonanie) poniesione na ochronę przyrody i edukację ekologiczną,
 • sumę wydatków budżetowych gminy w poszczególnych latach (wg sprawozdania budżetowego),
 • pozyskane środki z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska (dotacje, pożyczki i kredyty wg zawartych umów),
 • uzyskane decyzje dotyczące przyznania środków z funduszy europejskich (program, zadanie, kwota dotacji),
 • pozostałe pozyskane zewnętrzne środki na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska (dotacje, pożyczki i kredyty wg zawartych umów),

w kategorii „ochrona wód”:

 • procent skanalizowania gminy (liczba mieszkańców objętych kanalizacją / całkowita liczba mieszkańców),
 • procent ścieków oczyszczonych w stosunku do ścieków wytworzonych,
 • stopień redukcji BZT5 ścieków oczyszczanych,
 • zwiększenie przepustowości na istniejącej oczyszczalni ścieków lub budowa nowej,
 • wydatki poniesione na inwestycje w zakresie ochrony środowiska.

w kategorii „ochrona powierzchni Ziemi”:

 • liczba mieszkańców objęta zbiórką odpadów w stosunku do całkowitej liczby mieszkańców w %,
 • liczbę mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów w stosunku do całkowitej liczby mieszkańców w %,
 • prawnie uregulowane składowisko odpadów – pojemność składowania i okres eksploatacji pozostały do zamknięcia składowiska,
 • istniejące zakłady segregacji i przerobu odpadów,
 • udokumentowany procent odpadów komunalnych podlegający odzyskowi.

w kategorii „edukacja ekologiczna i ochrona przyrody”:

 • suma punktów za prowadzone działania zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody oraz wydatki poniesione na ochronę przyrody i edukację ekologiczną.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dziękuje wszystkim samorządom, które wzięły udział w konkursie i zaprasza do korzystania ze środków Funduszu.

***

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada osobowość prawną wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 czerwca 2001 r. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129 poz. 902). W rozumieniu przepisów o finansach publicznych jest funduszem celowym, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków (uzyskanych wpływów) wydatki na finansowanie swoich ustawowych zadań.

Struktura wewnętrzna funduszu zbliżona jest do organizacji spółek kapitałowych, posiada swoje organy, którymi są: Rada Nadzorcza oraz Zarząd Funduszu.

Przychodami funduszu są przede wszystkim wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, zwroty spłat z wcześniej udzielonych pożyczek i zyski z działalności finansowej na aktualnie wolnych środkach.

Celem działania Funduszu jest gromadzenie środków służących finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zadaniem Funduszu jest przede wszystkim przeznaczenie środków na:

 • edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
 • wspomaganie państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych,
 • podejmowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (w tym obiektów i urządzeń i ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej),
 • przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków),
 • realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarka odpadami,
 • wspieranie przeciwdziałania zanieczyszczeniom (w tym ochronę powietrza i wód),
 • profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
 • wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu przyjaznych dla środowiska nośników energii,
 • wspieranie proekologicznych firm transportu oraz niektórych działań z zakresu rolnictwa ekologicznego.


Dokładne określenie zadań, które mogą być finansowane ze środków Funduszu zawiera Ustawa Prawo ochrony środowiska, a szczegółowe zasady gospodarki finansowej – przepisy wykonawcze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel. 012 422-94-90; tel./fax 012 422-30-46
e-mail: biuro@wfos.krakow.pl

wfos.krakow.pl


Andrzej Żwawa