Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

PROGRAM WYBORCZY SLD

Z ZAKRESU POLITYKI EKOLOGICZNEJ1)

Trwały, zrównoważony rozwój Polski, umożliwiający dłuższe i efektywniejsze korzystanie z zasobów naturalnych naszego kraju to główny kanon polityki ekologicznej SLD. Taka polityka daje szansę na bezpieczny rozwój Rzeczpospolitej i dostosowanie naszej gospodarki do poziomu krajów UE z ominięciem błędów, jakie te kraje popełniły w przeszłości. Jej konsekwentna realizacja może stać się naszym atutem mocnego partnerstwa dla Europy i świata.
Mottem naszych działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest to, aby dziedzina ta była traktowana jako jeden z najważniejszych a nie peryferyjnych sektorów gospodarki narodowej. Regulacje prawne i mechanizmy ekonomiczne ustalone dla zarządzania środowiskiem mają bowiem kluczowy wpływ na wszystkie działy gospodarki i bytowanie człowieka. Tylko takie umiejscowienie zagadnień środowiskowych pozwoli na zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa ekologicznego obywateli oraz umożliwi wykorzystanie walorów środowiskowych naszego kraju, w kreowaniu szybkiego wzrostu gospodarczego.
Naszym celem jest stworzenie w Polsce takich warunków, w których ochrona środowiska i gospodarka wodna znajdą właściwe miejsce w strukturach zarządzania Państwem, a wszelkie plany i działania w tych dziedzinach odbywać się będą przy udziale społeczeństwa, organizacji pozarządowych, oraz organizacji samorządu gospodarczego, reprezentujących adresatów wprowadzanych regulacji prawnych i ekonomicznych.
I. UPORZĄDKOWAĆ PAŃSTWO
Dla realizacji powyższych założeń niezbędna jest głęboka reorganizacja porządkująca system zarządzania środowiskiem w Polsce. Zmiany proponowane w tym zakresie przez SLD mają przede wszystkim na celu:
• uproszczenie i ujednolicenie struktur oraz procedur administracyjnych, przy jednoczesnym podniesieniu rangi Ministerstwa Środowiska,
• dostosowanie struktury zarządzania środowiskiem do celów określonych w polityce ekologicznej państwa, powiązanej z politykami sektorowymi i regionalnymi,
• podniesienie poziomu merytorycznego i kompetencyjnego kadr,
• ustanowienie czytelnego podziału kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych organów administracji publicznej,
• zapewnienie ministrowi właściwemu ds. środowiska narzędzi do prowadzenia racjonalnej polityki zrównoważonego rozwoju,
• usprawnienie systemu i zasad finansowania ochrony środowiska,
• wzmocnienie aparatu kontroli przestrzegania i egzekucji prawa,
• zwiększenie efektywności ekonomiczno-społecznej z tytułu korzystania z zasobów środowiska, stanowiących własność ogólnospołeczną.
II. PRZYSPIESZYĆ ROZWÓJ
Rozwój gospodarczy powinien być nierozerwalnie związany z racjonalnym korzystaniem z zasobów oraz walorów środowiska naturalnego. Niedopuszczalne jest, aby tereny o największych walorach przyrodniczych były skupiskami bezrobocia i nędzy. Chcemy chronić najwartościowsze zasoby przyrodnicze kraju. Chcemy je również wykorzystywać dla rozwoju turystyki, w tym szczególnie agroturystyki, umożliwiającej rozwój terenów wiejskich.
Zamierzamy promować i wspomagać rozwój przemysłu związanego z ochroną środowiska, który może się stać kołem zamachowym polskiej gospodarki. Zamierzamy przy tym wykorzystać potencjał polskiej nauki oraz takich dziedzin gospodarczych, jak: gospodarka odpadami (zagospodarowa¬nie i wykorzystanie odpadów), energetyka (odnawialne źródła energii), leśnictwo (zalesianie gruntów rolnych najniższych klas).
Będziemy wspierać działania zwiększające konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i ich produktów, między innymi poprzez zmniejszanie ich materiało- i energochłonności oraz dostosowywanie procesów produkcyjnych do standardów UE.
III. SPRAWIEDLIWIE PODZIELIĆ
Zrównoważony rozwój kraju musi opierać się na zagwarantowaniu wszystkim obywatelom równego dostępu do czystego powietrza, wody oraz zdrowej żywności. Dlatego SLD będzie dążyć do utrzymania strategicznych, z tego punktu widzenia, zasobów wody pitnej, zdrowych lasów, niezdegradowanych gleb oraz ostoi przyrody. Wiąże się to z koniecznością ograniczenia presji na środowisko przemysłu, transportu i rolnictwa oraz zwiększeniem bezpieczeństwa przed katastrofami ekologicznymi i klęskami żywiołowymi. Temu służyć będzie nowy państwowy system monitoringu środowiska i przyrody oraz ujednolicony i odpowiednio wzmocniony system ratownictwa ekologicznego.
Dla pełnego i racjonalnego korzystania ze środowiska konieczne jest również zapewnienie właściwej, powszechnej edukacji ekologicznej, kształtującej całościowy obraz relacji pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą.
IV. KORZYSTNIE ZINTEGROWAĆ
Strategicznym celem Polski jest integracja ze strukturami Unii Europejskiej. Temu celowi muszą być podporządkowane najważniejsze działania w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody. Problemy ochrony środowiska są jednym z najtrudniejszych działów negocjacyjnych w procesie integracji. Związane jest to z ogromnymi kosztami dostosowawczymi do standardów Unii Europejskiej. Dlatego też problemem wymagającym szczególnej rozwagi jest wynegocjowanie optymalnych okresów przejściowych dla wdrażania w Polsce przepisów prawnych Unii Europejskiej oraz uzyskanie finansowego i technologicznego wsparcia Unii dla realizacji programów implementacyjnych.
Czyste i sprzyjające zdrowiu środowisko nie jest dla SLD chwytliwym hasłem wyborczym, ale jest konkretnym zobowiązaniem do konsekwentnego i uczciwego działania dla ochrony środowiska w Polsce.
Jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Mamy program i opracowaną ocenę polityki ekologicznej państwa2). Wiemy, co trzeba zmienić i o jakie elementy tę politykę uzupełnić. Opracowaliśmy strategię jej realizacji ustalając priorytety i drogę dla koniecznych zmian. Mamy wysoko wykwalifikowane kadry, przygotowane dla szybkiego wprowadzenia w życie naszej strategii.


1. Pełny dokument programowy jest dostępny pod adresem internetowym <mastr@poczta.onet.pl>
2. Szczegółową diagnozę oraz propozycje programowe przedstawiamy w dokumencie „Strategia Ekologiczna Dla Polski”, będącym syntezą materiałów programowych Zespołu ds. Środowiska oraz Zespołu ds. Gospodarki Wodnej Rady Krajowej SLD.

OD RED.
Zwróciliśmy się też do innych ugrupowań politycznych. Platforma Obywatelska odpisała:
Dokumenty takie będę systematycznie pojawiały się na nowym serwisie www.platforma.org wraz z ujawnianiem kolejnych szczegółów programu PO.