Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Projekt Uniwersytetu Gdańskiego - Błękitna Wioska

Błękitna Wioska to projekt, dzięki któremu w Helu na bazie Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego powstanie centrum naukowo-edukacyjne, w celu zachowania i ekspozycji wartości bałtyckich walorów przyrodniczych, sprzyjające między innymi rozwojowi turystyki oraz utrzymaniu rybołówstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Projekt budowy Błękitnej Wioski w Helu jest częścią Programu Wieloletniego Budowy Bałtyckiego Kampusu UG w latach 2005 - 2013.

Na projekt składają się:

ˇ Bałtycka osada - ośrodek edukacyjno-badawczy zlokalizowany w budynkach o charakterze historycznej osady rybackiej, przeznaczony dla uczniów Błękitnej Szkoły, studentów oraz turystów

ˇ Morświnarium - doświadczalny atol do badań i ekspozycji ssaków morskich

ˇ Park wydmowy - obszar odtworzonej wydmy tzw. Małej Plaży wraz z pomostem dla zwiedzających, służący ochronie gatunków, estetyzacji krajobrazu, edukacji i rekreacji

ˇ Aqua-labs - ujęcia oraz system obiegu morskiej wody do akwariów i basenów badawczych Stacji Morskiej UG.

Błękitna Wioska wraz ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego będzie miejscem wymiany informacji pomiędzy środowiskiem naukowym a grupami społecznymi wykorzystującymi i wpływającymi na walory przyrodnicze Morza Bałtyckiego. Będzie źródłem rzetelnych informacji o stanie środowiska morskiego, w tym przede wszystkim siedlisk i gatunków objętych ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

* * *
Bałtycka osada

Bałtycka osada będzie mieć wygląd typowej bałtyckiej wioski rybackiej z budynkami zaprojektowanymi zgodnie z zachowanymi planami helskich checzy, służąc zachowaniu kaszubskiej kultury i rybackiego rzemiosła. Będzie spełniać funkcje edukacyjno-socjalne dla: uczniów Błękitnej Szkoły*, studentów Stacji Morskiej UG, turystów, rybaków, płetwonurków, żeglarzy itd. Realizację budowy zaplanowano na lata 2006 - 2010.

Zakłada się zwiększenie atrakcyjności tego terenu dla turystyki (szczególnie pozasezonowej) poprzez podniesienie walorów krajobrazowych oraz urbanistycznych rejonu helskiej “kolonii rybackiej”, a przez to poprawę ekonomicznych warunków życia mieszkańców Helu.

Park wydmowy

Rewitalizacja zdegradowanego środowiska wydmowej części brzegu morskiego - tzw. Małej Plaży - ma na celu zapewnienie ochrony przyrody strefy przybrzeżnej, podniesienie walorów przyrodniczych oraz stworzenie nowego miejsca edukacji i rekreacji. Realizację Parku wydmowego zaplanowano na lata 2006 - 2010.

Park wydmowy ma umożliwić prezentację nieożywionych elementów wydmy i charakterystycznej dla wydm szaty roślinnej i zwierząt wybrzeży Bałtyku. Pomosty oraz kładki pozwolą zwiedzającym i spacerującym przechodzić na plażę nad tym wrażliwym siedliskiem przyrodniczym. Z ich wysokości lepiej będzie można obserwować wydmową roślinność, wody Zatoki Puckiej, a na ich horyzoncie gdyńskie klify i moreny.

Prezentacja komponentów środowiska morskiego brzegu umożliwi przedstawianie dynamiki naturalnych procesów przyrodniczych, a także problemów ochrony wydm przed zniszczeniem.

Morświnarium

Będzie to ośrodek badań i ekspozycji ssaków morskich, służący przede wszystkim lepszemu poznaniu biologii oraz ekologii morświnów, w celu ochrony bałtyckiej populacji tych ssaków.

Przewiduje się, że ośrodek powinien składać się między innymi z: basenu hodowlanego w postaci atolu, separatek zabiegowych i pielęgnacyjnych - czyli płytkich basenów pozwalających na równoczesne przebywanie w nim zwierzęcia i opiekuna (weterynarza), budynku nadwodnego, zaplecza technicznego i badawczego oraz pomostów komunikacyjnych i ekspozycyjnych dla zwiedzających grup i turystów indywidualnych, lądowego zaplecza technicznego. Realizację Morświnarium zaplanowano na lata 2010 - 2015.

Aqua-labs

Ujęcia oraz system obiegu morskiej wody wykorzystywanej do badań i hodowli organizmów wodnych w oparciu o obieg naturalnej wody bałtyckiej, a także dla poprawy wymiany i filtrowania wody w Fokarium oraz akwariach Stacji Morskiej UG. Jednocześnie celem tego przedsięwzięcia jest edukacja na rzecz społecznej akceptacji nowoczesnych technologii hodowlanych dla potrzeb ochrony przyrody i celów gospodarczych. Realizację nowego ujęcia wody morskiej, modernizację istniejącego ujęcia, sieci rurociągów przesyłowych, stacji pomp, instalacji oczyszczania i retencji wody, akwariowych i basenowych instalacji hodowlanych zaplanowano na lata 2006 - 2009.

Obecnie, ze względu na eutrofizację morza, wymiana wody w basenach Fokarium musi przebiegać częściej i szybciej (co najmniej 3 razy na dobę), aby zapobiec pogorszeniu warunków życia fok oraz umożliwić ich obserwację i ekspozycję.

Więcej informacji o projekcie: www.hel.univ.gda.pl

Więcej informacji o historii Błękitnej Wioski i dotychczasowych konsultacjach społecznych projektu: http://www.przyjacielehelu.org/mala_plaza/mplaza.html

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Błękitnej Wioski prowadzone w listopadzie / grudniu 2005 roku mają na celu prezentację projektu oraz poznanie opinii o projekcie Błękitnej Wioski możliwie szerokiego grona osób i grup społecznych: mieszkańców Półwyspu Helskiego, przedsiębiorców i usługodawców (rybaków, przetwórców, żeglugi, sektora turystyczno-hotelowego, handlowców), nauczycieli, dzieci i młodzieży (uczniów i studentów), naukowców, organizacji społecznych i ekologicznych, sportowców (płetwonurków, żeglarzy, windsurfingowców), administracji samorządowej i rządowej (morskiej, ochrony środowiska, rybackiej).

Rezultaty konsultacji w postaci raportu wraz ze wszystkimi ankietami, uwagami i opiniami zostaną przekazane władzom Uniwersytetu Gdańskiego.

Prosimy o zgłaszanie pytań, opinii i uwag dotyczących projektu Błękitnej Wioski:

1) Na stronie internetowej www.hel.univ.gda.pl - katalogi: Plan rozwoju i Błękitna Wioska

2) W EKO-KONSULT, Biurze Projektowo-Doradczym - Monika Bednarska, ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk, tel./fax 0-58 554 31 38 lub 554 31 39, e-mail: mbednarska@ekokonsult.pl

3) W Stacji Morskiej UG w Helu - Edyta Słomczyńska, ul. Morska 2, 84-150 Hel, tel. 0-58 675 08 36 lub 0-697 588 174, fax 0-58 675 04 20, e-mail: probaltic@univ.gda.pl

-------------------------

* Błękitna Szkoła to projekt edukacyjny od 6 lat realizowany w Stacji Morskiej UG, w której prowadzone są zajęcia z biologii i ekologii, przyrodniczych podstaw dobrobytu ludzi, lokalnej tradycji kulturowej wywodzącej się z rybołówstwa, ochrony i eksploatacji zasobów Morza Bałtyckiego.