From ZieloneBrygady

Środowisko - potocznie ogólna nazwa przestrzeni otaczającej człowieka, w której żyją inni ludzie, zwierzęta, rośliny. Podstawowymi elementami środowiska są: woda, gleba i powietrze. Wieloraka działalność człowieka zanieczyszcza te elementy i zmienia je, często w kierunku niekorzystnym. Celem ochrony środowiska jest zmniejszenie, jak tylko to możliwe, jego obciążeń. Wyróżniamy ekologiczną ochronę środowiska (ochrona przyrody, krajobrazu itd.) oraz techniczną ochronę środowiska (utrzymywanie czystości powietrza i wód, ochrona przed hałasem, usuwanie odpadów, ochrona przed promieniowaniem). Ochronie środowiska służy wiele przepisów prawnych, jednak pozostaną one nieskuteczne, gdy nie pogłębi się świadomość ekologiczna. Każdy z nas może - dzięki właściwemu i rozsądnemu postępowaniu - zmniejszyć i zapobiec wszelkim skażeniom środowiska.

Środowisko ma też inne znaczenie - jest to zespół warunków panujących w miejscu, w którym żyją określone gatunki roślin lub zwierząt. Na przykład gleba jest środowiskiem życia dla dżdżownic.