From ZieloneBrygady

Adsorpcja - powierzchniowe zagęszczanie się substancji na granicy dwu faz. Najczęściej spotyka się adsorpcję gazów, par i substancji rozpuszczonych zachodzące na powierzchni ciał stałych. Rozróżnia się adsorpcję powierzchniową, fizyczną lub właściwą polegającą na zagęszczeniu się substancji na powierzchni adsorbentu pod działaniem sił przyciągania międzycząsteczkowego, adsorpcję kondensacyjną lub kapilarną, polegającą na tak dużym zagęszczeniu w porach adsorbentu, że ulegają one kondensacji do stanu ciekłego, oraz adsorpcję chemiczną lub chemiadsorbcję, w której zagęszczeniu na powierzchni adsorbentu biorą dodatkowo udział siły wiązania chemicznego.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994