From ZieloneBrygady

Czerwone księgi i listy - międzynarodowe (krajowe) rejestry i wykazy rzadkich, ginących lub zagrożonych gatunków flory i fauny. „Czerwone księgi” zwierząt i roślin są obszernymi dokumentami zawierającymi następujące informacje dla każdego gatunku:

  • dane o liczebności populacji
  • opis biologiczny gatunku
  • opis siedliska
  • mapy występowania gatunku (w kraju, na kontynencie i na świecie)
  • stopień zagrożenia i możliwość ochrony
  • źródła informacji i literaturę

Kolejne wydania „Księgi” są uzupełniane informacjami na temat nowych gatunków, którym grozi zagłada oraz odnotowują gatunki restytuowane. „Czerwone listy” zwierząt i roślin są dokumentem o węższym zakresie informacji niż „czerwone księgi” i zawierają tylko wykaz zagrożonych gatunków w poszczególnych grupach systematycznych. W Polsce „czerwone księgi” zwierząt i roślin stanowią źródło informacji wykorzystywanych w systemie monitoringu przyrody ożywionej (obejmujących m.in. monitoring gatunków ginących, zagrożonych i rzadkich). Czerwona Księga Zwierząt została opracowana w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w 1992 r., a Czerwona Księga Roślin w Instytucie Botaniki PAN w 1993 r.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994