From ZieloneBrygady

Degradacja i dewastacja gleby - obniżenie się (degradacja) lub całkowita utrata (dewastacja) wartości użytkowej gleby w wyniku niekorzystnych zmian rzeźby terenu, zanieczyszczeń, warunków wodnych i szaty roślinnej. Przyczyną zachodzących zmian może być działalność przemysłowa, agrotechniczna, bytowa człowieka lub działanie sił przyrody (np. pożary, susze, erozja, trzęsienia ziemi). W wyniku obniżenia lub utraty swoich wartości użytkowych gleby zdewastowane i zdegradowane wymagają rekultywacji oraz ponownego zagospodarowania.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994