From ZieloneBrygady

Ekologia - [gr. oikos = dom, otoczenie + lógos = nauka] nauka biologiczna badająca organizmy w ich środowiskach oraz różnego typy zespoły organizmów, ich strukturę, funkcjonowanie i wzajemne zależności na tle środowiska abiotycznego (nieożywionego). Termin „ekologia” wprowadził w 1869 niemiecki biolog E. Haeckel. Ekologia jest rozległą dziedziną wiedzy powiązaną z innymi dyscyplinami biologicznymi, a także fizyką, chemia, geografią, klimatologią.

W początkowym okresie kształtowania się ekologii wyróżniano w niej podział na Autekologię i Synekologię czyli ekologię ekosystemów, zajmującą się badaniem grup organizmów (jako całości) w biocenozach oraz zależności między zbiorowiskami organizmów a ich siedliskiem.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994