From ZieloneBrygady

Energia geotermalna pochodzi z praktycznie niewyczerpalnego [źródło ciepła|źródła ciepła], jakim jest gorące wnętrze Ziemi. Ciepło to jest rezultatem zachodzących tam reakcji jądrowych i termochemicznych, a zjawisko wzrostu temperatury wraz z głębokością może zostać wykorzystane do celów ciepłowniczych pod postacią wydobywanych na powierzchnię wód geotermalnych. Aby można było mówić o niewyczerpalnym źródle energii, woda po oddaniu ciepła musi zostać z powrotem wtłoczona do wnętrza Ziemi. Polskie złoża geotermalne pokrywają aż 60% powierzchni kraju, ale ich wykorzystanie jest ciągle bardzo kosztowne.

Olbrzymie zasoby jenergii geotermicznej związane są z wysoką temperaturą [jądro Ziemi|jądra Ziemi], utrzymującą się dzięki prądom konwekcyjnym w ciekłej strefie jądra zewnętrznego. Ogólnie mówiąc jest to energia zgromadzona w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. O [energia geotermalna|energii geotermalnej] mówi się przede wszystkim, gdy nośnikiem tej energii jest woda i [para wodna].

Eksploatacja

Możliwość eksploatacji tych zasobów energetycznych zależy od stanu techniki głębokości wierceń. Przy czym minimalna głębokość wiercenia szybów uzależniona jest od minimalnej temperatury, przy której wykorzystanie ciepła można jeszcze uznać za opłacalne oraz od gradientu geometrycznego wynoszącego przeciętnie 30° C na kilometr głębokości.

Wykorzystanie

Najczęściej wykorzystuje się [zasoby hydrogeotermiczne] w postaci pary wodnej lub gorących źródeł powierzchniowych i podziemnych o temperaturze 50-70° C.

Ciepło zewnętrznych warstw, mających zwykle niższą temperaturę, może być efektywnie wykorzystane za pomocą pompy ciepła kosztem dodatkowej energii mechanicznej, cieplnej lub elektrycznej.

Najbardziej popularnym sposobem wykorzystania energii geotermalnej oprócz produkcji energii elektrycznej jest budowa [ciepłownia geotermalna|ciepłowni geotermalnych]. Ponadto wykorzystuje się je także w [balneologia|balneologii], ogrzewaniu budynków przy pomocy pomp ciepła, uprawach, przemyśle chemicznym, suszarnictwie, przetwórstwie, hodowli ryb, basenach kąpielowych, itp.

Atrakcyjne źródło energii

Energia geotermalna stanowi atrakcyjne źródło energii przede wszystkim ze względu:

  • dostępność - źródła ich nie podlegają wahaniom warunków pogodowych i klimatycznych,
  • są to źródła nie ulegające wyczerpaniu,
  • obojętność dla środowiska - geotermia nie powoduje wydzielania jakichkolwiek szkodliwych substancji,
  • urządzenia techniki geotermalnej nie zajmują wiele miejsca i nie wpływają prawie wcale na wygląd krajobrazu.


źródło:

  1. Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz, Kupuj odpowiedzialnie - Twoje pieniądze kształtują świat!, Polska Zielona Sieć, Kraków 2007
  2. www.wwf.pl
  3. www.fpd.ig.pl