From ZieloneBrygady

Izotopy - są to odmiany tych samych pierwiastków chemicznych z jednakową liczbą protonów lecz różnią się liczbą neutronów w jądrach. Wszystkie izotopy danego pierwiastka zajmują to samo miejsce w układzie okresowym pierwiastków chemicznych i posiadają tę samą liczbę porządkową, równą liczbie protonów. Liczbę nukleonów w jądrze, zwaną liczbą masową, umieszcza się u góry przed symbolem pierwiastka. Np. izotop uranu, którego jądro zawiera 235 nukleonów (92 protony i 143 neutrony) oznacza się symbolem 235U. Izotopy mogą być neutralne bądź sztuczne, tj. nie występujące w przyrodzie, otrzymywane w wyniku reakcji jądrowej. Poszczególne pierwiastki mają od 1 do 10 trwałych izotopów, a liczba znanych izotopów promieniotwórczych niektórych pierwiastków przekracza 20.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994