From ZieloneBrygady

Kryterium fizykochemiczne klasyfikacji czystości rzek - uwzględnia wskaźniki obligatoryjne (BZT5, utlenialność, tlen rozpuszczony, fenole, chlorki, siarczany, substancje rozpuszczalne i zawiesiny ogólne), mineralne, związki pokarmowe, metale ciężkie, żelazo ogólne i mangan. Niekiedy chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową i azot organiczny. Według tego kryterium, klasy czystości określa się przez porównanie wyników badań z wartościami dopuszczalnymi, określonymi w akcie prawnym. Jeśli choćby jeden z badanych wskaźników jakości przekroczył wartość dopuszczalną dla określonej klasy, wodę kwalifikuje się do niższej klasy czystości.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994