From ZieloneBrygady

Masowy pojaw szkodników (gradacja) - wzrost liczebności populacji szkodnika w wyniku korzystnego dla niego układu czynników ekologicznych. Do wielkości wykraczającej poza granice normalnie występujących w danym środowisku fluktuacji; pojaw przybierający objawy klęski nosi nazwę gradacji. Gradacja jest procesem rozwijającym się stopniowo, od kilku do kilkunastu lat i zależy od wielu czynników, np. struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanu, przebiegu pogody, naturalnej odporności biocenozy. Wstępna faza gradacji – okres wzrastania liczebności szkodnika – nosi nazwę progradacji i trwa do momentu osiągnięcia punktu kulminacyjnego zagęszczenia populacji, po czym gatunek wchodzi w fazę spadku liczebności, tzw. retrogradację. Przebieg gradacji i czas trwania jej poszczególnych faz może ulec zakłóceniom , a działania szeregu różnorodnych czynników, np. pogody, pasożytów, masowo występującej choroby zakaźnej (epizocji) mogą być przyczyną całkowitego załamania gradacji już we wczesnym stadium rozwoju.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994