From ZieloneBrygady

Promieniotwórczość (radioaktywność) – zjawisko to dotyczy niektórych jąder atomowych i wynika z samorzutnych ich przemian wraz z towarzyszącą temu emisją cząstek alfa, beta a także gamma. Zjawisko to nie zależy od żadnych czynników zewnętrznych (temperatury, ciśnienia czy też pola elektrycznego).

Każdy rodzaj jąder promieniotwórczych opisuje charakterystyczny dla nich okres połowicznego rozpadu – czasu, po którym liczba jąder w materiale spada do połowy wartości wyjściowej. Kolejnym parametrem jest tzw. aktywnoś preparatu, którą rozumie się jako liczbę przemian jąder określonego pierwiastka w danym czasie. Jednostką miary jest tu bekerel (Bq), jej podstawą czasową jest zaś 1 sekunda.

Promieniowanie przy dużym natężeniu może być przyczyną poważnych schorzeń. Stąd specjalne regulacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z tego typu materiałami.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994