From ZieloneBrygady

Uciążliwość odpadów dla środowiska

Uciążliwość odpadów dla środowiska wynika głównie z toksyczności odpadów, ich rozpuszczalności w wodzie, pylenia, składu wydzielanych przez nie par i gazów oraz z ich wielkości (tonażu, objętości). Istotną ujemną cechą odpadów jest ich szkodliwy wpływ na środowisko. Odpady, w szczególności komunalne, są bowiem mieszaniną materiałów w mniejszym lub większym stopniu zakażonych mikroorganizmami chorobotwórczymi, stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Uciążliwość odpadów dla środowiska przejawia się przede wszystkim przez: - zanieczyszczenie gleb, - zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, - zanieczyszczenie powietrza (wydzielanie zanieczyszczeń pyłowych i gazowych), - niszczenie walorów estetycznych i krajobrazowych, - wyłączanie z użytkowania terenów rolnych i leśnych, które są zajmowane pod składowanie odpadów.

Uciążliwość odpadów dla środowiska przejawia się przede wszystkim przez:

  • zanieczyszczenie gleb
  • zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych
  • zanieczyszczenia powietrza
  • niszczenie walorów estetycznych i krajobrazowych
  • wyłączanie z użytkowania terenów rolnych i leśnych, które są zajmowane pod składowanie odpadów.

Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994